Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 17. februar 2022 kl. 19:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Tårnbjerget

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget valgte på mødet d. 20. januar 2022 at skyde dette punkt til møde i februar. Administrationen præsenterer Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Til beslutning fremlægges tre modeller for, hvem der skal stå for opførelse af og bygningsdrift af 30 nye plejehjemspladser ved Kærbo.

Sagsfremstilling

Den 7. september 2021 besluttede Byrådet at udvide kapaciteten på Kærbo med 30 nybyggede plejehjemspladser. Kapaciteten skal udvides, fordi Ishøj Kommunes andel af ældre borgere er stigende. Frem til 2028 forventes Ishøj at have en stigning i borgere på 80+ årige på 76 %. Det er besluttet, at plejehjemspladserne skal etableres i en selvstændig bygning på eller lige ved siden af Kærbos matrikel. Når plejehjemspladserne er i drift, vil der kunne drages nytte af nærheden til eksisterende plejehjemsfaciliteter samt aktivitetscentret og daghjemmet på Kærbo. Byggeriet kan tidligst være færdigt primo 2025.

Næste skridt er at beslutte, hvem der skal stå for byggeriet og den efterfølgende bygningsdrift. Der præsenteres tre modeller for opførelse og bygningsdrift:

1. Ishøj Kommune bygger, og drifter bygningen.

2. Alment boligselskab bygger, og drifter bygningen.

3. Alment boligselskab bygger, og drifter bygningen, og det almene boligselskab køber, og drifter Kærbos eksisterende bygninger.

Ved alle tre modeller er Ishøj Kommune ansvarlig for plejedriften, har 100 % anvisningsret til boligerne og 100 % af risikoen ved tomgang.

De største forskelle på de tre modeller vedrører fleksibilitet og kommunens økonomi.

Fleksibilitet: Hvis behovet for plejepladser i fremtiden skulle falde, kan der være en marginal større fleksibilitet i forhold til at ændre anvendelsen af boligerne, hvis kommunen selv bygger pladserne. Der vil desuden være mere fleksibilitet for kommunen ved selv at opføre tilbygningen, da det giver bedre mulighed for opfølgning, involvering og prioritering i byggeriets faser.

Kommunens økonomi: For kommunens anlægsramme er det bedst, hvis byggeriet er alment (model 2 eller 3) (netto belastes med ca. 8 mio. kr.). For kommunens serviceramme er det en fordel, hvis Ishøj Kommune selv står for byggeriet (model 1), fordi det almene boligselskabs afdrag og renter på lånet skal finansieres af kommunens huslejebetaling, som er serviceramme. Model 2 og 3 vil alt andet lige betyde, at kommunen vil have en større samlet udgift til at have betalt for bygningen.

Likviditetsmæssigt har det betydning, hvornår udgifterne afholdes, men om det er en fordel eller ulempe afhænger af kommunens likvide situation. Model 1 har flest udgifter ved projektets start, og ved model 3 kan forventes en netto salgsindtægt ved projektets start, hvorfor et alment boligselskab er en fordel, hvis kommunen har brug for likviditet nu/ved projektstart. Fordelen udjævnes over tid, da kommunen skal betale husleje for leje af servicearealer i fremtiden, og denne udgift er relativt stor, hvis kommunen sælger Kærbo til et alment boligselskab (model 3). Derfor påvirkes kassebeholdningen løbende, og det løbende likviditetstræk afvejes i.f.t. en netto-salgsindtægt - og hvordan den løbende husleje skal finansieres.

For borgerne forventes huslejen for de nyopførte boliger at være samme størrelsesorden uafhængig af, om boligerne opføres af kommunen eller et alment boligselskab. Hvis kommunen sælger Kærbo til et alment boligselskab (model 3), kan det alt andet lige medføre en huslejestigning for Kærbos nuværende beboere, fordi det almene boligselskabs udgift til købet skal finansieres over huslejen. Bo-Vest angiver dog, at de ikke forventer, at det vil betyde en huslejestigning.

En detaljeret gennemgang af forskellene på de tre modeller ses i vedlagte notat.

Med udgangspunkt i hensynet til fleksibilitet ift. fremtidig anvendelse, belastning af kommunens serviceramme ved leje af servicearealer samt kommunens mulighed for indflydelse på bygningsdrift og vedligehold anbefaler administrationen valg af scenarie 1, at Ishøj kommune bygger og drifter de 30 nye plejepladser og fortsat ejer Kærbo. Ved model 1 anbefales endvidere, at administrationen afsøger mulighederne for at erhverve Vridsløselille Andelsboligforenings grund ved siden af Kærbo.

Lovgrundlag

Lovgivning om opførelse af alment boligbyggeri.

Økonomi

Byggeriet forventes at koste ca. 55 millioner kr. Pengene er afsat i forbindelse med budget 2022. Dertil kan komme udgifter til køb af grund eller grundkapital. Men afhængig af valg af model, skal de økonomiske konsekvenser tilrettes. Økonomien er nøjere beskrevet i vedlagte notat og i sammenfatningen ovenfor.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller valg af model 1, hvor Ishøj Kommune selv bygger og derefter drifter de 30 nye plejeboliger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Der ansøges om driftsudgifter til etape 2 og 3 af omlægning af ældreboliger til plejeboliger. Sagen fremlægges til godkendelse og sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte i september 2020 principbeslutning om, at Kærbos ældreboliger over en årrække omlægges til plejeboliger, efterhånden som boligerne bliver ledige, eller de nuværende beboere bliver plejeboligkrævende. Der er tale om 30 ældreboliger, der omlægges til 26 plejeboliger, 3 fællesrum og et kontor. Omlægningen pågår i etaper med omlægning af etape 1 i 2021 (afdeling 4, stuen), etape 2 i 2022 (afdeling 6, 1. sal) og etape 3 i 2023 (afdeling 6, stuen).

Etape 1 er derfor tilendebragt, og den nye plejeboligafdeling er nu i drift.

I budgetaftalen for 2022-2025 blev etape 2 og 3 af omlægningen tiltrådt, og der blev allokeret byggemidler til omlægningen med henholdsvis 2,3 mio. i 2022 og 2,3 mio. i 2023. Derfor ansøges der i denne sag om driftsudgifter for etape 2 og 3 af omlægningen, hvor 10 ældreboliger omlægges til 9 plejeboliger og et fællesrum pr. 1. juli 2022 (etape 2) og yderligere 10 ældreboliger omlægges til 9 plejeboliger og et fællesrum pr. 1. juli 2023 (etape 3). Driftsudgifterne er beregnet forholdsmæssigt ud fra tidspunktet for ibrugtagning og er beregnet med baggrund i personale samt andre driftsudgifter, der er på Kærbo. Beregningen viser, at der vil være driftsudgifter på 2,171 mio. kr. i 2022, 6,513 mio. kr . i 2023 og 8,684 mio. i 2024 og fremefter. Heri er medregnet et huslejetab på 100.000 kr. for hver etape, som følge af, at en bolig omlægges til fællesrum samt udgifter til vedligehold af udendørsarealer på 100.000 kr. Det har ikke økonomisk betydning for huslejen, hvorvidt man bor i en ældre- eller en plejebolig.

Det foreslås, at omlægningen finansieres af kassebeholdningen, og indarbejdes i budget for 2023.

Økonomi

Fase 22022

2023

2024

2025

Kærbo

Plejeboliger – personaleressourcer

Fase 2

2.067

4.134

4.134

4.134

Plejeboliger – husleje

Fase 2

-486

-971

-971

-971

Ældreboliger – husleje

Fase 2

540

1.079

1.079

1.079


Drift af fællesarealer

Fase 2

50

100

100

100

Fase 2 i alt

2.171

4.342

4.342

4.342

Kærbo

Plejeboliger – personaleressourcer

Fase 3

-

2.067

4.134

4.134

Plejeboliger – husleje

Fase 3

-

-486

-971

-971

Ældreboliger – husleje

Fase 3

-

540

1.079

1.079


Drift af fællesarealer

Fase 3

-

50

100

100

Fase 3 i alt


2.171

4.342

4.342

Fase 2+3 i alt

2.171

6.513

8.684

8.684

Finansiering:
Udgifter til omlægningen foreslås finansieret via kassebeholdningen, og indarbejdes i budget for 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at omlægningen for fase 2 finansieres af kassebeholdningen med 2,171 mio. kr., og den resterende drift samt fase 3 indarbejdes i det kommende budget, med tilsvarende beløb pr. år - 6,513 mio. kr. i 2023 og 8,684 mio. kr. pr. år i 2024 og 2025. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen til marts præsenterer en plan for, hvordan personalebemandingen vil være på de enkelte afdelinger, når de er omlagt fra ældre- til plejeboliger.

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Hjemmeplejen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen i meget høj grad har arbejdet med tilsynets anbefalinger siden sidste tilsyn.
 • Tilsynet vurderer, at det igangsatte arbejde omkring Tidlig Opsporing er yderst relevant, og i meget høj grad bidrager til at kvalificere medarbejdernes indsats og til at fremme borgernes livskvalitet og forebygge sygdom.
 • Tilsynet vurderer, at områderne dokumentation og medicinhåndtering, trods en målrettet indsats, fortsat har behov for en stor ledelsesmæssig opmærksomhed.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynets vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt, og på en refleksiv måde redegør for pleje og støtte til borgerne.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp.
 • Tilsynet vurderer, at leveringen af hjælp efter § 83a leveres i middel tilfredsstillende grad.

Tilsynets anbefalinger

 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med besøgsplanerne, så disse giver et tydeligt billede af kommunikation og adfærd i mødet med borgerne, samt handlevejledende beskrivelser af den personlige pleje og hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i indsatsen.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværksættes en målrettet indsats i forhold til medicinhåndteringen.
 • Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at medarbejderne har kendskab til og anvender engangsforklæde i plejen, hvor dette er påkrævet.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes et målrettet fokus på leveringen af hjælp efter § 83a.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet handleplan, hvori det beskrives, hvordan Hjemmeplejen vil arbejde med tilsynets anbefalinger (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Hjemmeplejen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om status på antal borgere der modtager ydelserne §§ 82ab og 85 i Lov om social service,og giver et overblik over gennemgang og revisitation af alle ydelsesforløb i 2021. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har administrationen i 2021 gennemgået samtlige borgere med ydelsesforløb tilknyttet Vejlederteamet. Sagsgennemgangen er samlet i vedhæftede notat.
Der er pr. januar 2022 153 borgere tilknyttet ydelser ved Vejlederteamet: 130 borgere på § 85, 18 borgere på § 82a, samt 5 borgere på § 82b.
Der er i øjeblikket 73 borgere der benytter Det Gule Hus, heraf omkring 10 borgere, som for nuværende ikke har behov for en ydelse ved Vejlederteamet, men som kommer i Det Gule Hus for samværet. Vejlederteamets kontaktflade rækker dermed udover de 153 borgere, der er i ydelsesforløb.

Ved ydelsesforløb udarbejder myndighed konkrete indsatsmål sammen med borgeren, ud fra borgers ønsker, med det for øje, at indsatsen er rehabiliterende, og gør borgeren mest mulig selvhjulpen. Et indsatsmål kan omhandle en dagligdagspraksis, som for eksempel at kunne kontakte sin læge selvstændigt.
Gennemgangen af borgere er sket med udgangspunkt i et screeningsskema udarbejdet til formålet af afdelingslederne og teamlederne fra myndighed og det sociale udførerområde.
I alt er 82 sager blevet ændret i 2021, hvoraf 58 sager, specifikt 36 § 82b og 22 § 85, kunne afsluttes. Dette som følge af at borgerne, i overensstemmelse med den rehabiliterende støtte, havde opnået deres individuelle indsatsmål for deres respektive ydelsesforløb, eksempelvis at kunne handle ind eller bruge sit nemID selvstændigt. 24 sager blev ændret til anden ydelse. Alle borgere blev ved ændring af ydelsen partshørt og anvist klageret.

Vedhæftet sagen er "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99", samt "Notat oversigt over ydelsesforløb efter §§ 82ab og 85".

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 82ab, 85 og 99

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På møde d. 16. juni 2021 tiltrådte KKR Hovedstaden en indstilling om, at alle hovedstadskommuner har besluttede uddannelsesstrategier klar i februar 2022. Uddannelsesstrategierne skal danne grundlag for en styrket fælleskommunal indsats i KKR i den kommende valgperiode med henblik på at handle på de aktuelle og forventede rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne i hovedstadskommunerne. Strategien forelægges på Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Uddannelsesstrategien beskriver de pejlemærker, der er for at tiltrække og fastholde elever/studerende indenfor velfærdsuddannelserne. Strategien redegør ligeledes for, hvilke indsatser, der allerede støtter op om at nå dette mål, samt hvor der kan sættes yderligere ind både lokalt og centralt.

Med henblik på at følge indsatserne for at uddanne flere indenfor velfærdsområderne nedsættes en følgegruppe bestående af tillidsrepræsentanter, ledere og fagfolk fra de relevante fagområder. Kommissorium for følgegruppen udarbejdes.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om arbejdet med uddannelsesstrategien til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Drøftelsessag

Udkast til Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj fremlægges til politisk drøftelse. På baggrund af input fra fagudvalgene samt Byrådet forventes det, at en ladestanderstrategi kan fremlægges til endelig politisk beslutning i marts eller april 2022.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ønsker at fremme grøn mobilitet gennem etablering af flest mulige ladestandere til opladning af elbiler. En kommende ladestanderstrategi skal beskrive, hvordan denne udrulning kan ske, herunder hvilke redskaber og roller, kommunen kan gøre brug af.
Strategien har i særlig grad fokus på, hvordan kommunen understøtter, at der etableres tilstrækkeligt med offentligt tilgængelige ladestandere i byrummet. Derudover skal strategien bidrage til at sikre, at kommunen nu og i fremtiden har tilstrækkelig ladestanderkapacitet til opladning af kommunens egen bilflåde.

Opsummering af handlinger strategien afstedkommer:

 • udarbejdelse af en plan for, hvordan og hvornår kommunens bilflåde kan omstilles til nulemissionskøretøjer.
 • arbejde for at have en nulemissionsflåde inden udgangen af 2025, i det omfang det er økonomisk realistisk og teknologisk muligt. Nulemission er et mål i DK2020 klimamålsætningen.
 • løbende frem mod 2025 opstille ladestandere ved kommunens bygninger med mere end 20 parkeringspladser.
 • stille de kommunale ladestandere tilgængelige for offentligheden, under hensyntagen til kommunens eget behov for opladning.
 • sikre at lovgivningen om ladestandere bliver overholdt igennem byggesagsbehandlingen.
 • sørge for den nødvendige parkeringsregulering og skiltning ved ladestandere opstillet på kommunal grund, så ladeinfrastrukturen bliver udnyttet optimalt.
 • sørge for et strategisk udbud af kommunal ladeinfrastruktur, så det under gældende lovgivning dækker flest mulige behov.


Ishøj Kommune vil herudover i forbindelse med DK2020 overveje følgende initiativer:

 • udbredelse af generel information til borgere, virksomheder og boligforeninger om elbiler og den offentlige tilgængelige ladeinfrastruktur i kommunen.
 • yderligere dialog med boligforeningerne og hjælpe dem med at få svar på de spørgsmål, de har i forhold til opstilling af ladestandere.
 • i dialog med det lokale erhvervsliv udbrede viden blandt kommunens virksomheder om Ladestanderbekendtgørelsen, elbiler, omstilling af en bilflåde og opstilling af ladestandere.Sagen behandles sideløbende i Teknik- og Bygningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen og kommende AFI-lovgivning (sidstnævnte er under behandling i Folketinget og forventes at træde i kraft d. 1. april 2022).

Økonomi

Foreløbige undersøgelser tyder på, at kommunen gennem et offentligt udbud kan sikre, at der opstilles et tilstrækkeligt antal ladestandere på markedsvilkår i Ishøj kommune. Dette vil i givet fald betyde, at strategien kan realiseres med ganske begrænsede omkostninger for Ishøj kommune. Der arbejdes pt. på yderligere at afdække mulighederne for, at markedet leverer det ønskede antale ladestandere. Et konkret budgetforslag ventes fremlagt ifbm. strategiens endelige vedtagelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tager strategien til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Udvalgsformanden orienterer
  Udvalgsformanden orienterer om analyse vedr. sundhedsområdet og rekrutteringsområdet (se bilag).
 • Frisættelse af kommuner
  Statsministeren lancerede i sin nytårstale en politisk vision om, at problemer løses lokalt, hvor ”relationer, nærvær, omsorg og faglighed” er de bærende principper for velfærdsydelserne, og at kontrol og bureaukrati skal begrænses. For at være på forkant med de forventede ændringer sættes der i Ishøj Kommune en proces i gang med henblik på generering af idéer til, hvor det vil være muligt at afbureaukratisere af hensyn til medarbejderne og til gavn for borgerne.
  Præsentation af idékatalog samt forslag til videre arbejde fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i 3. kvartal 2022.
 • Vacinationsindsats i Kulturium
  Kulturium fremsender analyse af indsatsen med pop-up vaccination hos Kulturium. Analysen viser, at der er en dokumenteret effekt. I alt er næsten 5000 borgere blevet vaccineret hos Kulturium, heraf har ca. 4 % besvaret survey omkring deres oplevelse. Effekten af Kulturiums åbningsdage er en tilvækst i vaccinerede Ishøj borgere på 214 % for 1. stik, 174 % for 2. stik og 235 % for tredje stik. Der er altså markant flere Ishøj borgere der er blevet vaccineret på Kulturiums åbningsdage, end der hvor det alene er øvrige aktører, der har haft åbent. Det, at vaccinationen har været uden tidsbestilling, har haft en positiv betydning for mere end 87 % af de borgere som besvarede survey'en. Borgerne udtrykker stor stor positivitet over Kulturiums værtskab og oplever det som et trygt og sikkert sted at blive vaccineret. Samlet set vurderes det, at vaccinationsindsatsen har haft en væsentlig lokal betydning ift. såvel antallet af vaccinerede og borgerenes opbakning til dette.


 • Klamydiasmitte i Ishøj Kommune
  Sex og Samfund opgør hvert andet år antal klamydiasmittede i Danmark. Det er særligt de 15-29-årige, der smittes, hvorfor Sex og Samfunds opgørelse har fokus på udviklingen i klamydiatilfælde for denne målgruppe. Opgørelsen dækker over tal fra 2018 og 2020, og opgørelsen er lavet på landsplan og på kommunalt plan. Opgørelsen viser, at der fra 2018-2020 har været en lille stigning på 0,8 procent i antal smittede i aldersgruppen 15-29 år i Ishøj Kommune. Til sammenligning er stigningen på landsplan 1,2 procent. Vedhæftet er rapport fra Sex og Samfund.
 • Indhold af Social- og Sundhedspolitisk forum 24.-25. maj
  Vedhæftet er overordnet beskrivelse af de temaer, som vil indgå på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022. Det egentlige program offentliggøres den 28. februar 2022.


 • Orienteringsskrivelse fra Intervare

Med baggrund i ophævelse af kontrakt med Københavns Kommune er udsendt vedhæftede informationsskrivelse fra Intervare.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Serviceloven § 107: 1 (botilbud).

Serviceloven § 96: (BPA-ordning).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Referat godkendes.