Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 20. januar 2022 kl. 19:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Tårnbjerget

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at skyde punktet til februarmødet 17.2. 2022.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Ishøj Kommune er i proces omkring udvikling og samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) vedr. kursus i sundhedsfaglig tolkebistand for SOSU-elever samt praktikvejledere som særlig indsats for fastholdelse.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tildelte i dec. 2020 222.000 t.kr. til projektet 'En særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte'. Midlerne blev fordelt på baggrund af en fordelingsnøgle, hvor kun kommuner, hvis andel af ansatte elever på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper, med udenlandsk herkomst over 33 %, kunne få andel i puljen. To tredjedele af Ishøj Kommunes SOSU-elever har anden etnisk baggrund. Administrationen ønsker derfor at udvikle de sproglige potentialer som mange af eleverne er i besiddelse af.

På baggrund af situationen med covid-19, har udviklingen og muligheden for afvikling af kurset været forsinket, og administrationen har derfor ansøgt Styrelsen for Læring og Kvalitet om forlængelse af fristen til at bruge de samlede tildelte puljemidler.

Med afsæt i eget sprog og et fælles fagsprog, er hensigten at bibeholde elever der er i gang med uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent længst muligt på arbejdsmarkedet. Kursets formål er, at eleverne efter endt kursusforløb har opnået kompetence til at fungere som brobygger og kunne yde sundhedsfaglig tolkebistand i dialogen mellem patient, pårørende og øvrigt sundhedspersonale.

Undervisningen i sundhedsfaglig tolkebistand vil ligge i forlængelse af elevernes arbejdstid, og vil foregå i lokaler på Rådhuset med forventet kursusstart medio februar 2022.

Økonomi

Finansieringen tages fra puljebevilling til Ishøj Kommune på 222.000 t.kr. (`Pulje til en særlig indsats for fastholdelse af SOSU-elever` Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).

VSK udvikler undervisningsplan på 30 timer til en pris på kr. 1165/time. I alt kr. 34.940.
VSK afvikler kurset på 80 lektioner til en lektionspris på kr. 1165. I alt kr. 93.200

Samlet udgift i alt 128.148 t.kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender afvikling og finansiering på i alt 128.148 t.kr. vedr. kursus i sundhedsfaglig tolkebistand.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

  • Orientering om tilskud til projekt om hjemlighed på plejehjemmet Kærbo, se vedhæftede tilskudsbrev.
  • Orientering om afslag på ansøgning om selvstyrende teams i hjemmeplejen, se vedhæftede afslagsbrev.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Klage i personsag til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Betina Havmand Demir havde afbud til mødet.