Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 19. maj 2022 kl. 19:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Vandværket

Resume

På budgetseminar d. 9.9. 2021 ønskede Byrådet, at der skulle indhentes tilbud på at få udarbejdet en ny budgettildelingsmodel på kommunens ældreområde. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet d. 11. oktober 2021, at Ishøj Kommune sammen med BDO indgik et samarbejde omkring udvikling af en demografi- og tildelingsmodel på ældreområdet, som skulle være færdig i april 2022. Der skal træffes beslutning om modellen skal bruges som grundlag for budget 2023 og frem.

Demografi- og tildelingsmodellerne fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde af Thomas C. Pelch, BDO. Oplægget varer maks. 15-20 min.

Sagsfremstilling

Som følge af de politiske beslutninger har BDO i samarbejde med administrationen udviklet følgende:

 • Demografimodel for hjemmehjælp og sygepleje (Hjemmepleje og privat leverandør)
 • En tildelingsmodel for Hjemmeplejen
 • En tildelingsmodel for kommunens plejehjem

Demografimodel for hjemmehjælp og sygepleje

Der er udarbejdet en demografimodel, der forholder sig til, hvor meget demografien kan forventes at påvirke udgifterne på hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Udgifterne er behovsbestemte og ikke alene aldersbetingende.

Plejecentrenes budgetter er rammer, forstået på den måde, at budgetrammen er ikke påvirkelig i forhold til demografien. Der kan forekomme korrektioner til budgetterne afhængigt af politiske ønsker pga. eks. ændringer i normeringer. Hjemmehjælp og sygepleje påvirkes direkte af demografien.

Demografimodellen er en prognosemodel. I modellen tages højde for følgende parametre, f.eks. for 2023 og overslagsår:

 • Befolkningsprognose fra januar 2022 fordelt på alder indgår
 • Der tages udgangspunkt i det korrigerede budget 2022 (dvs. året før budgetåret) på Hjemmeplejen og den private leverandør
 • Der indregnes fordeling af de faktiske antal disponerede timers hjemmehjælp og -sygepleje i 2021 (dvs. regnskabsåret før udgangsåret) fordelt på aldersgrupper - der bruges til at vægte plejebehovet på aldersgrupper.
 • Dækningsgraden af plejepladser for 80 + årige. Det betyder at der tages højde for at plejepladser opsuger noget af det ændret behov for hjemmehjælp eller -sygepleje. Evt. ekstra midler dertil sker på vanlig vis uden at involvere demografimodellen.
 • Pris og lønskøn er ikke indregnet i modellen, men forventes at behandles på vanlig vis i budgetprocessen
 • Der indregnes sund aldring. Sund aldring rummer flere forskellige faktorer så som bedste bud på forventet levetid, flere år med fravær af sygdom samt et højt kognitivt og fysisk funktionsniveau. Forventet levetid kan dokumenteres og beregnes, mens de resterende elementer indregnes som et skøn baseret på flere kilder, som BDO har undersøgt. Her spiller f.eks. elementer som uddannelsesniveau, aktiv deltagelse i livet og mental sundhed ind. Det betyder. at BDO kalkulerer med at sund aldring reducerer effekten af demografien. BDO regner med at sund aldring reducerer effekten af sund aldring med 30 %

På samfundsniveau forventes det derfor, at sund aldring vil bidrage til en begrænsende stigning i de kommunale plejeudgifter og dermed reducere omfanget i udgiftsstigningen på ældreområdet. Modellen beregner derfor udgiftsniveauet i forhold til borgernes sidste leveår og ikke direkte i forhold til alder.

Tildelingsmodel for hjemmehjælp og -sygepleje

Tildelingsmodellen for hjemmehjælp og -sygepleje er ikke direkte afhængig af demografimodellen. Tildelingsmodellen bruges til internt at fordele de givne budgetter og beregnes på et enkelt budgetår og ikke i overslagsårene. I modellen er der overordnet to opgaver, dels at fordele budgettet mellem Hjemmeplejen og den private leverandør - og dels at fordele budgettet internt i Hjemmeplejen.

Følgende parametre indgår i denne tildelingsmodel:

 • Budgetårets budgetter anvendes (f.eks. 2023)
 • Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i det samlede budget for Hjemmeplejen og kommunens private leverandør på hjemmehjælp og sygepleje for 2023 inkl. pris og lønskøn samt evt. tillægsbevillinger for budgetåret.
 • De faktiske timer opdeles i ydelser: hjemmesygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering og aflastning. Der beregnes en timepris for hver af ydelserne, hvor der tages højde for tidspunktet for udførelsen af ydelserne.
 • Budgettet fordeles mellem Hjemmeplejen og kommunens private leverandør i forhold til de faktiske antal timer, der er disponeret i 2021. Der bruges disponerede tid, da leverede tid kan være behæftet med fejl, såfremt den enkelte medarbejder ikke får "swipet" efter hvert besøg. De faktiske timer bruges til at udarbejde en fordelingsnøgle. Tallene fra 2021 viser 92 % til Hjemmeplejen og 8 % til den private leverandør.
 • I Hjemmeplejens budget afsættes faste budgetter til nattevagt, ledelse og administration. Resten af budgetposterne er variable.
 • Den beregnede gennemsnitlige timepris på sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedshjælpere og uuddannede medarbejdere udregnes. Samtidig opgøres hvor mange timer der er disponeret i 2021 på samme medarbejdergrupper. Den forventede forbrug og timer vægtes og der beregnes en samlet gennemsnitlige timepris for medarbejderne.
 • På den variable del af budgettet opdeles midlerne på hjemmesygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering og aflastning.

Modellen betyder at tildelingen af det opdaterede budget tager udgangspunkt i fordelingen af de historiske disponerede ydelser mellem Hjemmeplejen og den private leverandør. Da den samlede budgetsum er "fast" efter evt. tillægsbevillinger er indarbejdet, betyder det, at der her sker en korrektion mellem interne og eksterne udbydere, såfremt der er sket en forholdsmæssig forskydning i forbruget af timer året før.

De aktuelle timepriser for de forskellige medarbejdergrupper beregnes. Budgettet vil i denne forbindelse omregnes til antal medarbejdertimer i stedet for kroner. Det vil give et nemmere værktøj for den ansvarlige leder i Visitationen til at håndtere økonomistyringen.

Tildelingsmodel for plejecentre

Budgettet for plejecentrene er en ramme, og er uafhængig af demografimodellen. Tildelingsmodellen bruges til internt at fordele de givne budgetter og beregnes på et enkelt budgetår og ikke i overslagsårene. Modellens formål er at fordele denne ramme ud på de enkelte udgiftsposter. Eventuelle andre tillægsbevillinger/besparelser over tid skal tages højde for og håndteres sideløbende.

 • Budgetårets budgetter anvendes (f.eks. 2023)
 • Budgettet opdeles i faste og variable udgifter. De faste udgifter er nattevagt, plejehjemsleder, afdelingsledere, administration, projektmidler, servicemedarbejdere og andre fælleskonti for de to plejecentre. De resterende udgifter/indtægter er variable.
 • Der beregnes en norm og løn pr. plads/bolig fordelt på plejepladser, fleksible omsorgspladser, ældrebolig, serviceområde, dag- og aktivitetscenter.
 • De resterende udgifter/udgifter fordeles manuelt efter erfaring fra tidligere forbrug og viden om kommende tiltag.

Økonomi

Demografimodellen vil fremadrettet kunne bruges til teknisk at udregne, hvor mange midler der skal tilføres eller fratrækkes budgetmæssigt, såfremt der bibeholdes det serviceniveau på ældreområdet, der er på et givent tidspunkt. Samtidig giver modellen et bud på, i hvilken størrelsesorden de økonomiske konsekvenser vil være ved tilpasning af serviceniveauet, såfremt demografien ikke indregnes teknisk. Det betyder, at der i så fald vil være behov for at foretage benchmarking i forhold til at vurdere serviceniveauet i Ishøj Kommune på ældreområdet i forhold til andre kommuner.

Prognosen for de økonomiske konsekvenser ved demografimodellen ses i faste priser i forhold til korrigeret budget 2022 som udgangspunkt.Tabellen viser, det korrigeret budget 2022, mens tallene for 2023 - 2025 er tekniske ændringer baseret på demografimodellen.

Selvom budgettet teknisk tilrettes jf. demografimodellen, vil det altid være muligt politisk at tage stilling til om det er den fulde eller delvise effekt, der skal indregnes i det endelige budget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at principperne i fremlagte demografi- og tildelingsmodel for ældreområdet anvendes ved budgetlægningen for 2023 og overslagsårene.

- at der foreslåes et udvidelsesforslag med 842 t. kr. i 2023, 1.932 t. kr. i 2024, 3.403 t. kr. i 2025 og 4.598 t. kr. i 2026

- at udvidelsesforslaget svarende til den demografiske udvikling på ældreområdet lægges i en central demografipulje

- at administrationen arbejder videre med analyser og benchmarking på serviceniveauet for ældreområdet.

Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen præsenterer oplæg vedr. styringstiltag på det specialiserede voksenområde. Teamleder Signe-Marie Stampe Angelsø og Afdelingsleder Maibritt Pedersen deltager under punktet. Oplægget varer maks. 15-20 min.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens forventning til regnskabsresultatet 2022. Resultatet af budgetopfølgningen er en forventet udfordring på servicerammeudgifter på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og en mindreudgift udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1 (BO1) indeholder administrationens forventede regnskabsresultat 2022, og er foretaget på baggrund af forbrugstal pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed, og en fælles information om den økonomiske situation.

Sagen er bygget op således, at den indeholder;

 • Budgetopfølgningsnotat som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning (Bilag 1)
 • Oversigt over forventede budgetafvigelser (Bilag 2)
 • Oversigt over hidtil afgivne tillægsbevillinger til servicerammeudgifter i budget 2022. (Bilag 3)
 • Oversigt over budget og forbrug på udvalgsniveau (Bilag 4)

Hovedkonklusioner

 • Forventet merforbrug på 12,2 mio. kr. ift. korrigeret budget indenfor servicerammen.
 • Forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. ift. korrigeret budget udenfor servicerammen.
 • Forventet mindreudgifter på anlægsområdet på 58,6 mio. kr. ift. korrigeret budget.

I perioden fra budgetvedtagelsen til BO1 er der givet tillægsbevillinger for 7,8 mio. kr. (excl. driftsoverførelser fra 2021-2022). Det betyder, at der inden første budgetopfølgning allerede er en udfordring på overholdelse af servicerammen.

I forbindelse med BO1 har administrationen vurderet, hvilke afvigelser der kan forventes til regnskab 2022, det vil sige, hvor der forventes merforbrug, og hvor der forventes mindreforbrug. Det forventede merforbrug på 12,2 mio. kr., lægger således et yderligere pres på servicerammen i 2022 i forhold til de allerede kendte udfordringer.

I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattede af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter.

Det betyder, at de 12,2 mio. kr. som således er nye udfordringer i forhold til det korrigerede budget, bør håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindreudgifter, for at sikre overholdes af servicerammen.

Det indstilles, at fagudvalg der forventer merforbrug i 2022, jf. nedenstående tabel 1, arbejder med at identificere modsvarende mindreforbrug. Status på dette arbejde, forelægges ved 2. budgetopfølgning.


Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

På baggrund af allerede afgivne tillægsbevillinger (7,8 mio. kr.) og centrenes indmeldinger til BO1 (12,2 mio. kr.), forventes et merforbrug og dermed overskridelse af servicerammen.

På baggrund af centrenes indmeldinger til BO1 forventes et mindreforbrug udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 58,6 mio. kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen, da bevillinger foreslås håndteret af fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at

 • Budgetopfølgning 1 2022 tages til efterretning.
 • Fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning sikrer budgetoverholdelse inden for eget område, svarende til de forventede merforbrug i tabel 1.

Beslutning

Taget til efterretning. Forslag fra administrationen drøftes videre i forligskredsen.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget har på mødet den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et fælles rådighedskatalog på 22 mio. kr. Arbejdet igangsættes på udvalgsniveau i maj med en fælles sagsfremstilling til fagudvalgene.

Sagsfremstilling

På budgetseminar den 8. marts 2022 blev der givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Derudover blev der drøftet fokusområder, som skal indgå i administrationens budgetarbejde som forberedelse af oplæg til budget 2023-2026. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger på dette tidspunkt administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Der blev på budgetseminaret den 8. marts forelagt forskellige metoder og tilgange til, hvordan fagudvalgene kan tilgå opgaven med at udarbejde forslag til rådighedskataloget. Til inspiration blev der peget på følgende metoder og tilgange:

 • Benchmark (nøgletal). Sammenligning af Ishøj Kommunes udgifter med andre kommuner, for på den måde at se, hvor der evt. er områder, hvor Ishøj Kommune ligger højt udgiftsmæssigt. På den baggrund kan der udarbejdes forslag om at tilpasse til f.eks. landsgennemsnit, gennemsnit for sammenlignelige kommuner eller lign.
 • Analyse af udvalgte fagområder. Ved at analysere et område, kan det vurderes, om der kan findes besparelser ved f.eks. at ændre nuværende praksis på området. Kan der effektiviseres på området?
 • Idékatalog med konkrete forslag til budgetbesparelser.
 • Eller en kombination af overstående.

Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Administrationen vil på møderne bidrage med indledende eksempler på forslag til reduktionsmuligheder. Fagudvalgene indmelder deres forslag til rådighedskataloget vedrørende serviceudgifter ultimo 2022.

Til at understøtte drøftelsen er vedhæftet nøgletal specifikt for fagudvalgets område. Vedhæftede nøgletal er dels officielle nøgletal fra VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter og dels budget og regnskabstal fra kommunens økonomisystem, trukket ud fra VIVE´s funktionsopdeling. Nøgletallene er ikke udtømmende for hele fagudvalgets økonomi. Derudover kan der henvises til KL´s nøgletal "Kend din kommune".

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2022.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter budget 2023 inden for udvalgets områder med henblik på at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammeudgifter, herunder drøfter hvilke sigtepunkter administrationen i forberedelse af råderumskataloget skal arbejde efter.

Beslutning

Administrationens forslag blev gennemgået. Forslagene tages videre med i budgetprocessen.

Bilag

Resume

Som en del af budgetproceduren indgår, at fagudvalgene skal drøfte anlægsplanen (investeringsoversigten) for budget 2023-2026, herunder prioritering af eventuelle anlægsønsker og omprioriteringsforslag med henblik på overholdelse af anlægsrammen.

Sagsfremstilling

På budgetseminar den 8. marts 2022 blev der givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Som en del af denne status indgik anlægsområdet, der er omfattet af de økonomiske aftaler, som KL og regeringen indgår. Anlægsbudgettet for 2023 er samlet set 95 mio. kr., hvilket er ca. 17 mio. kr. over den tekniske anlægsramme, som forventes udmeldt fra KL 1. juli 2022. Det skal endvidere bemærkes, at der forventes at komme en yderligere udgift på 2,5 mio. kr. i
2023 til kommunens andel af P-dæk på Ishøj Bycenter, hvilket vil øge overskridelsen yderligere.


Tabel 1. Anlægsbudget for budget 2023-2026


2023

2024

2025

2026

Vedtaget ved budget 2022

92.320

76.480

18.540

6.350

Tillægsbevillinger

3.150

-2.350

525

2.725

I alt

95.470

74.130

19.065

9.075


Teknisk anlægsramme*

78.000

78.000

78.000

78.000

Overskridelse af teknisk anlægsramme

17.470

-3.870

-58.935

-68.925

*Udmeldes ca. 1. juli 2022


Overskridelse af den tekniske anlægsramme gør sig gældende for budget 2023, mens der for overslagsårene forventes at være tæt på balance i 2024, mens årene 2025 og 2026 har rum for yderligere anlæg på ca. 58-68 mio. kr.

Som en del af budgetforberedelsen drøfter fagudvalgene den aktuelle budgetsituation, herunder prioritering af anlægsønsker. Drøftelsen tager udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget (bilag vedhæftet).

Det skal bemærkes, at såfremt et udvalg har nye anlægsønsker skal disse være politisk initieret, og det skal være afsøgt om disse nye ønsker kan imødekommes gennem omprioritering inden for udvalgets eksisterende anlægsprojekter. Hertil kommer, at såfremt udvalget har anlægsønsker, skal de være prioriteret, således at anlægsrammen i 2023 kan søges overholdt.

Nye anlæg har ofte afledte driftsudgifter, herunder vedligeholdelsesudgifter, som løfter kommunens serviceudgifter. Disse skal opgøres, således at de kan indgå i den samlede politiske prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tilsvarende henledes opmærksomheden på, at anlægsplanen også kan indeholde projekter, der med udgangspunkt i en engangsinvestering kan erstatte andre anlæg, og dermed på sigt reducere kommunens drift- og serviceudgifter.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes budgetprocedure og Ishøj Kommunes økonomiske politik.

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2022.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller eventuelle anlægsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder. For at Ishøj Kommune kan overholde anlægsrammen i 2023 og efterfølgende år, skal nye anlægsønsker indstilles i prioriteret rækkefølge. Da anlægsbudgettet for 2023 forventes at overstige anlægsrammen, bør der prioriteres i anlægsplanen med henblik på at overholde anlægsrammen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelse af revideret forretningsorden for udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. april 2022 principperne for en tværgående forretningsorden for de stående udvalg. Administrationen har efterfølgende tilrettet forretningsordenen på baggrund af drøftelserne i Byrådet, som nu forelægges udvalget til godkendelse.

I forhold til den eksisterende forretningsorden for udvalget er der kun tale om mindre redaktionelle og sproglige ændringer, bortset fra § 5, hvori det præciseres, at indstillinger i sager til udvalget udarbejdes af administrationen.

Ændringerne er markeret i det vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 om kommunernes styrelse (Styrelsesloven).

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender forretningsordenen.

Beslutning

Godkendt med de anførte tilføjelser.

Bilag

Resume

I begyndelsen af valgperioden er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om, hvilke delegationer, som Byrådet skal give til de forskellige stående udvalg.

Forslag til delegationsplan på Social- og Sundhedsudvalgets område er vedhæftet dagsordenen, og fremlægges med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Som kommunens øverste myndighed har Byrådet det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed samt kompetencen til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

Det forslås at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retning og rammer igennem principper og politikker, og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter.

Det forslås, at Center for Voksne og Velfærd administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i sager indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet. Udvalget kan til enhver tid blive orienteret om de administrativt trufne afgørelser og dispensationer.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Lovgrundlag

Lov om social service og sundhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

 • Forslag til delegationer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes
 • Delegationsoversigten fremlægges hvert 4. år i forbindelse med tiltrædelse af nyt Byråd.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

Ishøj Byråd besluttede på deres møde den 1. marts en model for revision af de seks hovedpolitikker, hvor hver politik i revisionen har et af de stående fagudvalg som primært udvalg.

Sagsfremstilling

Processen, revidering og gennemskrivning af politikkerne tilpasses, så alle udvalg kan komme med input til alle politikker, og tidsplanen justeres i forhold til byrådets seminar i slutningen af oktober 2022.

Hovedpolitikkerne behandles i de stående udvalg i maj med henblik på at revidere og redigere i tekst og indhold, så politikkerne får en opdatering. På udvalgsmøderne i juni bliver der mulighed for at kommentere på de øvrige politikker, som det relevante fagudvalg ikke har behandlet i maj. I perioden august - oktober vil der således være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede tidsplan og proces, og beslutter hvilke indholdsdele, der skal redigeres i Velfærdspolitikken.

Beslutning

Udvalget fremkom med deres bemærkninger, som indarbejdes i Velfærdspolitikken.

Bilag

Resume

Status på byggeri af 30 nye plejehjemspladser ved Kærbo fremlægges til orientering. Til godkendelse i Teknik- og Bygningsudvalget fremlægges desuden oplæg om at inddrage ekstern bygherrerådgiver.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2022 besluttede Byrådet, at Ishøj Kommune selv skal opføre og drifte 30 nybyggede plejehjemspladser ved Kærbo.

Administrationen er gået i gang med at planlægge byggeprocessen, og første forsigtige bud på en tidsplan er vedlagt. I henhold til tidsplanen forventes de nye plejeboliger klar til indflytning i første halvdel af 2025. Det er planen, at brugernes input til indretning indsamles i efteråret 2022. Brugerne er bl.a. beboere, bestyrelse, eksterne brugere, medarbejdere, senior- og tilgængelighedspanel mfl. Herefter udarbejdes udbudsmateriale, hvorefter firmaer kan indsende tilbud, der blandt andet skal indeholde et bud på byggeriets arkitektur. Selve byggeriet forventes af vare halvandet år og forløbe ca. fra januar 2024 til forår 2025.

Det er nødvendigt at tilknytte en ekstern bygherrerådgiver til projektet med viden om de særlige økonomiske og juridiske rammer for alment byggeri. Der er brug for en bygherrerådgiver med viden om alment byggeri på trods af, at det er Ishøj Kommune selv, der bygger, og ikke et alment selskab. Det skyldes, at der bygges efter lov om almene boliger, og det derfor er de juridiske og økonomiske rammer fastsat heri, der gør sig gældende. Rådgiveren vil som noget af det første få til opgave at udarbejde et overslag over projektets økonomi, og rammerne for det. Center for Ejendomme har gode erfaringer med at bruge Lilholm & Partnere i forbindelse med renovering af Brohuset. De er stærke i de juridiske og økonomiske rammer, og har bidraget til, at de første etaper i Brohuset har holdt økonomi og tidsplan i et svært marked. Derfor ønsker Center for Ejendomme at bruge samme rådgiver til byggeriet af de 30 plejehjemspladser ved Kærbo.

Social- og Sundhedsudvalget bliver fagudvalg for byggeriet, og vil løbende blive orienteret om projektet. Næste orientering forventes at blive fremlagt i efteråret, og vil bl.a. indeholde en opsamling på brugernes input og ønsker til indretningen. I den sammenhæng vil Social- og Sundhedsudvalget også få mulighed for at komme med input til indretningen.

Sagen fremlægges sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Økonomi

En ekstern bygherrerådgiver tilknyttet projektets afklaringsforløb, udbudsproces og projektering forventes at koste ca. 1,4 millioner kr. Bygherrerådgiveren vil sammen med kommunens eksterne revision gennemgå og sikre, at de økonomiske rammer og retningslinjer for opførelse af almene plejeboliger er afdækket og anvendes i forbindelse med projektet. Det skønnes, at udgifterne til revisionen udgør ca. 100.000 kr. til denne rådgivning. Udgifter til bygherrerådgiver og revision kan finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ”Udvidelse af Kærbo med 30 pladser”.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering omkring byggeprocessen til efterretning.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der bevilliges 1,4 millioner kr. til bygherrerådgiver Lilholm & Partnere og 100.000 kr. til ekstern revision med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ”Udvidelse af Kærbo med 30 pladser”.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

For hhv. Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget er der udarbejdet rekrutteringsanalyser, der giver et overblik over de udfordringer, der er omkring rekruttering til velfærdsområderne nu og i fremtiden. De to analyser belyser hver for sig pædagogområdet og sosu- og sygeplejerskeområdet.

Sagsfremstilling

Rekrutteringsanalyserne er opbygget omkring tre spor, der alle er af relevans for at Ishøj Kommune kan lykkes med at tiltrække og fastholde tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Sporene er uddannelse, rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af allerede ansatte.

På baggrund af analysens resultater gives en række konklusioner og anbefalinger til, hvordan Ishøj Kommune kan arbejde videre med den samlede problemstilling.

I forhold til rekrutteringsudfordringer på sosu- og sygeplejerskeområdet anbefales:

- At der arbejdes videre for at udvikle kvaliteten i praktikophold for elever og sygeplejestuderende i Ishøj

- At der arbejdes for at opkvalificere og uddanne praktikvejledere

- At der som en del af en kommunikationsstrategi gøres en særlig indsats for at brande Ishøj som arbejdsplads

- At der iværksættes en mere systematisk indsats for modtagelse (onboarding) af nye medarbejdere

- At der arbejdes med arbejdsmiljøet som en fastholdelsesfaktor

- At der arbejdes videre med indsatsen omkring medarbejdernes muligheder for fleksibel arbejdstid

Økonomi

En del af anbefalingerne i analysen vil kunne ske inden for den eksisterende økonomiske ramme eksempelvis omkring onboarding og fokus på arbejdsmiljø. Skal der ske en udbygning af indsatserne mere systematisk vil det dog kræve finansiering af de eventuelle nye initiativer.

Administrationen foreslår, at analysen indgår i de politiske budgetforhandlinger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager rekrutteringsanalysens resultater med tilhørende anbefalinger til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

For hhv. Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget er der udarbejdet sundhedsanalyse, der giver et overblik over sundhedstilstanden for borgere i Ishøj Kommune (se vedhæftede).

Sagsfremstilling

Analysen af sundhedsområdet er inddelt i flg. 4 overordnede afsnit:

1. Den kommunale opgave inden for sundhedsområdet
2. Sundhedstilstanden i Ishøj Kommune
3. Sundhedsudgifter: Økonomi 2019-2022
4. Erfaringer med sundhedsindsatser
5. Administrationens anbefalinger

Sundhedsopgaverne løses i samarbejde med regionen og læger.

For at forbedre sundhedstilstanden for borgere i Ishøj Kommune kan administrationen arbejde videre med et skærpet fokus på borgerrettede indsatser indenfor:

 • Overvægt
 • Rygning/forbrug af tobaksprodukter
 • Mental sundhed

Administrationen fremlægger en særskilt sag inden sommerferien med et foreløbigt ideoplæg til et projekt omkring overvægt for familier samt finansiering heraf.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter sundhedsanalysens resultater, og beslutter, at administrationen skærper arbejdet med tiltag inden for overvægt for at imødekomme følgesygdomme.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der gives ingen klagesager for den forgangne periode.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.

Sagsfremstilling

 • Der er åbent hus arrangement på Kærbo d. 2.6. fra 13-18.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender referat.

Beslutning

Tiltrådt.