Referat
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 18. januar 2023 kl. 18:00

Mødelokale Vandværket

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022-25 besluttede Byrådet, gældende fra 2022, at der fra investeringspuljen skulle investeres "0,95 mio. kr. på initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet." På baggrund af et projektoplæg med kulturforløb for borgere. Forløbet er siden blevet udviklet og igangsat. Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status og erfaringerne fra første forløb ved fælles temamøde. På mødet deltager projektlederen, som vil præsentere de foreløbige resultater.


Første forløb

I efteråret 2022 er første forløb med det tværfaglige investeringsprojekt mellem kultur, sundhed og beskæftigelse gennemført. Her blev seks borgere visiteret til forløbet, hvoraf fem gennemførte og afsluttede forløbet den 16. december 2022. Det samlede fremmøde var på 75 %, og spændte fra 48 % til 100 %. Forløbet varede ti uger, med tre mødegange om ugen. Hver uge foregik hos én kulturinstitution. Borgerne blev undervejs præsenteret for syv forskellige kulturaktiviteter.


Resultater fra første forløb

Foreløbigt har både instruktører og deltagere udvist stor tilfredshed med forløbet. De første resultater fra første forløb peger på en forbedret trivsel blandt deltagerne. Flere af deltagerne har udvist interesse i igen at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og responsen, som sagsbehandlerne har fået fra borgerne, er også kun positiv.


Evaluering

Evalueringen af borgernes udbytte af indsatsen foregår primært gennem WHO-5 Trivselsskema, som deltagerne svarer på før, under og efter forløbet. På den sidste forløbsdag laves der en afrunding og evaluering med deltagerne. Efterfølgende følges der op på deltagerne ved hjælp af digitale spørgeskemaer, der udsendes efter en, seks og tolv måneder. Herudover laves der løbende evaluering af forløbet med instruktører og med deltagerne for at kunne tilrette indsatsen undervejs.


Fremtidige forløb

Rekrutteringen får fremadrettet endnu større opmærksomhed med det formål, at der arbejdes henimod målet om 15 deltagere pr. forløb. Her påtænkes at have større fokus på borgere i afklarende forløb og især sygedagpengemodtagere, da denne borgergruppe er relevant for projektets målgruppe, men ikke har været repræsenteret i første forløb.


Kommunikation

Der pågår allerede arbejde med kommunikation med henblik på at skabe materiale der kan bruges internt, såvel som eksternt. Dels til brug for rekruttering af borgere og dels som markedsføring af Ishøjs Kommunes indsats for forbedring af borgernes mental sundhed og trivsel.


Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Der afsøges mulighed for at overføre ubrugte midler fra 2022 til 2023.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på det tværfaglige investeringsprojekt Kultur og Natur på recept efter første forløb.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, oprettes et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at protokol/referat godkendes.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.