Referat
Strandparkens bestyrelse onsdag den 7. december 2022 kl. 17:00

ARKEN, Skovvej 100, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

1. Status på projektet om modernisering af Køge Bugt Strandpark
Principaftalen om en anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark blev i september 2022 indgået af de 5 strandparkkommuner og indenrigs- og boligministeren.

I oktober og november har kommunerne, som et led i aftalen, gennemført borger-, bruger og interessentinddragelse efter eget valg. Grundlaget for inddragelsen har været kommunernes idéer til modernisering af Køge Bugt Strandpark, dvs. hvilke lokaliteter, aktiviteter og anlæg, som anlægsloven skal give mulighed for at udvikle.

Inddragelsesprocessen blev afsluttet med et info-arrangement den 28. november 2022 på Vallensbæk Rådhus, som Strandparken I/S inviterede til. Her blev kommunernes oplæg fra inddragelserne udstillet i sammenhæng. Arrangementet blev live-streamet og ligger som en video på Strandparken I/S’ hjemmeside: (opdateres med link efter afholdelse af mødet)

Den videre proces i forhold til politisk behandling i kommunerne og endelig indmelding til staten er fortsat under afklaring.

Det forventes, at input til anlægsloven både kommer til at omfatte arealer ejet af Strandparken I/S og arealer ejet af de enkelte kommuner.

2. EU Cirkular Bio

På sidste bestyrelsesmøde i Strandparken blev punktet om deltagelse i et potentielt EU Interreg-projekt ’Power Bio’ (tidligere ’Cirkular Bio’) drøftet. (dagsordenspunkt vedlagt som bilag).

Da vi pga. fristen for tilmelding til projektet ikke kunne nå at behandle sagen på dette bestyrelsemøde, har sagen været forelagt formandskabet, som har besluttet, at Strandparken indgår i ansøgningen. Hvis ansøgningen imødekommes af EU, lægger vi en orienteringssag på et kommende bestyrelsesmøde.

Perspektiverne i projektet er bl.a., at det fremadrettet forventes at kunne mindske Strandparkens udgifter til tanghåndtering og dermed sikre større stabilitet i driftsbudgettet på dette punkt. Derudover vil Strandparken gennem en evt. deltagelse også kunne bidrage positivt til den grønne omstilling. Som partner i projektet vil Strandparken skulle bidrage til projektet med medarbejdertimer og entreprenørudgifter og bidrage med i omegnen af 80.000-90.000 kr. om året i tre år (2022, 2023 og 2024). Bidraget kan tilpasses løbende afhængig af ressourcer. Hvis projektet opnår tilsagn gennem Interreg-programmet, vil EU dække 60% af udgiften til det samlede projekt.

3. Præsentation af ny sekretariatschef

Ishøj Kommune har den 1. december 2022 ansat Morten Boye Hansen som leder af den nye enhed i Ishøj Kommune, ”Natur, Miljø og Strandpark”, og han vil derfor fremover varetage funktionen som sekretariatschef for Strandparken I/S. Morten kommer med en solid ledelseserfaring fra forskellige statslige styrelser, senest som kontorchef i Kontoret for Landdistriktsudvikling under Bolig- og Planstyrelsen. Morten er uddannet Cand. Agro og bosat i Køge. I den første periode vil der være et parløb imellem Berit og Morten for at sikre en god overdragelse og opstart i sekretariatet.Beslutning

 1. Status på projektet om modernisering af Køge Bugt Strandpark

Formanden berettede om den inddragelse af borgere, brugere og interessenter, som kommunerne har gennemført ift. vision for modernisering af Strandparken I/S.

Inddragelsesprocessen blev afsluttet med et info-arrangement den 28. november 2022 på Vallensbæk Rådhus, som Strandparken I/S inviterede til. Her blev kommunernes oplæg fra inddragelserne udstillet i sammenhæng. Arrangementet blev live-streamet og ligger som en video på Strandparken I/S’ hjemmeside: (opdateres med link efter afholdelse af mødet)

Den videre proces i forhold til politisk behandling i kommunerne og endelig indmelding til staten er fortsat under afklaring.


 1. EU Cirkular Bio

Strandparken indgår i ansøgning til EU Interreg-projekt ’Power Bio’ (tidligere ’Cirkular Bio’), og der forventes afklaring om evt. imødekommelse i december måned. Hvis ansøgningen imødekommes af EU, lægger sekretariatet en orienteringssag på et kommende bestyrelsesmøde.

Strandparken vil gennem en evt. deltagelse kunne bidrage positivt til den grønne omstilling, og det forventes at kunne mindske Strandparkens udgifter til tanghåndtering og dermed sikre større stabilitet i driftsbudgettet på dette punkt.


 1. Præsentation af ny sekretariatschef

Ishøj Kommune har den 1. december 2022 ansat Morten Boye Hansen som leder af den nye enhed i Ishøj Kommune, ”Natur, Miljø og Strandpark”, og han vil derfor fremover varetage funktionen som sekretariatschef for Strandparken I/S. Morten kommer med en solid ledelseserfaring fra forskellige statslige styrelser, senest som kontorchef i Kontoret for Landdistriktsudvikling under Bolig- og Planstyrelsen. Morten er uddannet Cand. Agro og bosat tæt på Køge.

Sagsfremstilling

1.Forventet regnskab for 2022

Det udgiftsbaserede regnskab inkl. Masterplan forventes at udvise et merforbrug på ca. -500 tkr. Forventet kassebeholdning er med udgangen af regnskabsåret ca. kr 1 mio. I det vedtagne budget for 2022 er der budgetlagt med forventede indtægter på 10,6 mio. Der forventes en samlet indtægt for 2022 på 11 mio. kr. Oversigt over forventet resultat fordelt på budgetposter fremgår af bilag til efterfølgende dagsordenspunktet om forslag til budget 2023.


2.Status på udførsel af projekter 2022 (Projektmidler/Matersterplan)

Bestyrelsen vedtog ved bestyrelsesmødet den 31. marts 2022, at et forventet kommende merforbrug i Strandparken for 2022 bl.a. dækkes af en reduktion af projekterne i Masterplanen på ca. 700.000 kr., som i stedet kunne udskydes til 2023.


I løbet af 2022 er følgende projekter derfor udført eller under udførsel i slutningen af 2022, jf. bilag


Grundet forskellige omstændigheder, som færre personaleressourcer, prioritering, justering af projekter, fokus på mulige besparelser, så har der været et mindre forbrug på 300.000 kr. af den eksisterende budgetramme på 1 mio kr.


Det betyder, at følgende ikke er udført:


 • Nye opdaterede skilteplader til de store oversigtskort/infostandere
 • Ny beplantning i forbindelse med affaldsskur og opholdsområde ved Tanghuse (forventes gennemført i 2023).


Se vedhæftede bilag for en nærmere oversigt over status på materplanprojekterne i 2022.


Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 1. Forventet regnskab for 2022

Det forventede regnskab for 2022 blev drøftet og taget til efterretning.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at projekt vedr. skilte og affaldshuse ved Tanghuse ikke sløjfes men overføres til 2023.


 1. Status på udførsel af projekter 2022 (Projektmidler/Matersterplan)

Projekter udført i 2022 blev gennemgået.

Bestyrelsen vedtog ved bestyrelsesmødet den 31. marts 2022, at et forventet kommende merforbrug i Strandparken for 2022 bl.a. dækkes af en reduktion af projekterne i Masterplanen på ca. 700.000 kr., som i stedet kunne udskydes til 2023.

Det betyder, at følgende ikke er udført i 2022:

• Nye opdaterede skilteplader til de store oversigtskort/infostandere

• Ny beplantning i forbindelse med affaldsskur og opholdsområde ved Tanghuse (forventes gennemført i 2023).

Bilag

Sagsfremstilling

Strandparken har gennem de senere år oplevet, at udgifterne til at drive parken overstiger de bidrag og andre indtægter, som Strandparken modtager. Skiftende bestyrelser har løbende været orienterede om situationen i Strandparkens økonomi. På den baggrund blev ejer-kommunerne i foråret 2022 bedt om en ekstraordinær forhøjelse af bidraget med 25% i 2023. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed om en forhøjelse, og derfor er det nuværende bidragsniveau fastholdt for 2023 med en prisfremskrivning på ndtil videre 2,5%. Der lægges op til at reguleringsprocenten i Strandparkens budget 2023 tilpasses, i forlængelse af at KL udmelder en opdateret kommunal pris- og lønudvikling for 2023. Derigennem sikres det at Strandparkens økonomi ikke udhules yderligere, set i forhold til den udfrodrende situation Strandparken står i lige nu.

Med det forventede årsregnskab for 2022 forventes likviditeten at være bragt ned på et kritisk lavt niveau på ca. 1. mio. kr. Strandparken må forvente at få revisionsbemærkninger i den forbindelse.

Samlet set betyder dette, at budgetlægningen for 2023 og frem er særdeles vanskeliggjort. Det er ambitionen, at sekretariatets forslag til budget 2023 bidrager til at finde løsninger på både kort og langt sigt i forhold til at sikre Strandparkens fremadrettede aktiviteter og drift. Der lægges derfor op til besparelser på administration samt reduktion af service-niveauet i driften af Strandparken. Der lægges endvidere op til at der laves et beslutningsgrundlag for prioritering og finansiering af de større infrastrukturanlæg.

I forslag til budget 2023 er der således lagt vægt på at:

 • lave en permanent reduktion af administrativt personale i parken, så sekretariatet går fra 3 til 2 faste medarbejdere,
 • indføre et loft for udgifter til udvalgte drifts- og serviceopgaver i parken samt gennemføre udvalgte service-reduktioner, såsom lukning af visse toiletter,
 • indføre et midlertidigt loft i 2023 på alle ikke-kritiske vedligeholdelsesprojekter i parken,
 • få etableret et beslutningsgrundlag for prioriteringer og finansiering af de kommende års investeringer i og vedligeholdelse af klimasikringsanlæg, veje og broer og andre kritiske bygværker til drøftelse i bestyrelsen inden sommeren 2023,
 • få etableret et beslutningsgrundlag vedr. de fremtidige rammer for drift og fysisk udvikling af parken i forlængelse af den kommende anlægslov,
 • indføre et midlertidigt loft i 2023 på investeringer i nye fysiske projekter,

De forskellige elementer i budgetforslaget en uddybende bekrevet i bilag.

Såfremt bestyrelsen ønsker at fravige et eller flere af de nævnte besparelsesforslag lægger sekretariatet op til, at der drøftes alternative besparelsesforlag eller forslag til nye finansieringsmuligheder.

For de besparelsesforslag der vedrører den meget borgernære service dvs. forslagene under "Loft for udgifter til udvalgte drifts- og serviceopgaver i parken samt gennemføre udvalgte service-reduktioner, såsom lukning af visse toiletter", har sekretariatet lavet et forslag til en alternativ beslutning, såfremt denne besparelse ikke ønskes gennemført.

Indstilling

- at sekretariatets forslag til budget 2023 godkendes som det er fremlagt, eller at

- at sekretariatets forslag til budget 2023 godkendes men at bestyrelsen beslutter at ansøge de 5 ejer-kommuner om en ekstrafiansiering af ialt kr. 700.000 som en engangsbevilling i 2023 fordelt efter Strandparkens fordelingsnøgle. Ekstra-finansieringen skal gå til at opretholde det nuværende drifts- og serviceniveau i forhold til tangrensning, toiletter mv. i 2023.

Beslutning

Strandparken har gennem de senere år oplevet, at udgifterne til at drive parken overstiger de bidrag og andre indtægter, som Strandparken modtager. Skiftende bestyrelser har løbende været orienterede om situationen i Strandparkens økonomi. På den baggrund blev ejer-kommunerne i foråret 2022 bedt om en ekstraordinær forhøjelse af bidraget med 25% i 2023. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed om en forhøjelse, og derfor er det nuværende bidragsniveau fastholdt for 2023 med en prisfremskrivning på indtil videre 2,5%. Der lægges op til at reguleringsprocenten i Strandparkens budget 2023 tilpasses, i forlængelse af at KL udmelder en opdateret kommunal pris- og lønudvikling for 2023. Derigennem sikres det at Strandparkens økonomi ikke udhules yderligere, set i forhold til den udfordrende situation Strandparken står i lige nu.

Samlet set betyder dette, at budgetlægningen for 2023 og frem er særdeles vanskeliggjort. Det er ambitionen, at sekretariatets forslag til budget 2023 bidrager til at finde løsninger på både kort og langt sigt i forhold til at sikre Strandparkens fremadrettede aktiviteter og drift. Der lægges derfor op til besparelser på administration samt reduktion af serviceniveauet i driften af Strandparken. Der lægges endvidere op til, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for prioritering og finansiering af de større infrastrukturanlæg.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatets forslag til budget 2023 godkendes, men at de 5 ejer-kommuner ansøges om en ekstrafinansiering af i alt kr. 700.000 som en engangsbevilling i 2023 fordelt efter Strandparkens fordelingsnøgle. Ekstra-finansieringen skal gå til at opretholde det nuværende drifts- og serviceniveau i forhold til tangrensning, toiletter mv. i 2023.

Sekretariatet udarbejder en fælles sag, som kan forelægges de fem kommuner. Hvis ejerkommunerne stemmer nej til forslaget, vil besparelsesforslagene blive implementeret.

Det blev ligeledes besluttet, at sekretariatet udarbejder en sag vedr. trappemodel, hvor budgettet gradvist hæves, så Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udføres, og kystsikringen ikke kommer i fare. Sagen skal være klar senest i februar 2023.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden at, at alle Strandparkens ejerkommuner står sammen om Strandparken og de øgede udgifter i 2023, da det ellers kan blive svært at realisere en fælles plan for det store projekt om modernisering af Strandparken.

Strandparkens bestyrelse vil holde et ekstraordinært møde i februar 2023, hvor budget 2024 og 2025 drøftes videre.

Beslutningstema

Med udgangspunkt i de stigende udgifter til drift, vedligeholdelse og udvikling af Styrandparken anmodende sekretariatet i foråret 2022 om en stigning i ejer-kommunernes bidrag på 25%. Der var imidlertidg ikke tilslutning fra samtlige ejer-kommuner om at forhøje bidraget. Som konsekvens heraf fremlægger sekretariatet et forslag til budget 2023 som er tilpasset de nuværende økonomiske rammer for driften af Strandparken.

Bilag

Sagsfremstilling

Strandparken indgår hvert år en aftale med Ishøj Kommunes naturcenter om formidling af naturen for at øge interessen og kendskabet til naturen i Strandparken. Det gør naturcenteret dels ved at lave guidede naturekspeditioner til skolebørn og dels som oplevelser og aktiviteter henvendt til både børn og voksne.

Der afholdes hvert år ca. 10 forskellige offentlige arrangementer. Aktiviteterne ligger primært i weekender og sommerferie og henvender sig til en bred målgruppe, hvor fokus er på den sanselige oplevelse, som skal give brugeren lyst til at opsøge mulighederne i Strandparken på egen hånd.

I år blev der holdt åben grejbank i Ishøj og Hundige i den første og sidste uge af skolernes sommerferie, hvor mange børnefamilier kom forbi og lånte waders, fiskenet eller andet til deres dag på stranden. De andre arrangementer bød i år på: Vind i Strandparken, Trækfugle over Strandparken (Brøndby), Forårets vilde urter i Strandparken (Hvidovre/Brøndby) Snapsetur (Vallensbæk), Skt. Hans aften under vandet (Havhytten Ishøj) Havets spisekammer - ”Havbonde for en dag” (Ishøj), Vilde bær i Strandparken (Hundige/Greve).

De mest besøgte arrangementer i år var ”Havbonde for en dag” som blev afholdt i Havhytten i august måned med omkring 80 deltagere. Også de åbne arrangementer i sommerferien i henholdsvis Ishøj og Hundige var godt besøgt, dertil oplevede de en meget stor glæde fra de lokale over det gode tilbud, og flere familier vendte tilbage i løbet af ugen. Sanketurene var som altid også populære, og her er det primært voksne og ældre, der deltager modsat mange af de andre arrangementer, der er mest besøgt af børnefamilier.

Naturekspeditionsturen er et undervisningstilbud til alle skoleklasser i beliggenhedskommunerne. Turene er tilrettelagt, så skolebørnene får indblik i Strandparkens dyre- og planteliv og økosystemets sammenhæng. Dermed ser børnene også Strandparken som det naturområde, det er, og ikke kun et sted man bader, surfer og spiser is. Turene er særdeles populære og har et højt deltagerantal. Tilbuddet sendes direkte til alle skolerne i de 5 beliggenhedskommuner samt information på hjemmesider. Det skifter meget med, hvilke skoler og klassetrin der tilmelder sig fra år til år.
I år har 15 skoleklasser fra Greve Kommune, 7 skoleklasser fra Vallensbæk Kommune, 5 skoleklasser fra Hvidovre Kommune, 11 skoleklasser fra Ishøj Kommune, 1 skoleklasse fra Brøndby Kommune gjort brug af tilbuddet.


Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Strandparken indgår hvert år en aftale med Ishøj Kommunes naturcenter om formidling af naturen for at øge interessen og kendskabet til naturen i Strandparken. Det gør naturcenteret dels ved at lave guidede naturekspeditioner til skolebørn og dels som oplevelser og aktiviteter henvendt til både børn og voksne.

Bestyrelsen blev orienteret om naturformidlingen i Strandparken, og orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutningstema

Strandparken indgår hvert år en aftale med Ishøj Kommunes naturcenter om formidling af naturen for at øge interessen og kendskabet til naturen i Strandparken. Det gør naturcenteret dels ved at lave guidede naturekspeditioner til skolebørn og dels som oplevelser og aktiviteter henvendt til både børn og voksne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmøder 2023:


 • Den 12. april kl. 9:00 - 11:30 i ARKENs Erhvervsklub mødelokale
 • Den 20. juni kl. 9:00 - 11:30 i ARKENs Erhvervsklub mødelokale
 • Den 14. september kl. 9:00 - 11:30 i ARKENs Erhvervsklub mødelokale
 • Den 7. december kl. 17:00 - 20:00 i ARKENs Erhvervsklub mødelokale


Indstilling

at mødeplanen for 2023 tages til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at årets tre første møder skal starte kl. 8, der skal findes en ny dato i september samt at der skal være et ekstraordinært møde i februar.

Sagsfremstilling

Den 22. november afholdt Strandparken det første møde i Brugergruppen. Af bilagene fremgår det hvilke organisationer der er inviteret til at deltage i Brugergruppen samt hvem der var til stede på Brugergruppemødet d. 22/11.


Efter en kort gennemgang af dagens program blev deltagerne inviteret til at fortælle om deres forventninger til Brugergruppen og komme med inputs til hvordan de selv kan bidrage ind i Brugergruppens arbejde. Det blev også drøftet hvilke temaer der var vigtige at få taget op i Brugergruppens arbejde. Der var flere forskellige perspektiver på hvad der er vigtigt at have fokus på, men også en bred anerkendelse af - og respekt for - at Strandparken er til for alle og at der skal være fokus på at tilgodese flest mulige behov.

Mere konkret blev bl.a. følgende temaer fremhævet:

 • Sammenhængen mellem naturen i vandet og naturen på land er vigtig og vi skal passe på begge - også havmiljøet.
 • Naturen er presset i området, men der er fortsat plads til flere besøgende.
 • Stor opmærksomhed på driften af parken særligt plejeplaner og løbende ajourføring af disse.
 • Fremkommelighed og tilgængelighed er vigtig så alle borgere har mulighed for at bruge Strandparken. Hvordan skaber vi bedre adgang til naturen?
 • Kommunikationen i og omkring parken kan blive bedre. Både i forhold til hvordan man "opfører" sig når man færdes i området, men også i forhold til at få fortalt historierne om parkens værdifulde natur, ex. orkideerne
 • Flere af deltagerne i Brugergruppen har stor viden og historik om området. Hvordan kan denne viden formidles bedre?Indstilling

at det drøftes hvordan Strandparken fremover kan inddage de frivillige i drift og kommunikation i forbindelse med Strandparken.

Beslutning

Den 22. november afholdt Strandparken det første møde i Brugergruppen.


Der var en god dialog om vigtige emner.

Mere konkret blev bl.a. følgende temaer fremhævet:

• Sammenhængen mellem naturen i vandet og naturen på land er vigtig, og vi skal passe på begge - også havmiljøet.

• Naturen er presset i området, men der er fortsat plads til flere besøgende.

• Stor opmærksomhed på driften af parken særligt plejeplaner og løbende ajourføring af disse.

• Fremkommelighed og tilgængelighed er vigtig så alle borgere har mulighed for at bruge Strandparken. Hvordan skaber vi bedre adgang til naturen?

• Kommunikationen i og omkring parken kan blive bedre. Både i forhold til hvordan man "opfører" sig når man færdes i området, men også i forhold til at få fortalt historierne om parkens værdifulde natur, ex. orkideerne

• Flere af deltagerne i Brugergruppen har stor viden og historik om området. Hvordan kan denne viden formidles bedre?


Fremtidig inddragelse af brugergruppen blev drøftet, og det blev fremhævet, at formidlingen mellem repræsentanterne er vigtig. Tanken er, at kredsen af inviterede skal være dynamisk, så endnu flere brugergrupper bliver involveret.

De store brugergruppemøder kan suppleres med mindre brugergrupper, når der skal drøftes specifikke emner. Der skal findes en videre form for brugergruppemøderne.

Beslutningstema

Den 22. november afholdt Strandparken I/S sit første brugergruppemøde. Der lægges op til en drøftelse af hvordan Strandparken fremadrettet kan samarbejde med de frivillige driften og kommunikation i parken.

Bilag

Beslutning

Der kan blive orienteret om arrangementer i de respektive kommuner under punktet eventuelt.

 

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.


Beslutning

Godkendt.