Referat
Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 26. april 2022 kl. 16:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Vandværket

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med den private hjemmeplejeleverandør, DFS plus. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 24. januar 2022 foretaget uanmeldt tilsyn med den private hjemmeplejeleverandør DFS plus. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og om hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderinger:

 • At den samlede dokumentation i middel grad lever op til Ishøjs Kommunes retningslinjer på området. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har delvis forståelse og faglig indsigt i arbejdet med dokumentationen.
 • At hjælp til medicinindtagelse i meget høj grad lever op til Ishøj Kommunes og de nationale retningslinjer på området. Det er tilsynets vurdering, at borgerne har fået medicin, svarende til tilsynstidspunktet, samt at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for korrekt medicinadministration.
 • At det samlede indtryk af området; personlig støtte og pleje, i middel grad opfylder indikatorerne for området. Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje. Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for hjælpen til personlig pleje, og hvorledes hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang og borgernes behov, ønsker og vaner.
 • At borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp. Borgerne oplever at modtage den hjælp, som de er visiteret til og har behov for. Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for den praktiske hjælp til borgerne, herunder anvendelse af værnemidler ved særlig smitterisiko.
 • At borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den rehabiliterende indsats. Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for arbejdet med rehabilitering under udførelsen af pleje og praktisk hjælp af borgerne.
 • At borgerne oplever, at der bliver taget hånd om deres sundhedsmæssige udfordringer på særdeles tilfredsstillende vis. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til borgernes sundhedstilstand.
 • At borgerne i meget høj grad oplever, at der er en god omgangstone og en respektfuld kommunikation fra medarbejderne. Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en respektfuld og anerkendende kommunikation med borgerne.

Tilsynets anbefalinger:

 • At det ledelsesmæssigt sikres, at handlingsanvisninger på SEL-området tilføjes ydelsen og tilpasses den enkelte borgers tilstand.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på at kvalificere handlingsanvisninger på SUL-området.
 • At der iværksættes undervisning på dokumentationsområdet, særligt i forhold til udarbejdelse af handlingsanvisninger på SEL-området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der er overensstemmelse mellem visiterede og leverede ydelser.
 • At der ledelsesmæssigt følges op på en konkret borgers utilfredshed.
 • At der implementeres arbejdsmetoder (triagering), til at få overblik over borgere, der er i risiko for forværring af enten eksisterende sygdom, udvikling af ny sygdom eller tab af funktionsevne.


På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynet havde ingen bemærkninger eller påbud. Administrationen vil i den kommende tid sammen med DFS plus arbejde videre med tilsynets anbefalinger og DFS plus egne tilbagemeldinger på selvsamme.

Tilsynsrapport samt handlingsplan er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Drøftelsessag

Der fremlægges forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune. Sagen sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til 1.6. 2022.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 efterspurgte Seniorrådet en politik for pårørende. Der har hidtil ikke været en decideret pårørendepolitik på ældreområdet. Pårørende har været indskrevet som en del af Ishøj Kommunes velfærdspolitik. Der eksisterer en pårørendepolitik på socialområdet, som blev udarbejdet tilbage i 2011. På den baggrund besluttede administrationen, at der skulle udarbejdes tværgående retningslinjer for samarbejde med pårørende, som dækker både ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at formulere forslag til retningslinjer for samarbejdet med pårørende på tværs af ældre- og socialområdet. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at retningslinjerne blev lettilgængelige i både form og indhold, ligesom at retningslinjerne også skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud rettet mod pårørende, der er i Ishøj Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 arbejdsmøder, og har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune. Formålet med retningslinjerne er at tydeliggøre, hvordan der samarbejdes med de pårørende inden for Center for Voksne og Velfærds områder. Retningslinjerne skal fungere som overligger for de lokale pårørendeindsatser, der er på de forskellige tilbud. Retningslinjerne er relevante for pårørende, borgere såvel som ansatte i Center for Voksne og Velfærd.

Repræsentanter fra Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet har drøftet og godkendt forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet, hvorfor sagen nu forelægges Social- og Sundhedsudvalget, som skal beslutte at sende retningslinjerne i høring i de relevante råd. Administrationen sender retningslinjer i høring i MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd.

Forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter det fremlagte forslag, og sender forslaget i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet med høringsfrist d. 1.6. 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Der er udarbejdet årsrapport 2021 for Træningscentret. Rapporten fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Datagrundlag
Data til årsrapportens tal fra 2021, er udelukkende fra håndregistreringer blandt terapeuterne. Den leverede tid er lig med den faktiske tid, som terapeuten er sammen med borgeren. Heri er der ikke medregnet transporttid fra Træningscentret og til borgerens hjem eller anden lokalitet, administrativt arbejde som dokumentation i omsorgssystemet eller koordinering internt/eksternt i kommunen ift. det aktuelle borgerforløb.

Opsummering
Årsrapporten Træningscenter 2021 viser:

 • En stigning i antal henvendelser og en stigning i leveret tid (timer) i forhold til 2020. Dog ligger antallet ikke på niveau med årene før Covid-pandemien.
 • En stigning i antal henvendelser indenfor flere diagnosegrupper. Størst stigning inden for senhjerneskade, geriatri og cancer.
 • Flere af de ortopædkirurgiske diagnoser (operationer) ligger ikke på niveau med årene før Covid-pandemien.
 • I perioder med mange henvendelser er flere borgere tilbudt genoptræning i privat praksis. Kun få borgere ønsker dette.
 • I 2021 var fordelingen af forløb procentuelt fordelt på 61 % borgere fra Ishøj og 39 % fra Vallensbæk.

Årsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

Sundhedslov § 140
Servicelov § 86.1

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om årsrapport 2021 Træningscenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for Forløbsprogrammer 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har jf. sundhedsloven § 119 ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende tilbud til borgerne. Ishøj Kommune tilbyder forløbsprogrammer indenfor lænderyg, KOL, diabetes, hjerte og cancer. Ud over de af Sundhedsstyrelsen definerede forløbsprogrammer, tilbyder Ishøj Kommune rygestopforløb i samarbejde med andre kommuner på Vestegnen og Stoplinien samt ernæringsvejledning til borgere med prædiabetes.

Antal henvisninger i 2021 til § 119 forløbsprogrammer

 • 187 borgere blev henvist til forløbsprogrammer

Henvisninger fordelt på diagnose

 • Diabetes: 59
 • Kræft: 38
 • Rygestop: 29
 • Prædiabetes:1
 • Hjertekar:16
 • KOL: 8
 • Overvægt: 18

For at øge kendskabet til forløbsprogrammerne og rygestoptilbuddet internt i organisationen, og dermed opfordre til henvisninger og øge tilgængeligheden for borgerne, planlægger sundhedskonsulenterne at invitere til samarbejdsmøder med blandt andet forebyggende konsulenter, hverdagsrehabilitering og visitation, genoptræning og sagsbehandlende terapeuter.

Status for forløbsprogrammer 2021 er vedhæftet.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status for forløbsprogrammer 2021 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for Kontinensklinikken 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Der har gennem hele 2021 været en jævn tilgang af borgere, som har modtaget udredning for inkontinens.

Borgere henvender sig via egen læge, via ansøgning om bleer, via genoptræning, Hjemmeplejen eller forløbsprogrammer. Mange af borgerne rekrutteres gennem de øvrige kommunale sundhedstilbud.

Som noget nyt blev der i slutningen af 2021 indrykket en annonce i Sydkysten via Fællesannoncen, hvor der blev oplyst om Ishøj Kommunes Kontinensklinik. Dette har givet en del nye henvendelser fra borgergrupper, der ikke tidligere har henvendt sig. Dels yngre mennesker samt et øget antal af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Størstedelen af borgerne i Kontinensklinikken er kvinder. Mænd henvender sig også for udredning og hjælp, men dog i noget mindre omfang.

Antal borgerhenvendelser 2021

 • I 2021 var der i alt 77 borgerhenvendelser

Der arbejdes på at etablere et formelt samarbejde med sundhedsplejen, da det er relevant at få kontakt til de kvinder, der for nyligt har født, og at instruere nybagte mødre i bækkenbundstræning og inddragelse af denne i hverdagen. Der er til en start formidlet informationsmateriale i form af postkort til Center for Børn og Forebyggelse.


Status for Ishøj Kommunes Kontinensklinik 2021 er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status for Kontinensklinikken 2021 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for ernæringsterapi 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulenterne i Ishøj Kommune varetager kommunens tilbud for ernæringsterapi. Borgere der kan tilbydes ernæringsterapi er:

 • Borgere med utilsigtet vægttab
 • Borgere med ønske om vægtvedligeholdelse i forbindelse med sygdom
 • Småtspisende borgere
 • Borgere i rehabilitering og genoptræning (fx efter sygdom og/eller kirurgisk indgreb)

Borgere henvises via hospital, egen læge eller kommune. Derudover har borgere mulighed for selv at henvende sig til sundhedskonsulenterne, som vil rekvirere henvisning fra egen læge.

Borgere der henvises til kommunens ernæringsvejleder tilbydes individuelle forløb.

Antal henvisninger til ernæringsterapi

 • I 2021 blev 32 borgere henvist til ernæringsforløb.

Fokusområder 2022

For at have fokus på at øge kendskabet til tilbuddet internt i organisationen og dermed øge tilgængeligheden for borgerne, planlægger ernæringsvejlederen at:

 • Invitere til samarbejdsmøder med forebyggende konsulenter, visitation og sagsbehandlende terapeuter for at gøre opmærksom på tilbuddet og opfordre til henvisninger ved behov.
 • På sigt at øge samarbejdet mellem Hjemmepleje og Plejecentre Kærbo/Torsbo for at identificere borgere i ernæringsmæssig risiko.

Status for ernæringsterapi 2021 er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering vedr. status for ernæringsterapi til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Drøftelse af studietur. Administrationen kommer med forslag.
 • Fælleskommunal taskforce for uddannelse og rekruttering

Det er i regi af KKR Hovedstaden besluttet at nedsætte en fælleskommunal taskforce for uddannelse og rekruttering. Baggrunden for taskforcen er, at kommunerne i hovedstadsområdet på flere velfærdsområder oplever akut mangel på arbejdskraft. Behovet for flere medarbejdere stiger i takt med, at antallet af børn og ældre stiger i hovedstadsområdet. Hertil kommer, at antallet af ansøgere til professionshøjskolerne i Region Hovedstaden er den laveste i landet, og gennemførselsprocenten er bekymrende lav.
Formålet med at etablere taskforcen er at give kommunerne en fælles platform, hvorfra det er muligt at afsøge og afprøve nye muligheder i et tæt samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer. Det er ambitionen, at resultaterne af taskforcens indsats vil vise sig i: 1) Større optag på de fire velfærdsuddannelser i hovedstadsområdet (SOSU, sygepleje, pædagog og læreruddannelserne), 2) Større andel af studerende/elever, der gennemfører uddannelserne og 3) Mindre frafald efter endt uddannelse.
Taskforcen etableres i valgperioden 2022 - 2025 og nedlægges ved udgangen af 2025. I løbet af 2025 evalueres de indsatser, som taskforcen har iværksat.
Taskforcen finansieres med baggrund i kommunernes befolkningstal. Ishøj Kommunes andel udgør 24.679 kr. pr. år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni afholdes på Kærbo.

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om efterretningssager.

Sagsfremstilling

Serviceloven § 83: 1. Klage over afslag på støtte til rengøring.

Serviceloven § 95 og § 96: 1. Klage over afslag på BPA-ordning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om efterretningssager til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Referat godkendes.

Beslutning

TIltrådt.