Referat
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 25. marts 2020 kl. 17:00

Mødelokalet, etage 6 (virtuelt møde)

Resume

Beslutningspunkt:
Som led i den nuværende situation vedrørende covid-19 foreslår administrationen, at der i en midlertidig periode justeres på en række hjemmeplejeydelser inden for praktisk bistand og personlig pleje efter servicelovens § 83. Sagen fremlægges til godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund
På baggrund af situationen vedrørende covid-19, har regeringen indført en lang række tiltag for forebyggelse af smittespredning af covid-19. Senest har regeringen vedtaget bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19 (fremefter nødretsbekendtgørelsen). Nødretsbekendtgørelsen muliggør, at kommunerne i en midlertidig periode kan justere på en række ydelser inden for servicelovens paragraffer.

Hjemmeplejen i Ishøj Kommune mærker også konsekvenserne af covid-19. Der er et stort pres på medarbejderne, som både skal levere hjemmeplejeydelser og tage hånd om borgernes bekymringer. Samtidig er medarbejderne også selv i en udsat position for smitte qua deres arbejde, og det er forventningen, at der i den kommende periode vil være et stadigt stigende pres på Hjemmeplejen. Derfor anbefaler administrationen, at Ishøj Kommune i en midlertidig periode justerer på en række hjemmeplejeydelser, samtidig med, at der for nye borgere kun visiteres til de mest nødvendige ydelser.

Forslag til ydelsesjustering:
Administrationen foreslår, at ydelser inden for praktisk bistand i hjemmet og personlig pleje (servicelovens § 83) leveres på grundlag af hensyn til de personalemæssige ressourcer, der er til rådighed i denne periode på sundheds- og plejeområdet. Det skal dog samtidig understreges, at borgerne stadig modtager den nødvendige hjælp, de har brug for samt omsorg og støtte i denne uvante periode.
Følgende ydelser foreslås justeret i en midlertidig periode, foreløbig fra torsdag d. 26. marts - 13. april med mulighed for forlængelse alt efter, hvordan stuiationen vedrørende covid-19 udvikler sig.

Personlig pleje:

 • Nedre toilette samt vask af ansigt og hænder
 • Støtte til at komme på toilettet
 • Bleskift
 • Støtte til at komme i og ud af seng
 • Tilberedelse af morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider
 • Tilberede vand og anden drikkelse i løbet af dagen og ved måltidere
 • Støtte til at indtage medicin
 • Hjælp til støttestrømper
 • Støtte til at komme i bad:

Praktisk hjælp:

 • Rengøring af badeværelset ved særlige udsatte borgere
 • Vask af gulv, hvor der er risiko for afføring på gulvet
 • Aftørring af udsatte flader (afspritning af håndtag, bordflader)
 • Støvsugning

 Følgende ydelser foreslås sat i bero:

 • Klippekortsordning
 • Omsorgsbesøg
 • Særlig indsats
 • Aflastning i hjemmet
 • Rengøring hver 14. dag
 • Afhentning af skrald (særordning)

Målgruppe for ydelsesjustering:
Den midlertidige justering i ydelser gælder for alle borgere, der modtager hjælp fra Ishøj Kommunes Hjemmepleje samt for nye borgere, der i den kommende periode søger om hjælp fra Hjemmeplejen. Visitationen i Center for Voksne og Velfærd vil sende et informationsbrev til de berørte borgere.

Udenbysborgere, som tager midlertidigt ophold i Ishøj Kommune, fx i en kolonihave, har tidligere skulle have hjemmepleje fra Ishøj Kommune, hvis de havde hjemmepleje i deres hjemkommune, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Men med nødretsbekendtgørelsen følger, at Ishøj Kommune med hjemmel i kommunens samlede pleje- og personalekapacitet i forbindelse med håndteringen af covid-19 kan fravige herfor.

I vedhæftede notat uddybes de foreslåede ydelsesjusteringer.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at der i en midlertidig periode fra den 26. marts til 13. april justeres på en række hjemmeplejeydelser inden for praktisk bistand og personlig pleje efter servicelovens § 83.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har tiltrådt justeringer i Hjemmeplejeydelserne som følge af Covid-19 situationen indtil 1.5.2020 med forbehold for ændringer i situationen.

Derudover har Social- og Sundhedsudvalget vedtaget :

 • I forbindelse med klippekortsordningen sættes på pause, at borgere som er omfattet af ordningen kan opspare klip , som skal afvikles inden udgangen af 2020.
 • At Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med justering i rengøring ansøger Byrådet om en merbevilling til at foretage ekstra rengøring  hos borgere som måtte have behov herfor i.f.t. justering af ydelser. Der ansøges om merbevilling efter Covid-19 perioden er ophørt.

 

Pkt. Evt.

Social- og Sundhedsudvalget har på foranledning af forespørgsel fra Seniorrådet besluttet at udskyde fristen for Brugerundersøgelsen i Hjemmeplejen og Madservice. Administrationen udmelder en ny frist inden sommerferien.

Orientering om at der indkøbes blomsterbuketter ved guldbryllup m.v. vi nettet i den kommende periode under hensyn til Covid-19 situationen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9b.

Bilag