Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 14. juni 2021 kl. 16:30

Rådhusets etage 2. Mødelokale Vandværket

Resume

Som led i budgetprocessen fortsætter Social- og Sundhedsudvalget drøftelserne af budget 2022 inden for udvalgets områder. Udvalget drøfter administrationens forslag til besparelser, der blev fremlagt på Byrådsseminaret i maj, og prioriterer, hvilke forslag, der skal indstilles til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene drøftede på møderne i maj budgetsituationen i 2022, som den kendes pt., herunder budgettet inden for udvalgenes områder. Ifølge tids- og handleplanen for budgetarbejdet, fortsætter fagudvalgene drøftelserne af budget 2022 på møderne i juni. 

Der blev på Byrådsseminaret fremlagt en matematisk fordeling af sparerammen, hvortil der skal udarbejdes forslag. Social- og Sundhedsudvalgets andel udgør 7,870 mio. kr. ud af i alt 30 mio. kr. på serviceområdet. Denne ramme kan der tages udgangspunkt i, i forbindelse med udvalgets drøftelser. Den endelige fordeling af rammen vil blive drøftet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 24. juni. Til dette møde forventes desuden, at Ishøj Kommunes serviceramme kendes og dermed kravet til, at servicerammen kan overholdes.

Økonomi

Forslagene indgår som en del af det forberedende arbejde til budget 2022-25.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter
administrationens forslag til besparelser og prioriterer, hvilke forslag, der skal indgå i den videre budgetproces og de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet forslagene, og er enige om, at alle forslag overgår til den videre budgetproces og de politiske forhandlinger.

Resume

Indstillingssag

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2021 jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede merudgifter på driften og et udgiftspres på serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2021.

Som orienteret ved den administrative budgetopfølgning forventes der i 2021 et økonomisk pres på det specialiserede socialområde og rengøringsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Grundet Covid-19 er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af Covid-19 bliver fulgt nøje og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger forventes der samlet set:

 • Merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 15,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 14,1 mio. kr., som søges finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reserverede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.
 • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 9,1 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget
 • Merudgift på en finansiel post på 0,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.

Forventede merudgifter på Jobcentrets område udgør 14,5 mio. (udenfor serviceudgiftsrammen) med 8,5 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og 6 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Resultatet af budgetopfølgningen indikerer et udgiftspres på kommunens serviceudgiftsramme med forventede merudgifter på 15,5 mio. kr. og Covid-19 relaterede merudgifter på 9,1 mio. kr. Såfremt dette udgiftspres realiseres – alt andet lige – vil serviceudgiftsrammen for 2021 overskrides. Tages kommunens regnskab for de seneste år i betragtning har resultatet været et mindreforbrug indenfor serviceudgiftsrammen og fortsætter dette mønster i 2021 vil serviceudgiftsrammen højst sandsynligt kunne holdes.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Social- og Sundhedsdvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 27,9 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Drøftelsessag

Byrådet besluttede på byrådsmødet d. 1. juni 2021 at oversende forslag fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til Social- og Sundhedsudvalget.

Grundet stor tilgang af komplekse og plejekrævende opgaver i Hjemmeplejen, bl.a. som følge af venteliste til plejehjemsplads, fremlægger administrationen foreslag om, at Hjemmeplejen opnormeres i en midlertidig periode. Sagen forelægges til drøftelse og indstilling og sendes til endelig beslutning i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i Ishøj løfter lige nu opgaven med omsorg og pleje af borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads, men som er på venteliste. Disse ressourcekrævende opgaver løser hjemmeplejen uden at have fået tilført midler til opgaverne.

Hjemmeplejen har de seneste år fået nye opgaver, men har ikke tilsvarende fået udvidet budgettet. Det går ud over den samlede kvalitet, som borgerne oplever. Derfor foreslår Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti:

 • At administrationen udregner, hvor mange timer de borgere der er på venteliste til en plejehjemsplads i Ishøj kommune får leveret hjemmehjælp.
 • At hjemmeplejen tilføres midler til at håndtere den ekstraopgave det er, at pleje borgere visiteret til en plejehjemsplads i deres eget hjem, med udgangspunkt i denne beregning. Beløbet bevilliges som tillægsbevilling via kassebeholdningen.
 • At midlerne tilføres hjemmeplejen i en periode for fire år, eller indtil der er opført et nyt plejehjem, hvorefter midlerne overføres til driften af plejehjem.
 • At de ekstra midler, der tilføres til hjemmeplejens opgaver med pleje af borgere på venteliste til plejehjem indarbejdes i budgettet for 2022 og overslagsårene.

Hjemmeplejen er udfordret på at overholde den økonomiske ramme og samtidig sikre overholdelse af de vedtagne kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp. Det skyldes, at der inden for de seneste år har været markant tilgang af komplekse borgere, med et stort plejebehov. Nogle af de meget plejekrævende borgere er i målgruppen for en plejebolig, og er på venteliste hertil. For at imødekomme plejeboligbehovet har Ishøj Kommune i de seneste år omlagt en række af Kærbos ældreboliger til plejeboliger, hvor der samtidig er tilført ressourcer til at varetage beboernes plejebehov. Plejeboligbehovet for beboere i ældreboligerne varetages derfor af Kærbo.

Omlægningen giver dog ikke en her og nu-effekt på plejeboligventelisten, da størstedelen af de beboere, der bor i de omlagte ældreboliger, er i målgruppen for en plejebolig. Der vil derfor gå noget tid, før de ”nye” plejeboliger forventes at kunne afhjælpe ventelisten til plejebolig.

Udover det store pres, der kommer fra borgere, der er på venteliste til en plejebolig, oplever Hjemmeplejen også, at der er en del borgere, som reelt er i målgruppen for en plejebolig, som bor i eget hjem.

De mange komplekse og plejekrævende borgere i Hjemmeplejen udløser mange dobbelbesøg, hvilket giver et stort pres på Hjemmeplejens ressourcer, da der er behov for, at der er to medarbejdere til stede ved besøg hos borgerne. Fra oktober 2019 til april 2021 er det sket en stigning fra 3080 min./dag til 5716 min./dag på dobbeltbesøg, hvilket er en stigning på 2636 min./dag (svarende til 44 timer pr. dag/307 timer/uge). Halvdelen af presset ligger om aftenen/sen aften (se notat, tabel 2).

Behov for midlertidig ressourcetilførsel
Da der grundet rammestyring ikke foretages løbende demografiske justeringer af Hjemmeplejens budget, betyder det, at for at overholde den aktuelle økonomiske ramme, er reduktion i generel leveret tid nødvendig. Der er derfor behov for at tilføre ekstra midler til Hjemmeplejen.

Administrationen foreslår derfor, at der i en midlertidig periode, indtil etablering af et nyt plejehjem tilføres ressourcer svarende til 8 fuldtidsstillinger, 4 i dagvagt og 4 i aften/nattevagt, til 4,073 mio. kr. årligt.
Administrationen vil ultimo 2022 fremlægge ny status på udviklingen inden for Hjemmeplejen. Administrationen igangsætter desuden en afdækning af SOSU-personale i Hjemmeplejen, som ønsker fuld tid.

Vedhæftet er notat om udviklingen i Hjemmeplejen.

Økonomi

Ressourcer svarende til 8 fuldtidsstillinger, henholdsvis 4 i aften/nattevagtvagt og 4 i dagvagt, dvs. ca. 4,073 mio. kr. årligt eller indtil, der er etableret nye plejehjem. For 2021 vil opnormeringen have halvårsvirkning, og vil dermed beløbe sig til samlet 2,036 mio. kr.

Opnormeringen foreslås finansieret via demografipuljen i 2021. Finansiering i følgende år skal aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller
,

 • at Hjemmeplejen får fuld opnormering til at varetage det øgede ressourcetræk med kr. 2,036 mio. pr. 1.7. 2021 samt at finansiering fra 2022 og frem medtages i forhandlingerne for budget 2022.
 • at en evt. bevilling fra 2022 og frem vil blive overført til finansiering af driften, når der etableres et nyt plejehjem.

Sagen sendes til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet samt til efterfølgende orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Forinden sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget, ønsker Social- og Sundhedsudvalget en afklaring af følgende:

 • Hvad er demografipuljen anvendt til indtil nu?
 • Hvilke områder er demografipuljen tiltænkt?
 • Vil der være områder som ikke tilgodeses, såfremt puljen anvendes i denne sag?
 • Hvor stor er demografipuljen i 2022, og er der på nuværende tidspunkt tiltænkt områder hvor puljen skal anvendes?

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

I henhold til Lov om Social Service § 18, er der afsat midler til foreninger og frivillige, der kan ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges 2 gange årligt.

Sagsfremstilling

Der er i 2021 afsat 361.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. Midlerne fordeles med 1/3 i juni og 2/3 i december. Der er således i alt kr. 120.333 til uddeling i juni 2021. Der er 5 ansøgninger færre end samme tidspunkt sidste år, og p.g.a. covid-19 har flere foreninger lavet aftale med administrationen om at udsætte brugen af bevilligede midler fra 2020.

Der er i alt indkommet 10 ansøgninger med aktiviteter rettet mod borgere i Ishøj Kommune, herunder flere nye ansøgere: Prostatakræftforeningen, FitforKids og Vildtbanegård afd.4.

Administrationen indstiller denne gang ikke alle ansøgere til at modtage midler.

Der er indkommet ansøgninger fra følgende:

 • Røde Kors Ishøj-Vallensbæk
 • Natteravnene, Ishøj
 • Dukkehuse og legetøj til udsatte børn
 • Frivilliggruppen
 • Ishøj Lænken
 • Næstehjælperne Ishøj
 • Prostatakræftforeningen, PROPA - Region Hovedstaden
 • FitforKids
 • Vildtbanegård, afd. 4
 • Ishøj Sogns Menighedspleje


Røde Kors Ishøj-Vallensbæk

Røde Kors står for mange forskellige lokale aktiviteter. Her søges om midler til cykeltræning for kvinder med anden etnisk baggrund. Aktiviteten har kørt siden 2018, og hvert år er mange kvinder hjulpet til at kunne cykle. Nogle kvinder har brug for at kunne cykle i forbindelse med deres arbejde, fx som sosu-hjælpere. Der har hidtil været et årligt hold på 8-10 kvinder, og indtil nu har alle været bosat i Ishøj.

Der søges om midler til støttehjul til en voksen cykel.
Der ansøges om 6000 kr.

Administrationen indstiller, at Røde Kors tildeles 6000 kr.

Natteravnene, Ishøj

Natteravnene er en frivillig forening, som har til formål at forebygge usikkerhed, kriminalitet og ensomhed blandt børn og unge. Natteravnene hjælper de unge i bylivet i Ishøj gennem voksenkontakt, samt ved at vise ansvarlighed, engagement og omsorg. Målgruppen er primært unge mennesker fra 16 år, men Natteravnene tilbyder støtte til alle, der har behov for det. Der er pt. 22 Natteravne i Ishøj (en del er faldet fra det seneste år).
Der søges om midler til kurser for nye frivillige, forplejning, hvervekampagne, kørsel og kontorhold.

Der ansøges om 10.000 kr.

Natteravnene modtog 10.000 kr. i december 2020.

Administrationen indstiller, at Natteravnene tildeles 10.000 kr.

Dukkehuse og legetøj til udsatte børn

Dukkehuse og legetøj til udsatte børn er et frivilligt initiativ, som renoverer dukkehuse og legetøj til børn mellem 0 og 10 år. Formålet er at skabe glæde hos udsatte børn og forældre ved at forære dukkehuse og legetøj væk. I 2021 blev videregivet 4 dukkehuse og en del legetøj. Der skabes kontakt til målgruppen bl.a. via Facebook og samarbejde med beboerhuse.

Der søges om midler til indkøb af plastkasser til opbevaring, samt materialer til renovering af dukkehuse og legetøj (tapet, lim, træ til møbler etc.).

Der ansøges om 2.500 kr.

Dukkehuse og legetøj til udsatte børn modtog 4500 kr. i december 2020.

Administrationen indstiller, at Dukkehuse og legetøj til udsatte børn tildeles 2500 kr.

Frivilliggruppen

Frivilliggruppen består af en gruppe af frivillige, der laver arrangementer og aktiviteter for beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige på Kærbo. Arrangementerne har til formål at skabe et godt og trygt miljø på Kærbo. Arrangementerne dækker over forskellige former for underholdning såsom banko, konkurrencer, sang- og musikarrangementer, herunder også musikkonkurrencer med live musik. Der kommer mellem 40 og 70 personer til arrangementerne.

Der søges om midler til udgifter i forbindelse med arrangementer, fx betaling af musikere, banko-præmier og forplejning.
Der ansøges om 8000 kr.

Frivilliggruppen modtog 12.000 kr. i december 2020.

Administrationen indstiller, at Frivilliggruppen tildeles 8000 kr.

Ishøj Lænken

Ishøj Lænken er en forening for mænd og kvinder med alkoholproblemer samt deres pårørende. Foreningen har til formål at skabe rammer for samvær i et alkoholfrit miljø. Der bliver bl.a. arrangeret kurser, fællesspisning, sociale arrangementer og udflugter. Det forventes, at foreningen bliver 25 medlemmer, når aktiviteterne kommer i gang (pt. er de 21 medlemmer).

Der søges om midler til kontingent, udflugter, spisearrangementer, kurser og temadage.

Der ansøges om 20.000 kr.

Ishøj Lænken modtog 18.000 kr. i december 2020.

Administrationen indstiller, at Lænken tildeles 20.000 kr.

Næstehjælperne Ishøj

Næstehjælperne Ishøj er en forening hvor frivillige hjælper reformramte og økonomisk svært stillede borgere i Ishøj. Formålet med arbejdet er at skabe relationer, fællesskab og et værdigt liv for målgruppen, og imødegå isolation og ensomhed. Næstehjælperne udleverer bl.a. mad og tøj, arrangerer fredagscafé, julehjælp, fødselsdagshjælp. Det forventes at nå mere end 200 familier.

Der søges om midler til kørsel, markedsføring, administrative udgifter, indkøb af mad og fredagscafé.

Der ansøges om 22.500 kr.

Næstehjælperne modtog 33.000 kr. i december 2020.

Administrationen indstiller, at Næstehjælperne tildeles 22.500 kr.

Prostatakræftforeningen, PROPA - Region Hovedstaden

PROPA arrangerer fitness i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Herlev for 16 prostatakræftpatienter, fortrinsvis borgere, som er bosat i kommuner der har givet bevillinger. Der er også ansøgt, og modtaget, §18-midler fra Herlev Kommune. Der er plads til 8 deltagere fra Ishøj Kommune. Fitnessholdet skal bl.a. styrke deltagernes netværk, kondition og mentale robusthed.

Der søges om midler til honorar til fysioterapeut inkl. forberedelse og transport, samt forplejning til deltagere og instruktør.

§18-midler dækker ikke lønudgifter, og der foreslås at tildele midler til forplejning til instruktør og 8 deltagere fra Ishøj.

Der ansøges om 11.300 kr.

Administrationen indstiller, at PROPA tildeles 1350 kr.

FitforKids

FitforKids er en folkeoplysende non-profit forening, hvis primære formål er at yde frivilligt arbejde indenfor social- og sundhedsområdet, målrettet svært overvægtige børn og deres familier. Aktiviteterne består af kostvejledning i hjemmet, træning to gange om ugen, forældre-coaching, motivationsprogram og sociale events. Alle instruktører er lokale frivillige. Foreningen er under opstart i Ishøj, og der forventes at starte et hold for 25 børn og deres familier, i alt cirka 100 personer.

Der søges bl.a. om midler til bøger om livsstilsvejledning og konflikthåndtering, apps, præmier, træningsudstyr, forældreforedrag og events.

Der findes allerede lignende tilbud i kommunen i form af Tip Tab Tønde og Jump4fun, som begge samarbejder med sundhedsplejerskerne. Det er vurderingen, at der ikke er behov for nye tilbud.

Der ansøges om 35.000 kr.

Administrationen indstiller, at FitforKids ikke tildeles midler.

Vildtbanegård, afd. 4

Afdelingsbestyrelsen i Vildtbanegård afd. 4 (Det Sociale Boligselskab af 29. januar 1946) arrangerer for egne midler forskellige aktiviteter for afdelingens beboere. Der arrangeres allerede julearrangementer, fællesspisninger og udflugter. Ønsket er at give beboere med trængt økonomi mulighed for yderligere oplevelser, samt at skabe sammenhold og bygge bro mellem kulturer og alder.

Der søges om midler til to udflugter: 1 udflugt for voksne/seniorer, 40 personer (25.000 kr.) og 1 udflugt for familier, 30 personer (15.000 kr.).

Administrationen foreslår at støtte begge udflugter med hver 5000 kr.

Der ansøges om 40.000 kr.

Administrationen indstiller, at Vildtbanegård, afd. 4 tildeles i alt 10.000 kr.

Ishøj Sogns Menighedspleje

Ishøj Sogns Menighedspleje er en forening, som har til formål at hjælpe og støtte op om borgere i sognet, som er socialt og økonomisk vanskeligt stillet. Foreningen uddeler julehjælp; der uddeles fortrinsvis til børnefamilier, men også til enlige pensionister og kontanthjælpsmodtagere. Foreningen når ud til 150-180 børn og voksne.

Der søges om midler til brug ved uddeling af julehjælp.

Der ansøges om 10.000 kr.

Menighedsplejen modtog 15.000 kr. i december 2020.

Administrationen indstiller, at Menighedsplejen tildeles 10.000 kr.


Der er i alt ansøgt om 165.300 kr.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen foreslår at tildele:

 • Røde Kors Ishøj-Vallensbæk 6000 kr.
 • Natteravnene, Ishøj 10.000 kr.
 • Dukkehuse og legetøj til udsatte børn 2.500 kr.
 • Frivilliggruppen 8000 kr.
 • Ishøj Lænken 20.000 kr.
 • Næstehjælperne Ishøj 22.500 kr.
 • Prostatakræftforeningen, PROPA - Region Hovedstaden 1350 kr.
 • FitforKids 0 kr.
 • Vildtbanegård, afd. 4, 10.000 kr.
 • Ishøj Sogns Menighedspleje 10.000 kr.


Der indstilles, at der i alt uddeles 90.350 kr.


Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at tildele yderligere 4000 kr. til Prostatakræftforeningen, PROPA - Region Hovedstaden, som i ansøgningen er anført som selvfinansiering. PROPA tildeles herefter ialt 5350 kr.

Vildtbanegård afd. 4 meddeles afslag, da det ikke vurderes at falde ind under kriterier for § 18.

Der er ialt uddelt 84350 kr. Restbeløb overgår til uddeling i december 2021.

Resume

Indstillingssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 10. maj 2021 rådighedsbeløbssatser på 6.366 kr. for enlige og 8.245 kr. for ægtepar, når det gælder personlige tillæg for pensionister. Satserne er gældende pr. 1.6. 2021, og omhandler nye borgere der ansøger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede også, at administrationen skulle beregne de økonomiske konsekvenser ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for Vestegnskommunerne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i en sammenligning af rådighedsbeløb viser oversigten, at Ishøj Kommune ligger højere end gennemsnittet i Vestegnskommuner for personlige tillæg for pensionister.

Kommune/
Rådighedsbeløb pr. måned

Personlige tillæg for pensionister (Enlige)

Personlige tillæg for pensionister (Ægtepar)

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Enlige)

Enkeltydelser på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Ægtepar)

Ishøj

6.366

8.245

3.331

5.638

Gennemsnitstal Vestegnskommuner

4.504

7.008

3.552

5.149

Forskel mellem Ishøj og gennemsnit

1.862

1.237

-221

486

Det foreslås, at rådighedsbeløb for personlige tillæg til pensionister sættes til at være på gennemsnitsniveau i Vestegnen. Rådighedsbeløbsgrænsen justeres til 4.500 kr. for enlige og 7.000 kr. for ægtepar gældende pr. 1. januar 2022. Såfremt ovenstående beløbssatser tiltrædes, vil det have konsekvens for 23 ud af i alt 76 mulige borgere, der som pensionister modtager personligt tillæg. Konsekvenserne omfatter borgere med brøkpension. En reduktion af rådighedsbeløb for personlige tillæg vil medføre, at der i enkelte sager ikke vil blive tilkendt et personligt tillæg.
Der er tale om et beløb på mellem 700 kr. og op til 3.500 kr. om måneden for den enkelte borger. Administrationens bedste skøn er, at der for Ishøj Kommune vil være en årlig økonomisk besparelse på 200.000 kr. (udenfor servicerammen).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag om justering af rådighedsbeløb til personligt tillæg, til det gennemsnitlige niveau i Vestegnskommunerne pr. 1. januar 2022, medtages til budgetforhandling for budget 2022.

Beslutning

Tiltrådt og medtages i besparelsesforslag 2022. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en tydeliggørelse af antal borgere som berøres.

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endelig kvalitetsstandard for servicelovens § 94, selvudpeget hjælper. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Hverken Seniorrådet eller Handicaprådet har kommentarer til den fremlagte standard, og der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.

Endeligt forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 94: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper §94 og sender til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Region Hovedstaden har udsendt forslag til Praksisplan for almen praksis 2021 med svarfrist den 16 august. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til praksisplanen er udarbejdet af Praksisplanudvalget (politiske repræsentanter for almen praksis, kommunerne og regionen) med bidrag undervejs fra Patientinddragelsesudvalget. Praksisplanudkastet sætter rammen for en fælles vision og målsætninger for udviklingen af almen praksis i den kommende planperiode. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen og bl.a. medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse.


I udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune behandles bl.a. lægedækningen i kommunerne herunder Prognosemodellen, der hvert år udpeger de lægedækningstruede områder, og som danner grundlag for fordeling af lægekapaciteter. I Prognosemodellen defineres Ishøj Kommune som ikke-lægedækningstruet kommune i 2021. Med de valgte kriterier i Prognosemodellen er der kun ringe udsigt til, at Ishøj Kommune i de kommende år bliver udpeget som lægedækningstruet. Et forhold som ikke stemmer overens med opfattelsen i Ishøj Kommune, hvor lægemangel er en konkret udfordring og som samtidigt udfordrer kampen for at udrydde ulighed i sundhed.

Lovgrundlag

Lov om ændring af Sundhedsloven af 4. juli 2003 og Lov om klage - og erstatningsadgang.

Indstilling


Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til høringssvar på almen praksisplan og sender sagen videre til Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen præciserer i høringssvaret, hvor mange læger vi mangler i Ishøj, samt differentieringsmuligheder i forbindelse med rekruttering af nye læger til kommunen.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal gives en hensigtserklæring om, at Ishøj Kommune indgår i afdækning af mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot, eventuelt som § 60-fællesskab.

Sagsfremstilling

Som led i, at det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner ophører d. 31. december 2021, er der igangsat en afdækning af mulige løsningsmodeller for et fremtidigt hjælpemiddeldepot. Én mulighed er, at Ishøj Kommune indgår i et samarbejde med andre kommuner om drift af hjælpemiddeldepot. I den forbindelse har Greve Kommune inviteret Ishøj Kommune ind i et muligt samarbejde om tværkommunalt hjælpemiddeldepot, eventuelt i form af et § 60-fællesskab.Ved samarbejde efter den kommunale styrelseslov § 60 afgiver deltagerkommunerne kompetence til at varetage netop de opgaver, der med samarbejdsaftalen – vedtægterne – overlades til ”det kommunale fællesskab”. En ulempe ved § 60-fællesskab er manglende fleksibilitet, hvis der er behov for ændringer, idet disse skal godkendes af alle deltagende kommuner i fællesskabet. Ishøj Kommune har erfaring med etablering af § 60-fællesskab i form af Beredskab 4K, der er etableret sammen med kommunerne Greve, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

I dag har Greve, Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød Kommuner fælles depot med beliggenhed i Greve Kommune. Depotet drives af Zealand Care. Zealand Care har imidlertid opsagt depotdriften pr. 1. februar 2022, hvorfor Greve og de øvrige kommuner - ligesom Ishøj Kommune - afsøger fremtidige mulige løsninger for et hjælpemiddeldepot. Zealand Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil overtage depotet, herunder medarbejderne. Kommer et antal kommuner med hensigtserklæringer vedrørende mulig overtagelse, vil Zealand Care give adgang til at se i deres regnskaber (åben bog). Dette er en forudsætning for at kunne lave en mere præcis beskrivelse af økonomi og drift af et eventuelt § 60-fællesskab.

Der har været afholdt møde med deltagelse af de kommuner, som samarbejder om depotdrift af Zealand Care fra depotet i Greve. Endvidere deltog Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner. Formålet var at undersøge, hvorvidt der var interesse blandt kommunerne for at etablere et § 60-fællesskab. De fleste af kommunerne var positive for at indgå i et fællesskab og aftalen er nu, at kommunerne skal afklare den politiske opbakning i egen kommune.

Social- og Sundhedsudvalget skal derfor tage stilling til, hvorvidt der er politisk opbakning til, at der gives en hensigtserklæring om, at Ishøj Kommune indgår i en afdækning af mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot beliggende i Greve Kommune, eventuelt som et § 60-fællesskab.
I den forbindelse skal det bemærkes, at Vallensbæk Kommune har tilkendegivet, at de fortsat ønsker et tværkommunalt samarbejde om hjælpemiddeldepot. Endelig politisk beslutning sker medio juni 2021.
Ishøj Kommune er igang med at opføre et nyt og moderne hjælpemiddeldepot i Brohuset samtidig med, at der afdækkes et samarbejde mellem nabokommunerne.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.
Et § 60-fællesskab:

 • Er et selvstændigt formueretssubjekt og kan bl.a. indgå forpligtende aftaler med andre.
 • Er en selvstændig juridisk person og kan som sådan pålægges strafansvar efter straffelovens regler om juridiske personers strafansvar.
 • Er en offentlig myndighed og underlagt samme offentligretlig lovgivning som kommuner.
 • Oprettes typisk som interessentskaber. Dette indebærer, at alle deltagere udadtil hæfter direkte, uden begrænsning og solidarisk.
 • Oprettes med minimum to ejere. Et § 60-fællesskab er en art ”specialkommune”, der – i modsætning til almindelige kommuner – kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til fællesskabet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget ikke tilslutter sig en videre afdækning af § 60-fællesskab, da det kan begrænse nærhedsprincippet i driften af kommunens hjælpemiddeldepot. Sagen sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at det skal afsøges, om der kan indgås et samarbejde med nabokommunerne, som vi samarbejder med omkring beredskabet.

Resume

Indstillingspunkt

I aftale om finansloven for 2021 er der afsat 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører indenfor oplevelsesindustrien, for at kompensere for den nedgang de har oplevet under COVID-19. Samtidig er der ønske om at bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om fordeling af midlerne i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2021 er der afsat midler til blandt andet landets kommuner, som skal booste oplevelsesindustrien. Det kan f.eks. være udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, koncerter og foredrag.

Der er afsat 750 millioner kroner, heraf 171,7 til fordeling mellem landets kommuner. Ishøj Kommune tildeles 738.310 kr.


Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, der er visiteret til bo- eller dagtilbud. Midlerne kan anvendes i tilbud efter serviceloven, som fremgår af Tilbudsportalen; det gælder: Botilbudslignende tilbud efter almenboligloven og friplejeboliger, samt plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.


Midlerne fordeles efter antallet af pladser på det enkelte tilbud. Tilbuddene er: Spindehuset, Kløverengen og plejecenter Kærbo/Torsbo. De enkelte tilbud står selv for at beslutte, hvordan pengene skal udmøntes. Tilbuddene opfordres til at gøre brug af leverandører i Ishøj Kommune. Team for Frivillighed har koordinering i forhold til de respektive ledere.


Midlerne skal anvendes i 2021.

KL gennemfører primo 2022 en overordnet opfølgning, der skal beskrive, hvilke aktører, der har været samarbejde med, og hvilken type aktiviteter der er gennemført. Social- og Sundhedsudvalget orienteres efterfølgende om opfølgningen.


Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet at:

 • Der bevilges en udgift på 738.310 kr.
 • Der bevilges en indtægt på 738.310 kr.

Sagen sendes til Byrådet.


Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringssag

I forbindelse med planlægningen af etape 2, ombygning af Brohuset, har administrationen i samarbejde med husets fremtidige brugere og entreprenør afklaret og planlagt endelig indretning og økonomi. I punktet præsenteres processen. I bilag A præsenteres ændringerne i projektet. Projektforslag - bilag B, C, D og E er vedhæftet. Projektforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i december 2020 anlægsbevilling til projektering (fase 1) af etape 2. Etape 2 består af Genoptrænings- og Rehabiliteringsområde og dertilhørende faciliteter såsom LivingLab & Legetek, omklædning, træningssale, behandlingsrum, hvilerum og kontorer. Projekteringen er gennemført, og projektforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021. Efter Byrådets godkendelse følger fase 2 (færdigprojektering og udførelse), hvortil anlægsbevillingen på 50.6 mio. kr. er søgt frigivet.

Fremlagte projekt overholder det afsatte beløb på 34 mio. kr. til netto entreprise udgifter. For at lande her har det været nødvendigt at gøre nogle fravalg (se bilag A). Projektet lever op til lovgivningen, men brugeroplevelsen kan forbedres både inde og ude. Indvendigt kan der med fordel sættes ind med flere akustikmæssige tiltag, hvilket vil optimere indeklimaet. Udendørs vil der kunne skabes et mere trygt miljø - særligt i haverummet, hvis der etableres lamper ophængt i wire system frem for lygtepæle. Samlet beløber disse tiltag sig til ca. 700.000 kr., og det foreslås, at der allerede nu disponeres midler hertil indenfor puljen til uforudsete udgifter i etape 2, som er en del af de 50,6 mio. kr.

Økonomi

Økonomi- og Planudvalget indstillede til Byrådet:

 • at projektforslag for etape 2 godkendes, og administrationen færdiggør projekteringen og igangsætter ombygningen.
 • at de 50,6 mio. kr. afsat til selve ombygningen frigives. 25,6 mio. kr. frigives i 2021 med midler fra investeringsoversigten i 2021, de resterende 25 mio. kr. frigives i 2022 med midler fra investeringsoversigten i 2021 og 2022.
 • at der udføres akustiske tiltag inde samt belysningsmæssige tiltag ude, og at dette finansieres indenfor den samlede bevilling.

Byrådet tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Med baggrund i budgetaftalen 2021 hvor Byrådet har vedtaget, at 2021 er cykelår i kommunen, godkendte Social- og Sundhedsudvalget d. 9.11. 2020 projektramme for projekt `Ishøj i bevægelse`. Administrationen orienterer om projektets udmøntning.

Sagsfremstilling

Projektet muliggør, at borgere over 18 år kan låne en el-cykel. Herved er der potentiale for at forbedre miljømæssig bæredygtighed, positive effekter ved at minimere biltrafikken samt afledte sundhedseffekter for kommunens borgere ved at bruge el-cykel som transportmiddel.

Ishøj Kommune har indkøbt to stk. dame-elcykler, to stk. herre-elcykler samt en el-ladcykel. Borgerne kan låne cyklerne fra 1.7. 2021 og tre måneder frem. Herefter returneres cyklerne af borgerne, og cyklerne serviceres af Fri Bikeshop Glostrup, hvorefter nye borgere kan låne cyklerne af Ishøj Kommune. Ishøj Kommune informerer borgerne om tilbuddet på kommunens hjemme- og Facebookside samt i Sydkysten i uge 25, hvor borgerne også kan tilmelde sig muligheden for lån af elcykel ved at henvende sig til administrationen. Ved næste udlånsperiode forventes det, at der er oprettet bookingsystem på kommunens nye hjemmeside. Administrationen vil tillige benytte verdensmålsfestival i Ishøj d. 22.9. 2021 til at udbrede borgernes kendskab til udlån af elcykler.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes i forligskredsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Dato for Verdensmålsfestival i Ishøj bliver d. 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Nu er det igen blevet muligt at afholde større udendørsarrangementer. Til orientering er dato for Verdensmålsfestival i Ishøj blevet fastlagt til onsdag d. 22. september 2021.


Festivalen vil løbe af stablen i Byhaven fra kl. 10 til kl. 18 og vil fortrinsvis henvende sig til skoler og institutioner om formiddagen, og mere bredt til alle borgere om eftermiddagen.

Festivalen bliver et vindue, hvor kommunen kan vise alle tiltag og indsatser frem, der fremmer FN's 17 verdensmål. Samtidigt er det en oplagt mulighed for at række ud til borgerne og mobilisere deres kræfter i omstillingen til en mere bæredygtig verden.


Da tiden er knap til Verdensmålsfestivalen skal afvikles, arbejdes der ud fra de vinkler og inputs, der allerede var fastlagt inden Covid-19 fik udsat afviklingen af festivalen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter ønsker og ideer til festivalen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at projektet `Ishøj i bevægelse` samt diætist/sundhedskonsulent bidrager således, at emnet ulighed i sundhed kommer på dagsordenen.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker et oplæg til august 2021 omkring indslag.

Resume

 • Seniorrådet har fremsendt brev vedrørende Seniorrådets diæter, transport og ældreprisen (se bilag). Der fremlægges sag til august 2021.
 • Procesplan vedrørende etablering af fælles plejehjemsbestyrelse er vedhæftet. Procesplanen forelægges ligeledes seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt


Sagsfremstilling

Serviceloven § 112: 3. (2 sager angår afslag på indlæg og fodtøj. 1 sag angår afslag på diabetesudstyr).

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller at, Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet en endagstur til Middelfart Kommune i forbindelse med tiltag som frikommune på ældreområdet.

Omdeling af aftale om nye sundhedsklynger.