Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 18. august 2014 kl. 16:00

Omsorgscentret KÆRBO, Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Vedhæftede udbudsmateriale er udarbejdet i et samarbejde mellem Chefrådgiver Klaus Hansen fra Tolstrup&Hvilsted og Områdeleder Bettina Berg. Klaus Hansen deltager på mødet. Der lægges op til et åbent udbud (alle kan se hinandens priser), samt til at leverandøren skal fremlægge et regnskab, der dokumenterer, at de kan drive en sund forretning på baggrund af den udbudte pris. I udarbejdelsen af kravsspecifikationerne, er der lagt særlig vægt på at stille en række klare kvalitative krav til leverandøren, der skal kunne dokumenteres og beskrives grundigt, og som leverandøren forpligtiger sig til at leve op til. Rammen om udbuddet er, at der vælges to leverandører af personlig og praktisk hjælp til Ishøj kommunes borgere, udover den kommunale hjemmepleje. Udvælgelseskriteriet er udelukkende pris, hvor de to billigste tilbudsgivere, tilbydes at levere hjælpen til samme pris som den billigste. Ovenstående er udarbejdet med henblik på i videst muligt omfang at undgå underbud, samt for at sikre kvaliteten og kontinuiteten i hjemmeplejen for Ishøj kommunes borgere.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udbudsmaterialet for hjemmehjælpsydelser godkendes samt indførelse af frivalgsbevis til madservice pr. 1. januar 2015 godkendes.

 

 • udbudsmaterialet for hjemmehjælpsydelser
 • procesplanen vedr. fritvalgsbeviser til madservice

     

Beslutning

Tiltrådt, idet det skal sikres, at der er nødvendige sociale klausuler.

 

Venstre afventer stillingtagen til dette punkt.

Venstre ønsker,  at der i valg af udbyder ikke kun vurderes på pris, som der er lagt op til. Venstre mener, at det kriterie ikke giver den nødvendige sikring af kvaliteten som udbyder tilbyder. Derfor ønsker Venstre at pris og kvalitet vægtes 50/50.

Hertil ønsker Venstre det sikret, at de privalte firmaer ikke stilles overfor kvalitetskrav som adskiller sig fra de kvalitetsstandarder, vi har vedtaget på områderne.

Bilag

Sagsfremstilling

- Der er udarbejdet et notat vedr. organisering, succeskriterier og tidsplan for projektet 'Leg dig glad' (initiativ finianseret af sundhedspuljen). Dette er vedhæftet.

- Kritik af Ishøj kommunes sagsbehandling jvf. vedhæftet artikel. Der gives en orientering på mødet.

- Revideret aktivitetsoversigt.

Klagesag Juni / Juli

Familiecentret:

- Klage over sagsforløb.

- Klage over manglende støtte til barn/forældre i skilsmissesag.

Borger- og Socialservice:

- 6 sager vedrørende Sanktion.

- 1 sag vedrørende Pas.

- 1 sag vedrørende Enkeltydelser.

- 1 sag vedrørende Hjælpemidler.

- Klage over afslag på transportudgifter.

Sundhed og Ældre:

- Diverse klager fra borger over Sundhed og Ældreområdet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal pr.1.8.2014 vedr. plejeboliger.

- Nøgletal på børneområdet pr. 31. juli 2014.

- Nøgletal på beskæftigelsesområdet Juni 2014.

Beslutning

Nøgletallene tages til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Som besluttet på Mødet den 16. juni 2006, fremlægges forbrugsrapporterne der viser forbrug pr. 30. juni 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager forbrugsrapporterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Til næste fremlæggelse medsendes de rådata, som ligger til grund for de udarbejdede grafer.

Bilag

Resume

Nærværende udkast til styringsaftale for 2015 har været drøftet i KKR Hovedstaden, der anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen. Udkastet er sendt til politisk godkendelse i alle kommuner i hovedstadsregionen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen består af to dele, en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategi for 2015 er nu politisk godkendt i alle kommuner i hovedstadsregionen samt af Region Hovedstaden.Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.Styringsaftalen indeholder aftaler om udvikling i takster, prisstruktur, afregningsfrister, princippet for samarbejde mellem køber og driftsherre (tilbud) samt forhold omkring oprettelse og lukning af tilbud og pladser.

Takstreduktion
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en flerårig strategi for takstudviklingen. Aftalen bevirker, at taksterne maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 1 procent i forhold til 2014 prisniveau. Fra 2013 til 2014 var der ligeledes aftalt en takstreduktion på 1 % i Hovedstadsregionen. En analyse viser, at samlet set er der sket en reduktion i taksterne fra 2013 til 2014 svarende til 1,1 %.

Styrings- og udviklingstiltag for 2015

KKR Hovedstaden anbefaler, på baggrund af et analysearbejde, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder:

 • At kommunerne har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder mv.

 • At der er fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne i myndighedsenheden og på botilbuddene.

 • At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.

 • At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.

 • At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.

 • At botilbuddene arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster.

For at understøtte et stort fokus på ovenstående samt på den flerårige strategi for takstudvikling, har KKR Hovedstaden godkendt følgende tiltag:

 • At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidige implementeringsgruppe, der skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området. Implementeringsgruppen skal indeholde medlemmer fra K29, regionen og embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning.

 • At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.

Vedhæftet er udkast til styringsaftale 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til styringsaftale 2015 godkendes.       

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj kommune har sammen med de øvrige kommuner på Vestegnen, Tårnby og Dragør valgt at ansøge puljen til en forstærket indsats over for storrygere fra Sundhedsstyrelsen. Udmøntningen sker som en del af regeringens sundhedspolitiske udspil fra 2013, hvor der er afsat 42 mio. kr. Puljen løber i perioden 2014-2017.
Igennem de senere år, er det blevet vanskeligere for kommunerne at rekruttere storrygere til de traditionelle rygestoptilbud i kommunerne. Derfor er det et ønske fra kommunerne at implementere en formaliseret, praktisk og nem metode som hospitaler, almen praksis og kommunernes frontpersonale kan bruge til at identificere og stimulere rygeres motivation for rygestop samt henvise til tilbud. Endvidere er det kommunernes ønske at udvikle og implementere nye tilbud, der i højere grad målretter sig storrygerne.   Der ansøges i alt om kr. 9.852.639 mio. De ansøgte midler skal blandt andet bruges til at aflønne en projektleder for alle kommunerne, en projektmedarbejder i de enkelte kommune på 17 timer, rygestopmedicin samt opkvalificering af frontpersonale.   Af det vedhæftede budget (sidst i dokumentet) fremgår det, at finansiering af  ”forstærket indsats over for storrygere” sker primært på baggrund af de ansøgte puljemidler. Medfinansieringen består af udgifter til udarbejdelse og trykning af materiale samt eventuelle transportudgifter til projektmedarbejder og udgør max 50.000 som finansieres indenfor Sundhed og Ældres ramme.
Tilsagnsbreve samt afslagsbreve sendes ud fredag den 29. august 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen.      

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. På Social og Sundhedsudvalgsmødet i januar 2014 blev det besluttet at igangsætte 3 projekter finansieret af puljen. Puljen forsætter i 2015, hvor kommunerne skal genansøge bevillingen. Det forslås, at ansøgningen for 2015 er lig ansøgningen for 2014, da de på nuværende tidspunkt er for tidligt at evaluere de tre projekter.  

Det første projekt har fokus på en rehabiliterende indsats, som skal udspille sig hos borgerne i eget hjem. Det andet projekt er en indsats for, at modvirke ufrivillig ensomhed, isolation, fejlernæring osv. Indsatsen skal ske i samarbejde med frivillige organisationer, boligforeninger og kommunens medarbejdere. Det tredje projekt er en social- og sundhedsfaglig indsats overfor kommunens udsatte borgere. Projektet skal består af et team af medarbejdere, som kan yde en særlig indsats overfor denne borgergruppe.

Der er samlet set reserveret 2,7 millioner kr. til Ishøj Kommune, og disse fordeler sig således:

 • Projekt 1: En rehabiliterende indsats: 450.000 kr.

 • Projekt 2: En indsats for at modvirke ufrivillig ensomhed, isolation, fejlernærende mv.: 950.000 kr.

 • Projekt 3: En social- og sundhedsfaglig indsats overfor udsatte ældre borgere: 1.300.000 kr.

Følgende bilag er vedlagt

 • Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet

 • Midler fordelt på Kommuner - fordelingsnøgle

 • Notat til SSU august 2014 – Pulje til ældrepleje

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at projekterne godkendes med henblik på genansøgning til puljen til løft af ældreområdet. 

    

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der oprettes to såkaldte flekspladser på Torsbo jf. vedlagte oplæg. Flekspladserne skal erstatte de nuværende to akutpladser samt de to hospicelignende pladser, der blev afsat i forbindelse med budget 2014 til ibrugtagning 1. januar 2015. Det har vist sig, at behovet for akutpladserne ikke har været som forventet. Der har været en begrænset belægning og det forventes ikke ændret fremover. Samtidig er der begrænset søgning til brug af hospicepladser for nuværende. Det forventes derfor, at der ikke vil være behov for to hospicelignende pladser.
I stedet foreslås oprettet to fleksible pladser på Torsbo, der vil kunne bruges til en række forskellige midlertidige ophold inkl. hospicelignende pladser og semi-akutpladser. Ovennævnte forslag er medtaget i det inspirationskatalog, der er udarbejdet i forbindelse med budget 2015. Det foreslås, at de to flekspladser allerede nu tages i brug for at imødekomme det nugældende behov. Finansieringen i 2014 foregår indenfor Sundhed og Ældres samlede budgetramme.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender oprettelse af to flekspladser på Torsbo med virkning fra 1. september 2014 samt ophør af to akutpladser og stop for etablering af to hospicelignende pladser samme sted.     

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 4. februar 2014 ”Ishøj – En tryg by”, som er den overordnede strategiske ramme for kommunens tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune", der beskriver de indsatser, der udmøntes for at forebygge kriminalitet og øge trygheden. De konkrete indsatser sigter mod at opnå de fire fælles mål, som fremgår af "Ishøj - En tryg by":

 • Ishøj er en tryg by

 • Færre ofre for kriminalitet i Ishøj

 • Nye generationer af børn, der vokser op i Ishøj, begår mindre kriminalitet end de forrige

 • Ishøjborgere, der har begået kriminalitet, har - uanset alder – gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet.
  Når behovet for nye indsatser på det tryghedskabende og kriminalitetsforebyggende område opstår, skrives de ind i handleplanen, som er et dynamisk dokument, der udvikles i takt med, at nye indsatser sættes iværk.
  Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune" til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

'Forslag til Kommuneplan 2014 har været i høring i 8 uger. Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der er samlet op på de bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen, andre svar forelægges med inddstilling om, at der ikke foretages ændringer af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

'Forslag til Kommuneplan 2014' har været i høring i perioden den 10. marts 2014 til den 12. maj 2014. Der har i forbindelse med den offentlige høring været afholdt et borgermøde den 22. april 2014 i byrådssalen på Rådhuset.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 7 høringsvar; fra Grundejerforeningerne i Ishøj landsby, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Banedanmark, Enhedslisten og Naturstyrelsen. Derudover har administrationen har haft nogle enkelte bemærkninger. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen. Samtlige bemærkninger er samlet i høringsnotatet, der ligeledes indeholder administrationens bemærkninger samt forslag til eventuelle ændringer i kommuneplanen. Derudover vil administrationen foretage mindre redaktionelle og sproglige rettelser.

Der har gennem hele arbejdsforløbet med kommuneplanen været en tæt dialog med Naturstyrelsen, som har tilkendegivet, at under forudsætning af, at deres bemærkninger, som ligeledes er beskrevet i høringsnotatet, indarbejdes i kommuneplanen, gør de ikke indsigelse mod kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag til Kommuneplanen 2014 kan hentes på de links som fremgår af mail fra: Louise Ochmann Sendt: 8. august 2014 12:56 Til: Grp BYR - Politikere Emne: Link til forslag til Kommuneplan 2014 - politisk behandling august/september 2014

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplan 2014 vedtages og at forslag til ændringer jf. høringsnotatet indarbejdes i den endelige Kommuneplan 2014
   

Beslutning

Tiltrådt, idet Social- og Sundhedsudvlaget ønsker, at der i Kommuneplanen ses på fremtidig placering af nyt plejehjem, således at der afsættes plads til byggeri af dette. Der skal endvidere fortsat være fokus på tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.

Bilag