Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 15. december 2022 kl. 19:00

Rådhusets etage 2, mødelokale Tårnbjerget

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Social Service § 18 er alle kommuner forpligtet til at afsætte midler til frivilligt socialt arbejde, mens beløbets størrelse samt rammerne for tildeling og samarbejde fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsvalget en indsigt i og viden om kriterierne og procedurerne for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) samt de bagvedliggende overvejelser, der ligger til grund for arbejdet med midler til frivilligt socialt arbejde.

Understøttelse af det frivillige sociale arbejde
I Ishøj Kommune uddeles der midler to gange årligt. Uddeling to gange årligt giver de frivillige mulighed for dels at søge til planlagte aktiviteter/udgifter og dels at søge til aktiviteter/udgifter opstået på baggrund spontane og aktuelle behov. Uddeling af midler udgør en stor del af arbejdet med at understøtte det frivillige sociale arbejde i Ishøj Kommune.

Udover uddeling af midler, så understøttes det frivillige sociale område i Ishøj af medarbejdere i administrationen, som bidrager med brobygning mellem aktører i Ishøj, facilitering af møder, faglig sparring, udvikling af relevante tilbud, PR mm. Herudover stilles lokaler til rådighed i forenings- og netværksområdet i Brohuset.

Målgruppe
I Ishøj Kommune kan både foreninger, netværk, grupper og enkeltpersoner ansøge om § 18-midler. Dette er med til at understøtte bredden i det frivillige sociale arbejde, idet både organiserede foreninger og uformelle netværk kan ansøge om midler. Desuden giver det frivillige med forskellige ressourcer mulighed for at ansøge.

Kriterier og forpligtelser
Der er opstillet en række kriterier for ansøgninger om 18-midler i Ishøj Kommune. Følgende er eksempler på kriterier:

 • Lokalt forankrede initiativer. Der kan gives midler til initiativer udenfor Ishøj Kommune, såfremt der er deltagelse af Ishøjborgere, og der ikke er lignede tilbud i Ishøj.
 • Yder en frivillig social indsats til gavn for Ishøjborgere.
 • Midlerne kan anvendes til fx foredrag, undervisning, opstart samt udgifter til administration og markedsføring.
 • Midlerne kan ikke anvendes til løn.


Udover ovenstående så forpligter ansøgerne sig til følgende i forbindelse med ansøgningen og tildeling af midler:

 • At bekræfte at de er bekendte med reglerne for indhentelse af børneattester og kan fremvise børneattester på de frivillige.
 • Udpege en ansøgningsansvarlig, der underskriver ansøgningen og dermed underskriver på tro- og love at oplysningerne er korrekte og at evt. ubrugte midler tilbagebetales.
 • Udpege en uvildig og objektiv person til revisor, som forpligter sig til at gennemgå og påtegne at regnskabet er korrekt samt fremsende regnskab ved årets udgang.


Derudover bygger samarbejdet omkring §18-midler på en høj grad af tillid. Ishøj Kommune har som udgangspunkt tillid til, at ansøgerne overholder ovenstående forpligtelser samt anvender midler fornuftigt og som aftalt.

Ansøgningsskema
På Ishøj Kommunes hjemmeside under 'Midler til frivilligt socialt arbejde' findes ansøgningsskema, kriterier, vejledning samt skabelon til regnskabsaflæggelse. Ansøgningsskemaet indeholder oplysninger om initiativet, budget samt beskrivelse af aktiviteter, formål, målgruppe, forventet antal, forventede resultater og samarbejdspartnere.

Procedure for behandling af ansøgninger og regnskaber
Administrationen modtager ansøgninger om § 18-midler to gange årligt. I den forbindelse behandler administrationen ansøgningerne og udarbejder et forslag til indstilling til Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af kriterierne samt lokalt kendskab til initiativerne, viden om eksisterende tiltag på området samt initiativets økonomi. Social- og Sundhedsudvalget træffer den endelige beslutning om tildeling af midler.
Administrationen modtager reviderede regnskaber samt afrapportering med beskrivelse af, hvordan midlerne er anvendt. I den forbindelse er administrationen opmærksomme på, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med ansøgningen, om der er ubrugte midler, og om regnskabet er korrekt revideret.

Initiativerne har mulighed for at overføre eller omfordele midler til en anden budgetpost, såfremt der er en afgørende grund samt at anvendelse er i overensstemmelse med tidligere beskrevne formål, målgruppe mm.

Administrationen har efter gennemgangen af ovenstående ikke fundet anledning til at foretage ændringer i kriterierne.

Lovgrundlag

Lov om social service § 18.

Økonomi

Der er afsat kr. 399.863 i 2022. En tredjedel uddeles i juni (kr. 133.288) og to tredjedele i december (kr. 266.575). Der uddeles flest midler i december, da der erfaringsmæssigt er flest ansøgere i december.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. november 2022, pkt. 128:

Udskudt til mødet den 15. december 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Social- og Sundhedsvalget orienteres om de kriterier og procedurer, der er for uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18) i Ishøj Kommune. Dette skal give en indsigt i, samt forståelse for, området samt administrationens overvejelser og arbejde. Administrationen har efter gennemgangen ikke fundet anledning til at ændre i kriterierne. Beskrivelse af rammer, kriterier og procedure for midler til frivilligt socialt arbejde er vedhæftet dagsordenen.

Midler til frivilligt socialt arbejde er med til at understøtte de mange foreninger, netværk, grupper samt enkeltpersoner, som bidrager med en frivillig indsats på det sociale område. Midlerne understøtter bredden i det frivillige sociale arbejde og derved mangfoldigheden blandt borgere og deres behov i Ishøj Kommune.

Frivilligkonsulent Ane Katrine Hyldal Hess Jensen deltager under dette punkt.

Bilag

Sagsfremstilling

I december 2022 er der 267.066 kr. til uddeling til frivillige foreninger, netværk, grupper og enkeltpersoner på det frivillige sociale område i Ishøj Kommune. Til sammenligning blev der i juni 2022 uddelt 133.288 kr. til frivilligt socialt arbejde i Ishøj.

Der er ved denne uddeling indkommet i alt 26 ansøgninger. Der er indkommet ansøgninger for godt 200.000 kr. mere, end der er midler til.

Der er indkommet ansøgninger fra følgende aktører:

 • Kantmaskerne i Kirkehaven har søgt om 5.000 kr. til indkøb af garn.
 • Brohusklubben for ældre døve har ansøgt om 8.736 kr. til medlemsaktiviteter samt udgifter til transport, lokaler og administration.
 • Røde Kors Ishøj-Vallensbæk har ansøgt om 12.500 kr. til anskaffelse af en stationær computer, skærm samt fjernsyn.
 • Banko i Kirkehaven har søgt om 6.000 kr. til præmier og forplejning til 3 - 4 bankospil i 2023.
 • Kirkehavens Modelbaneklub har søgt om 14.000 kr. til transport og entré i forbindelse med udflugter til fx Sporvejsmuseet, Arbejdermuseet og togtur i Hedeland.
 • Depressionsforeningen har søgt om 38.800 kr. til rekruttering og introduktion af frivillige ifm. selvhjælpsgrupper og samværsgrupper.
 • Dukkehuse og legetøj til udsatte børn har søgt om 4.500 kr. til materialer samt Barbiedukker.
 • Foreningen Danske DøvBlinde FDDB har søgt om 6.389 kr. til transport, udflugter, administration mm.
 • Ældre Sagen Ishøj har søgt om 25.000 kr. til aktiviteter til besøgsvennerne, undervisning, medlemsmøder og medlemsudflugter.
 • Natteravnene Ishøj har søgt om 19.200 kr. til køb af kondomer, hvervekampagner, forplejning til møder, kontorhold mm.
 • Børns Vilkår har ansøgt om 30.000 kr. til rekruttering og undervisning af frivillige rådgivere til BørneTelefonen samt videreudvikling og udvidelse af BørneTelefonen.
 • FødevareBanken har ansøgt om 10.000 kr. til brændstof, forsikringer og reparationer til drift af biler.
 • Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd har ansøgt om 20.000 kr. til udflugter, forplejning, frivillige hjælpere mm.
 • Red Barnet Ungdom har ansøgt om 11.514 kr. til forplejning, materialer, sociale aktiviteter, kompetenceudvikling af frivillige, supervision, administration mm.
 • Døveforeningen af 1866 har ansøgt om 19.170 kr. til lokaleudgifter, medlemsaktiviteter, forsikring, administration mm.
 • Sind Ungdom Ishøj har ansøgt om 25.750 kr. til forplejning, udflugter, transport, kreative materialer, supervision og revision.
 • Næstehjælperne Ishøj har ansøgt om 38.300 kr. til mad til nødhjælp, familieaktiviteter, frivilligpleje, markedsføring, kasser til tøjkælderen, kørsel og administration.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond har ansøgt om 10.500 kr. til annoncering, supervision, rekruttering, fastholdelse og uddannelse af frivillige.
 • Sind Vestegnen har ansøgt om 13.600 kr. til transport, forplejning, supervision, udgifter til telefon, annoncering, administration og revision.
 • Frivilliggruppen har ansøgt om 15.000 kr. til musikere, præmier til banko samt kaffe og kage.
 • Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk har ansøgt om 50.000 kr. til annoncering, foredrag, kokkeskoler, hjertemotion, kontorudgifter og mødeafholdelse.
 • FitforKids har ansøgt om 35.000 kr. til rekruttering, uddannelse og efteruddannelse af instruktører, programmer, materialer, events og administration.
 • Ishøj Sogns Menighedspleje har ansøgt om 20.000 kr. til julehjælp.
 • SAND Hovedstaden har ansøgt om 10.000 kr. til arrangementer, folkeoplysende aktioner, transport mm.
 • Brugerbestyrelsen på Omsorgscenteret Kærbo har ansøgt om 20.000 kr. til mødeafholdelse, gaver, gruppelederkursus, udflugter, julemarked og fester.
 • Ishøj Lænken har ansøgt om 26.100 kr. til arrangementer, udflugter, kontingent, forplejning samt indkøb af parasol


I vedhæftede notat præsenteres ansøgerne med oplysninger om initiativet, hvad de søger midler til, hvor meget de søger, og om de tidligere har fået midler samt administrationens indstilling. De enkelte ansøgninger er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §18.

Økonomi

Der er i 2022 afsat 377.000 kr. til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) i Ishøj Kommune samt 22.863 kr. refundereret fra 2021. Midlerne fordeles med 1/3 i juni og 2/3 i december.

Siden sidste uddeling i juni 2022 har Sind Ungdom Vestegnen tilbagebetalt 490,92 kr. da foreningens aktiviteter er lukket ned. Der er således ialt 267.066 kr. til uddeling i december 2022.

Indstilling

at der uddeles midler for i alt 267.066 kr., fordelt på følgende ansøgere:

Kantmaskerne i Kirkehaven 5.000 kr.
Brohusklubben for ældre døve 2.500 kr.
Røde Kors Ishøj-Vallensbæk 12.500 kr.
Banko i Kirkehaven 6.000 kr.
Kirkehavens Modelbaneklub 8.000 kr.
Depressionsforeningen kr. 10.000
Dukkehuse og legetøj til udsatte børn 4.500 kr.
Foreningen Danske DøvBlinde FDDB 1.500 kr.
Ældre Sagen Ishøj 7.000 kr.
Natteravnene Ishøj 19.200 kr.
Børns Vilkår 10.000 kr.
FødevareBanken 5.000 kr.
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd 2.000 kr.
Red Barnet Ungdom 11.541 kr.
Døveforeningen af 1866 kr. 6.000
Sind Ungdom Ishøj 25.750 kr.
Næstehjælperne Ishøj 30.000 kr.
Foreningen Den Boligsociale Fond 4.000 kr.
Sind Vestegnen 7.000 kr.
Frivilliggruppen 15.000 kr.
Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk 30.000 kr.
FitforKids 0 kr.
Ishøj Sogns Menighedspleje 14.575 kr.
SAND Hovedstaden 4.000 kr.
Brugerbestyrelsen på Omsorgscenteret Kærbo 8.000 kr.
Ishøj Lænken 18.000 kr.

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

Kantmaskerne i Kirkehaven 5.000 kr. (samme beløb som indstillet)
Brohusklubben for ældre døve 6.000 kr.
Røde Kors Ishøj-Vallensbæk 8.000 kr.
Banko i Kirkehaven 0 kr.
Kirkehavens Modelbaneklub 2.000 kr.
Depressionsforeningen kr. 20.000
Dukkehuse og legetøj til udsatte børn 2.500 kr.
Foreningen Danske DøvBlinde FDDB 1.500 kr. (samme beløb som indstillet)
Ældre Sagen Ishøj 0 kr.
Natteravnene Ishøj 10.000 kr.
Børns Vilkår 20.000 kr.
FødevareBanken 10.000 kr.
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd 2.000 kr. (samme beløb som indstillet)
Red Barnet Ungdom 11.541 kr. (samme beløb som indstillet)
Døveforeningen af 1866 kr. 10.000
Sind Ungdom Ishøj 13.000 kr.
Næstehjælperne Ishøj 15.000 kr.
Foreningen Den Boligsociale Fond 4.000 kr. (samme beløb som indstillet)
Sind Vestegnen 13.600 kr.
Frivilliggruppen 15.000 kr. (samme beløb som indstillet)
Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk 30.000 kr. (samme beløb som indstillet)
FitforKids 0 kr. (samme som indstillet)
Ishøj Sogns Menighedspleje 0 kr.
SAND Hovedstaden 10.000 kr.
Brugerbestyrelsen på Omsorgscenteret Kærbo 20.000 kr.
Ishøj Lænken 18.000 kr. (samme beløb som indstillet)

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

I henhold til Lov om Social Service §18 er der afsat midler til, at frivillige kan ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. I Ishøj Kommune kan der ansøges om midler to gange årligt med ansøgningsfrist i henholdsvis maj og november. Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed de indkomne ansøgninger og skal træffe beslutning om tildeling af midler.

Bilag

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen.

BPA-håndbog
Ishøj Kommune har ikke tidligere haft en BPA-håndbog, hvilket har resulteret i lange afgørelser for at sikre, at borgers BPA-ordning er velbeskrevet. En del af de oplysninger, som hidtil har stået i afgørelsen, vil fremover kunne findes i BPA-håndbogen, hvorved afgørelser vil blive væsentlig kortere.

Mange andre kommuner har en BPA-håndbog, hvor relevante oplysninger samles. BPA-håndbogen er et borgerrettet opslagsværk omkring Ishøj Kommunes overordnede forvaltning af BPA-ordninger.

BPA-håndbogen er udarbejdet med involvering af alle borgere med en BPA-ordning. Syv ud af ni borgere har kommenteret på håndbogen. Fire borgere deltog i et møde, og tre borgere har kommenteret pr. mail eller telefon. BPA-håndbogen er vedhæftet som bilag.

Andre omkostninger
Kommunens tildeling af hjælp og fastsættelse af timetallet efter servicelovens § 96 danner grundlag for udmåling af tilskud til en BPA-ordning. I udmålingen af tilskud indgår:

 • Tilskud til timer til personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler, oplæring af hjælpere mv.
 • Løn til ansættelse af hjælpere.
 • Tilskud til arbejdsgiveropgaver (hvis firma/forening varetager arbejdsgiveropgaven).
 • Bistands- og plejetillæg.
 • Andre omkostninger forbundet med en BPA-ordning.

Der er i dag ikke en standard i Ishøj Kommune til at udregne andre omkostninger. Det er derfor i dag en tidskrævende sagsbehandling, der også kan give udfordringer i forhold til at sikre en ensartet og gennemsigtning udregning af ekstraudgifter. Administrationen vil derfor foreslå, at der besluttes en enhedspris i forhold til at dække de andre omkostninger/ekstra udgifter, man som en borger har i forbindelse med en BPA-ordning. Det foreslås, at enhedsprisen bliver gældende pr. 1. januar 2023, og at der ikke sker ændringer med tilbagevirkende kraft. Dvs. at borgere der i dag har en BPA-ordning ikke får ændret i deres nuværende bevilling.

En enhedspris vil gøre det muligt at beregne ekstraudgifter med udgangspunkt i de udmålte timer, hvorefter der bliver foretaget en konkret og individuel vurdering. Det betyder, at en borger med mange bevilligede timer vil modtage et større beløb til dækning af ekstra udgifter end en borger med få bevilligede timer. Beregningerne vil fungere som et udgangspunkt, hvorfra administrationen i hvert tilfælde vil lave en konkret og individuel vurdering af, om der er belæg for at standarden afviges eller om den enkeltes behov kan imødekommes indenfor de eksisterende rammer.

Som eksempel vil en borger, der er bevilliget 15 timer pr. døgn/105 timer pr. uge modtage 186 kr. pr. måned, hvis prisen sættes til 0,4 kr. pr. bevilliget time. Dette svarer til udregningen i bilaget og svarer til bedst billigst egnet løsning.

For at imødekomme evt. prisstigninger er det anbefalingen, at der lægges en buffer ind i beløbet. Det vurderes rimeligt at være 20 kr. pr. måned.

Vedhæftede notat om ekstra udgifter i forbindelse med BPA beskriver de detaljerede beregninger, som ligger til grund for omkostningerne beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 95 og 96.

Økonomi

er forventes ikke merudgifter, hvis udmålingen af ekstra udgifter fastlægges til 0,4 kr. pr. bevilligede time.


Indstilling

 • at BPA-håndbogen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet
 • at niveauet for udmåling af ekstraudgifter fastlægges til 0,4 kr. pr. bevilligede time pr. 1. januar 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Administrationen fremlægger håndbog for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med borgere, der har en BPA-ordning, og der indstilles til, at håndbogen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet inden den endelige godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Herudover indstiller administrationen til beslutning om serviceniveau for andre omkostninger i forbindelse med en BPA-ordning.

Bilag

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen.

Der fremlægges en ny version af kvalitetsstandarden på baggrund af følgende justeringer:

 • Målgruppen for BPA-ordning er uddybet
 • Der er tilføjet henvisninger til BPA-håndbogen. Dette har afstedkommet kortere afsnit i kvalitetsstandarden, da teksten er at finde i BPA-håndbogen
 • Der er tilføjet en linje, som inkluderer den lovgivning, som Social- og Sundhedsudvalget blev forelagt i november 2022, og som træder i kraft pr. 1.1.23 omkring rådighedstimer.

Borgmesteren har rettet henvendelse til Social og Ældreministeriet omkring udførsel af sundhedslovsydelser under BPA-ordningen. Der er endnu ikke kommet svar på forespørgslen, og ministeriet svarer, at de stadig er i proces i forhold til at afklare fortolkningen af lovgivningen.

Revideret kvalitetsstandard for BPA-ordning efter servicelovens § 96 er vedhæftet dagsordenen. Ændrede afsnit er markeret med rødt.

Lovgrundlag

Servicelovens § 96.

Økonomi

Sagen har igen økonomiske konsekvenser

Indstilling

at revideret kvalitetsstandard for BPA sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Administrationen fremlægger revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Der indstilles til, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet inden den endelige godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

I perioden juni til september 2022 udsendte administrationen i Center for Voksne og Velfærd spørgeskemaer til knap 400 ældre borgere, der modtager hjemmepleje og/eller madservice. Undersøgelsen har til formål at tegne et billede af hjemmeplejemodtagernes oplevelse og vurdering af kvaliteten i Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice. Dermed kan undersøgelsen danne grundlag for et fortsat målrettet arbejde med at udvikle og forbedre Ishøj Kommunes tilbud.

Undersøgelsen fungerer samtidig som læring og et udviklingsværktøj for hjemmeplejeområdet.

Overordnede konklusioner
Generelt er borgerne tilfredse med både hjemmehjælp og madservice:

 • 83 % er i meget høj eller høj grad tilfredse med den personlige pleje
 • 71 % er i meget høj eller høj grad tilfredse med den praktiske hjælp
 • 82 % er i meget høj eller høj grad er tilfredse med deres madservice

Flertallet er tilfredse med hjælpen:

 • 59 % oplever, at der i meget høj eller høj grad er overensstemmelse mellem behovet for
  hjælp, og den hjælp, de modtager.
 • Andelen af borgere, som oplever, at der kun i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse, er kun 10%.

Det kan konkluderes, at indsatsen med støtte til udfyldelse af skemaerne har bidraget til en øget svarprocent (fra 35,1 % til 50,1 %).

Administrationens videre arbejde
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre ud fra følgende:

Kontakt og tilgængelighed

 • 8% (dvs. 16 borgere) angiver, at hjemmeplejen i mindre grad eller slet ikke er til at få fat i, når de har brug for at tale med dem.
 • Det bør undersøges nærmere, hvad baggrunden er for deres oplevelse.

Overensstemmelse mellem behov og ydelse

 • 10 % (dvs. 20 borgere) angiver, at der kun i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse mellem deres behov og den hjælp, de får.
 • Årsagerne til det oplevede gab bør undersøges nærmere, bl.a. gældende kvalitetsstandard, hjemme- og hjemmesygeplejens procedure for at hjælpe borgerne med kontakt til visitationen.

Kommunikation ved forsinkelser/aflysning

 • 43 % (dvs. 85 borgere) angiver, at de i mindre grad eller slet ikke får besked, hvis hjælperen kommer senere end planlagt.
 • Der bør udarbejdes en retningslinje for, hvornår borgerne kontaktes ved forsinkelser/aflysninger. Hjemmeplejen arbejder historisk med en tidsmargin på 60 minutter, men der forefindes ingen skriftlig aftale om dette. Efterfølgende skal der arbejdes med forventningsafstemning med borgerne, så de kender serviceniveauet.

Fritvalgsordningen

 • 18 borgere angiver, at de ikke kender til, at de kan vælge mellem den kommunale og en privat leverandør.
 • Visitationen arbejder videre med information om fritvalgsordningen (se bilag om mål og initiativer)

Faste teams i hjemmeplejen

 • 45 borgere har i kommentarfelterne angivet, at de oplever for mange skiftende hjælpere, og bl.a. at dette giver mindre kontinuitet og større utryghed.
 • Hjemmeplejen arbejder videre med faste teams, når der bliver mulighed for konsulenthjælp fra sekretariatet (se bilag om mål og initiativer)

Administrationen drøfter brugertilfredshedsundersøgelsen med den private leverandør.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen sendes til orientering i Seniorrådet.

Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen og af madservice tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice.

Undersøgelsen viser i hovedtræk følgende:

 • Tilfredsheden er forbedret siden 2020
 • Den kommunale hjemmepleje scorer højere end den private udbyder på praktisk hjælp
 • Den private udbyder scorer en smule højere på den personlige pleje
 • Svarprocenten ligger på 50,1 %, hvilket er en klar forbedring fra 2020, hvor den lå på 35,1 %

Bilag

Sagsfremstilling

 • Procedure for overgang fra ung til voksen
  Når man som ung har udfordringer og særlige behov er overgangen fra ung til voksen ofte forbundet med utryghed i forhold til det, som kommer til at ske, når man fylder 18 år. Derfor har der løbende være fokus på, at vi som kommune har gode rammer for den trygge overgang fra ung til voksen. I 2021 blev der besluttet og implementeret en ny bestemmelse (§ 19a) i Serviceloven, hvor det tydeliggøres, at der skal påbegyndes forberedelsen af overgangen for unge med særlige behov til voksenlivet, når den unge fylder 16 år. Det fordres i bestemmelsen, at der skal pågå et tværfagligt samarbejde, og forberedelsen skal være helhedsorienteret med fokus på eventuelle behov for hjælp og støtte, uddannelse, beskæftigelse, forsørgelsesgrundlag, boligforhold, sociale forhold og øvrige forhold.
  Ishøj Kommune har i mange år haft en fast procedure for den gode overgang, hvor der både er fokus på den gode overgang for de unge (og deres forældre), sikre administrativ viden om unge på vej, og at arbejdsgangen for overgang følger gældende lovgivning. I forbindelse med implementering af § 19a i Serviceloven er blevet proceduren blevet genbesøgt, opdateret og administrativt godkendt i oktober 2022 i Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd og Center for Erhverv og Beskæftigelse. Godkendelsen er bl.a. sket ud fra konstateringen af, at den gældende procedure generelt fungerer både for de unge, deres forældre og for sagsansvarlige i sagerne.
  Det er administrationens klare opfattelse, at der kun i meget få sager er en oplevelse af, at samarbejdet med Ishøj Kommune omkring overgangen har været svær.
 • Aftale om 10-årsplan for psykiatrien på børne- og ungeområde
  Den 27. september 2022 indgik det meste af folketinget en 10-årig psykiatriaftale, som bl.a. har fokus på opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Tilbuddet skal så vidt muligt, og hvor det er relevant, baseres på evidensbaserede metoder og tage udgangspunkt i bl.a. de faglige anbefalinger og erfaringer med satspuljeprojektet om en styrket indsats i PPR samt satspuljeinitiativet om og evalueringen af kommunalt forebyggende enheder til unge i psykisk mistrivsel.
  Der er i aftalen afsat 857,5 millioner kr. i årene 2023 – 2026. Det forventes, at fordeling af midlerne sker efter indbyggertal i forhold til de enkelte kommuner. Ishøj kommunens forventede andel udgør cirka 0,4 % af de samlede midler, hvilket betyder, at der vil blive afsat 1,14 mio. kr. årligt i perioden 2023 til 2026. Med initiativet sættes der bl.a. ind med midler, der kan søges til dækning til følgende udgifter: (1) Personaleudgifter samt kompetenceudvikling til medarbejdere i socialpsykiatrien og (2) Forebyggende sociale mentorer til en borgernær efterudskrivelse fra behandlingspsykiatrien.
  Administrationen vil udarbejde forslag til udmøntning af ressourcer i forhold til indsatsen, når rammeaftalen godkendes og udmeldes til kommunerne.

  Pixiudgaven til psykiatriplanen er vedhæftet dagsordenen sammen med et notat der vedr. aftalen om 10-årsplan for psykiatrien på børne- og ungeområdet.
  Hele psykiatriaftalen kan læses her: Psykiatriaftale 2022 - Regeringen.dk
 • Ældretilsynet på Kærbo
  Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 22. september orienteret om ældretilsynet på Kærbo, som blev foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed den 26. april 2022. I den forbindelse blev sagen sendt til orientering i Seniorrådet, og tilsynsrapporten med tilhørende handleplan skulle forelægges for plejehjemsbestyrelsen. Det blev på mødet i udvalget den 22. september ført til protokol, at udvalget ønsker at se kommentarer fra plejehjemsbestyrelsen og fra Seniorrådet.

  Seniorrådet har den 25. oktober 2022 behandlet sagen og stiller i den forbindelse en række spørgsmål, som besvares i vedhæftede. Udover svarene i vedhæftede, skal det tilføjes, at tilsynskonceptet er et færdigt koncept, som Ishøj Kommune køber af BDO til at varetage tilsynet en gang årligt.

  Udtalelsen fra plejehjemsbestyrelsen og beslutningen fra Seniorrådets møde er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget,

Bilag

Sagsfremstilling

 • Orientering om klagesager til det politiske niveau på Social- og Sundhedsudvalgets område.
  På mødet gives en mundtlig orientering.
 • Orientering om sager i Ankestyrelsen
  Ishøj Kommune har pt. en sag i Ankestyrelsen, der vedrører pædagogisk støtte efter lov om social service § 85 og fire sager, der omhandler § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sagerne handler om, hvilken kommune, der er handlekommune og betalingskommune.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.