Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 21. november 2013 kl. 17:00

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

- Klage til Familiecentret vedr. medarbejder.

- Klage til Sundhed & Ældrecentret vedr. brug af Movia Flextrafik.

Beslutning

- Der afholdes pensionistjulefrokost d. 2-6/12

- Der er udarbejdet flyer om autisme/ASF

Sagsfremstilling

Nøgletal på beskæftigelsesområdet pr. 30. september 2013.

Nøgletal børneområdet pr. 31. oktober 2013.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2013 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 16,7 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 7. november 2013 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.
Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen. 

Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift inden for serviceudgiftsrammen på 17,7 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes balance. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,0 mio.kr., mens der på finansieringssiden og interne omplaceringer er balance. 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,  

at budgetopfølgningen tiltrædes.  

at der gives bevilling inden for fagudvalgets område iht. bilag B.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges Ishøj Kommunes første høringssvar til udkast til oplæg til forhandling vedr. Sundhedsaftale 2015-2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at høringssvar vedr. oplæg om Sundhedsaftale 2015-2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag