Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 14. april 2014 kl. 16:30

Ishøjgård, Ishøj Søndergade 13, 2635 Ishøj

Resume

Det digitale system til understøttelse af sagsarbejdet i Familiecentret skal udskiftes. Der skal tages stilling til, hvilket system Familiecentret fremover skal benytte.

Sagsfremstilling

Det nuværende system til sagsbehandling i special- og socialsager skal udskiftes, da systemet ikke længere lever op til de krav, der stilles fra ministerielt hold. Det nuværende system vil fra udgangen af 2014 ikke længere blive vedligeholdt af leverandøren.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udstukket krav til hvordan fremtidens system skal fungere. Ministeriet kræver, at systemet:

 1. Understøtter en socialfaglig systematik og opfyldelse af lovgivningens krav til sagsbehandling, for eksempel ved at give adviseringer om tidsfrister og lovpligtige sagsbehandlingsskridt (se evt. kravspecifikation)
 2. Sikrer registrering og opfølgning på underretninger
 3. Sikrer udveksling af oplysninger mellem kommuner, så det understøttes, at kommunerne kan reagere hurtigt og med den rette hjælp, når en familie med børn med behov for hjælp flytter mellem kommunerne uanset om kommunen anvender DUBU eller et tilsvarende system
 4. Sikrer, at man kan inddrage økonomiske og socialfaglige overvejelser i valg af indsatser
 5. Understøtter matchning af behov og tilbud på grund af bedre overblik over barnets behov for støtte og mulige indsatser
 6. Letter den administrative byrde for sagsbehandlerne ved at reducere tid til administrative funktioner.
 7. Understøtter informationsudvekslingen mellem de offentlige myndigheder, fx overførsel af data til Ankestyrelsen

Derudover skal kommunen udvikle ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatser og økonomi bl.a. på baggrund af data fra IT-systemet på Familieområdet.

Familiecentret har i samarbede med KLK gennemført en proces, hvor tre systemer, der lever op til kravene fra Ministeriet, er blevet præsenteret og vurderet. På baggrund af denne proces har KLK udarbejdet et notat, der belyser fordele og ulemper ved de tre systemer.

De tre systemer er:

 • Digitalisering Udsatte Børn og Unge (DUBU)
 • SagsBehandlingsSYStemet (SBSYS)
 • Elektroniske klientjournal-system (EKJ)

I processen viste det sig, at KMD besluttede at nedtone EKJ, hvorfor dette system ikke indgår i den endelige vurdering. 

De to andre systemer lever op til kravene og vurderes begge, at kunne fungere i sagsarbejdet i Familiecentret. Fordele og ulemper ved begge systemer fremgår af notat fra KLK.

Økonomi

Ved brug af DUBU:

 • Etablering 1.1 million.
 • Drift 627.000,- kr. årligt
 • Begge beløb opgjort i 2011 niveau.

 

Ved brug af SBSYS:

 • Ingen økonomisk påvirkning.


  KLK anbefaler Ishøj Kommune at overgå til SBSYS.

  Peter Bogh fra KLK deltager på mødet hvor han gennemgår rapporten.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsuvalget beslutter, at Familiecentret overgår til

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget beslutter indkøb af SBSYS og der afsættes ressourcer til implementering. Sagen oversendes til ØPU med henblik på indkøb af økonomimodul som understøtter SBSYS. Familiecentret skal udarbejde en plan og estimat af ressourcer til implementering og gennemgang af sagstammen.

Bilag

Sagsfremstilling

- Sundhedsplejen har grundet Tip, Tab, Tynde haft besøg fra Grønland for inspiration til grønlandsk indsats for overvægtige børn.

- Fjord Kommune - Norge - kommer på studiebesøg på Ishøjgård den 29. april for inspiration til organisering af aflastning for specialbørn.

- Der har været afholdt møde med Ankestyrelsen om kampagnen 'Del din bekymring'. Der deltog lige under 100 medarbejdere, der samarbejder med Familiecentret.

- Klage til Familiecentret vedr. forskellige forhold i de seneste års støtte.

- Klage til Familiecentret vedr. langvarig sagsbehandling på merudgiftsansøgning.

- Få værktøjer til at klare hverdagen som kræftramt. pressemedd. vedhæftes. 

Beslutning

Taget til efterretning. 

Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes forslag til procedurer i forbindelse med fremlæggelse af klager m.m for det politiske niveau.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget vedtager proceduren

Beslutning

Social- og sundhedsudvalget vedtager administrativ procedure i forbindelse med klager m.m.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal beskæftigelsesområdet, pr. 28. februar 2014.

Nøgletal på børneområdet pr. 31. marts 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Årsrapporten fra Familiecentret 2013 beskriver den indsats Familiecentret har ydet for målgruppen i 2013.

Sagsfremstilling

Årsrapporten præsenterer statistik over de underretninger Familiecentret modtager, herunder antal underretninger, hvem der underretter, årsagerne hertil, Familiecentrets responstid o.a. Desuden gennemgås statistik over anbringelser af børn og unge fra Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Af årsrapporten fremgår desuden bl.a. udgifter til en række af Familiecentrets foranstaltninger, sundhedsprofilen for børn og unge i Ishøj Kommune og en oversigt over økonomien i 2013.

Familiecentrets årsrapport 2013 viser, at Familiecentret har fastholdt den faglige og politiske beslutning om, at der skal sættes ind med en målrettet indsats for de forebyggende tiltag. Der har været et fald i antallet af anbringelser og udgifterne hertil, mens udgifterne til forebyggende tiltag er steget fra 2012 til 2013.

Antallet af underretninger til Familiecentret er ligeledes steget i 2013. I 2013 blev der indført et krav om reaktion på nye underretninger inden for 24 timer. Det nye krav imødekommes af StraXen, der blev etableret i Familiecentret i 2013, og er en styrkelse af det indledende og akutte sociale arbejde.

Der er etableret et Børnehus i Københavns Kommune på baggrund af ny lovgivning i 2013. I Børnehuset skal overgrebssager koordineres. Ishøj Kommune har én af de to kommunale pladser i Børnehusrådet.

I underkanten af 1.000 børn og unge har modtaget rådgivning og støtte fra Familiecentret i løbet af 2013, og Familiecentret har holdt sig inden for de afstukne økonomiske rammer med et mindreforbrug.

Indstilling

Årsrapporten tages til efterretning

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget taget årsrapport til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at der fokuseres på forebyggelse.

Bilag

Resume

Ministeriet har godkendt, at Ishøj og Vallensbæks forpligtende kommunale samarbejde omfatter opgaver på børne- og ungeområdet. Ishøj Kommune varetager dermed fortsat udførelse af opgaver på børneområdet på vegne af Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj og Vallensbæk Kommuner har ansøgt om, at det forpligtende arbejde omfatter opgaver på børne- og ungeområdet, og økonomi- og indenrigsministeriet har godkendt dette.

Det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk har tidligere i praksis omfattet opgaver på børne- og ungeområdet. Samarbejdet mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune på børne- og ungeområdet har været velfungerende, og for at fastholde et højt fagligt niveau i børne- og ungesager har kommunerne ansøgt om, at børne- og ungeområdet fortsat varetages af Ishøj Kommune.

Vallensbæk Kommune vil fortsat have eget Børne- og Ungeudvalg, der træffer afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger.

Vedlagt er dispensationsbrev fra økonomi og indenrigsministeriet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om forpligtende kommunale samarbejder, lovbekendtgørelse nr. 990 af d. 8. august 2013.

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har anbefalet kommunalbestyrelserne i regionen samt regionsrådet at godkende Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning inden 1. juni 2014.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen er opdelt i to dele en udviklingsstrategi og en styringsaftale.
 
Udviklingsstrategien redegør for, om der er områder, der har behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne/regionen.
 
Konklusionen for Udviklingsstrategi 2015 er:

 • at der ikke er behov for at indgå aftaler mellem kommuner eller Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategien.

 • at kommunerne i hovedstadsregionen samlet set forventer en stigning i antallet af børn, unge og voksen med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)

 • at der forventes en stigning i antallet af borgere med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse.

 • for enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning.

 

Udviklingstendensen er et fokus på forebyggelse og rehabilitering, samt at man går fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet samt inklusion i normalområdet.  
På denne baggrund er der identificeret 5 fokusområder for den tværkommunale koordination.

 1. Stigning i antallet af hjemløse, særligt de unge

 2. Flere ældre mennesker med udviklingshæmning – stiller nye krav til tilbuddene.

 3. Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser (en øget og mere struktureret samarbejde)

 4. Inklusionsdagsordenens betydning for de højt specialiserede tilbud

 5. Økonomistyring, effektiv drift og udviklingen af nye metoder.

 

De to særlige temaer i for Rammeaftalen 2015 er ”Tilbud for borgere med dobbeltdiagnose” valgt af KKR Hovedstaden, og ”anbragte børn og unges undervisning/uddannelse” valgt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.  


KKR Hovedstadens opsummering af konklusioner og fokusområder er vedlagt som bilag. Selve Udviklingsstrategien samt tilhørende 7 bilag kan rekvireres hos Borger- og Socialservice.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR Hovedstaden) fremsender rammepapir på psykiatriområdet til politisk godkendelse i kommunerne.
Rammepapiret skal ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan.

Rammepapir fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med rammepapiret "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" er at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne inden for KKR Hovestaden arbejder med indsatsen overfor borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret beskriver en fælles ramme for kommunerne samt målsætninger og indsatser, som kommunerne som samlet aktør forpligter sig til at løfte.  

Indsatser

De konkrete indsatser er struktureret efter fire strategiske målsætninger, som er:

1. Forebyggelse og sundhedsfremme

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
3. Borgerens forløb
4. Dokumentation og metodeudvikling 

 

Derudover er indsatserne kategoriseret i 15 "skal"-indsatser, som er forpligtende indsatser for alle kommuner samt 9 "kan"-indsatser, som kan løftes af "pilot-kommuner" enten alene  eller i samarbejde med andre kommuner. 

Implementering og samarbejde

Implementering af indsatserne skal på alle områder være påbegyndt i 2014-2016. I forlængelse heraf betoner KKR hovedstaden, at implementering sker ud fra lokale forhold i den enkelte kommune.

Endeligt lægges der med dette rammepapir op til samarbejde kommunerne imellem, og KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at anvende dette rammepapir til en drøftelse af, hvordan den enkelte kommune kan organisere sig på den fælleskommunale bane , fx omkring samordningsudvalgsstrukturen.

 

Rammpapir, følgebrev samt 3 bilag er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender rammepapir "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet"

Beslutning

Godkendt. 

Der udarbejdes kommunalt overblik for status i Ishøj Kommune, til juni måned.

 

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice ønsker at hjemtage den sociale misbrugsbehandling for Ishøj og Vallensbæk borgere i alderen 13-29 år. Social- og Sundhedsudvalget bedes i den sammenhæng  træffe principbeslutning om følgende:

 

1) At den sociale misbrugsbehandling for unge i alderen 13-29 år skal hjemtages

2) At der skal findes egnede lokaler til at oprette et behandlingstilbud i Ishøj Kommune

 

Hvis misbrugsbehandlingen hjemtages, skal den indregnes i budget 2015 med en forventet nettobesparelse på 645.000 kr. det første år.

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice ønsker at Ishøj Kommune hjemtager den sociale misbrugsbehandling for unge. Det er helt i tråd med de overordnede visioner i Ishøj Kommunes misbrugspolitik at tilbyde misbrugsbehandlingen lokalt med forankring i borgernes nærmiljø samt at gøre vejen til behandling så kort og gennemskuelig som muligt.  

Det er ligeledes i tråd med KL's mål på misbrugsområdet, som indbefatter følgende: 

 • Behandlingen gives i videst mulig omfang i borgerens nærmiljø
 • Misbrugsindsatsen er opsøgende og finder sted dér, hvor misbrugerne er
 • Den enkelte person med et misbrug oplever et sammenhængende og fleksibelt forløb, som også omfatter udredning og opfølgning
 • Der arbejdes ud fra en inkluderende og rehabiliterende tilgang
 • Den enkelte person sikres en misbrugsbehandling, der virker

Borger- og Socialservice har derfor i samarbejde med Familiecenteret og Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse afdækket mulighederne for at hjemtage den sociale misbrugsbehandling. Afdækningen har blandt andet fokuseret på økonomi, målgruppe og indhold i et behandlingstilbud for at finde ud af, om der er grundlag for at oprette et tilbud i Ishøj. Afdækningen viste, at en hjemtagelse vil være økonomisk rentabel.

Da misbrugsbehandling er forankret hos Borger- og Socialservice, både budget- og kompetencemæssigt, vil et lokalt behandlingstilbud ligeledes blive forankret under dette center.

Hvorfor hjemtage
Borger- og Socialservice oplever, at det er en udfordring at få de unge borgere med misbrug til at møde op i deres behandlingstilbud. Dette skyldes bl.a., at tilbuddene ikke ligger i de unges nærområder samt, at der ikke ydes en helhedsorienteret indsats, hvor der tages hånd om de unges forskellige udfordringer. Resultatet er, at borgerne er i behandling meget længe, og at de ikke kommer ud af deres misbrug. Herudover oplever vi en stigning i antallet af borgere, som modtager social misbrugsbehandling.  

Borger- og Socialservice ønsker derfor at oprette et tilbud i Ishøj, så det bliver lettere at få borgerne til at møde op og yde en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk Kommuners øvrige tilbud. Herudover giver det bedre muligheder for at sikre kvaliteten i tilbuddet.

I den forbindelse afsøger Ishøj Kommune mulighederne for at samarbejde med Brøndby Kommune om psykolog og psykiaterfunktionen i et kommende misbrugstilbud for social behandling.  

Økonomi og målgruppe

Der er pt. 22 Ishøjborgere i misbrugsbehandling, som kan hjemtages til et lokalt tilbud. Ishøj Kommune bruger ca. 3 mio. kr. årligt på de 22 borgere. Borger- og Socialservice estimerer, at kommunen kan  spare 645.500 kr. det første år og herefter 795.500 kr. årligt ved at hjemtage behandlingen.

Herudover er der 3 Vallensbækborgere i misbrugsbehandling, som vil være i målgruppen for tilbuddet. Der er ligeledes en gruppe på op imod 85 unge fra både Ishøj og Vallensbæk, som er i målgruppen, selvom de ikke på nuværende tidspunkt er i behandling.  

Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling kan deles op i social og lægefagligt behandling. Det er den sociale behandling, Ishøj kommune skal hjemtage. Social behandling indbefatter eksempelvis:

 • Samtaler med misbrugsbehandler, socialrådgiver, psykolog/psykiater
 • Gruppeterapi
 • Vredeshåndtering
 • Pårørendesamtaler
 • Hjemmevejledning
 • Traumebehandling
 • Nada-behandling (øreakupunktur)

Det påtænkes ligeledes, at der på sigt skal integreres et fokus på forebyggelse i behandlingstilbuddet.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender hjemtagelsen, vil den tværfaglige arbejds- og styregruppe arbejde videre med det konkrete indhold i tilbuddet.

Det nye tilbud påtænkes at opstarte den 1. januar 2015

Notat vedr. hjemtagelse, samt økonomiske beregninger og nærmere beskrivelse af målgruppen, er vedhæftet sagen.

Økonomi

Besparelse på 645.500 skal indregnes i Budget 2015

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at den sociale misbrugsbehandling skal hjemtages for borgere i alderen 13 - 29 år. Udvalget beslutter desuden, at der skal findes egnede lokaler til oprettelse af et behandlingstilbud i Ishøj.

Beslutning

Misbrugsbehandlingen hjemtages.

Der udarbejdes faglig beskrivelse af muligheder.

Den forventede mindreudgift øremærkes til den forventede øgede søgning, fremadrettet.

Den iværksatte misbrugsbehandling skal løbende evalueres.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101

Bilag

Resume

Samarbejdsaftale for 2014 med misbrugsbehandlingscenteret Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere (KABS) i Glostrup fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune skal underskrive samarbejdsaftale for 2014 med KABS. Der er ikke ændringer i aftalen udover en mindre stigning i taksterne.

Såfremt det besluttes politisk at hjemtage den sociale misbrugsbehandling for unge mellem 13 - 29 år fra 2015, opsiges aftalen om levering af socialbehandling for denne gruppe pr. 1. juni 2014, med virkning fra 1. januar 2015. Den lægefaglige behandling, samt ydelser til borgere der er fyldt 30 år, vil fortsat være omfattet af samarbejdsaftalen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice fremlægger forslag til niveau for arbejdsdusør i tilbud efter servicelovens (SEL) § 103 og arbejdspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32. Niveau for arbejdsdusør samt skema til beregning af denne fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice har efter revisionens anvisninger udarbejdet et skema til at udregne arbejdsdusør til borgere, der bliver visiteret til beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 eller LAB § 32. De vigtigste pointer ved skemaet er:

 • Skemaet lever op til lovkravet om, at dusøren skal fastlægges på baggrund af en individuel vurdering

 • Beløbet for dusøren er tilpasset det beløb på 25 kr., som kontanthjælpsmodtagere må tjene ud over deres ydelse uden at blive modregnet, jf. lov om aktiv socialpolitik § 31. Hermed ligestilles førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.

 • Lønniveauet er tilpasset samlignelige tilbud på Vestegnen, som eksempelvis Jac Sydvest i Brøndby

 • Skemaet lever op til revisionens anvisninger  

Med det nye skema kan borgerne blive placeret på 3 løntrin, som giver henholdsvis 15 kr., 20 kr. og 25 kr. pr. time.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender den nye arbejdsdusør samt skema til fastsættelse af denne

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget godkender den nye arbejdsdusør på to niveauer på henholdsvis 20 og 25 kr, samt skema til fastsættelse af denne.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 103

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har udarbejdet serviceniveau for brugerbetaling i forbindelse med afholdelse af fælles ferier i tilbud på det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Serviceniveauet fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

For at ensarte vores tilbud har Borger- og Socialservice udarbejdet et serviceniveau for afholdelse af fælles ferier i vores specialiserede tilbud. Retningslinjerne er fastlagt med udgangspunkt i KL's vejledning på området og indeholder bl.a. følgende:

 • Borgere i botilbud kan komme på 1 fælles ferie om året i Danmark eller udlandet af op til 5 dages varighed
 • Borgere i dagtilbud (§ 104) kan komme på 1 fælles ferie om året i Danmark af op til 3 dages varighed
 • Borgere med både bo- og dagtilbud kan kun være omfattet af feriereglerne for det ene af tilbuddene
 • Borgerne dækker kun egne udgifter til ferien
 • Tilbuddet dækker personalets udgifter ved deltagelse på ferien
 • Shared Care og IF Coming Up er særlige tilbud, som har et sundhedsrettet sigte. Borgere som deltager i disse tilbud kan således deltage på 1 årlig ferie med tilbuddet ud over ferien med deres bo- eller dagtilbud.

Serviceniveauet er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender serviceniveauet for brugerbetaling i forbindelse med fælles ferier.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Det overordnede formål med forslaget til en ændret organisering er, at Skolen på Ishøjgård bliver ét samlet skoletilbud organiseret som en helhedsskole.

Sagsfremstilling

Hensigten med forslaget er

 • at implementere folkeskolereformen og dermed styrke skolens læringsmæssige profil

 • at skabe en øget fleksibilitet i brugen af skolen - det gælder i forhold til elevsammensætning og elevantal samt skolens egne muligheder for at sammensætte eleverne i grupper

 • at sikre, at udgifterne pr. elev er konkurrencedygtig i forhold til andre tilsvarende specialundervisningstilbud.

Det foreslås, at skolen på Ishøjgård organiseres som helhedsskole, således at der skabes de bedst mulige rammer for organisering af undervisningen herunder den understøttende undervisning, den daglige motion og bevægelse samt lektiehjælp og arbejdet med barnets eller den unges specifikke problemer.

Dermed skabes de bedst mulige rammer for progression og læring hos skolens elever, da deres særlige behov forudsætter brugen af et vidt spektrum af differentierede metoder og tilgange. Helhedsskolen skaber den nødvendige tid og fleksibilitet i hverdagen, som elevernes læringsprocesser kræver.

Hvis Byrådet vedtager forslaget til den ændrede organisering af Skolen på Ishøjgård, herunder at den drives som helhedsskole, sendes det vedtagne forslag til ministeriets godkendelse.
Skolen på Ishøjgård har på nuværende tidspunkt høje udgifter pr. elev i forhold til andre lignende specialundervisningstilbud. Forslaget indebærer, at Skolen på Ishøjgård gøres konkurrencedygtigt således, at udgiftsniveauet matcher tilsvarende tilbud.

Den samlede økonomi for driften af Skolen på Ishøjgård forbliver uændret, men det foreslås at udgifterne til driften flyttes fra Familiecenteret til Center for Børn og Undervisning(CBU) pr. 1. januar 2015, så CBU får det fulde ansvar for driften af Skolen på Ishøjgård.
Organisering, normering, visitation og økonomi er beskrevet i vedhæftede notat.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget behandlede forslaget til ændret organisering af Skolen på Ishøjgård på udvalgsmøderne i marts 2014 og besluttede, at sende forslaget til høring i skolebestyrelsen. Forslaget har sideløbende været til information og drøftelse i MED-Udvalget.
Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen, som er vedhæftet dagsordenen. Udtalelsen fra MED-udvalget er ligeledes vedhæftet dagsordenen, men til orientering.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter det indkomne høringssvar.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslaget til ændret organisering af Skolen på Ishøjgård vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Det foreslås, at PPR Center får den fulde bevillingskompetence til at visitere skoleelever med socio-emotionelle vanskeligheder til eksterne dagbehandlingstilbud, som drives under § 20,5 i Folkeskoleloven og § 52, stk. 3 i Serviceloven.
Dermed foreslås det, at budgettet for området flyttes fra Familiecenteret til PPR Center i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.

Sagsfremstilling

Skoletilbud i eksterne dagbehandlingstilbud skal pt. bevilliges både i PPR Center og i Familiecenteret, da disse tilbud drives under to forskellige lovgivninger. Vurderingen er, at behandlingsdelen fylder mindre end skoledelen, specielt med folkeskolereformens tydelige fokus på læring i disse tilbud. Det er derfor administrationens vurdering, at tilbuddets primære formål bedst varetages i PPR regi.
Forslaget vil forenkle de administrative rutiner, da bevilling og økonomi fremover kun skal ske i et center. Der udarbejdes administrativt procedurer og retningslinjer, hvor indstilling og opfølgning til eksterne dagbehandlingstilbud fortsat sker i samarbejde mellem psykologerne i PPR Center og rådgiverne i Familiecenteret.
Visitationen til dagbehandlingstilbud sker i samarbejde mellem PPR Center og Familiecenter, idet der nedsættes et visitationsudvalg med repræsentation fra begge centre.
Vedhæftede notat beskriver motivationen bag forslaget, den administrative konsekvens for visitation og konsekvenserne for børn og forældre.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at PPR Center får den fulde bevillingskompetence til eksterne dagbehandlingstilbud.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgettet for området flyttes fra Familiecenteret til PPR Center ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

BDO Kommunernes Revision har i november 2013 gennemført anmeldt tilsyn på Cafe Hjerterummet. Tilsynsrapporten fremlægges hermed Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har gennemført anmeldt tilsyn på Cafe Hjerterummet. Cafe Hjerterummet er et aktivitetstilbud efter servicelovens §§103 og 104 for borgere med sindslidelser.

Tilsynets overordnede konklusion:

Det overordnede indtryk af Cafe Hjerterummet er, at tilbuddet er et dynamisk og levende tilbud, som arbejder målrettet og struktureret for at sikre deres målgruppe en positiv udvikling. Tilsynet bemærker:

 • Tilsynet bemærker, at en medarbejder efterspørger en konkret jobbeskrivelse eller kursus i, hvad det vil sige at være mentor. 

Tilsynet anbefaler:

 • Tilsynet anbefaler, at man overvejer om bestyrelses/cafémøderne skal øges i antal, alt for at øge borgernes demokratiforståelse - evt. en gang i kvartalet ligesom sådan et initiativ også kan anvendes i et pædagogisk øjemed.
 • Tilsynet anbefaler, at man indskærper indsatsen med at få udarbejdet og nedskrevet præcise mål for borgerne i de pædagogiske planer.

Tilsynets påbud:

Tilsynet har ingen påbud.

Tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenspunkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

BDO Kommunernes Revision har i november 2013 gennemført anmeldt tilsyn på botilbuddet Kløverengen. Tilsynsrapporten fremlægges hermed Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har gennemført anmeldt tilsyn på botilbuddet Kløverengen. Kløverengen er et botilbud efter servicelovens §§ 107 0g 108.


Tilsynets overordnede konklusion:
Det overordnede indtryk af Kløverengen er, at det er et relevant tilbud til målgruppen, som tilbydes en individuel tilpasset indsats med fokus på udvikling og progression.
 
Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker muligheden for ophold i udslusningslejligheden før udflytning til
  egen bolig.

 • Tilsynet bemærker, at Recoverystjernen forventes implementeret inden sommeren 2014. Recoverystjernen eller forandringskompasset er et udviklingsværktøj, der arbejdes med i samarbejde med borgeren. Borgerens udvikling måles på denne måde inden for ti forskellige områder, dette kan fx. være sociale kompetencer og sundhed.

 • Tilsynet bemærker, at tilbuddet fremover gerne vil have integreret metoden
  Recoverystjernen/forandringskompasset i den pædagogiske handleplan.

 • Tilsynet bemærker, at borgerne finder, at kosten er blevet ”for sund”, og opfordrer
  til, at der initieres en dialog med borgerne om kosten i hverdagen.

 • Tilsynet bemærker, at ledelsen er i færd med at gøre op med tidligere kultur, og
  dermed skabe større tillid og gennemsigtighed i organisationen.

 • Tilsynet bemærker, at der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i 2014.

 

Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet bemærker, at nyansatte introduceres til procedurer og retningslinjer ved AMR,
  og anbefaler i forlængelse heraf, at Kløverengen indfører, at den nyansatte skriver
  under på, at vedkommende har fået introduktionen.

 

Tilsynets påbud:

Tilsynet har ingen påbud

 

Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

BDO Kommunernes Revision har i november 2013 gennemført anmeldt tilsyn på 'Firmaet'.

Tilsynsrapporten fremlægges hermed Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har gennemført anmeldt tilsyn ved Firmaet. Firmaet er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103.

Tilsynets overordnede konklusion:

Det overordnede indtryk af Firmaet er, at tilbuddet er et dynamisk og levende tilbud, som arbejder målrettet og struktureret for at sikre deres målgruppe en positiv udvikling. 

Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at en borger ønsker at få nedskrevet sine opgaver.
 • Tilsynet bemærker, at der foregår en udarbejdelse af en overordnet funktionsbeskrivelse for Firmaet.

Tilsynets anbefalinger og påbud:

Tilsynet har ingen anbefalinger eller påbud

Tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenpunktet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag