Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 24. marts 2022 kl. 19:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Tårnbjerget

Resume

Administrationen præsenterer Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

Ishøj Byråd besluttede på deres møde den 1. marts en model for revision af de seks hovedpolitikker, hvor hver politik i revisionen har et af de stående fagudvalg som primært udvalg.

Sagsfremstilling

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke overordnede visioner Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.


Alle politikker behandles på alle stående udvalg, før de behandles på Byrådet. Det forventes, at alle seks hovedpolitikker er revideret med udgangen af tredje kvartal 2022.

Som en afledt effekt af revisionen bliver afsnittet i budgettet om kommunens vision, mission og værdier rettet, så det refererer til hovedpolitikkernes visioner og ambitioner.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvilke overvejelser og indholdspunkter, der skal medtages i en samlet procesplan for revision af velfærdspolitikken, herunder involvering af relevante interessenter samt omfanget af revision.

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at administrationen, på baggrund af udvalgets drøftelser, udarbejder et konkret forslag til proces- og inddragelsesplan, som fremlægges på et kommende udvalgsmøde.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der i forslag til proces- og inddragelsesplan foretages et servicetjek af formuleringer og tekst i Velfærdspolitikken.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Administrationen foreligger design af spørgeskema til brug for brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens hjemmepleje og madservice til godkendelse. Sagen sendes i høring i Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til d. 20.4. 2022.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet er opdelt i følgende afsnit:

 • Indledende spørgsmål
 • Om dig
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Den generelle hjemmehjælp
 • Hjælpere der kommer i dit hjem
 • Madservice

Spørgeskemaet testes af respondenter i Aktivitetscentret Kærbo for at sikre, at spørgsmålenes formulereringer fungerer efter hensigten.
Spørgeskemaet fremsendes til borgerne som fysiske breve med vedlagt svarkuvert. Administrationen vil foretage telefoniske opkald til de borgere, som Hjemmeplejen vurderer, har brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet. Administrationen arbejder på koncept for fokusgruppeinterview for pårørende med henblik på at indhente mere viden fra flere perspektiver om brugeroplevelsen af madservice.

Tidsplan

 • Sagen genforlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2022.
 • Brugertilfredshedsundersøgelsen udsendes i juni 2022
 • Brugertilfredshedsundersøgelsen fremlægges til politisk behandling i sept. 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at spørgeskema til brug for brugertilfredshedsundersøgelse sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 20.4. 2022.

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at spørgeskemaet testes af respondenter i Aktivitetscenteret.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 20.4., og test i Aktivitetscentret.

Bilag

Resume

Godkendelsessag
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 650.000 kr./årligt til Ekstra Rengøring. Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der tildeles de borgere, hvis hjem har brug for en ekstra rengøringsindsats, førend der kan foretages vedligeholdende rengøring efter servicelovens § 83. Borgeren skal desuden være visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og have omfattende begrænsning af fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Administrationen foreslår, at ændre arbejdsgangen for tildeling af Ekstra Rengøring, således at det fremover er hjemmeplejen, der tildeler Ekstra Rengøring, ud fra en vurdering af borgerens behov. Dette understøtter nærhedsprincippet mellem hjemmeplejen og borgeren. Der kan således ikke ansøges om Ekstra Rengøring, men hjemmeplejen kan kontaktes med henblik på en vurdering af behovet for ekstra rengøring. Ekstra Rengøring er ikke en årlig tilbagevendende ydelse, men gives som en engangsydelse. Der kan gives én Ekstra Rengøring pr. kalenderår.

Administrationen har derfor tilrettet den eksisterende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Der er ikke foretaget ændringer i indholdet af ydelsen eller tildelingskriterier. Det er præciseret i standarden, at Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der ikke kan ansøges om, samt at det er hjemmeplejen, der har tildelingskompetencen.


Vedhæftet er kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilrettet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring og sender sagen til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Standarden fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt, på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen. BPA er en ydelse efter serviceloven, men ofte får borgere med en BPA-ordning også sundhedslovsydelser i deres hjem. Hjælp til sundhedslovsydelser kan ikke bevilges efter serviceloven, men skal bevilges efter sundhedsloven. Derfor er sundhedslovsydelser ikke omfattet af en BPA-ordning.

På baggrund af henvendelse fra borger vedrørende tømning af stomiposer i en BPA-ordning og den deraf afledte forespørgsel til Social- og Ældreminister Astrid Krag herom, fremlægger administrationen revideret kvalitetsstandard for BPA, hvor det er tydeliggjort, at sundhedslovsydelser ikke er en del af en BPA-ordning, men at sundhedslovsydelser kan deleges til personalet i en BPA-ordning efter en individuel og konkret vurdering, jf. BEK nr 1219 af 11/12/2009 'Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)af d. 11. december 2009 delegation af sundhedslovsydelser'. Ændringen er markeret med rødt i standarden.

I tillæg hertil har administrationen udarbejdet notat om delegation af sundhedslovsydelser, hvori der redegøres for forholdene ved delegation, jf. bekendtgørelse af 11.12.2009 § 1 stk 1 og 2 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, hvori det fremgår at "En sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed, jf. autorisationslovens § 1, stk. 3, til en medhjælp, jf. dog §§ 2 og 3. Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson, der delegerer sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp, kan beslutte, at videredelegation ikke må finde sted"
Vedhæftet er revideret kvalitetsstandard for BPA-ordning efter servicelovens § 96 samt notat om delegation af sundhedslovsydelser samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Lovgrundlag

Servicelovens § 96, bekendtgørelsen

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender revideret kvalitetsstandard for BPA-ordningen samt tager notat om delegation af sundhedslovsydelser til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Annelise Madsen (M) ønsker en velvillighed og smidighed ved oplæring.

Bilag

Resume

Administrationen har indarbejdet eksisterende kvalitetsstandarder for personlig pleje samt støtte til rengøring, begge efter servicelovens § 83, i skabelon for kvalitetsstandarder. Der er desuden udarbejdet et ydelseskatalog for ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a (hjemmehjælp). Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De eksisterende forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring), begge efter servicelovens § 83, er indarbejdet i skabelonen for kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarderne afspejles det kommunale serviceniveau, og kvalitetsstandarderne skal derfor give borgerne information om, hvilket serviceniveau de kan forvente ved levering af konkrete ydelser. Samtidig skal kvalitetsstandarderne bruges som et redskab i visitationen ved ansøgning om konkrete ydelser.

Tillige er udarbejdet et ydelseskatalog, som benyttes ved visitation til ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

BDO har fremsendt tilbud på samlet tilsyn på Ishøj Kommunes plejecentre, den kommunale og private hjemmepleje, fleksible pladser, plejecenter køkkener, madservice med udbringning og indkøbsordning. Tilbud for årligt tilsyn i kommunen gælder for perioden 2022-2024 (se bilag).

Sagsfremstilling

BDO indsamler data ud fra flere forskellige datakilder herunder gennemgang af dokumentation i henhold til ydelser under Serviceloven, medicinhåndtering, interviews med ledere, medarbejdere, beboere, pårørende og relevante borgere. Ligeledes benytter tilsynet observationsmetoder og indgår i dialog med beboere, pårørende og medarbejdere. Disse metoder danner baggrund for en vurdering af kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager. BDO`s tilbud på samlet tilsyn angår flg.:

 • Tilsyn med plejecentre
 • Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje
 • Tilsyn med fleksible pladser
 • Medicinkontrol
 • Tilsyn med leverandører af mad på plejecentre og madservice med udbringning
 • Inddragelse af borgere i tilsynet med madservice med udbringning
 • Tilsyn med leverandører af indkøbsordning

Vedhæftet er tilbud på uanmeldte tilsyn.

Økonomi

Udgiften afholdes inden for budgetområdet i Center for Voksne og Velfærd.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilbud fra BDO vedr. tilsyn.

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at udgiften afholdes inden for budgetområdet i Center for Voksne og Velfærd.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges en beskrivelse af, hvordan personalebemandingen vil være på de to afdelinger på Kærbo, der er omfattet af etape 2 og 3 af omlægningen fra ældreboliger til plejeboliger. Sagen fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.


Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 17. februar blev der fremlagt økonomi ved etape 2 og 3 af omlægning af ældreboliger til plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget godkendte økonomien med 4,342 mio./år til drift pr. afdeling. Udvalget ønskede, at administrationen udarbejdede en beskrivelse af, hvilke og hvor mange personaler, der vil være på de to afdelinger, når omlægningen er tilendebragt. Der er 9 beboere på begge afdelinger.


Fordeling af personale
Personale fordeles ligeligt mellem de to afdelinger i etape 2 og 3. Beregningen er med forbehold for de nuværende beregninger og er afhængig i af rekruttering samt beboernes behov.

Personale til plejeboligerne

 • Sygepleje = 41 timer pr. uge svarende til 1,1 fuldtidsstillinger
 • SOSU dagvagt = 362 timer pr. uge svarende til 9,8 fuldtidsstillinger
 • SOSU aftenvagt = 181 timer pr. uge svarende til 4,9 fuldtidsstillinger
 • SOSU nattevagt = 58 timer pr. uge svarende til 1,6 fuldtidsstillinger
 • Rengøringspersonale i boligerne = 57 timer pr. uge svarende til 1,5 fuldtidsstillinger

Samlet tilføres plejeboligerne 699 timer pr. uge svarende til 18,9 fuldtidsstillinger.

Personale til administration, rengøring, service og Køkken

 • Køkkenpersonale/ ernæringsassistenter = 123 timer pr. uge svarende til 3,3 fuldtidsstillinger
 • Køkkenpersonale/ rengøringsassistenter = 40 timer pr. uge svarende til 1,1 fuldtidsstillinger
 • Teknisk service personale = 32 timer pr. uge svarende til 0,9 fuldtidsstillinger

Samlet tilføres køkkenet og teknisk service 195 timer pr. uge svarende til 5,3 fuldtidsstillinger.
Ved omlægning fra ældreboliger til plejeboliger vil der derfor i alt blive tilført 894 timer pr. uge svarende til 24,2 fuldtidsstillinger.

I vedhæftede notat uddybes det, hvilke opgaver de nævnte personaler forventes at varetage.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om personale ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Byrådet til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Vedhæftet er program for Social- og Sundhedspolitisk Forum d. 24.5. - 25.5. 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Serviceloven § 107: 1 Borger opsagt på botilbud. Borger har fået nyt botilbud.

Orientering: Sag om BPA-ordning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning, og sender sagen til orientering i Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Referat godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.