Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 18. august 2022 kl. 19:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Tårnbjerget

Resume

Ishøj Kommune deltager i et tværsektorielt projekt omkring borgere med kompleks multisygdom. Hjemmeplejen og Sundhedskonsulenter fra Center for Voksne og Velfærd, vil deltage fra Ishøj Kommune. Formålet med projektet er, at sikre at patienter med kompleks multisygdom modtager et patientcenteret sammenhængende forløb.

Sagsfremstilling

I Danmark udgør andelen af multisyge borgere mellem 20-40% af befolkningen. Multisygdom er defineret det at have to eller flere samtidige kroniske sygdomme, hos de samme person. Multisygdom er forbundet med øget dødelighed, lavere sundhedsrelateret livskvalitet, større behandlerbyrde, høj forekomst af mentale sygdomme, uhensigtsmæssig medicinering og øget brug af sundhedsydelser. Multisyge patienter har ofte hyppig kontakt til egen læge og hospitaler, samt komplekse behandlings- og sygdomsforløb. Dette udfordres yderligere af, at sundhedsvæsenet i høj grad er organiseret og specialiseret til at behandle enkeltsygdomme. Der er et behov for, at multisyge patienter bliver vurderet i deres helhed, og meget tyder på, at almen praksis i den forbindelse er helt central for at sikre, at denne patientgruppe får tilbudt den bedste behandling.

Projektets overordnede formål er, at sikre at borgere med kompleks multisygdom modtager et patientcenteret sammenhængende forløb. Dette sikres gennem et styrket samarbejde om den enkelte patient/borger på tværs af sektorer.

Projektgruppen har udviklet en ny behandlermodel ’Patientcentreret behandlermodel ved multisygdom, som fokuserer på patienter med kompliceret multisygdom. Modellen skal afprøves i 14 almen praksisser, og evalueres ud fra patienternes vurdering af, hvorvidt behandlingen opleves patientcentrereret og sammenhængende. Patienter, der modtager behandling ud fra den nye behandlermodel sammenlignes med patienter, som modtager den vanlige behandling. I den nye behandlermodel tilbydes en overblikskonsultation på 45 minutter i almen praksis. Ved konsultationen planlægges patientforløbet over de kommende 12 måneder. Ved patientens samtykke videregives den individuelle behandlingsplan til kommunen og det relevante hospital, via MedComs ’Kommunikationsmodul’.

Projektet går forud for en mere omfattende implementering og afprøvning af en ”fokuseret, helhedsorienteret og tværfaglig indsats mellem almen praksis, kommune og sygehus” som er beskrevet i overenskomsten mellem Danske Regioner og PLO 2022.

Værdi for Ishøj Kommune
Ved at deltage i projektet får Ishøj Kommune et tættere samarbejde med almen praksis og hospitalet. Vi forventer, at dette samarbejde vil føre til flere henvisninger af borgere med kronisk sygdom til rehabiliteringsforløb i kommunen. Derudover får vi som kommune mulighed for at sende personale til undervisning om multisygdom, så vi som kommune bliver klædt på til at arbejde med denne komplekse gruppe af borgere.

Indstilling

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Resume

Forslag til at udvide Kærbos køkkenkapacitet samt en analyse af kapacitet i forbindelse med omlægning af ældreboliger til plejeboliger, fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte i september 2020 principbeslutning om, at Kærbos ældreboliger over en årrække omlægges til plejeboliger, efterhånden som boligerne bliver ledige, eller de nuværende beboere bliver plejeboligkrævende. Der er tale om 30 ældreboliger, der omlægges til 26 plejeboliger.

I forbindelse med omlægningen har det vist sig, at Kærbos køkkenkapacitet bliver presset, når køkkenet skal servicere 26 ekstra plejeboliger. Det er derfor nødvendigt at udvide køkkenets nuværende kapacitet bl.a. til køl og frys. Administrationen vurderer, at køkkenets kapacitetsudfordring på den korte bane kan udvides for 350.000 kr. og at det sker indenfor det eksisterende areal til køkkenfaciltieter.

På den lange bane er der brug for at lave en større analyse af Kærbos fremtidige køkkenbehov. Denne analyse bliver udarbejdet i forbindelse med byggeriet af 30 nye plejehjemspladser ved Kærbo

Økonomi

Det vil koste 350.000 kr. at udvide Kærbos køkkenkapacitet. Udgiften forventes at kunne finansieres indenfor de midler, der er afsat i budgetaftalen for 2022-2025, hvor der blev er afsat henholdsvis 2,3 mio. i 2022 og 2,3 mio. i 2023 til omlægningen af ældreboliger til plejeboliger på Kærbo.

Indstilling

at Social og Sundhedsudvalget beslutter, at der igangsættes en midlertidig udvidelse af køkkenkapaciteten på Kærbo til 350.000 kr., med finansiering indenfor det afsatte budget til omlægning af ældreboliger til plejeboliger

at Social og Sundhedsudvalget godkender, at der i forbindelse med planlægningen af udvidelse af Kærbo med yderligere 30 plejeboliger udarbejdes en samlet analyse af køkkenforhold og køkkenkapacitet på Kærbo.

Resume

Godkendelsessag

Administrationen forelægger Praksisplan for fysioterapi til godkendelse. Praksisplanen skal godkendes af Byrådet.

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstadens fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år.

Sagsfremstilling

Der foreligger et forslag til Praksisplan for fysioterapi 2022, som indeholder en række målsætninger for udviklingen af fysioterapi de kommende år. Det drejer sig bl.a. om data for kapaciteter, tilgængelighed for patienter bl.a. hjemmebehandling, kvalitetsudvikling, brug af PRO-data (PRO-data er betegnelsen for data om patienters fysiske og mentale helbredstilstand) , digitalisering, lokale dialogfora om sammenhængende patientforløb, samt kommunikation med andre sektorer.

Formål med praksisplanen
Praksisplanen er en regional udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal jf. overenskomsterne for fysioterapi godkendes i regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen.

Det er endvidere foreslået, at der i planperioden gennemføres en kapacitetsanalyse af ridefysioterapi. Dette på baggrund høringssvar fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, der påpeger en ulige fordeling i regionen.

Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem fysioterapipraksis, kommunerne og regionen med inddragelse af patientrepræsentanter og repræsentanter for samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen. Praksisplanen omfatter alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som har tiltrådt overenskomsterne.

Praksisplan for fysioterapi er til behandling hos KKR Hovedstaden d. 21. juni 2022. Regionsrådet har ligeledes behandlet Praksisplan for fysioterapi på møde d. 21. juni 2022.

Såfremt praksisplanen opnår godkendelse hos KKR, i alle 29 kommuner og Regionsrådet, træder praksisplanen i kraft per 1. oktober 2022.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at Praksisplan for Fysioterapi 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Nærværende sagsfremstilling er administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flyttede derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forblev i Det Gule Hus. Denne organisering er effektueret pr. 1. juli 2022.

Medarbejderressourcer på Det sociale udføreområde
Det sociale udføreområde har ansvaret for kommunens ydelser og tilbud efter Servicelovens § 82b (tidlig forebyggende indsats), §85 (hjemmevejledning), §99 (støtte-kontaktperson), §101 (rusmiddelbehandling) og §110 (herberg). Der er tale om lovpligtige ydelser, som den enkelte borger visiteres til, dog kan tilbud efter §§ 82b og 99 være uvisiterede, jf. beskrivelse af de enkelte paragraffer i vedhæftede bilag. Derudover har Det sociale udføreområde også ansvar for drift af Det Gule Hus.

Udover ledelse (en afdelingsleder og en teamleder) og administration (økonomimedarbejder) er der 25 ansatte og 1 studerende på Det sociale udføreområde, hvoraf 19 er ansat som socialpædagogiske vejledere. Der går 16 fuldtidsansatte, 1 studerende og 1 fleksjobansat til dækning af visiteret vejledning på 6. sal og i eget hjem, samt afholdelse af Neurogruppe (borgere med senhjerneskade) to gange om ugen. Det omfatter aktuelt 160 borgere der er bevilliget §§ 82b eller 85. Herudover bemandes Spindehuset med 2 fuldtidsansatte 7 dage om ugen, samt en fast deltidsvikar (ikke medregnet i de 25 ansatte). Det sociale udføreområde dækker endvidere Den boligsociale indsats (hjemløseboliger og herberget) med 3 fuldtidsansatte, samt rusmiddelbehandlingen med 3 fuldtidsansatte. Alle ovennævnte indsatser er lovpligtige for Ishøj Kommune og normeringen er godkendt af Socialtilsynet. Med de nuværende indsatser og normering allokeres 1 fuldtidsstilling til socialt samvær i Det Gule Hus, som ikke er en lovpligtig ydelse. Fuldtidsstillingen er fordelt på to medarbejdere og skal ses i sammenhæng med det forslag til ramme og aktiviteter, der fremlægges for Det Gule Hus.

Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Der er 70 borgere tilknyttet Åben Rådgivning med socialpædagogisk rådgivning. Hen over sommeren er varetagelsen af de øvrige vejledningstilbud §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service flyttet fra Det Gule Hus til 6. sal. En andel af forløbene varetages som altid i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet.
Administrationen foreslår følgende åbningstider på 6. sal pr. 1. september 2022 ud fra hensyn til udekørende funktioner, møder, samt medarbejdernes indsigt i, hvornår borgerne bruger tilbuddet:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12


Forslag til åbningstider i Det Gule Hus:
Grundet sikkerhedsnormering skal der altid være to medarbejdere til stede i Det Gule Hus, hvormed der kan holdes åbent 16 timer om ugen (resttid går til møder, supervision mm.) Administrationen foreslår følgende åbningstider for Det Gule Hus pr. 1. september 2022, baseret på medarbejderes indsigt i hvornår borgerne bruger de respektive tilbud, samt med hensyn til supervision og borgeraktiviteter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-14

15-19

10-14

Lukket

10-14Fremtidig ramme for Det Gule Hus
Drift af kommunens tilbud skal ske med hjemmel i lovgivningen. Med den nye organisering af Det sociale udførerområde er der behov for, at der besluttes hjemmelsgrundlag for drift af Det Gule Hus. Det er administrationens vurdering, at tilbuddet bør hjemles i Servicelovens § 104, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Administrationen vil herefter drive Det Gule Hus som en uvisiteret social café og arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold samt regel- og værdisæt for huset i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne, hvilket skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, hvor der i den forbindelse kommer en fast frivillig i huset én dag om ugen.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus", "Høringssvar fra brugerne af Det Gule Hus", "Høringssvar fra Klubben", samt "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99".

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service

Indstilling

at Social-og Sundhedsudvalget godkender:

- administrationens forslag til organisering og åbningstider for socialpædagogisk vejledning på 6. sal

- administrationens forslag til organisering og åbningstider for socialt samvær i Det Gule Hus

- principbeslutning om uvisiteret § 104 i Lov om social service som fremtidig ramme for Det Gule Hus

Bilag

Resume

Til beslutning fremlægges baggrund for, tværkommunal finansieringsmodel for objektiv medfinansiering, af kommunal sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger i Planområde Syd.

Sagsfremstilling

Folketinget har d. 9. juni 2022 vedtaget lovforslag om sundhedsklynger. Loven trådte i kraft d. 1. juli 2022.

Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som skal etableres omkring de 21 akuthospitaler. I planområde syd betyder dette et klyngesamarbejde omkring Amager-Hvidovre-Hospital. I Syd klyngen er parterne Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Rødovre og Københavns Kommune. Derudover regionen, herunder også regionspsykiatrien, og almen praksis.

Sundhedsklyngen udgøres af et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau. Det politiske niveau består af borgmestre for de deltagende kommunalbestyrelser, regionsrådsformanden, regionspsykiatrien og almen praksis. Det fagligt strategiske niveau består af chefer for de deltagende kommuner, to kommunale direktører (heraf den ene fra medformandskommunen), regionspsykiatrien, Amager-Hvidovre-Hospital og PLO-H.

Formålet med Sundhedsklyngerne er først og fremmest at styrke samarbejdet, og skabe bedre sammenhæng, om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Det vil for eksempel være:

  • Ældre medicinske borgere
  • Borgere med kronisk sygdom
  • Borgere med psykiske lidelser.

Med sundhedsklyngerne får kommunerne en ny opgave med politisk samarbejde i klyngerne og med regionen. Sekretariatsbetjeningen af klyngerne er delt mellem regionen og kommuner.

Der er med indstillingen til KKR lagt op til, at der skal bruges ca. ½ årsværk på opgaven. Der lægges op til, at de enkelte klynger skal aftale finansieringen heraf. Indstillingen blev vedtaget af KKR d. 21. juni 2022. For gennemgang af finansieringsmodel, se venligst baggrundsnotat.

Eksempler på opgaver for sekretariatsbetjeningen i medformandskommunen

  • Indgang for henvendelser til klyngen og sikrer videreformidling på tværs af region, kommuner og almen praksis
  • Løbende orientering i aktuelle dagsordener, fx SSU, TSS, arbejdsgrupper under TSS, Embedsmandsudvalget, K29, KKR, KL, Ministerier mv.
  • Mødeindkaldelser, værtskab, praktik og koordinering på tværs af kommuner, region og almen praksis
  • Udarbejde dagsordener, indhente input fra kommuner og udarbejde bilagsmateriale
  • Udarbejde referater  

Baseret på erfaringer fra den nuværende sekretariatsbetjening af samordningsudvalget i syd, svarer opgaven i betjeningen af den politiske klynge samt det fagligt strategiske niveau i klyngen, til et ½ årsværk.

Økonomi

Ishøj Kommune udgør 3,9% af befolkningen i planområde syd. Ud fra denne befolkningsandel er det estimeret at Ishøj Kommune skal medfinansiere 14.369 kr. for det halve årsværk af sekretariatsbetjeningen (jf. notat om sekretariatsbetjening). Medfinansiering for Ishøj Kommune afholdes inden for den eksisterende ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Indstilling

at Social- og Sundhedsudvalget godkender tværkommunal objektiv finansiering af sundhedsklyngen i Planområde Syd.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Bilag

Resume

Administrationen orienterer om Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte tilsynsbesøg ved det ambulante rusmiddelbehandlingstilbud Pitstop d. 8. april 2022 og den deraf følgende tilsynsrapport fra maj 2022. Tilbuddet lever fortsat op til sin godkendelse og der er ikke givet nogle påbud. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Ved tilsynet blev alle Pitstops lokaler besigtiget og medarbejdere, borgere og ledelse blev interviewet. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer at det ambulante behandlingstilbud Pitstop, forankret i § 101 i Lov om social service, opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Pitstop er godkendt til 10 pladser for børn og unge, samt 30 pladser for voksne borgere. Af tilsynsrapporten fremgår desuden at:

- Tilbuddets behandling er helhedsorienteret, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og medvirker til at skabe trivsel og udvikling hos borgerne.

- Ledelsen har fokus op at sikre relevant efteruddannelse for medarbejdere i den metakognitive metode. Grundet stor udskiftning i personale ligger der en opgave i forhold til forankrignaf metoden i praksis.
- Medarbejderne fremstår fagligt kompetente i forhold til behandlingsindsatsen, såvel som i koordinering med eksterne aktører.

- Tilbuddets resultatdokumentation vurderes relevant og der er blevet arbejdet med udviklingspunkterne fra seneste tilsynsrapport.

- Ledelsen af tilbuddet varetages kompetent og ledelsesteamet besidder relevant erfaring samt faglig kompetence i forhold til målgruppen.

- Grundet den høje medarbejdergennemstrømning opfordres ledelsen til at fokusere på tiltag der sikrer stabilitet i den borgerrettede indsats.

- Det økonomiske tilsyn var ved tilsynsbesøget ikke færdigbehandlet. Temaet vil blive behandlet senere og lagt på Tilbudsportalen.

Der er ikke givet nogle påbud i forbindelse med tilsynet.
Vedhæftet sagen er tilsynsrapporten.

I Uge 29 blev der foretaget et uanmeldt tilsyn. Vi afventer rapport fra dette tilsyn.

Indstilling

at Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen om driftsorienteret tilsyn med Pitstop til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen orienterer om Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte driftstilsyn ved De fleksible afklaringspladser d. 6. april 2022 og den deraf følgende tilsynsrapport fra 25. maj 2022. Tilbuddet lever fortsat op til sin godkendelse og der er ikke givet nogle påbud. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 6. april 2022 gennemført et anmeldt driftsorienteret tilsyn hos De fleksible afklaringspladser, med fokus på alle temaer i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. Forud for besøget blev arbejdstidsskema, medarbejderoversigt og borgerrettet dokumentation fremsendt tilsynet. Ved tilsynsbesøget blev borgerjournal gennemgået og der var dialog med ledelsen, medarbejdere og tre borgere.
Tilbuddet er fortsat godkendt til 9 pladser i henhold til § 110 i Lov om social service. Målgruppen er hjemløse borgere over 18 år, som samtidig har andre sociale problemer og et ønske om at skabe en positiv forandring i deres liv. Borgerne skal selv kunne tage ansvar for at opnå denne forandring. Tilbuddet modtager ikke borgere, der har et aktivt overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, eller fysiske eller psykiske problemer der medfører behov for døgnbemanding eller sygeplejefaglig indsats.
Tilsynet vurderer i tilsynsrapporten at:
- Tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets formål og målgruppens behov.

- Tilbuddets indsats er fokuseret på tilbuddet mens borgeren er hjemløs, samt på efterforsorg når borgeren er flyttet i egen bolig.

- Tilbuddet har en dokumentationspraksis med fokus på, at alle borgere får udarbejdet en opholdsplan med konkrete og individuelle mål.

- Tilbuddet inddrager eksterne aktører for at understøtte at borgernes forskellige udfordringer afhjælpes. Der er i mindre grad praksisnære indsatser i tilbuddet.

- Medarbejdere har deltaget i relevante kompetenceudviklende forløb.

Idet tilbuddet ligger i forbindelse med andre af Ishøj Kommunes tilbud målrettet udsatte borgere, er det muligt for tilbuddets borgere at benytte faciliteterne, der ligger i disse andre tilbud.
Der er ikke givet nogle påbud i forbindelse med tilsynet.

Vedhæftet sagen er tilsynsrapporten.

I uge 29 blev der foretaget et uanmeldt tilsyn. Vi afventer rapport fra dette tilsyn.

Indstilling

at Social -og Sundhedsudvalget tager orienteringen om driftsorienteret tilsyn med De fleksible afklaringspladser til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen ved Center for Voksne og Velfærd foretog i uge 6 den årlige opgørelse over hjemløse i Ishøj Kommune. Den indsamlede dokumentation forelægges her Social-og Sundhedsudvalget. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Antallet af hjemløse i Ishøj Kommune opgøres årligt for at følge udviklingen i antallet af hjemløse, samt hvilken kategori af hjemløshed borgerne befinder sig i. Grundet COVID-19 blev hjemløsetællingen ikke gennemført i 2021. Kategoriseringen af hjemløshed følger VIVE's definition (se bilag).

Af opgørelsen over hjemløse fra uge 6, 2022 fremgår følgende informationer:

- 59 Ishøj borgere var registreret uden fast bopæl.

- Derudover var der 10 Ishøj borgere på eksterne forsorgshjem/herberg, samt 9 (heraf 4 Ishøj borgere), der opholdt sig på intern forsorg på De fleksible afklaringspladser i Ishøj Kommune. Samlet set udgør det 78 borgere uden fast bopæl.
- Aldersfordelingen blandt de 78 uden bopæl er:

- 18-30 år = 41 %

- 31-67 = 57,7 %

- Over 67 år = 1,3 %

- Ud af de 78 kunne 32 borgere vurderes til at være hjemløse jævnfør VIVE's definition. Der er et mørketal på 40 borgere, som kategoriseres "ved ikke", idet der ikke kunne findes oplysninger nok til at afklare en eventuel hjemløsestatus. De resterende 6 ud af de 78 er udvist/udrejst, fængslet eller ikke hjemløse.

- Derudover vurderedes 3 Ishøj borgere med registreret bopæl at være funktionelt hjemløse, hvilket betyder at der i alt blev optalt 35 hjemløse borgere med ophold i/tilknytning til Ishøj Kommune.

- Aldersfordelingen blandt de 35 hjemløse er:

- 18-30 år = 31,5 %

- 31-67 år = 68,5 %

Til sammenligning var der i uge 48, 2020 i alt 93 borgere uden fast bopæl, hvoraf 56 vurderedes hjemløse. Center for Voksne og Velfærd samarbejder med relevante centre og afdelinger om opfølgning på de indsamlede oplysninger, for at minimere mørketal, samt med henblik på forebyggelse af hjemløshed og socialt bedrageri.
Vedhæftet sagen er "Opgørelse over hjemløse i Ishøj Kommune, 2022".

Indstilling

at Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen om hjemløseopgørelsen fra uge 6 til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

KL afholder Ældrekonference, tirsdag den 20. september kl. 9.00-16.00 i Odense.


Spørgeskemaerne til brugerundersøgelse af hjemmeplejen og madservice er nu klar til tryk. Det har været vanskeligt at rekrrutere ressourcer til at varetage opgaven, henover sommeren. Der er derfor en lille justering i tidsplanen, som betyder at skemaerne sendes ud til borgerne start september. Resultaterne analyseres i oktober og forelægges Social- og Sundhedsudvalget til november.


Notat om BPA ordning


Der er indgået aftale med PLO om tildeling af praktiserende læge for fordrevne fra Ukraine, som har fået meddelt midlertidig opholdstilladelse.

Indstilling

orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag
Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Servicelovens § 96: 1 Klage over bevilling af BPA-ordning. Afgørelsen fastholdes delvis med øget timetal.

Indstilling

at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.