Referat
Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 16. januar 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

 

I forbindelse med at nedbringe ventelisten for tandreguleringssamarbejdet til børn i Ishøj Kommune har bestyrelsen vedtaget at sende en ekstra opkrævning. For Ishøj Kommune betyder det en merudgift på kr. 104.000, som afholdes af Tandplejen.

 

Vedhæftet er forslag til aktivitetsoversigt for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2018.

 

En overordnet proces for Rammeaftale 2019-2020 er vedhæftet. Det årlige dialogmøde for politikere afholdes d. 30. april 2018 kl. 15-18.

 

Der er modtaget en mail fra Foreningen Danske Døvblinde - FDDB vedrørende afslag på § 18-midler. Mailen er vedhæftet.

 

I aftale om finansloven for 2018 er der oplistet forskellige initiativer, som i løbet af 2018 vil udmønte sig i midler til kommunerne, herunder ældreområdet i Ishøj Kommune. Dette vil medføre, at administrationen skal udforme ansøgninger til forskellige puljer. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til præcis, hvornår midlerne udmøntes og dermed, hvornår deadline for diverse ansøgninger kommer til at være.

Relevante områder er:

 • Aflastning af pårørende - det er besluttet, at kommunernes nuværende værdighedspolitikker skal indeholde et punkt om aflastning af pårørende. Herunder vil der tilføres midler til kommunerne via bloktilskuddet.
 • Bedre bemanding i ældreplejen og sænkning af sygefravær - der skal sættes fokus på at nedsætte sygefravær og øge gennemsnitlig arbejdstid. Der afsættes midler til direkte tilskud til kommunerne.
 • En værdig død - der skal arbejdes for at sikre ældre en værdig død. Midlerne tilføres via bloktilskuddet.
 • Frit valg for genoptræning - borgerne skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunerne ikke kan påbegynde genoptræning inden for 7 dage. Midlerne tilføres via bloktilskuddet.
 • Mere frit valg for ældre, herunder madordning.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønskede, at administrationen fremover vurderer fordele og ulemper, forinden der ansøges om puljer på ældreområdet. De øvrige punkter blev taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, hvis der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forretningsordenen for Social- og Sundhedsudvalget og indstiller til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges foreslåede mødedatoer i Social- og Sundhedsudvalget i 2018.

Sagsfremstilling

Foreslåede mødedatoer i Social- og Sundhedsudvalget i 2018:

 • 12. februar kl. 16.30-19
 • 12. marts kl. 16.30-19
 • 9. april kl. 16.30-19
 • 14. maj kl. 16.30-19
 • 11. juni kl. 16.30-19
 • 13. august kl. 16.30-19
 • 10. september kl. 16.30-19
 • 8. oktober kl. 16.30-19
 • 12. november kl. 16.30-19
 • 10. december kl. 16.30-19

Møderne foregår i et mødelokale på 2. sal eller på decentrale driftssteder.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget vedtager de oplistede mødedatoer.

Beslutning

Vedtaget, dog ændres augustmødet til d. 15. august kl. 16.30.

Resume

Kultur- og Fritidscentret fremlægger notat om status på sundhedsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Sagen blev fremlagt til orientering på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 12. december 2017 og fremlægges nu for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der arbejdes fortsat på opstart og implementering af en række projekter og aktiviteter i samarbejde med foreningslivet. Folkeoplysningsudvalget har i sit novembermøde besluttet en ændret fordeling af klublokalerne i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, hvilket skaber plads til etablering af aktiviteter i projektet "Træn dig glad". Notatet er vedlagt.

Kultur- og Fritidscentret har udarbejdet et diagram over de sundhedsprojekter, der er en fortsættelse af patientforløb og særlige tilbud til grupper af borgere. Der er to diagrammer - ét for børn og unge og ét for borgere 18+. Diagrammerne er vedlagt.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på sundhedsprojekter til efterretning.

Beslutning

Ved opfølgning ønskes sagen forelagt Social- og Sundhedsudvalget med angivelse af deltagerantal.

Bilag

Resume

Der fremlægges en detaljeret projektbeskrivelse af projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere.

Sagsfremstilling

På mødet d. 13. november 2017 tiltrådte Social- og Sundhedsudvalget, at projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019. Projektet finansieres af overskydende midler fra demografi- og sundhedspuljen 2017 ved at reducere puljen fra kr. 1.252.000 til kr. 652.000 og overføre kr. 600.000 til forbrug i 2018 og 2019. Det blev besluttet, at administrationen skulle vende tilbage med en detaljeret projektbeskrivelse i januar 2018, som hermed fremlægges. Følgende er blevet ændret i forhold til den tidligere projektbeskrivelse:

 • Projektperiodens varighed: projektperioden er ændret fra 3 til 2 år
 • Antal deltagere og forventet frafald: forventet antal deltagere er reduceret fra 50 til 40 med et forventet frafald på 5-10 borgere
 • Antal sundhedstjek: antallet af sundhedstjek er reduceret fra 3 til 2. Dette skyldes, at projektperioden er justeret til 2 år
 • Målgruppen: målgruppen er blevet udvidet, så den udover borgere, som modtager § 85-støtte og borgere, som kommer i Det Gule Hus, også omfatter beboere i de nye hjemløseboliger Søhaven
 • Kompetencer: udover en socialpædagogisk hjemmevejleder tænkes det at tilkoble en socialsygeplejerske på projektet. Socialsygeplejersken kan tilføje en sundhedsfaglig dimension til arbejdet med borgerne.

 

Projektet forventes at følge følgende tidsplan:

 • Januar/februar 2018: forberedelse til projektstart, herunder forberedelse af medarbejdere og etablering af samarbejde med PLO (Praktiserende Lægers Organisation). Indgåelse af en lokalaftale med PLO er en forudsætning for projektets levedygtighed og afventes pt.
 • Marts 2018: projektet opstartes, og der tages kontakt til borgere, som kunne være relevante for projektet
 • 1. halvår 2018: 1. sundhedstjek
 • Januar/februar 2019: midtvejsevaluering, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget
 • 2. halvår 2019: 2. sundhedstjek
 • Januar 2020: projektet afsluttes
 • Primo 2020: slutevaluering.

Tidsplanen er afhængig af en samarbejdsaftale med PLO samt rekruttering af ressourcer til projektet. Projektbeskrivelsen forelægges Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender projektbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Center for Ældre og Rehabilitering ønsker at indgå i et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn i form af et pilotprojekt, der har til formål at skabe kontakt mellem ældre borgere i Ishøj Kommune og udlændinge, der er ved at lære dansk.

Sagsfremstilling

Sigtet med projektet er at afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere i Ishøj Kommune ved at koble dem med udlændinge, også boende i Ishøj Kommune, der er ved at lære dansk og ønsker at forbedre dette. De to parter mødes en time om ugen og fører hverdagssamtaler om stort og småt. På den måde oplever de ældre at få besøg og at bidrage til, at udlændinge forbedrer deres danske sprog. Kombinationen mellem at have en samtalepartner og at opleve følelsen af, at man hjælper nogen, er en dokumenteret og effektiv måde at afhjælpe ensomhed på. En sidegevinst ved projektet er, at udlændinges danske sprog og kendskab til dansk kultur styrkes.


Målgruppen blandt ældre er udvalgt til at være de friskeste plejehjemsbeboere, som ofte kan føle sig ensomme på plejehjemmene, borgere i ældreboliger samt de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der ofte kan føle sig ensomme, fordi de har svært ved at komme uden for eget hjem og deltage i sociale aktiviteter. Herudover vil det være elever fra Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, der er nået til et sådan niveau i deres danskundervisning, at de har et udgangspunkt for at føre en samtale. Elderlearn vil samarbejde med Kærbo, Torsbo, Hjemmeplejen og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i forbindelse med rekruttering af deltagere (underskrevne samarbejdsaftaler er vedhæftet). Elderlearn står for at etablere kontakten mellem den ældre og en udlænding, der er ved at lære dansk og deltager på det første møde. Der indhentes straffeattest på udlændingen, så den ældre kan føle sig tryg ved besøget. Elderlearn står ligeledes for dokumentation og afrapportering.


Elderlearn har allerede afprøvet konceptet i København, Frederiksberg og Nyborg Kommune, og primo januar 2018 opstartes et lignende pilotprojekt i Høje Taastrup Kommune.


Pilotprojektperioden løber fra den 22. januar 2018 til den 21. december 2018. Primo 2019 vil der blive fremlagt en evalueringsrapport for Social- og Sundhedsudvalget.


Se den vedhæftede projektbeskrivelse for uddybning.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender pilotprojektet med Elderlearn i perioden 22. januar 2018 - 21. december 2018 med den angivne finansiering.

Punktet sendes til Byrådet til orientering.

Beslutning

Godkendt.

Økonomi

Der ansøges om kr. 30.000 til pilotprojektet, som skal finansieres inden for Center for Ældre og Rehabiliterings egen budgetramme. Beløbet skal dække lønudgifter.

Bilag

Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed (den tidligere embedslægeinstitution) har d. 7. september 2017 gennemført et tilsyn af akutfunktionen i Ishøj Kommunes Hjemmepleje. Der er ikke tidligere gennemført tilsyn med dette område i kommunerne.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. I 2017 fokuserer det risikobaserede tilsyn på medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Hjemmeplejen er udvalgt ved stikprøve.

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 7. september 2017 vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien: Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden.

Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. På baggrund af dette ”fremstod Hjemmeplejen sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden. Samlede fund; På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang konstaterer styrelsen, at alle målepunkter er opfyldt”.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om tilsynet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I regi af den permanente arbejdsgruppe vedrørende data om aktivitet og økonomi under Region Hovedstadens sundhedsaftale 2015 - 2018 udarbejdes der årligt en oversigt på kommuneniveau, som indeholder nøgletal for kommunal medfinansiering. Der fremlægges hermed oversigt over forskellige nøgletal for kommunal medfinansiering for 2016 for somatiske indlæggelser og ambulante besøg. Oversigten viser fordelingen på aldersgrupper og køn samt sammenligningstal i forhold til den kommunesocialgruppe, som Ishøj tilhører, og regionen som helhed. Der er suppleret med en oversigt over nøgletal for de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

Sagsfremstilling

I oversigten fremgår det, at der samlet set er forbrugt 74 mio. kr. til kommunal medfinansiering for somatiske hospitalsaktiviteter i Ishøj Kommune i 2016, hvoraf kvindernes andel er 44,6 % og mændenes 55,4 %. Det fremgår også, at der samlet set er registreret 238 indlæggelser i kategorien forebyggelige indlæggelser, det vil sige indlæggelser, som i en vis udstrækning kunne være forebygget ved en tidligere indsats. Der er samlet set forbrugt 2,3 mio. kr. i denne kategori i 2016. Det vil sige 3,1 % af den totale kommunale medfinansiering. Det fremgår også, at der i kategorien "ældre medicinske patienter" i 2016 er registreret 141 borgere i Ishøj Kommune. Ældre medicinske patienter er kategoriseret ved at være personer over 65 år med 3 eller flere indlæggelser inden for samme kalenderår på medicinsk afdeling. Den ældre medicinske patient var i gennemsnittet dyrere i kommunal medfinansiering i Ishøj Kommune sammenlignet med kommunesocialgruppe 4 og regionsgennemsnittet. Derimod blev der i gennemsnittet brugt færre penge på kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser af patienter over 65 år i Ishøj Kommune sammenlignet med kommunesocialgruppe 4 og regionsgennemsnittet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om nøgletal for den kommunale medfinansiering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges klagesager for december 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

 

Socialservice

Stofmisbrugsbehandling (serviceloven § 101): 1

 

Borgerservice

Kontanthjælp (aktivloven § 11): 1

Kontanthjælp (aktivloven § 22): 1

Kontanthjælp (aktivloven § 34): 2

Enkeltydelser (aktivloven § 81): 1

Sygedagpenge (sygedagpengeloven § 32): 3

Ledighedsydelse (aktivloven § 77): 1

 

Ældre og Rehabilitering

Hjemmehjælp: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Der var intet til evt.