Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 20. januar 2014 kl. 16:00

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, såfremt der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtager, at forretningsorden for stående udvalg godkendes.

Beslutning

Tiltrådt - fremover starter møderne kl. 16.30.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er oprettet pladser for mænd på rehabiliteringscentret RED.

Der planlægges fællesmøde med Børne- og Undervisningsudvalget i april måned. Dato meddeles hurtigst muligt.

På første møde præsenteres familiecentret og sundhed og ældrecentret v/Flemming Bøchmann Ansersen og Per Tostenæs.

Beslutning

- Udvalget ønsker punkt til kommende møder vedrørende 0-dagsindlæggelser på hospitalsområdet.

Sagsfremstilling

Venteliste på plejeboliger i 2013 og 2014.
Nøgletal på børneområdet, pr. december 2013.
Nøgletal på beskæftigelsesområdet, pr. november 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget oversender nøgletallene på beskæftigelsesområdet til orientering for Økonomi- og Planudvalget.

Det ønskes afklaret, hvordan jobcentret er nået frem til fordelingen af unge under 30 år.

- Der ønskes en afklaring af, hvordan visitationen er foregået, hvilke uddannelsesinstitutioner, der har været inddraget, samarbejdet om visitationen, og hvordan man vil arbejde fremadrettet i forhold til at få de unge i uddannelse (uddannelsesplanen)
- Det ønskes afklaret om der er unge i gruppen af uddannelsesparate, der har problemer (fx misbrug eller psykiske), der gør dem bedre placeret i gruppen af aktivitetsparate.
- Øvrige nøgletal tages til efterretning.
- Social- og Sundhedsudvalget ønsker et takstblad over takster på overførselsindkomstområdet. 

 

Administrationen har efterfølgende udarbejdet takstblad for satser for unge kontanthjælpsmodtagere som vedhæftes Økonomi- og Planudvalgsdagsordenen. Jobcentret er bedt om et notat til belysning af de af Social- og Sundhedsudvalget stillede spørgsmål.

Bilag

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager akvitetsoversigten for 2014 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorpolitikken 2014-2017 fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Politikken har været i høring i efteråret 2013 og der er både indkommet interne og eksterne høringssvar.

De indkomne høringssvar har overordnet set været positive i deres udmelding. Dog er der også høringssvar, der har angivet forslag til ændringer. Disse er indarbejdet i det omfang, det er vurderet relevant og i overensstemmelse med politikkens sigte og form. Vigtigst er at nævne, at formuleringen: Længst i eget liv, som ligeledes er politikkens vision er ændret til en ordlyd, der lægger vægt på den enkelte seniors kontrol over eget liv og medbestemmelse.

Rettelserne fremgår af det dokument, der hedder endelig politik med synlige rettelser.

Herudover er vedhæftet endnu et dokument, som er politikken, som den ser ud i sin endelig form.

Høringssvarene er  vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Seniorpolitikken 2014-2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget vælger i 2014 at have særligt fokus på rehabilliterings- og demensområderne.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2014-2017 fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Politikken har været i høring i efteråret 2013 og der er både indkommet interne og eksterne høringssvar.

De indkomne høringssvar har overordnet set været positive i deres udmelding.

Høringssvarene er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Sundhedspolitikken 2014-2017 godkendes.

Beslutning

Puntet udsættes til førstkommende møde.

Bilag

Sagsfremstilling

Den 1. april 2013 kom ændring af lov om social service. Denne ændring giver kommunerne lov til at vælge et mindre antal leverandører af hjemmehjælp, hvoraf den ene skal være den kommunale hjemmepleje. Desuden får kommunerne mulighed for at udforme fritvalgsbeviser samt at gå i offentligt udbud med ydelserne på hjemmehjælpsområdet.

Sundhed og Ældre vil arbejde videre med disse muligheder.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Sundhed og Ældre arbejder videre med følgende:

  • Udbud på ydelser på hjemmehjælpsområdet
  • Udformningen af fritvalgsbeviser

De konkrete forslag fremlægges i foråret 2014.

Beslutning

Tiltrådt. Der arbejdes videre med en udbudsmodel, der indebærer mere end én privat leverandør.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der puljemidler til tre projekter.

  1. Det første projekt har fokus på en rehabiliterende indsats, som skal udspille sig hos borgerne i eget hjem.

  2. Det andet projekt er en indsats for at modvirke ufrivillig ensomhed, isolation, fejlernæring osv. Indsatsen skal ske i samarbejde med frivillige organisationer, boligforeninger og kommunens medarbejdere.

  3. Det tredje projekt er en social- og sundhedsfaglig indsats overfor kommunens udsatte ældre borgere. Projektet skal bestå af et team af medarbejdere, som kan yde en særlig indsats overfor denne borgergruppe.

Der er samlet set reserveret 2,7 millioner kr. til Ishøj Kommune, og disse fordeler sig således:

  • Projekt 1: En rehabiliterende indsats: 450.000 kr.

  • Projekt 2: En indsats for at modvirke ufrivillig ensomhed, isolation, fejlernærende mv.: 950.000 kr.

Projekt 3: En social- og sundhedsfaglig indsats overfor udsatte ældre borgere: 1.300.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstilller, at projekterne godkendes med henblik på ansøgning til puljen til løft af ældreområdet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Lovgivningsinitiativet "Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge", der trådte i kraft i juli 2010, pålægger kommunerne at udarbejde en plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udvikle den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats tager afsæt i, og udmønter, de værdier og politiske prioriteringer, som beskrives i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt i Medborgerpolitikken.
Forebyggelsesplanen skal læses i forlængelse af disse politikker, og er en tilføjelse til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik.
Byrådet behandlede Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge på mødet den 7. januar 2014, og besluttede at sende Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge samt tillægsrapporten Kriminalitet og Tryghed i tal til høring i de stående udvalg og Ungerådet. Byrådet besluttede endvidere, at planen og tillægsrapporten skal forelægges Koordinationsgruppen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.
De indkomne høringssvar behandles på Byrådsmødet den 4. februar 2014.
Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen sammen med tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal", som beskriver hvilke kriminalitetsproblematikker, der er presserende og viser kriminalitetsudviklingen i de seneste fem år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge samt tillægsrapporten kriminalitet og tryghed i tal og sender et høringssvar til behandling i Byrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig målsætningerne i planen. Med hensyn til indsatsen fremadrettet bør udviklingen følges tæt med kvartalvise opfølgninger på kriminalitetsstatistikken, med henblik på at kunne ændre organisationen indenfor det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Udvalget opfordrer til, at man har et politisk fokus på området i forbindelse med budgetlægning for 2015.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19, stk. 3.

"Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en  plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet."

Bilag