Referat
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 25. juni 2014 kl. 16:00

Mødelokalet, etage 5

Resume

På fællesmødet den 6. maj 2014 blev de eksisterende tiltag rettet mod børns sundhed og overvægt præsenteret. Der blev berammet et nyt møde med henblik på en fortsat drøftelse af fremtidige initiativer på området.                   

Sagsfremstilling

På mødet drøftes og besluttes følgende:

 • Hvilke overordnede mål skal vi nå?
 • Hvem er den primære målgruppe?
 • Afklaring af tidsperspektivet?
 • Afklaring af hvor mange ressourcer, der afsættes.

 

Det foreslås, at Sundhedsgruppen, som er en bredt tværfaglig sammensat gruppe, udarbejder forslag til en konkret indsats, bl.a. med hjælp fra følgende spørgsmål:

 • Hvem møder målgruppen i hverdagen?
 • I forhold til dem, der er i daglig kontakt med familierne, har de viden/erfaring nok til at identificere problemet?
 • Hvor går man hen med sine iagttagelser?
 • Hvem er aktørerne internt og eksternt?
 • Hvilke tiltag og hvilke erfaringer har Ishøj Kommune i forhold til målgruppen?
 • Hvad virker? - Hvilke nationale erfaringer findes der på området?

 
Projektet finansieres indenfor de eksisterende rammer, hvilket kan betyde omlægning af allerede igangværende tiltag. Hvis dette er tilfældet beskrives eventuelle konsekvenser i projektudkastet.

Følgende bilag er vedhæftet dagsordenen:
Notat vedr. tiltag rettet mod børns sundhed og overvægt – opsamling fra sidste møde; Sundhedsprofil for børn og unge i Ishøj Kommune; Fælleskommunal sundhedsprofil på børne- og ungeområdet for 6 kommuner; Årsrapport 2013; Årsrapport Tip, Tab Tønde.    


             

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter

 • Den overordnede målsætning
 • Den primære målgruppe
 • Ramme for ressourcer og tidsplan
 • Hvilke eksisterende tiltag der skal reduceres for at skabe plads til nye tiltag
 • Projektudkastet fremlægges for udvalgene i september 2014.   

       
                

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6-7årige børn. Den primære målgruppe for den nye indsats er de 3-6årige børn i Ishøj Kommunes dagtilbud.

Udvalgene besluttede at administrationen udarbejder en projektbeskrivelse, der behandles på et fælles udvalgsmøde i november 2014. I første omgang etableres der et treårigt projekt med start i 2015.

Projektet har følgende delmål:

 • At forbedre børnenes grundform ved at gøre organiseret bevægelse til en del af den daglige praksis i institutionerne
 • At sætte fokus på betydningen af børns deltagelse i den del af foreningslivet, der har bevægelse på dagsordenen. Herunder synliggørelse af de muligheder, som forebyggelsespakken giver, for økonomisk støtte børn for udsatte familier
 • Projektet gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og de praktiserende læger. Et fokuspunkt for projektet er at skabe klare snitflader og enkle arbejdsgange mellem parterne, og at de klare snitflader og de enkelte arbejdsgange bidrager til en mere effektiv opgaveløsning under og efter projektperioden
 • Udvikling af koncept for kompetenceudvikling af personalet i daginstitutionerne, så de kan lede de daglige bevægelses aktiviteter, og gennemførelse af et uddannelsesprogram.

Administrationen udarbejder projektbeskrivelsen, der beskriver formål, mål, indsatser og tidsplan samt ressourceforbrug. Sundhedsgruppen involveres i arbejdet med at udarbejde projektbeskrivelsen.       

Bilag