Referat
Strandparkens bestyrelse onsdag den 21. september 2022 kl. 08:30

ARKEN, Skovvej 100, 2635 Ishøj - Erhvervslokalet

Resume

Formanden orienterer bestyrelsen om relevante sager

Sagsfremstilling

 1. Status på udviklingen af Køge Bugt Strandpark
  Principaftalen for en kommende anlægslov, der skal sikre mulighed for en modernisering af Strandparken, er nu blevet godkendt af indenrigs- og boligministeren samt de 5 byråd og kommunalbestyrelser. Aftalen er derfor gældende. Aftalen er vedhæftet som bilag. Næste skridt i processen er en borger- og/eller brugerinddragelse i alle kommunerne, som gennemføres i oktober/november. Omdrejningspunktet bliver de lokaliteter, aktiviteter samt omfang på byggeri og anlæg, som hver kommune ønsker, at den kommende anlægslov skal omfatte.

Efter inddragelsen skal alle byråd/kommunalbestyrelser beslutte, hvad der endeligt skal sendes ind til anlægsloven. Bolig- og Planstyrelsen arbejder herefter videre med anlægsloven og den tilhørende miljøvurdering. En oversigt over udviklingsprojektets faser er vedhæftet som bilag.


 1. Spejdernes Lejr i Strandparken
  Aktiviteterne i Strandparken under Spejdernes Lejr i slutningen af juli blev vel afviklet med en masse glade unge mennesker i Strandparken. Arrangementet forløb uden problemer, og de anvendte områder blev efterladt pænt. I forløbet op til arrangementet opstod der imidlertid uklarhed mellem Strandparken, Spejderne og Greve Kommune om, hvilke arealer der skulle reserveres til Spejderne, hvilket resulterede i forvirring om tilladelserne til arrangementet, også på politisk niveau i kommunerne. På denne baggrund foreslår sekretariatet, at der udarbejdes en kort procedure, som fastlægger arbejdsgangen mellem kommuner, Strandparken og ansøger, når der afvikles større arrangementer på Strandparkens arealer.
 1. Danish SUP Tour #5 i Ishøj Havn den 1. oktober med Ishøj Surfklub
  Efter drøftelser med formandskabet har Strandparken givet tilladelse til afholdelse af Danish Sup Tour den 1. oktober, hvor dele af ruten foregår på Strandparkens arealer under forudsætning af, at deres rute justeres til samme rute som lignende arrangement afholdt i 2019. Således sejles der i de sydlige dele af Lille Vejlesø og Jægersø, og der må ikke være sejlads rundt om øen mellem søerne og de nordlige dele af søerne, som er de mest sårbare områder i forhold til fuglene. På den måde vil der også være områder af søerne, hvor fuglene kan trække hen under arrangementet.
 2. Opstart af brugergruppe for Strandparken
  Den 22. november afholdes det første møde i Strandparkens nye brugergruppe, hvor interesseorganisationer og foreninger inviteres ind til at rådgive Strandparkens bestyrelse og sekretariat i forhold, som vedrører drift, natur og rekreative interesser i Strandparken og styrker samarbejdet og den gensidige orientering imellem rådets medlemmer. Dagsorden og lokalitet kommer senere.
 1. Badesæson 2022
  Sommeren 2022 har været en rigtig god strandsommer. Sommeren startede varm og solrig i juni, var lidt mere varierende i juli og sluttede med en meget varm og solrig august. Badesæsonen var på sit højeste i august med høje temperaturer på både vand og luft med mange badegæster og med rigtig gode vindforhold, der medførte, at der ikke opskyllede større mængder tang på strandene. Livredderne melder også om en god travl sæson. Der har været rigtig mange besøgende igennem Strandparken, både på strandene, grillpladser, legepladser og caféer. Den gode sommer har også medført en ekstra travl sommer for driften.
 2. Sekretariatsleder
  Konstitueret leder af sekretariatet er pt. Berit Mathiesen, centerhef i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune står pt. midt i en omorganisering på det tekniske område, og i den forbindelse ansættes der pr. 1. december en ny leder af "Natur, Miljø og Strandpark". Vedkommende vil fremover varetage funktionen som sekretariatsleder af Strandparken I/S.

Beslutning

Henrik Rasmussen orienterede bestyrelsen om relevante sager i Strandparken. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er i 2022 et merforbrug/underskud i Strandparkens budget. Udgiftsniveauet på drift og vedligehold ligger som forventet med et estimeret underskud på 1,2-1,4 mio kr. Jf. beslutning i Strandparkens bestyrelse den 31. marts 2022 finansieres underskuddet via reduktion af nye anlæg og faciliteter (masterplanen) samt dels via et træk på kassebeholdning på 0,5 mio kr.


Sagsfremstilling

Det udgiftsbaserede regnskab inkl. masterplan forventes at udvise et merforbrug på -492 tkr. for 2022. I 2021 var der et merforbrug på -1.074 tkr. Årsagerne til merforbruget på driften er generelle stigninger på materialer og entreprenøromkostninger til Strandparken. Derudover har der også i år været stor tilstrømning af publikummer, hvilket igen har medført ekstra opgaver i driften med vedligeholdelse, merudgifter til affald og renholdelse. Af andre ekstraordinære udgifter var omkostninger til slusereparationer samt reparation af broer.

I alt forventes et merforbrug på driften på -1.380 tkr. Merforbruget finansieres ved at reducere omfanget af masterplanprojekter i 2022 og via kassebeholdningen, jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 31. marts.

Forventet kassebeholdning ultimo året ca. 1.100 tkr.

Økonomi

Med den forventede budgetoverskridelse vil Strandparkens kassebeholdning blive reduceret med kr. 492.000 i 2022. Derefter forventes kassebeholdningen at udgøre kr. 1,1 mio.


Indstilling

 • at orienteringen om status på budget 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Berit Mathiesen orienterede bestyrelsen om Strandparkens økonomi 2022. Orientering blev taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse.

Resume

Som konsekvens af, at 2 af de 5 ejerkommuner ikke har godkendt sekretariatets oplæg til en fremskrivning af budgettet fra 2023 med 25%, skal det drøftes, hvilke ønsker og prioriteringer bestyrelsen har i forhold til et revideret budget for 2023. Input fra bestyrelsen vil indgå i et beslutningsoplæg vedr. budget 2023, som fremlægges på bestyrelsesmødet til december.

Sagsfremstilling

Sekretariatet fremlagde i marts 2022 et forslag til en ekstraordinær forhøjelse af budgettet fra 2023 svarende til en 25% for hver ejerkommune. Baggrunden er, at der gennem de senere år har været en faldende likviditet i selskabet bl.a. som følge af stigende udgifter til drift, vedligehold og udvikling af den 40 år gamle park. Bestyrelsen har løbende været orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken.


Det var - og er - fortsat sekretariates vurdering, at såfremt det eksisterende serviceniveau skal fastholdes, og de kommende års stigende udgifter skal håndteres, vil det kræve en øgning af kommunernes bidrag på 25% i 2023 og frem. Sekretariatet har tidligere fremlagt en oversigt over, hvilke udgiftsposter der forventes at stige i de kommende år. Oversigten vedhæftes som bilag.


Status på kommunernes behandling af Strandparkens anmodning om en bidragsforhøjelse fra 2023 og frem på 25% er, at Vallensbæk Kommune har godkendt forhøjelsen, Ishøj Kommune ventes at træffe sin endelige beslutning primo oktober, mens hhv. Greve og Brøndby kommuner har truffet beslutning om ikke at godkende forhøjelsen. For Brøndbys vedkommende opfordres Strandparken til, at der allerede nu igangsættes en samtænkning af masterplanen for Strandparken (anlæg), ordinære udgifter (drift) samt principaftalen for Strandparken, så det kan indgå i kommunernes budgetarbejde for 2024. Tilbagemedling fra Hvidovre udestår.


Set i lyset af at der ikke er fuld opbakning til Strandparkens forslag om en budgetforhøjelse, er det nødvendigt at genbesøge budgettet for 2023. I det videre arbejde med et revideret budgetforslag er der behov for, at bestyrelsen drøfter, hvilke ønsker og prioriteringer man har ift. den kommende drift og vedligehold af parken.


På oversigten over kommende udgiftsposter indgår blandt andet udskiftning og vedligehold af "kritisk infrastruktur" i parken, såsom sluser, overløbsværker og pumpestationer. Konsekvenserne - også de økonomiske - ved ikke at lave de nødvendige investeringer og vedligehold kan være store. Det samme gælder vedligehold af broer, legepladser og anden infrastruktur, hvor omkostningerne ved at udskyde renoveringer kan betyde, at regningen i sidste ende bliver større.


På oversigten indgår også udgifter, som retter sig mod vedligehold og udvikling af de naturmæssige værdier i parken, ligesom en række udgifter går til at sikre serviceniveauet i parken overfor borgere og besøgende. Det gælder eksempelvis fjernelse af skrald og tang, åbningstider i toiletbygningerne samt rengøring af samme.


Derudover arbejdes der løbende med at udvikle og udvide parkens faciliteter, så området kan følge med den øgede interesse for at bruge parken. Udvikling af faciliteter (Masterplanen) har et vist overlap med det parallelle arbejde med en ny anlægslov, der på sigt skal muliggøre en mere gennemgribende modernisering af faciliteter. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan faciliteter og anlæg i den kommende anlægslov skal finansieres.


På bestyrelsesmødet den 31. marts blev der fremsat et ønske om, at det blev tydeligere, hvad den enkelte kommune får for pengene. Sekretariatet har vedhæftet en oversigt over udgifterne fordelt på kommuneniveau. Det understreges, at oversigten alene er skønsbaseret, idet Standparken ikke i dag registrerer udgifter til drift, renovering mv. på kommuneniveau.


Økonomi

Ved årskiftet 2022/2023 forventes Strandparken I/S at have en kassebeholdning på kr. 1.1 mio. Såfremt Strandparkens økonomi ikke skal forringes yderligere, bør der udarbejdes et budget, hvor indtægter og udgifter, i første omgang for 2023, bringes i balance.


Indstilling

 • at bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer for budget 2023 med henblik på, at sekretariatet kan fremlægge et revideret budget 2023 til bestyrelsesmødet i december 2022.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede opfølgning på budgetforslag 2023.

Strandparkens beliggenhedskommuner øger ikke driftstilskuddet i 2023, da det kræver at alle kommunerne er enige om at gøre det. Der er et ønske om, at et nyt budgetforslag for 2023 også indeholder et tentativt budget til 2024 og 2025. Fremfor at øge budget med 25% på én gang, bør stigende udgifter fordeles over en årrække. Der er et ønske om, at anlæg ift. den kommende visionsplan og så den løbende drift/vedligehold opdeles. Det bør overvejes, om der skal budgetteres med løbende hensættelser til fremtidig geninvestering og vedligehold, ala det der fx kendes fra de almene boligforeninger.    

Bestyrelsen er enige om, at der skal skabes transperens i budgetforslaget omkring, hvad Strandparken yder, og kommunerne dermed får for pengene samt eventuelle konsekvenser i form af værdiforringelser, hvis der ikke sættes midler af til vedlighold og udvikling.

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse

Bilag

Resume

Brøndby Kommunes sundhedsafdeling har ønsket, at Strandparkens bestyrelse drøfter muligheden for forbud mod rygning på Strandparkens arealer. Sekretariatet ser to mulige modeller og indstiller, at der vælges en model, hvor Strandparken fastlægger nogle overordnede retningslinjer for opsætning af skilte, men hvor kommunerne hver især står for skiltning, kommunikation og drift.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes sundhedsafdeling har ønsket, at Strandparkens bestyrelse drøfter muligheden for forbud mod rygning på Strandparkens arealer. Brøndby Kommune ønsker, at Strandparkens arealer gøres røgfrie og har i den forbindelse en del spørgsmål i forhold til, om kommunen selv kan bestemme, eller der skal være ens regler gennem Strandparken.

Som lovgivningen er i dag, er det kun muligt at henstille til, at der ikke ryges på pågældende arealer. Hverken kommunerne eller Strandparken har mulighed for at håndhæve et forbud, og der er derfor heller ikke nogle konsekvenser for borgerne ved en overtrædelse. KL anbefaler, at kommunerne gennem nudging og postitive budskaber (Velkommen til en røgfri legeplads osv.) sikrer børnene en røgfri fremtid. Flere af ejerkommunerne deltager allerede i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i kampagnen "Røgfri fremtid" (Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj) .

Sekretariatet vurderer, at der er to mulige modeller for indførelse af røgfrie områder i Strandparken. Den ene model indebærer, at der laves en samlet plan for røgfrie arealer i Strandparken, samt at disse driftes af sekretariatet. Dvs. at sekretariatet står for skiltning, efterfølgende drift, information mv. Fordelen er, at der tages samlet stilling til, hvilke arealer man ønsker at fremme som røgfrie områder. Ulempen er, at sekretariatet pålægges yderligere udgifter i en periode, hvor der er usikkerhed om de kommende års finansieringsgrundlag.

Den anden model indebærer, at hver ejerkommune beslutter, hvorvidt man ønsker at etablere røgfrie arealer i egen kommune, men at opsætning af skilte mv. sker indenfor de af Strandparken fastsætte retningslinjer. Fordelen er, at den enkelte kommune selv kan beslutte, om den vil fremme sagen, herunder finansiere indsatsen og dermed ikke belaste Strandparkens økonomi yderligere. Kommunikationen til borgerne påhviler også kommunen. Samtidig sikres der en ensartethed i indsatsen ved, at Strandparkens sekretariat udarbejder overordnede retningslinjer på området, eksempelvis i form af en designmanual for skiltningen, som kommunerne skal følge.

Med baggrund i Strandparkens aktuelle økonomiske situation foreslår sekretariatet, at der arbejdes videre med model nr. 2.

Økonomi

Indsatsen vurderes ikke at belaste budgettet.


Indstilling

 • at bestyrelsen beslutter, at ansvaret for skiltning, kommunikation og drift af røgfrie områder i Strandparken påhviler den enkelte ejerkommune, samt at sekretariatet udarbejder overordnede retningslinjer for opsætning af røgfrie skilte på Strandparkens arealer.

Beslutning

Bestyrelsen tiltræder indstillingen og præciserer, at de overordnede retningslinjer også bør omfatte en designmanual.  

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse

Resume

Strandparkens sekretariat har den 8. august 2022 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af minigolfbane i Strandparken. Sekretariatet indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der er tale om en aktivitet og anlæg af kommerciel karakter, der ikke understøtter de nuværende forenings- og friluftsaktiviteter i parken.

Sagsfremstilling

Strandparkens sekretariat har den 8. august 2022 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering og placering af minigolfbane samt forretningsplan, se vedhæftede bilag, på et mindre areal ved Tanghuse i Vallensbæk eller andet sted i Strandparken. Minigolfbanen / minigolffaciliteterne vil være sæsonåbent fra eksempelvis maj-september. Faciliteterne kan evt. opbevares udenfor sæsonen. Gerne med åbning maj 2023. Ansøgningen er indsendt af Niklas Spanggaard Gundersen.

Der ansøges om:

 • Leje af et nogenlunde plant græsområde på ca. 500-600 kvm
 • Tilladelse til at drive forretning på området
 • Pris på leje af områderne
 • Gentagende tilladelse de næste år/længere udlejningsperiode på flere år, da det er en ret stor investering, og det er en udendørs sæsonaktivitet, som er vejrafhængig
 • Etablering af minimum 18 hullers bane. Hver bane måler som standard 67x 375cm
 • Etablering af fliseunderlag under hver bane
 • Opstilling af en nydelig og malet skurvogn/campingvogn til servicering af kunder, salg/udlevering af udstyr samt mulighed for salg af drikkevarer
 • Adgang til strømforsyning
 • Tilladelse til salg af eksempelvis sodavand, kaffe m.m.
 • Tilladelse til opstilling af bannere/beachflag

Ansøger forslår også en anden mulighed, hvor Strandparken står for etablering samt finansiering af minigolfanlæg samt alle tilknyttede faciliteter. Strandparken vil der være ejer af faciliteterne, som forpagtes/udlejes til ansøger.

Strandparkens område anvendes i dag primært til rekreative formål med aktiviteter i tilknytning til kysten, stranden og vandet i form af foreningsaktiviteter, som er tilgængelige for alle. Hvorimod et område, som lejes ud til minigolf, har et mere kommercielt formål der ikke umiddelbart understøtter forenings- og friluftslivet i parken. Bestyrelsen har ved en tidligere drøftelse givet udtryk for, at kommercielle aktiviteter i Strandparken skal understøtte det eksisterende forenings- og friluftsliv i området.

Det bemærkes iøvrigt, at de relevante myndigheder også skal vurdere minigolfbanen i forhold til naturbeskyttelsesloven (§3) beskyttede naturtyper, (§16) søbeskyttelse og (§15) strandbeskyttelse. Eksistrende praksis på området betyder, at der formentlig ikke vil kunne opnås tilladelser efter relevant lovgivning.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Strandparken.


Indstilling

 • at bestyrelsen ikke imødekommer ansøgningen om etablering af en minigolfbane.


Beslutning

Bestyrelsen tiltræder indstillingen med en bemærkning om, at der i arbejdet med anlægsloven netop bliver kigget på fremtidige muligheder for rekreative anlæg.

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse.

Bilag

Resume

Sekretariatet er af Merete Amdisen blevet anmodet om at komme med et oplæg til, hvorvidt det er muligt at forene menneskelige rekreative aktiviteter i søerne med hensynet til dyrelivet i fremtiden. Det foreslås, at sekretariatet går i dialog med de relevante interessenter og på den baggrund udarbejder forslag til en eller flere modeller for zonering i Strandparkens søer. Af principaftalen fremgår det endvidere, at kommunerne i forbindelse med anlægsloven tager stilling til, hvilke arealer der evt. skal friholdes for aktivitet.

Sagsfremstilling

Der er stor efterspørgsel på rekreative aktiviteter på søerne i Strandparken, især med forskellige former for sejlads; kano, kajak, robåde og Stand Up Paddle (SUP). Der er de senere år kommet flere brugere, især SUP er blevet meget populært, og mange har købt eget udstyr, som kan søsættes næsten alle steder. Strandparken har en unik udformning med mulighed for at sejle på tværs igennem alle søerne og komme igennem forskellige landskaber både på havsiden og i søerne. Sejladsen på søerne udgør således en enorm værdi for de mange brugere af Strandparken, som bruger naturområdet som en smuk kulisse for deres rekreative udfoldelse.

Sekretariatet oplever dog, at der er en stigende bekymring for forstyrrelsen fra de forskellige sejlere i forhold til fuglelivet. Især er bekymringen for SUP udtalt. Ornitologerne påpeger, at de oplever en nedgang i bestanden af den sjældne splitterne på øerne i Holmesø, som de mener skyldes sejlads. Derudover oplever de, at der i nogle vinterperioder er store mængder rastende fugle i Jægersø og Lille Vejlesø, der bliver fortrængt ud af søerne, når der kontinuerligt er sejlads, der passerer tæt på fugleflokkene.

Det er forventningen, at balancen mellem benyttelse og beskyttelse vil være et stort fokuspunkt for de deltagende interessenter på det kommende brugergruppemøde den 22. november. Der er fra flere af organisationerne et ønske om at lave en zonering af søerne, hvor der gælder forskellige regler ift. sejlads.

Det bemærkes iøvrigt, at der i forbindelse med principaftalen indgår en passage om "at kommunerne beslutter hvilke naturarealer - som fx fugleøerne i indsøerne - der skal friholdes for aktivitet for fortsat at kunne opretholde og videreudvikle strandparkens natur." Der er således lagt op til, at kommunerne i forbindelse med moderniseringen af Strandparkens faciliteter også aktivt tager stilling til friholdelse af arealer til udvikling af Strandparkens natur.

Helt generelt indebærer en zonering, at der i nogle områder pålægges særlige regler for adgang. Der kan være flere grader/niveauer af zonering, som involverer forskellig geografisk opdeling, tidsperiode og sejltyper. En mulig opdeling i zoner udmøntes typisk gennem skiltning og information og evt. en fysisk markering i søerne med bøjer. Det vil i den forbindelse skulle vurderes, hvordan bøjerne tager sig ud i naturområdet i forhold til at skæmme i landskabet og på de åbne vandflader.

Ved kommende overtrædelser af en evt. zonering er Strandparkens sanktionsmuligheder meget begrænsede, hvis overhovedet eksisterende. Det vil være muligt at kommunikere ud til foreninger og organisationer med regler og retningslinjer. Men der findes også en række brugere, som ikke er organiseret i foreninger eller kommer som ’eksterne brugere’.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Strandparken I/S.


Indstilling

 • at der arbejdes videre med at kortlægge ønskerne fra de forskellige interessenter, blandt andet via input fra det første møde i brugergruppen den 22. november
 • at der på den baggrund udarbejdes et eller flere forslag til modeller for evt. zonering i søerne, som fremlægges til beslutning i bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen tiltræder indstillingen og bemærker, at den nye Brugergruppen er det rette sted at starte en drøftelse.

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse

Bilag

Resume

Strandparken er blevet kontaktet af Gate 21, som ønsker, at Strandparken bidrager som partner i Interreg-projektet "Circular Bio" med fokus på genanvendelse af tang og græs. Projektet indebærer en endnu ukendt medfinansiering fra Strandparken. Sekretariatet indstiller, at dialogen med Gate 21 fortsættes, og at der lægges en sag til endelige beslutning, når økonomi samt output fra projektet er kendt.

Sagsfremstilling

Strandparken er blevet kontaktet af Gate 21, som ønsker, at Strandparken indgår som ansøger og bidragsyder i en kommende ansøgning om interreg-projekt "Circular Bio". Formålet med "Circular Bio" er at finde løsninger på, hvordan biomasser indsamles og anvendes til gavn for klima, biodiversitet, næringsstofbalancer og produktion af nye bæredygtige materialer. Fokus i projektet vil være på udvikling, test og analyse af nye værdikæder til anvendelse af restbiomasseressourcer i en cirkulær økonomi. Projektet opbygges af cases, der skal løftes videre til at være best practice for at udnytte biomasser. Projektet tænkes at løbe over 3 år.

Strandparkens sekretariat har været i dialog med Gate 21, og det er sekretariatets vurdering, at projektet har potentiale til at afhjælpe nogle af de udfordringer - praktiske såvel som økonomiske - Strandparken i dag har med fjernelse af tang.

Strandparken har i dag en stor udgiftspost forbundet med den årlige strandrensning i badesæsonen, og projektet undersøger bl.a. mulighederne for genanvendelse af tang. Perspektiverne i projektet er bl.a., at det fremadrettet forventes at kunne mindske Strandparkens udgifter til tanghåndtering og dermed sikre større stabilitet i driftsbudgettet. Derudover vil Strandparken gennem en evt. deltagelse også kunne bidrage postivt til den grønne omstilling.

Det er sekretariatets vurdering, at Strandparken kun bør deltage såfremt, at Greve Kommune som aktør også bliver partner i projektet, Dette skyldtes, at Strandparkens tanghåndtering er tæt koordineret med Greve Kommunes tanghåndtering på strækningen syd for Greve Marina. Det er vigtigt, at vi også fremover samarbejder på tværs, når vi arbejder med tang i Strandparken.

Som evt. partner i projektet ville Strandparken skulle bidrage til projektet med medarbejdertimer samt eksisterende entreprenørudgifter bidrage med i omegnen af 133.000 kr. om året i tre år (2022, 2023 og 2024). Hvis projektet opnår tilsagn gennem Interreg-programmet, vil EU dække 50% af udgiften til det samlede projekt. Nedenfor fremgår det, hvilke udgifter der har været anvendt på håndtering af tang i Strandparken i årene 2018 til 2022.

Som det fremgår, varierer udgiften meget fra år til år afhængigt af, hvor meget tang der er til opstartsrensningen ved badesæsonens start og den løbende opskylning hen over sommeren. Skemaet viser de samlede udgifter forbundet med tanghåndtering årligt i form af opstartsrensning, bortkørsel, løbende rensning og bortkørsel til landbrugsjord for strækningen syd for Greve Marina samt opstartsrensning, kørsel til mellemdepot, løbende rensning og transport i forbindelse med tanghåndtering for strækningen nord for Greve Marina til Brøndby.


2018

2019

2020

2021

2022

Forbrug

770.000 kr.

400.000 kr.

800.000 kr.

1.175.000 kr.

575.000 kr. pr. 31/8 (endnu ikke opgjort)


Økonomi

Hvis der opnås tilsagn fra Interreg-projektet, vil Strandparken som partner bidrage med 133.000 kr. om året i tre år (2022, 2023 og 2024). En stor del af denne økonomi forventes at kunne udgøres af sekretariatets arbejdstimer og andre midler, fx enkelte entreprenørudgifter, som Strandparken alligevel skulle have brugt.

Indstilling

 • at sekretariatet fortsætter dialogen med Gate 21 om projektets økonomi samt forventet output, og at sekretariatet derefter fremlægger sagen igen til endelig beslutning.

Beslutning

Bestyrelsen tiltræder indstillingen og bemærker, at der især bør være fokus på, at deltagelsen bidrager til at minimere Strandparkens udgifter på området.

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse.

Bilag

Resume

Status fra forpagterne i Strandparken

Sagsfremstilling

 • Kanalu, Ishøj

Brith har sommeren igennem haft lange åbningstider og holdt aftenarrangementer med stort fremmøde. Caféen er meget populær og velbesøgt. Hendes ispavillon har været i brug i løbet af sommersæsonen, som afhjælper nogle af problemerne med køen inde i caféen. I år har hun også haft strandstole i sandet omkring ispavillionen for at skabe ekstra siddepladser.
Caféen har kun et personaletoilet, så Brith har er stort ønske om, at Strandparken kan tilbyde vinteråbne toiletter, så caféens gæster også har mulighed for et toiletbesøg i vintersæsonen. I vinterhalvåret er der tidligt mørkt i Strandparken, da der ikke er nogen belysning. Brith har derfor også et ønske om belysning fra parkeringspladsen og ned til strandcaféen, for at gæster og personale kan se og føle sig trygge.


 • Strandcaféen, Brøndby

Esben og Rie har sommeren igennem haft åbent med salg af is, kaffe og mad. De har denne sommer haft stor glæde af deres terrasseudvidelse, da det har givet dem mulighed for at have flere siddende gæster til caféen. Esben og Rie har selv betalt deres udvidelse af terrassen. Igen år har de også haft en separat isbod stående ved siden caféen til salg af is og vand. I løbet af sommeren har de opstartet deres lille "galleri" i caféen, hvor lokale kunstnere kan udstille inde i caféen. Det har været en kæmpe succes, og der står allerede flere udstillere på venteliste. Caféen har kun et personaletoilet, og Esben har igen i år gjort opmærksom på, at de har er stort ønske om, at Strandparken kan tilbyde vinteråbne toiletter, så caféens gæster også har mulighed for et toiletbesøg i vintersæsonen. I de mørke timer i vinterhalvåret er der langt fra parkeringspladsen, over tangen og broen og ned til strandcaféen, og han ønsker sig derfor også belysning på stien, så gæster og personale kan finde vej og føle sig trygge.


 • Haveje, Vallensbæk

Morten og Jakob har haft en generelt god sæson, lidt bedre end sidste år. De har mange lokale besøgende, og deres indtryk er, at de lokale er glade for at komme og bruge stedet til at hygge med en øl og en burger også i hverdagene. Det nye beachvolley område bliver brugt, og de mener, det med tiden kan være med til at skabe mere stemning og aktivitet omkring stedet. I denne sæson har de haft livemusik 7-8 gange samt kreativ værksted og Cirkus workshop. Deres sæson startede allerede i maj med første åbningsdag den 6 maj, og åbningstiderne i løbet af sæsonen har været:


Maj: Åbent alle weekender samt helligdage fra kl. 12-20

Juni: Åbent alle hverdage fra kl 17-20, weekender fra kl. 12-20

Skolernes sommerferie: Åbent alle dage fra kl. 11-20

August: Åbent alle dage fra kl. 12-20


De har haft sidste åbningsdag i weekenden den 3.-4. september og er nu lukket ned for sæsonen. I alt har de haft åbent 104 dage i sæsonen, herunder lukket 3 dage i sæsonen grundet vejret eller sygdom.


Uddrag fra forpagtningskontrakten:
Bortforpagter ønsker virksomheden åben mest muligt af hensyn til servicering af brugerne i Strandparken. Forpagteren er som minimum forpligtet til at holde bygningen åben i skoleferien fra kl. 12.00 – kl. 17.00, samt i weekender i juni og august fra kl. 12.00 – 17.00. Forpagter er forpligtet til at oplyse og skilte med faste åbningstider og informere om eventuelle lukkedage. Forpagtningskontrakten er tidsbegrænset indtil den 01. marts 2024.


Indstilling

 • at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse.

Resume

Mødeplan 2022

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmøde onsdag den 7. december, kl. 17-20 på ARKEN


Brugergruppemøde tirsdag den 22. november kl. 10-12


Indstilling

 • at mødeplanen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at man fremover ønsker, at de almindelige bestyrelsesmøder afholdes på Arken

Beslutningskompetence

Strandparkens bestyrelse

Beslutning

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Ingen bemærkninger.