Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 14. august 2017 kl. 17:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Projekt GIV har udgivet et nyhedsbrev, som er vedhæftet. Projekt GIV oplyser, at der pt. er i alt 13 børn og unge fra Ishøj Kommune, som enten deltager i projektet, eller som starter efter sommerferien. Heraf er 8 af deltagerne i aldersgruppen 8-12 år, 4 er i aldersgruppen 13-17 år, og 1 er i aldersgruppen 18-24 år. Projekt GIV afholder ungeevent d. 14. september kl. 15 på Greve Gymnasium, hvor de respektive borgmestre er inviteret.

 

Status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og udsættelser fra juni og juli måned samt statistik vedrørende kontanthjælp fra juli 2017 er vedhæftet.

 

Sundhedsministeren har orienteret kommunalbestyrelsen vedrørende ændring af kadence for indsendelse af sundhedsaftaler. Orienteringen er vedhæftet.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har truffet afgørelse om, at Bofællesskabet Spindehuset er omfattet af tilsynspligt. Socialtilsyn Hovedstaden har desuden truffet beslutning om at godkende Spindehuset. Afgørelsen fra Socialtilsyn Hovedstaden er vedhæftet.

Spørgeskemaundersøgelsen til Sundhedsprofil 2017 blev afsluttet den 3. maj 2017. Den samlede svarprocent for Region Hovedstaden er opgjort til 52,6 % - og i alt har 55.185 borgere i Region Hovedstaden besvaret. I Ishøj Kommune er svarprocenten 44,7 % - 1095 borgere har svaret. Selvom det er noget lavere end den samlede svarprocent, så er det højere end i den foregående undersøgelse i 2013. Rapporten Sundhedsprofilen 2017 forventes at blive lanceret i marts 2018. Kort notat omkring undersøgelsen og svarprocenten er vedhæftet.

På mødet orienterede centerchef Per Tostenæs om, at der har været indbrud i skuret ved foreningshuset, og at alle tre cykler, som benyttes til Cykel Uden Alder, er stjålet. Det kan få betydning for kommende aktiviteter.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget får en opdatering på mail angående indbrud i foreningshuset, når der foreligger rapport fra politiet, herunder med tidsperspektiv for køb af nye cykler samt sikring af nye cykler via GPS-track.

 

Øvrige punkter tages til efterretning.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj. Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017. Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces. Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter inddragelsen af relevante interessenter i processen samt særligt vigtige fokusområder og politiske pejlemærker for en ny velfærdspolitik.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kommissorium for revidering af politikker godkendes. 

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget vedtog følgende proces for inddragelse:

 

 • Invitation til store kickoff-møder i september 2017 med deltagelse af relevante råd, nævn, medarbejdere m.m. Formålet er at inddrage alle til at give input og bidrage med ejerskab til politikken.
 • Der nedsættes en mindre skrivegruppe i administrationen
 • Med baggrund i input fra kickoff-møder udarbejdes der et udkast til Velfærdspolitik, som drøftes i Social- og Sundhedsudvalget
 • Deltagere fra kickoff-møder inviteres ind til at komme med input til udkast til Velfærdspolitik.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøftede fokusområder og politiske pejlemærker ud fra følgende spørgsmål:

 

1) Hvad er den bærende politiske vision på området?

 • Fællesskaber
 • Borgerinddragelse
 • Give hjælp til at borgeren træffer gode valg og klarer sig længst muligt i eget hjem.

 

2) Hvad er særligt vigtigt for Ishøj i en Velfærdspolitik?

 • Værdifuldt samarbejde med frivillige
 • Individuelle løsninger i forhold til den enkelte borgers behov
 • "Ishøj-ånden" - fællesskab og frivillighed mellem borgerne - styrkelse af lokalsamfundet.

 

3) Hvad er særligt vigtigt for jer som politikere?

 • Tager hånd om de svageste
 • Tillid til kommunen
 • Mangfoldighed er vores styrke.

 

Der vedhæftes bilag med input til revidering af Velfærdspolitik fra Social- og Sundhedsudvalget.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at intentionerne med politikker sættes på mødet i Handicap-, Udsatte- og Seniorrådet bilagt kommissorium.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune ønsker at indgå et samarbejde med det digitale sundhedsfællesskab Boblberg.dk med opstart 1. september 2017 og foreløbig 2 år frem til 31. august 2019. Kontrakten med Boblberg.dk er bindende i perioden 1. september 2017-1. september 2019. Derefter kan aftalen opsiges med seks måneders varsel.

 

Sagsfremstilling

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor borgere i Ishøj Kommune på nem vis har mulighed for at møde andre borgere omkring interesser og sociale fællesskaber. Boblberg.dk er udviklet i samarbejde med flere kommuner, borgere, Kulturministeriet og DGI. Platformen er et lukket forum, og Boblberg.dk fører tilsyn med det opslåede indhold, således at det sikres, at indholdet på platformen ikke har eksempelvis politisk karakter eller benyttes i radikaliseringsøjemed.

 

Platformen er lettilgængelig og brugervenlig, og det er dermed muligt også for borgere med begrænset IT-kendskab at komme i kontakt med andre borgere på Boblberg.dk. På Boblberg.dk kan Ishøj Kommunes borgere søge efter eksempelvis en læsemakker, en at gå tur med, reservebedsteforældre, frivillige eller en at dele de svære tanker med eksempelvis i relation til sygdom eller ensomhed. Der er således ingen begrænsninger i forhold til, hvad man kan søge efter og mødes om.

 

Formålet med implementeringen af Boblberg.dk i Ishøj Kommune er, at borgere med psykisk eller fysisk sårbarhed har en mere tryg platform, som de kan benytte og dermed ikke marginaliseres yderligere. Det er muligt for borgerne at optræde anonymt på platformen, og Boblberg.dk vil af denne grund antageligvis tiltrække borgere, som ikke profiterer af eksempelvis Facebook og Vores Ishøj. Det er Boblberg.dk's erfaring, at Boblberg.dk tiltrækker borgere, som psykisk er udfordrede i forhold til social isolation og udsathed.

 

Planen er, at Boblberg.dk implementeres i Ishøj Kommune d. 1. september 2017. Boblberg.dk forpligter sig til at deltage i/levere følgende:

 

 • Skabelon til flyer, plakat og roll up tilpasset Ishøj Kommune
 • Producering af "Boblberg kommune film" tilpasset Ishøj Kommune
 • Oplæg til opstart og markedsføringsplan
 • Opstarts- og introduktionsmøde
 • Årligt opfølgningsmøde
 • Besøg og opstartsmøder i 10 udvalgte afdelinger i Ishøj Kommune
 • Uddeling af flyers og kontakt til borgere i Ishøj Kommune minimum 10 dage under opstartsfasen.

 

Mange kommuner, heriblandt København, Hvidovre, Aalborg og Frederiksberg, er allerede tilmeldt Boblberg.dk.

 

På baggrund af dialog med Boblberg.dk foreslår administrationen følgende mål:

 

 • 1-3 % af kommunens borgere har oprettet en profil på Boblberg.dk inden for det første år. I Ishøj Kommune svarer det til minimum 210 borgere og 630 borgere med en høj succesrate
 • Besvarelsesprocenten på opslagene (boblerne) skal være på mindst 50 %
 • Boblberg.dk aktiverer nogle af kommunens ensomme og udsatte borgere og forbedrer den fysiske og mentale sundhed generelt.

 

Tovholderfunktionen på Boblberg.dk samt opfølgning på mål forankres i Center for Socialservice.

  

Kontrakten mellem Boblberg.dk og Ishøj Kommune, implementeringsplanen samt visuelt materiale er vedhæftet.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kontrakt og finansiering samt mål opstillet for Boblberg.dk.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget vedtog samarbejdsaftalen med Boblberg.dk.

Økonomi

Adgang til platformen Boblberg.dk koster kr. 48.000 ekskl. moms årligt (svarende til kr. 4.000 pr. måned), som betales ved opstart d. 1. september 2017. Efterfølgende vil prisen blive reguleret 4,95 % årligt. Det foreslås, at finansieringen til Boblberg.dk tages af midler, som var forbeholdt Shared Care, da samarbejdet med Shared Care afsluttes ultimo 2017. Der fremlægges status i Social- og Sundhedsudvalget til juni 2018.

Bilag

Resume

Rammeaftale 2018 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og fremlægges til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen. Der er ligeledes fremlagt forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Sagen forelægges ligeledes Børne- og Undervisningsudvalget samt i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Kommunerne oplever generelt, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og udbud af pladser og ydelser på det højt specialiserede område inden for alle målgrupper. Udviklingsstrategien omfatter ligeledes aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Der er udvalgt to områder, der vil være særligt fokus på i forbindelse med den tværgående koordination i 2018.

•       Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD. Denne målgruppe diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v.

•       Ældre med handicap og psykiske lidelser med behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at tilbyde målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftalen 2018 omfatter blandt andet:

 • At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014
 • Aftaler omkring konkrete forløb ved køb og salg af pladser
 • Procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning
I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. Målet videreføres dermed i 2018.

De tre mål er:

 • Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
 • Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde både fagligt og økonomisk om de tværgående højt specialiserede tilbud i Hovedstadsregionen.
 • Vi vil arbejde målrettet med, at alle tværgående højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ”bedste praksis” med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

KKR Hovedstaden har den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne godkender Rammeaftale 2018 samt fælles mål.

Vedlagt er et resumé af Rammeaftale for 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål. Resterende bilag kan findes på www.rammeaftale-h.dk .

Indstilling

Forslag til beslutning:


Social- og Sundhedsudvalget indstiller til godkendelse
af Rammeaftalen for 2018 samt fælles mål.


Sag sendes til Byrådet.

 

Rammeaftalen 2018 forelægges til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til godkendelse. Sagen sendes til Byrådet.

Bilag

Resume

Status på hjemløseboligerne Ishøj Søvej 1 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hjemløseboligerne på Ishøj Søvej 1 er et projekt, der blev igangsat primo 2016. Projektet udsprang af drøftelser i Ishøj Kommunes Udsatteråd, som havde et ønske om, at der blev sat fokus på boligudfordringerne for Ishøj Kommunes mest udsatte borgere.
Derfor blev der i sommeren 2016 udarbejdet en projektbeskrivelse, der dannede grundlag for en ansøgning om tilskud til hjemløseboliger fra en pulje under det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. I november 2016 gav ministeriet tilsagn om tilskud på 2,8 mio. kr.

I den mellemliggende periode har der været igangsat en proces om etablering af hjemløseboliger, herunder udarbejdelse og høring af lokalplan, udarbejdelse af udbudsmateriale m.m. Projektet er nu så langt, at lokalplanen er godkendt og registreret i planregistret, samt at der er indgået kontrakt med leverandør, hvormed byggeriet kan gå i gang.

Vedhæftet er derfor status på processen vedrørende etablering af 6 hjemløseboliger og et fælleshus. Derudover er der vedhæftet en plantegning af boligerne. Status forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Indstilling

Forslag til beslutning:

 

Social- og Sundhedsudvalget tager status på hjemløseboligerne til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning. Udvalget ønsker, at der fremlægges visitationskriterier samt oversigt over antal borgere i målgruppen på kommende møde.

 

V har særindstilling over for placering af hjemløseboliger, og at der som et visitationskriterium indgår misbrug.

Bilag

Resume

Der er i juni 2017 udkommet 2 rapporter vedrørende mål og anbefalinger omkring det nære sundhedsvæsen. Nærværende notat sammenfatter de anbefalinger, som kan få betydning for Ishøj Kommunes arbejde i det nære sundhedsvæsen. Notatet indeholder også en opgørelse over Ishøj Kommunes placering i forhold til en række indikatorer under de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.

Sagsfremstilling

Den demografiske udvikling lægger et pres på den offentlige sektor. I 2025 forventes der i Danmark at være 49 pct. flere ældre over 74 år, og der skønnes at være 60 pct. flere borgere med de mest udbredte kroniske sygdomme. Samtidig er den gennemsnitlige indlæggelsestid faldende, og kommunen har og får stadigvæk flere og mere komplekse opgaver på sundhedsområdet. Dette medfører et øget behov for medicinsk og specialiseret rådgivning fra sygehusene samt et øget krav til kapacitet og dermed stigende udgifter til kommunen.

Et udvalg bestående af KL, Danske Regioner og staten har udarbejdet 20 anbefalinger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Anbefalingerne skal sikre, at sundhedsvæsenet understøtter borgeren i at mestre egen sygdom i sit nære miljø gennem høj, ensartet kvalitet og samarbejde, så borgeren kan leve et liv med højest mulig livskvalitet. Anbefalingerne er struktureret inden for 4 udvalgte temaer:

 

1. Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor

2. Rette kompetencer til rette opgaver

3. Ensartet kvalitet over hele landet

4. Bedre digital understøttelse og brug af data

 

Der lægges således op til, at der skal afprøves nye integrerede samarbejdsmodeller imellem kommuner og regioner, men også mere specifikt, at ansvarsfordelingen imellem forskellige opgaveløsninger skal være mere klar og tydelig. Derudover anbefales der et kompetenceløft til bl.a. det sundhedsfaglige personale i kommunerne. Udvalget lægger også op til, at der udarbejdes en national model for kvalitetsplanlægning, som skal sikre mere ensartet kvalitet i kommunale sundhedstilbud.

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet skal være retningsgivende for kvalitetsarbejdet i de kommunale sundhedstilbud, til gavn for borgeren. Derfor arbejdes der løbende med at udvikle indikatorerne under de nationale mål, som afspejler den ønskede retning for sundhedsvæsenet. Der er lavet en opgørelse på kommune- og regionsplan, der viser, hvordan Ishøj Kommune placerer sig i forhold til 11 forskellige indikatorer. Her fremgår det blandt andet, at Ishøj Kommune har væsentligt færre somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene end både lands- og regionsgennemsnittet. Det betyder, at vi som kommune er gode til at få vores borgere hjem igen, når de er klar til at blive udskrevet, hvilket der både er et økonomiske og et menneskeligt aspekt i. Til gengæld har vi flere akutte indlæggelser af KOL- og diabetespatienter end lands- og regionsgennemsnittet, men udviklingen går i den rigtige retning, idet vi har væsentligt færre, end vi havde i 2015.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notatet "Anbefalinger og mål for det nære sundhedsvæsen" til efterretning.

Beslutning

Tager til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen ser nærmere på beskæftigelsesdelen.

Bilag

Resume

Den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsudgifterne inddeles i henholdsvis somatik, psykiatri og sygesikring. I perioden 2012 - 2016 er udgifterne til KMF på psykiatriområdet det område, der procentvis er steget mest i Ishøj Kommune. Dog udgør området stadigvæk en mindre andel, 6,2 %, af de samlede kommunale medfinansieringsudgifter, svarende til 5,5 mio. kr. Nærværende notat har til hensigt at bidrage med viden omkring den kommunale medfinansiering på psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Samlet set er udgifterne til KMF psykiatri steget med 28,7 % i perioden 2012 - 2016 i Ishøj Kommune. Den største stigning har været udgifterne til psykiatrisk ambulant behandling, som er steget med 34,7 %. Der har dog været et fald i disse udgifter fra 2015 - 2016. Den kommunale medfinansiering udfør 60 % af sengedagstaksten under indlæggelse og 30 % af besøgstaksten i forbindelse med ambulant behandling. Loftet for, hvor meget kommunen kan pålægges at betale for en indlæggelse, var i 2016 på 8.568 kr. Det betyder, at det er væsentlig dyrere i KMF, hvis borgerne har mange korte indlæggelser frem for færre men længere indlæggelser. Når en borger var indlagt mere end 4 dage på psykiatrisk hospital i 2016, så var loftet (KMF) for den pågældende indlæggelse nået.

 

Antallet af personer, der blev indlagt, og antallet af indlæggelser lå i 2016 på niveau med 2012. Når udgifterne til indlæggelser alligevel er steget, skyldes det primært, at den gennemsnitlige indlæggelsestid er steget fra 20 dage i 2012 til 24 dage i 2016. I forhold til kønsfordelingen så er både antallet af kvinder, der har været indlagt, steget markant, ligesom antallet af gange, de har været indlagt, er steget. Det modsatte gør sig gældende for mændene, som stort set er faldet tilsvarende.

 

Antallet af ambulante besøg har været stigende i perioden 2012 - 2016 for både kvinder og mænd, ligesom antallet af personer, som har haft ambulante besøg, er steget. Størst har stigningen været blandt kvinder. Generelt er kvinderne dyrest på psykiatriområdet, særligt de helt unge imellem 14 - 24 år er væsentligt dyrere end mændene i samme aldersgruppe. Ligeledes skiller udgifterne til kvinder i alderen 28 - 36 år sig væsentligt ud ved at være markant højere end udgifterne til mændene i samme alder.

 

En mindre andel af de psykiatriske ambulante besøg er opgjort som psykiatriske skadestuebesøg. I 2016 udgjorde besøg på psykiatrisk skadestue 5,5 % af de samlede ambulante besøg i psykiatrien i Ishøj Kommune.

 

Børne- og ungepsykiatriområdet udgør omkring 9 % af de samlede udgifter til KMF på psykiatriområdet svarende til knapt 0,5 mio. kr. I perioden 2012 - 2016 har der været en stigning på 10 % i antallet af ambulante besøg blandt gruppen i alderen 0-17 år. Der er kun registreret ganske få psykiatriske indlæggelser i Børne- og Ungepsykiatrien i Ishøj Kommune, og i 2015 og 2016 var det udelukkende unge piger i alderen 14 - 17 år, der var indlagte. Til gengæld har der været en fordobling i antallet af ambulante besøg i perioden blandt drenge i alderen 11-17 år.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notatet "Den kommunale medfinansiering - analyse af psykiatriområdet" til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udsendt benchmark på det voksenspecialiserede socialområde. 28 ud af Region Hovedstadens 29 kommuner har deltaget. Se vedhæftede notat for Ishøj Kommune.

 

Link til analysen: http://www.rammeaftale-h.dk/da/udgivelser/a2017/

Indstilling

Forslag til beslutning:

 

Social- og Sundhedsudvalget tager benchmark til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Der vedhæftes link til analysen.

Bilag

Sagsfremstilling

På initiativ fra Vallensbæk Kommune fremlægges to projektforslag fra henholdsvis BDO og KL Konsulentvirksomhed om analyse af hjælpemidler og genoptræning for Vallensbæk og Ishøj Kommuner.

Beslutning og valg af konsulentvirksomhed træffes i Styregruppen for de to kommuner.

 

Social- og Sundhedsudvalget tager projektforslagene til efterretning. De to projektforslag er vedhæftet som lukkede bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:

 

Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget forudsætter, at Vallensbæk selv betaler, da de har bestilt undersøgelsen. Ligeledes forudsættes det, at resultatet af undersøgelsen som udgangspunkt ikke vil påvirke serviceniveauet for borgere i Ishøj Kommune.

 

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler i den sammenhæng tilbud fra BDO.

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker følgende spørgsmål angående beskæftigelsesområdet belyst:

 

 • Under tabel 2: øvrig drift - hvad ligger der i "andet"? Der ønskes en uddybelse
 • Der er stor forskel mellem forbrug og forventet forbrug under "uddannelseskøb". Hvad skyldes det?
 • Der ønskes en uddybning af forbrug af midler til jobrotation
 • Der ønskes en status på lastbilchauffør-projektet.

 

Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til Økonomi- og Planudvalget til videre besvarelse.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for juni og juli 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Center for Ældre og Rehabilitering: 0

 

Center for Socialservice: 1

 

Enkeltydelser: 6

 

Sygedagpenge: 2

 

Indskudslån: 1

 

Kontanthjælp: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om særligt tilsyn på Kløverengen d. 28. juli 2017 v/ centerchef Helle Pernille Madsen.

Beslutning

Taget til efterretning.