Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 17:00

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Invitation til konference om rehabilitering den 26. oktober på Hotel Nyborg Strand.

Orientering om fælleskommunalt behandlingstilbud til børn og unge fra familier med alkoholmisbrug.

Program for møde angående lægemangel. Region Hovedstaden afholder møde den 6. oktober 2015 vedrørende lægemangel på Vestegnen samt praksisplan.

Beslutning

DGI tilbyder gratis deltagelse i projekt "jump 4 fun". Der kommer sag for Social- og Sundhedsudvalg samt to øvrige udvalg med henblik på afklaring af evalueringskriterier for projektets fortsættelse efter "gratisperioden".

 

- Der er givet midler til Kløverengen til projekt om forebyggelse af krisesituationen.

 

- Der blev omdelt "aktivitetskatalog" på ældreområdet.

 

- Mødet i december afholdes den 7. december 2015.

Bilag

Beslutning

Nøgletal oversendes til beskæftigelsesudvalget med henblik på et særligt fokus på sygedagpenge over 52 uger.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 24. august 2015.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 42,5 mio.kr. for budget 2016 excl. indregning af særtilskudet. Fredag den 28. august 2015 fik vi meddelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud samlet udgør 31,6 mio. kr, hvorfor ubalancen udgør 10,9 mio.kr.

På budgetseminaret den 2. september 2015 blev der drøftet en række yderligere mindre korrektioner, således af ubalancen nu udgør 12,8 mio.kr. i 2016.

Med henblik på at kunne skabe balance i budgettet er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget - herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 6. oktober 2015.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. september 2015.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2016-2019 af 11. august 2015 samt til inspirationskataloget af 10. august 2015.

Social- og Sundhedsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgettet godkendes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 25. september 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Praksisplan for almen praksis fra 2015 til 2018 for Region Hovedstaden er sendt i høring.

Der er svarfrist d. 18. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis fra 2015 til 2018 for Region Hovedstaden er sendt i høring. Der er udarbejdet et samlet høringssvar med bidrag fra Familiecentret, PPR, Borger og Socialservice og Center for Sundhed og Ældre.

Region Hovedstaden har ændret proceduren hvad angår afgivelse af høringssvar. Tidligere er der blevet forfattet et høringssvar i form af et brev. Dette er ændret til at kommunerne nu skal skrive deres høringssvar i et skema, hvor kommunerne skal kommenterer på forskellige afsnit i praksisplanen.

Af høringssvaret fremgår, at Ishøj Kommune som udgangspunkt er positive og bakker op om ambitionerne i praksisplanen for almen praksis. Ishøj Kommune har dog også nogle opmærksomhedspunkter:

  • Målet om at skabe lighed i sundhed modvirkes af, at læger i udsatte områder opfordres til at optage flere patienter end normtallet.
  • Næste 1/3 af Ishøjs borgere har læge i andre kommuner, og mange læger her på Vestegnen har udenbys borgere. Derfor ønskes det præciseret, hvorvidt §2 aftalerne, der indgås mellem kommune og læger, er bundet op på borgerens hjemkommune eller lægens hjemkommune?
  • At det er positivt at man ønsker at skabe mere samarbejde mellem læger og kommuner og at lægerne skal være tovholder på flere opgaver. Det er imidlertid problematisk, hvis lægerne ikke har den fornødne tid til dette. Allerede i dag opleves, at det er svært at få akuttid hos den praktiserende læge, endsige hjemmebesøg, opsøgende eller opfølgende besøg.
  • At Ishøj Kommune opfordre til at det bør være en skal-opgave for lægerne, at oplyse om de kommunale sundhedstilbud.
  • At det vil være problematisk, hvis der kun bliver én digital indgang til kommunen (ét lokationsnummer) da det kan medføre flaskehalse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, høringssvar til Region Hovedstaden angående praksisplan for almen praksis 2015 til 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 18. august 2014 blev det besluttet at oprette to såkaldte flekspladser på plejehjemmet Torsbo med virkning fra 1/9-2014. Disse pladser afløste de daværende akutpladser samt de to hospicelignende pladser, som skulle have været taget i brug pr. 1/1-2015. Ambitionen med flekspladserne var, at de skulle bruges til ophold af kortere varighed – typisk op til en uges varighed. Det er nu et år siden, at pladserne blev taget i brug. En analyse af pladsernes brug viser dog, at pladserne er fuldt belagt med ofte meget plejekrævende borgere og således ikke bruges efter hensigten.

Det foreslås på denne baggrund at omdanne de nuværende flekspladser til døgn- og aflastningspladser med samme karakter som pladserne på Kærbo og i samme moment at permanentgøre en ekstra plads, sådan at Torsbo herefter råder over 3 døgn- og aflastningspladser. Forslaget foreslås gennemført inden for det nuværende budget på Torsbo. Der vil således ikke være tale om budgetmæssige konsekvenser af den foreslåede ændring.

Se vedlagte notat.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at omdanne de nuværende flekspladser til døgn- og aflastningspladser samt at udvidelsen med en ekstra plads sker indenfor det eksisterende budget.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden vedrørende fysioterapi har godkendt Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019. Praksisplanen sendes nu ud til godkendelse i kommunerne.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden vedrørende fysioterapi har enstemmigt godkendt Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019. Forud for dette har der været en høringsrunde og på baggrund heraf blev praksisplanen tilrettet. Praksisplanen er sendt til godkendelse i kommunerne med deadline d. 16. oktober 2016.

Den nye praksisplan for fysioterapi indebærer ikke umiddelbart ændringer for Ishøj Kommunes arbejde med træningsområdet.

Af praksisplanen fremgår at det anbefales at praksiskonsulentordningen undersøges i planperioden med henblik på udbredelse af ordningen til også at omfatte vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Dette indebærer at muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges i planperioden.

Praksiskonsulentordningen for almindelig fysioterapi blev etableret pr. 1. januar 2010 ved ansættelse af to praksiskonsulenter med et samlet timetal på 15 timer ugentligt. Praksiskonsulenterne fungerer som regionens faglige sparringspartnere, ambassadører for kvalitetsudvikling og udøvere af konkrete projekter og aktiviteter. Praksiskonsulentordningen har ind til nu været begrænset til emner vedrørende den almindelige fysioterapi. Denne begrænsning opleves som uhensigtsmæssig i forhold til en generel kvalitetsudvikling i praksis, da de praktiserende fysioterapeuter i hverdagen behandler både vederlagsfri patienter og tilskudsberettigede patienter, og der er derfor behov for kvalitetsudvikling inden for begge områder.

Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019 vedlægges.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget indstiller, Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019 til godkendelse samt at Ishøj Kommune stiller sig positivt overfor kommende drøftelser af en fælles finansiering af praksiskonsulentordningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede i august 2013 midler til Ung På Vej, som er et pilotprojekt, der har til formål at afprøve nye metoder til at få unge med massive sociale, fysiske og psykiske udfordringer i alderen 18-29 år tættere på uddannelse og beskæftigelse.
Ung På Vej løber i perioden marts 2014 - december 2016. Ung På Vej er dermed midtvejs i projektforløbet, hvorfor der nu fremlægges midtvejsevaluering til politisk behandling.
I Ung På Vej arbejder man tværfagligt og helhedsorienteret. Det betyder, at der er nedsat et fast tværfagligt projektteam bestående af sagsbehandler fra henholdsvis Jobcenter Vallensbæk og Borger- og Socialservice, en mentor og en hjemmevejleder samt en koordinator. I teamet samarbejder man om at få iværksat de rette aktiviteter, der kan bidrage til, at borgeren kommer tættere på uddannelse og beskæftigelse. Teamet mødes én gang om ugen, hvilket er med til at sikre, at de mål og indsatser, der sættes for den enkelte borger, lykkes. Metodisk arbejder man ud fra en kognitiv og løsningsfokuseret tilgang, hvormed borgeren selv skal sætte mål og tage ansvar for egen udvikling.
De foreløbige erfaringer peger på, at Ung På Vej virker. Der er langt mindre bureaukrati, der er sammenhæng i de indsatser, borgeren tilbydes, der er fælles metodisk tilgang til borgeren, og der er enighed om de fastsatte mål. Flere borgere giver udtryk for, at de oplever en større sammenhæng i indsatserne.
De nuværende konklusioner er samtidig, at Ung På Vej formår at rykke aktivitetsparate unge tættere på uddannelse og beskæftigelse, hvilket status på mål og succeskriterier også viser:
Langsigtet mål. 80-100 borgere skal i løbet af projektperioden igennem Ung På Vej:
Ung På Vej har pr. 1. august 2015 haft indskrevet 62 unge. Således er man efter 1 ½ år godt på vej til at opnå måltallet på 80-100 borgere.
Succeskriterium 1: 60 % skal blive uddannelsesparate:
9 unge (33 %), af de aktivitetesparate, der er afsluttet i Ung På Vej, er gået fra at være aktivitetsparate til at være uddannelsesparate. Heraf er 5 startet i ordinær uddannelse.
Derudover er yderligere 3 unge, der var uddannelsesparate ved indskrivning, startet i ordinær udannelse
Succeskriterium 2. Yderligere afklaring:
11 unge er udskrevet til et andet tilbud, mens yderligere 11 unge er udskrevet til behandling. Den primære årsag til udskrivningen har været, at de unge har haft så massive udfordringer, at de ikke har været i stand til at deltage i aktiviteter i Ung På Vej.
Ung På Vej har været med til at afklare de unges ressourcer og udfordringer, faglige såvel som psykiske og sociale. Det betyder, at størstedelen af de unge, som er blevet udskrevet fra Ung På Vej, er blevet afklaret i forhold til passende tilbud og motiveret til evt. behandling. Tidligere har mange af disse unge været uden indsats fra Jobcentret, hvorfor det er positivt, at så mange unge er kommet videre til de rette tilbud.
Succeskriterium 3: Målgruppens sociale, personlige og faglige færdigheder styrkes:
Ung På Vej har udviklet et progressionsværktøj, som er medvirkende til, at den unge lærer sig selv bedre at kende og understøtter således, at den unges sociale, personlige og faglige færdigheder styrkes.
På baggrund i de allerede meget positive erfaringer med Ung På Vej anbefales det, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning om, at projektet gøres varigt. Da der allerede er bevilliget midler til projektet i budget 2016 vil behovet for budgetomlægning først være aktuelt ved budget 2017. I foråret 2016 vil administrationen fremlægge fremtidigt budget for projektet, som vil være udgiftsneutralt, da projektet finansieres af eksisterende midler på beskæftigelsesområdet.
Midtvejsevaluering af Ung På Vej er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at midtvejsevaluering af Ung På Vej godkendes og foreslår, at projektet gøres varigt fra 2017 og indarbejdes i budgettet med finansiering af eksisterende midler på beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Tiltrådt. I forbindelse med evalueringen foråret 2016 tages der stilling til om projektet skal gøres varigt og indarbejdes i budgettet fra 2017.

Bilag

Resume

.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. august 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes procedure for valg af medlemmer til Ishøj Kommunes udsatteråd.
Der er derfor blevet udarbejdet en procdure der dels beskriver, hvordan medlemmerne vælges og dels beskriver, hvordan vi får udbredt budskabet om udsatterådet til udsatte borgere og får udsatte borgere til at interessere sig herfor.

Valgproceduren forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse

Valgproceduren er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at valgprocedure til Ishøj Kommunes udsatteråd godkendes.

Beslutning

Tiltrådt. I forbindelse med Byrådets behandling af punktet foreslås det, at der samtidig vælges de to byrådsrepræsentanter, der skal være i udsatterådet.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7årige børn. Den primære målgruppe for den nye indsats er de 3 - 6årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På novembermødet 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen ”Livsglade børn som bruger deres krop”. I første omgang er der etableret et treårigt projekt med start i 2015. Udvalgene ønsker løbende opfølgning og orientering på projektet. Den første status blev givet på udvalgsmøderne i april 2015. Hermed gives anden status på projektet.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og de praktiserende læger. Der er endvidere tilknyttet en medarbejder fra Sundheds- og Ældrecenter og PPR, som indgår i den tværfaglige projektgruppe, hvis medlemmer er udvalgt ud fra faglige kompetencer, der støtter projektet.  Der er udpeget min. en tovholder i hver institution.

I vedhæftede notat gives en status på projektets aktiviteter:

·         Kommunikationsplan

·         Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats

·         Afdækning af medarbejdernes kompetencer

·         Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i kommunens daginstitutioner

·         Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende

·         Forældrekonference

·         Klare snitflader og arbejdsgange på tværs af kommunens centre og styrkelse af det tværfaglige samarbejde.

·         Samarbejde med de praktiserende læger

·         Øvrige indsatser der understøtter projektets mål

Projektlederen følger løbende op på projektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan. Det foreslås at næste status gives på udvalgsmøderne i marts 2016.

Indstilling

Social og sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Tiltrådt. Kommunaldirektøren undersøger konkrete spørgsmål til vedhæftede status.

Bilag