Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 27. juni 2016 kl. 17:00

Mødelokalet, etage 6

Resume

Basisbudgettet udviste en ubalance på ca. 30 mio. kr., som administrationen blev anmodet om at fremkomme med spareforslag til, idet der blev fastsat en spareramme for hvert fagudvalg. Efter indgåelse af aftale om kommunernes økonomi for 2017 mellem KL og regeringen forventes det, at ubalancen kan reduceres til at udgøre i størrelsesorden 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunerne får størstedelen af omprioriteringsbidraget tilbage i 2017, lige som det ekstraordinære finansieringstilskud tilgår kommunerne igen i 2017, efter samme fordelingsprincipper som sidste år. Når basisbudgettet korrigeres for den forventede effekt heraf – de eksakte beløb kendes først primo juli – kan den hidtidige ubalance i basisbudgettet reduceres fra ca. 30 mio. kr. til ca. 20 mio. kr.

Derfor ændres de tidligere udmeldte udvalgsfordelte sparerammer til følgende:

Børn og undervisningsudvalget         3,5 mill. kr.

Kultur og fritidsudvalget                   0,8 mill. kr.

Social og sundhedsudvalget              4,5 mill. kr.

Teknik og bygningsudvalget             3,0 mill. kr.

Økonomi og Planudvalget                2,0 mill. kr.

Klima og Miljøudvalget                   0,5 mill. kr.

Endvidere vil der blive fundet besparelser på puljeordninger, rengøring, vejbelysning og beskæftigelsespulje. 

Udvalgene skal aflevere deres forslag senest den 1. juli 2016.

 

Bilag uddeles på mødet.

 

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke besparelse der ønskes indarbejdet i sparekataloget.

Beslutning

Konkrete besparelsesforslag blev gennemgået. Der udarbejdes på den baggrund et sparekatalog på kr. 5.163.000.