Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 15. august 2016 kl. 17:00

Mødelokalet, etage 6 BEMÆRK: Fællesmøde med Seniorrådet kl. 15:30

Resume

Stabschef for Sundhedsudvikling Stine Relsted Fahnøe deltager på mødet.

 

Stabsenhed for Sundhedsudvikling præsenterer forslag til strategi for sundhedudvikling med henblik på udvalgets drøftelse og beslutning. Strategien indeholder både organisatoriske og borgerrettede indsatser, og baserer sig på den faglige ekspertise, der allerede findes i kommunen såvel som relevant data fra sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i november 2015 en organisationsændring bl.a. baseret på et krav om at prioritere sundhed højere. I forlængelse af organisationsændringen blev Stabsenhed for Sundhedsudvikling etableret. Formålet med Stabsenhed for Sundhedsudvikling er på den ene side relativt klart: Sundhedsprofilen skal forbedres for at skabe flere sunde leveår for borgerne i Ishøj og på den måde reducere kommunens udgifter på sundhedsområdet, til bl.a. medfinansiering ved hospitalsindlæggelser. På den anden side er forbedring af sundhedsprofilen en opgave, der rækker langt ud over selve sundhedsopgaven fordi borgernes sundhedstilstand er tæt knyttet til andre faktorer end deres konkrete sundheds-/sygdomsprofil og -adfærd. Det betyder, at borgernes risiko for sygdom såvel som deres risikoadfærd er markant større hvis de har et lavt uddannelsesniveau, dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet, lavt indkomstniveau m.v. Sundhedsprofilen kan på den måde ikke ændres alene ved at intensivere eller styrke sundhedsindsatsen, da den i ligeså høj grad hænger sammen med borgernes indkomstniveau, uddannelsesniveau o.lign. socio-økonomiske parametre.

  

Grundlæggende forsøger alle kommuner i Danmark at reducere de stadigt stigende sundhedsudgifter ved at forebygge sygdomsudvikling med fokus på:

 • At undgå at borgerne bliver syge (borgerrettet forebyggelse)
 • At undgå, at sygdom forværres (patientrettet forebyggelse)

 

Der er naturligvis oplagt at fokusere på de såkaldte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion), som man ved har en statistisk gavnlig effekt på sundhedstilstanden eller i hvert fald reducerer risikoen for sygdomsudvikling. Men mange borgere i Ishøj - og især de sundhedsmæssigt meget dårlige borgere - lever endog meget langt fra idealerne om fysisk sundhed (KRAM-faktorerne) og fokus på dette kan have en mere ekskluderende end inkluderende effekt. Der er et stadigt voksende fokus på sundhed som andet og mere end fysisk sundhed, og der er tilført et S i KRAM-faktorerne. S'et har ikke en entydig betydning, men står i forskellige sammenhænge for f.eks. stress, (mental) sundhed eller søvn - altså en mere trivsels- og helhedsorienteret forståelse af sundhed.

 

Det er administrationens vurdering, at et fokus på at øge trivsel (i form af primært mental sundhed, stress og fællesskab) frem for en mere klassisk (fysisk) sundhedsforståelse, vil virke mere inkluderende for de sundhedsmæssigt dårligste borgere i Ishøj - dem, der ikke lever op til idealerne om fysisk sundhed, og som har en øget risiko for sygdomsudvikling. Det vil kræve, at vi i Ishøj Kommune udvider vores forståelse af hvad sundhed er. Det indebærer, at sundhedstiltag f.eks. kan være et træf ved Tranegilde Mose for unge (og alle andre), der spiller Pokemon Go, hvor det sundhedsmæssige fokus er på (bare) at få borgerne ud i naturen - frem for f.eks. at etablere en beach volley bane i Strandparken, som primært henvender sig til borgere, der har en fysik inden for "normal-området".

 

Forståelsen af sundhed som andet og mere end standardiserede fysiske normer stemmer overens med Ishøj Kommunes sundhedspolitik, hvor den overordnede vision er: "Alle borgere i Ishøj har muligheden for at træffe sunde valg, der giver den enkelte borger livskvalitet og livsglæde. Valg der tilgodeser mange forskellige aspekter af et sundt liv". På den baggrund er det administrationens anbefaling, at mål for Sundhedsudvikling formuleres som:

 

 1. At fremme sammenhæng og videndeling omkring sundhedsindsatser på tværs af hele den kommunale organisation gennem:
 • Udvikling af en fælles forståelse af sundhedsbegrebet i kommunen
 • Koordinering af sundhedsindsatser, der primært er forankret i fagcentrene
 • Udvikling af overblik over sundhedsindsatser i kommunen
 1. At fremme målrettede, koordinerede og evidensbaserede sundhedsindsatser i tæt samarbejde med relevante fagcentre med udgangspunkt i:
 • Specifikke målgrupper (f.eks. på baggrund af sundhedsprofilen, kommunens demografi eller lignende)
 • Specifikke områder i det kommunale budget, hvor det kan være muligt at mindske udgifterne gennem målrettede sundhedsindsatser

 

Sundhedsudvikling har siden marts haft tæt dialog med alle fagcentre og stabsfunktioner for at få et begyndende overblik over organisationen i et sundhedsmæssigt perspektiv. I juni er der igangsat en kortlægning af sundhedsindsatser på tværs af den kommunale organisation (kortlægningen er ikke færdiggjort på nuværende tidspunkt). På den baggrund foreslår administrationen, at følgende temaer igangsættes som strategisk fokusområder for sundhedsudvikling i 2016-2017:

 

A) Koordinering af sundhedsindsatsen

B) Etablering af sundhedsorganisation

C) Sundhed for hjemløse

D) Børn med overvægt

E) Sundhed i Natur- og Friluftspolitikken

F) Analyse af den aktivitetsbestemte medfinansiering

G) Sundhed for socialt udsatte borgere

 

Indstillingen baserer sig på notatet ”Strategi for sundhedsudvikling”, hvor analyse af sundhedsområdet såvel som de syv strategiske fokusområder uddybes. "Strategi for sundhedsudvikling" er vedlagt som bilag til indstillingen.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter sundhedsbegrebet, og indstiller, at tiltag i notatet "Strategi for sundhedsudvikling" godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Jump4Fun er et projekt med fokus på træning for 6-16 årige børn med overvægt, der er opstartet i Ishøj Kommune oktober 2015. Projektet har indtil videre været udgiftsneutralt for kommunen. Denne ordning udløber fra august - det skal besluttes om Ishøj ønsker at videreføre projektet. Hvis projektet skal videreføres på baggrund af de foreløbige resultater, vil den samlede udgift til projektet udgøre 90.000 kr. + de medarbejderressourcer, der skal frigøres til projektet. Denne indstilling er dels en status på det forgangne års indsats, og en anbefaling til videreførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Jump4Fun har oprindeligt været forankret i daværende Center for Ældre og Sundhed og det daværende Familiecenter. Siden organisationsændringen har det været forankret i Stabsenhed for Sundhedsudvikling. Særligt sundhedsplejersken har haft en vigtig rolle i projektet - både i forhold til det tværfaglige samarbejde og i forhold til rekruttering af børn til projektet. Kommunens opgave i forbindelse med projektet har primært været i forhold til kommunikation og koordinering med DGI/Idrætsforeninger, og i forhold til rekruttering af deltagere til projektet. DGI har stået for den overordnede projektledelse og -styring.

 

To idrætsforeninger deltager aktivt med tilbud om træning. Det drejer sig om Ishøj Gymnastikforening og SB50 Badminton. Hver forening tilbyder træning én gang om ugen, og børnene opfordres til at deltage begge steder/dage.

 

I alt 19 børn deltager i Jump4Fun på nuværende tidspunkt, heraf går 7 til både gymnastik og badminton. Børnene møder stabilt og prioriterer træningen højt - også i ferierne. Foreningsguiden, som er ansat i DGI med det formål at vejlede børnene i projektet, har haft fokus på samarbejdet mellem forening, familie/barn og sundhedsplejen, og der er planlagt yderligere dialog med familierne. Forældredeltagelsen har været god, og familierne har deltaget i træningsdage for barn og familie.

 

Børnene er blevet introduceret til mange forskellige bevægelsesaktiviteter, og der har været fokus på at lære børnene at bevæge sig mere i det daglige. Træningen har haft et særligt fokus på det sjove og generel bevægelsesglæde. Det er indtrykket, at alle børnene løbende opbygger selvværd og sociale relationer mellem børnene.

 

Jump4Fun har umiddelbart haft en positiv effekt for de børn, der har været (og er) involveret i aktiviteterne. Projektet viser, at de konkrete træningstilbud med trænere, der er uddannede i pædagogik kombineret med DGI's faglige og organisatoriske support udgør en god indgangsvinkel til at få det enkelte barn i gang med træning og fysisk aktivitet.

 

Jump4Fun efter projektperioden

Jump4Fun-projektet udløber august 2016. Hvis projektet ønskes viderført skal kommunens betale 90.000 kr./årligt til DGI for at have max 35 børn i træning. Betalingen inkluderer tilknytning af en foreningsguide, som hjælper børn og trænere.

 

Administrationen anbefaler, at projektet videreføres - i første omgang for ét år - for på den måde at give indsatsen mulighed for at afslutte børn (med udslusning til ordinære foreningstilbud, som er en del af evalueringskriterierne og projektets overordnede mål). Samtidig vil der blive øget mulighed for, at rekruttering og sammenhæng i indsatserne for børn i denne målgruppe vil kunne intensiveres som følge af det specialistnetværk, som forventes etableret for målgruppen (se indstilling vedr. strategi for sundhedsudvikling). Et af de områder, som ønskes sat på en strategisk dagsorden i specialistnetværket er et øget fokus på forældreinddragelse - både i forhold til Jump4Fun og i forhold til de øvrige tilbud til målgruppen.

 

Der er ikke afsat budget til Jump4Fun i hverken 2016 eller 2017. Videreførelse af Jump4Fun afhænger på den måde af budgetforhandlingerne.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at drøftelserne af videreførelse af Jump4Fun for ét år indgår i budgetforhandlingerne.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget finansierer projektets fortsættelse i et år via pulje under udvalget og indstiller til budgetforhandlingerne at drøfte fortsættelse af projektet i år 2018.

Udvalget ønsker til møde i oktober at få fremlagt nye skærpede kriterier for evaluering af projektet, der skal foretages medio 2017.

Bilag

Sagsfremstilling

Årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/sites/socialtilsyn/files/file/news/socialtilsyn_hovedstaden_aarsrapport_2015.pdf

 

Til orientering fremlægges vedlagte notat om efterårets kompetenceudviklingsforløb i Ældre og Rehabilitering i forbindelse med implementering af værdighedspolitikken. Endvidere er værdighedspolitikken og redegørelsen godkendt af ministeriet, og pengene er dermed frigivet til Ishøj Kommune.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet i junimåned, at der skulle udarbejdes forslag til reduktion af budgettet vedr. personlig pleje. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede forslag.

 

Social- og Sundhedsudvalget inviteres til åbning af ny café i Torslunde jf. vedlagte invitation.

Beslutning

Punkt omkring personlig pleje indgår i budgetforhandlingerne.

Bilag

Resume

Afrapportering af Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. KKR Hovedstaden har behandlet af rapporteringen og anbefaler at kommunalbestyrelserne godkender afrapporteringen.  

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udsendte i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

I Region Hovedstaden var der ifølge indberetningerne fra kommunerne i 2015 i alt 162 borgere med svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. 60 % af disse var voksne borgere.

Ishøj/Vallensbæk havde 4 borgere i 2015, hvoraf  2 er under 18 år.  

Afrapporteringen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

At udvalget indstiller, at Byrådet godkender afrapportering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017.  

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2017 indeholder også en flerårig aftale gældende for 2017 og 2018 om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Der er aftalt:

 

 • At udgifter pr dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Aftalen vil for Ishøj Kommune medføre en udgiftsreduktion, idet Ishøj Kommune primært er en køber kommune. Modsat vil aftalen medføre, at kommunens egne tilbud skal reducere driftsudgifter i 2018.

 

Der er også indgået en aftale om reduktion af overheadprocenten, der er den andel som kommunen modtager for at varetage administrationsopgaver vedrørende økonomi, udvikling, central ledelse, IT mv.

 

Rammeaftale 2017 fastslår, at der skal arbejdes på, at overheadprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Administrationen anbefaler, at Ishøj Kommune reducerer overheadsprocenten fra 7 % til 6,5 % i 2017 for at tilnærme sig gennemsnittet på 6 % i 2018. Reduktion af overhead i 2017 tilsvarer den procentdel, som kommunen har sparet i forbindelse med, at tilsynsudgiften sidste år blev flyttet fra kommunen til driftsstedet.

 

Vedlagt er et kort resumé af Rammeaftale for 2017. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til Rammeaftale 2017 godkendes samt at overheadprocenten reduceres til 6,5 % i 2017 og 6 % i 2018. Sagen forelægges også i Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Samlet set vil nedsættelsen af overheadprocenten medføre en indtægtsreduktion på ca. 333.000 kr. i 2017 og ca. 665.000 kr. i 2018 for Ishøj Kommune.

 

Indtægtsreduktionen vil blive finansieret indenfor egen ramme, idet der bliver på samme måde en mindreudgift på købersiden. Det antages at kommunerne samlet set vil nedsætte overheadprocenten til 6 % i 2018. Derudover forventer administrationen, at der vil ske et fald i taksterne i forbindelse med aftalen om en takstreduktion fra 2014 til 2018.

 

Udgiftsreduktion vil blive fordelt via en fordelingsnøgle mellem bevillingsområderne "Specialpædagogisk bistand" og "Det specialiserede socialområde".

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje på 4,6 mio. til styrkelse af demensindsatsten i de kommunale plejeboliger gennem et demensrejsehold. Ansøgningspuljen udmeldes af to omgange i henholdsvis 2015 og 2017. Nuværende ansøgningspulje er på 2,3 mio. kr. og skal fordeles mellem i alt ca. 20 plejecentre fordelt på ca. 6-9 indsatskommuner.

Ishøj kommune har tidligere ansøgt om midler i den forbindelse, men har fået afslag. Nu er der mulighed for at ansøge om midler igen.

Baggrund:

Mennesker med demens vil, som sygdommen skrider frem, i stigende grad udvise adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Disse symptomer er med til at øge kompleksiteten i pleje og omsorg af mennesker med demens og kræver derfor en særlig ekspertise hos medarbejderne. I takt med at befolkningen bliver ældre, og antallet af borgere med demens derfor forventes at øges, vil krav til medarbejdernes kompetencer også stige.

Sundhedsstyrelsen etablerer derfor et Demensrejsehold bestående af en række faglige kompetencepersoner på området, som gennem praksisnær læring skal uddanne ca. 6-10 demensnøglepersoner på hvert plejecenter. Deltagerne opnår kompetencer til at yde pleje af beboere med demens baseret på aktuel bedste viden. Demensnøglepersonerne får endvidere kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats af beboere med demens på det enkelte plejecenter kvalificeres.

Formålet er:

 • At styrke medarbejdernes kompetencer til at imødekomme beboerens individuelle behov for pleje.
 • At beboerne med demens vil opleve en øget livskvalitet.
 • At medarbejderne vil opleve et forbedret arbejdsmiljø. Det forventes desuden, at medarbejderne vil opleve en større arbejdsglæde, fordi de i højere grad føler sig trygge ved, at de har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer. 

Ishøj kommune vil gerne ansøge om midler fra denne pulje. Det sker med et ønske om at løfte kompetenceniveauet i plejeboligerne med henblik på at forbedre pleje og omsorg for mennesker med demens eller demenslignende symptomer.

Projektet kan forankres i Center for Ældre og Rehabilitering med en projektansvarlig, og i tæt samarbejde med demenskoordinatorerne.

 

Yderligere information om puljen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at administrationen søger midler fra pulje til styrkelse af demensindsatsten.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag