Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 17. november 2022 kl. 19:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Vandværket

Sagsfremstilling

Den 28. september 2022 afholdt Politisk Sundhedsklynge Syd sit første møde.

Med henblik på en drøftelse af indsatsområder for Politisk Sundhedsklynge Syd blev udvalget præsenteret for et oplæg, der belyste:

1. Rammen for samarbejdet i Politisk klynge Syd og herunder formålet, og ansvarsområderne

2. Udfordringerne i Klynge Syd og herunder, hvor kommunernes udfordringer er sammenlignelige, og hvor de er forskellige fra hinanden

3. Eksempler på, hvordan der allerede i dag samarbejdes inden for klyngen om borgere og patienter med somatisk og/eller psykisk sygdom

4. Præsentation af centralt afsatte midler for 2022, til opstart af klyngesamarbejdet.

Oplægget er vedlagt.

På baggrund af oplægget nævnte Politisk Sundhedsklynge Syd følgende indsatsområder for samarbejdet
:

 • Medicinering (dosisdispensering)
 • Den gode udskrivning både ift. de somatiske og psykiatriske patienter
 • Fortsat implementering af 72 timers behandlingsansvar efter hospitalsindlæggelse, herunder evt. udbredelse til psykiatriområdet
 • Fortsat implementering af IV behandling i kommunalt regi
 •  Ammeindsats
 • Indsats om overvægt, herunder evt. udbredelse til børneområdet
 • Børn og unge med mistrivsel, herunder udbredelse af STIME projektet til flere kommuner
 • Behandling af psykiatriske patienter
 • Læger på botilbud
 • Selvskade/spiseforstyrrelser


Administrationen udarbejder på baggrund heraf forslag til konkrete indsatser, som kan iværksættes i Sundhedsklynge Syd, til forelæggelse for Politisk Klynge Syds kommende møde den 18. januar 2023.

Det blev desuden besluttet, at der på psykiatriområdet, på mødet i Politisk sundhedsklynge Syd den 18. januar 2023, bliver præsenteret et oplæg, som beskriver:

1. Kortlægning af processer i samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne

2. Forslag til indsatser på baggrund af ovenstående kortlægning.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Politisk Sundhedsklynge Syd. Velfærdsdirektør Alberte Bryld Burgaard orienterer om arbejdet på mødet.

Bilag

Sagsfremstilling

I hver byrådsperiode skal Værdighedspolitikken politisk godkendes, og administrationen fremlagde på den baggrund en opdateret version af Værdighedspolitikken til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget d. 23. juni 2022. Sagen har nu været i høring i Seniorrådet, og herefter revideret. Høringssvaret fra Seniorrådet samt revideret udgave af værdighedspolitikken, er vedlagt som bilag.

Værdighedspolitikken samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at borgerne oplever at have et værdigt og meningsfyldt ældreliv med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Værdighedspolitikken henvender sig til alle seniorer, pårørende, frivillige lokale kræfter, og dem der arbejder inden for ældreområdet i Ishøj.

Politikken består af et overordnet fokus på livskvalitet samt seks temaer, der tilsammen viser retningen for arbejdet på ældreområdet i Ishøj. De seks temaer er flg.:

 • Selvbestemmelse
 • Fællesskab
 • Kvalitet, sammenhæng og faglighed i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende


På baggrund af høringssvaret, har administrationen revideret værdighedspolitikken på følgende punkter:

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at Værdighedspolitikken godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der årligt kommer en status på, hvordan politikken er brugt i praksis i forhold til de enkelte temaer.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Værdighedspolitikken har været i høring i Seniorrådet og forelægges Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2023 træder en ny Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter lov om social service i kraft. Bekendtgørelsen har til formål at danne grundlag for udmåling af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere og tilskud til borgerstyret personlig assistance.

I den forbindelse har Social- og Ældreministeriet den 4. oktober 2022 sendt en orientering om en række forhold vedr. hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96. Orienteringen skal ses som en opfølgning på politiske drøftelser i folketinget om servicelovens hjælperordninger, hvorfor Social- og Ældreministeriet ønsker at præcisere en række forhold vedrørende ordningerne med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95 og borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Folketinget har konstateret, at der fra borgere, handicaporganisationer og andre interessenter udtrykkes bekymring over, at hjælperordningerne er under pres. Orienteringsskrivelsen præciserer personkredsen for hjælperordningerne, udpegelsen af hjælpere som ledsagere, støtte til borgere med hjælperordninger under indlæggelse på sygehuset samt udmåling af tilskud til dækning af administrationsbidrag.

Overordnet set har hverken orienteringsskrivelsen eller den nye bekendtgørelse betydning for sagsbehandlingen i Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 95 og 96.

Økonomi

Lovændringen forventes at have ingen eller lille betydning for den økonomi, der er på området.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om lovgivning og præcisering fra Social- og Ældreministeriet vedr. servicelovens §§ 95 og 96, der omhandler ordningerne med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95) og borgerstyret personlig assistance (§ 96) samt betydningen for Ishøj Kommunes administrative praksis.

Orienteringsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet og notat med beskrivelse af de væsentligste punkter i orienteringsskrivelsen er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har gennemført tilsyn på Spindehuset, som er et botilbudslignende tilbud. Tilsynet har haft fokus på temaerne Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, samt tilbuddets økonomi.

Tilsynets overordnede konklusion
Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten i Spindehuset er tilfredsstillende, og at det fortsat lever op til sin godkendelse. Huset er i en positiv udviklingsproces og har arbejdet godt med tidligere udviklingspunkter.

Den konstituerede temleder og medarbejderne arbejder engageret og kompetent med at skabe udvikling for borgerne, så borgerne er i trivsel og opnår redskaber til så vidt muligt at opnå selvstændighed og sociale kompetencer. De er reflekterede omkring borgernes selv- og medbestemmelse, og sikrer at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden der sker indgreb i selvbestemmelsesretten, og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb. De fysiske rammer skaber mulighed for privatliv, aktivitet og samvær.

Sundhed og trivsel scorer 5 ud af 5 point.

Organisation og ledelse scorer 4,5 ud af 5 point.

Økonomien vurderes til at leve op til, at der gives mulighed for den nødvendige faglige kvalitet og til at være bæredygtig og gennemskuelig

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet anfører en opmærksomhed omkring ledelse i forbindelse med den vakante afdelingslederstilling.

Tilsynets påbud
Ingen påbud.

Lovgrundlag

Lejeloven og servicelovens § 85 om pædagogisk støtte for voksne borgere med udviklingshæmning.

Økonomi

Ingen

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Socialtilsynet har den 13. september 2022 gennemført et anmeldt driftsorienteret tilsyn på bofællesskabet Spindehuset. Resultatet er positivt med højest mulige score på langt de fleste punkter. Omkring organisering og ledelse af tilbuddet er der en opmærksomhed i forbindelse med den vakante afdelingslederstilling. Der er i øjeblikket gang i en ansættelsesproces til den vakante afdelingslederstilling.

Bilag

Sagsfremstilling

2. budgetopfølgning indeholder administrationens forventede regnskabsresultat 2022, og er foretaget på baggrund af forbrugstal pr. 31. august 2022.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Hovedkonklusioner
På baggrund af indmeldinger til 2. budgetopfølgning forventes servicerammeudgifterne pr. 31. december 2022 at blive 1.381,7 mio. kr. KL har opjusteret servicerammen for Ishøj Kommune til 1.367,4 mio. kr. Hvis det forventede udgiftspres realiseres, kan det betyde en samlet servicerammeoverskridelse på 14,3 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlæg er 85,8 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Tages de seneste års overførselssager i betragtning, så er der videreført uforbrugte driftsmidler for ca. 20 mio. kr. i 2019 og 2020. I 2021 besluttede Byrådet at indføre en timeout på videreførelser fra 2021 til 2022, hvilket reducerede niveauet for videreførelser til 8,8 mio. kr. Det er yderst vanskeligt at vurdere, hvordan ét år med timeout på videreførelser påvirker det fremtidige videre-førelsesniveau af uforbrugte driftsmidler. Hvis overførelser af uforbrugte driftsmidler fra 2022-2023 svarer til tidligere års overførelsesniveau, så kan servicerammeoverskridelsen neutraliseres.

Der er pågået et arbejde med at få budgettet tilpasset på en række områder, så det ligger der, hvor forbruget er. Der er tale om budgetomplaceringer, som samlet set har en budgetneutral effekt, jf. bilag 6.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

2. budgetopfølgning indeholder forventet regnskab i forhold til korrigeret budget 2022, med vægt på forventet regnskab i forhold til service- og anlægsrammen for kommunen.

Indstilling

 • 2. budgetopfølgning 2022 tages til efterretning.
 • at de budgetneutrale budgetomplaceringer, jf. bilag 6, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

2. budgetopfølgning indeholder administrationens forventning til regnskabsresultatet 2022.

Resultatet af budgetopfølgningen er en forventet overskridelse af servicerammen på 14,3 mio. kr.

Forventet regnskab på anlæg er 85,8 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Social Service § 18 er alle kommuner forpligtet til at afsætte midler til frivilligt socialt arbejde, mens beløbets størrelse samt rammerne for tildeling og samarbejde fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsvalget en indsigt i og viden om kriterierne og procedurerne for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) samt de bagvedliggende overvejelser, der ligger til grund for arbejdet med midler til frivilligt socialt arbejde.

Understøttelse af det frivillige sociale arbejde
I Ishøj Kommune uddeles der midler to gange årligt. Uddeling to gange årligt giver de frivillige mulighed for dels at søge til planlagte aktiviteter/udgifter og dels at søge til aktiviteter/udgifter opstået på baggrund spontane og aktuelle behov. Uddeling af midler udgør en stor del af arbejdet med at understøtte det frivillige sociale arbejde i Ishøj Kommune.

Udover uddeling af midler, så understøttes det frivillige sociale område i Ishøj af medarbejdere i administrationen, som bidrager med brobygning mellem aktører i Ishøj, facilitering af møder, faglig sparring, udvikling af relevante tilbud, PR mm. Herudover stilles lokaler til rådighed i forenings- og netværksområdet i Brohuset.

Målgruppe
I Ishøj Kommune kan både foreninger, netværk, grupper og enkeltpersoner ansøge om § 18-midler. Dette er med til at understøtte bredden i det frivillige sociale arbejde, idet både organiserede foreninger og uformelle netværk kan ansøge om midler. Desuden giver det frivillige med forskellige ressourcer mulighed for at ansøge.

Kriterier og forpligtelser
Der er opstillet en række kriterier for ansøgninger om 18-midler i Ishøj Kommune. Følgende er eksempler på kriterier:

 • Lokalt forankrede initiativer. Der kan gives midler til initiativer udenfor Ishøj Kommune, såfremt der er deltagelse af Ishøjborgere, og der ikke er lignede tilbud i Ishøj.
 • Yder en frivillig social indsats til gavn for Ishøjborgere.
 • Midlerne kan anvendes til fx foredrag, undervisning, opstart samt udgifter til administration og markedsføring.
 • Midlerne kan ikke anvendes til løn.


Udover ovenstående så forpligter ansøgerne sig til følgende i forbindelse med ansøgningen og tildeling af midler:

 • At bekræfte at de er bekendte med reglerne for indhentelse af børneattester og kan fremvise børneattester på de frivillige.
 • Udpege en ansøgningsansvarlig, der underskriver ansøgningen og dermed underskriver på tro- og love at oplysningerne er korrekte og at evt. ubrugte midler tilbagebetales.
 • Udpege en uvildig og objektiv person til revisor, som forpligter sig til at gennemgå og påtegne at regnskabet er korrekt samt fremsende regnskab ved årets udgang.


Derudover bygger samarbejdet omkring §18-midler på en høj grad af tillid. Ishøj Kommune har som udgangspunkt tillid til, at ansøgerne overholder ovenstående forpligtelser samt anvender midler fornuftigt og som aftalt.

Ansøgningsskema

På Ishøj Kommunes hjemmeside under 'Midler til frivilligt socialt arbejde' findes ansøgningsskema, kriterier, vejledning samt skabelon til regnskabsaflæggelse. Ansøgningsskemaet indeholder oplysninger om initiativet, budget samt beskrivelse af aktiviteter, formål, målgruppe, forventet antal, forventede resultater og samarbejdspartnere.

Procedure for behandling af ansøgninger og regnskaber
Administrationen modtager ansøgninger om § 18-midler to gange årligt. I den forbindelse behandler administrationen ansøgningerne og udarbejder et forslag til indstilling til Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af kriterierne samt lokalt kendskab til initiativerne, viden om eksisterende tiltag på området samt initiativets økonomi. Social- og Sundhedsudvalget træffer den endelige beslutning om tildeling af midler.
Administrationen modtager reviderede regnskaber samt afrapportering med beskrivelse af, hvordan midlerne er anvendt. I den forbindelse er administrationen opmærksomme på, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med ansøgningen, om der er ubrugte midler, og om regnskabet er korrekt revideret.

Initiativerne har mulighed for at overføre eller omfordele midler til en anden budgetpost, såfremt der er en afgørende grund samt at anvendelse er i overensstemmelse med tidligere beskrevne formål, målgruppe mm.

Administrationen har efter gennemgangen af ovenstående ikke fundet anledning til at foretage ændringer i kriterierne.

Lovgrundlag

Lov om social service § 18.

Økonomi

Der er afsat kr. 399.863 i 2022. En tredjedel uddeles i juni (kr. 133.288) og to tredjedele i december (kr. 266.575). Der uddeles flest midler i december, da der erfaringsmæssigt er flest ansøgere i december.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udskudt til mødet den 15. december 2022.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Social- og Sundhedsvalget orienteres om de kriterier og procedurer, der er for uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18) i Ishøj Kommune. Dette skal give en indsigt i, samt forståelse for, området samt administrationens overvejelser og arbejde. Administrationen har efter gennemgangen ikke fundet anledning til at ændre i kriterierne. Beskrivelse af rammer, kriterier og procedure for midler til frivilligt socialt arbejde er vedhæftet dagsordenen.

Midler til frivilligt socialt arbejde er med til at understøtte de mange foreninger, netværk, grupper samt enkeltpersoner, som bidrager med en frivillig indsats på det sociale område. Midlerne understøtter bredden i det frivillige sociale arbejde og derved mangfoldigheden blandt borgere og deres behov i Ishøj Kommune.

Frivilligkordinator Ane Katrine Hyldahl Hess Jensen deltager under dette punkt.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Indsatser på plejehjem - notat er vedhæftet dagsordenen.
 • Orientering om borgersag.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Orientering om klagesager til det politiske niveau på Social- og Sundhedsudvalgets område.
  På mødet gives en mundtlig orientering.
 • Der er sendt en sag til Ankestyrelsen efter § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sagen handler om, hvilken kommune, der er handlekommune (mellemkommunal refusion)

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.