Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 6. maj 2015 kl. 18:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ejeren af Søsvinget 9 søger om at lovliggøre en carport, som er placeret 3,7 meter fra vejskel. Placeringen af carporten er i strid med kravet om en afstand på 5 meter fra vejskel i lokalplanen. 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har den 12. april 2015 i forbindelse med geokodning modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en eksisterende carport.  Carporten er placeret 3,7 meter fra vejskel og overskrider byggelinjen med 1,3 meter.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet
Af § 5.2 fremgår det at: ”Langs alle øvrige veje pålægges byggelinje på 5 meter i afstand fra vejskel.”

Byggelinjen på 5 meter skal forhindre, at der placeres bebyggelse ud til vejen for at fastholde en åbenhed i området. Der er i lokalplanområdet ikke tidligere givet tilladelse til overskridelse af byggelinjen. En dispensation til en overskridelse vil kunne danne præcedens. 

Indstilling

 Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, ikke at give dispensation, da der ønskes fastholdt den åbenhed, som afstandskravet skal sikre.

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Ejeren af Søvangs Allé 7 søger om dispensation fra lokalplanen for at lovliggøre en overdækket terrasse, der er placeret i naboskel. Småbygningernes samlede længde i naboskel er 28 meter og er en overskridelse af lokalplanens krav på 12 meter.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i forbindelse med geokodning modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en overdækket terrasse, som har en længde på 5 meter i naboskel.

På grunden ligger der i dag lovlige småbebyggelser på ejendommen med en samlet længde i naboskel på 18 meter.

På grunden er der herudover opført et udhus, der er placeret bagerst i haven med en længde på 5 meter i naboskel og en overdækket terrasse med en længde på 5 meter i naboskel

Samlet set er der i dag 28 meter længde i skel.

Ansøger ønsker at få lovliggjort den overdækkede terrasse med en længde på 5 meter i skel. Småbygningernes samlede længde i skel udgør herefter i alt 23 meter.

Udhuset, der er placeret bagerst i haven, har en længde på 5 m i naboskel og vil blive fjernet/flyttet.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.
Af § 6.4 fremgår at sider mod skel ikke må overstige en samlet længe på 12 meter.

Der er givet delegation til, at der for småbygninger placeret tættere mod naboskel end 2.5 meter i Strandområdet kan dispenseres op til 18 meter længde i naboskel, hvis der ikke modtages væsentlig indsigelser ved en nabohøring.

En maksimal længde skal begrænse eventuelle gener for naboerne med bygninger i skel.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, idet det ønskes fastholdt, at der maksimalt kan dispenseres til en længde på 18 meter i Strandområdet,
- at der ikke gives dispensation til overdækket terrasse, og at overdækningen derfor skal fjernes,
- at eksisterende udhus bagest i haven enten flyttes, så den overholder afstand til skel på mindst 2,5 meter eller nedrives. 

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

I høringsperioden er kommet forslag til ændringer af Helhedsplanen. Forslagene indebærer en forøgelse af etagehøjden, en aflysning af etapeinddelingen, angivelse af bebyggelsesprocenter, ændrede parkeringsnormer, placering af vej til tung trafik mm. 

Sagsfremstilling

Forslaget til Helhedsplanen blev vedtaget af Byrådet i december 2014 og sendt i høring. I høringsperioden har der været afholdt et orienterings- og debatmøde på rådhuset med grund- og virksomhedsejerne fra området og kommunen har afholdt møder med repræsentanter for grundejerne efterfølgende.

Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar. Et af høringssvarene er et samlet svar fra størstedelen af grund- og virksomhedsejerne i området. Desuden er der modtaget en notat fra konsulentfirmaet Grontmij på vegne af Ishøj Forsyning om mulighederne for klimatilpasning i området.

De centrale forslag, som vil føre til en ændring af helhedsplanens principper fremgår nedenfor. For uddybning af høringssvarene samt bemærkninger fra administrationen til forslagene henvises til notat med høringssvar samt de enkelte høringssvar.

Forslag:

  •         Forøgelse af etagehøjden fra 3-6 til 3-8 etager
  •         Aflysning af etapeinddelingen
  •         Angivelse af en bebyggelsesprocent på 120
  •         En specifik højdeangivelse for ny bebyggelse
  •        Placering af ny erhvervsvej til Varmeværket

Helhedsplanen for det lille erhvervsområde har været i høring i perioden 5. december 2014 til den 3. marts 2015.

Administrationen vil på baggrund af beslutninger om høringsforslagene tilrette helhedsplanen, så den kan vedtages endeligt på fagudvalgsmøder i august og byrådsmødet i september 2015.

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at administrationen arbejder videre med:

- mulighed for op til 8 etagers boliger,
- en detaljering af etagehøjder i helhedsplanen,
- angivelse af bebyggelsesprocenter for delområder i planen,
- at ny erhvervsvej bortfalder, såfremt der udarbejdes en samlet lokalplan for området langs banen,
- detaljering af et klimatilpasningsprojekt for området,
- at de resterende forslag besvares i henhold til administrations bemærkninger,
- at et revideret forslag fremlægges til godkendelse på fagudvalgsmøder i august og byrådsmødet i september 2015.

Efterfølgende præsenteres godkendt helhedsplan for virksomheder/borgere i området. Lokalplaner igangsættes herefter når der foreligger forudsætninger for en samlet planlægning for større delområder. 

Beslutning

Ny indstilling:

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at administrationen arbejder videre med:
- mulighed for op til 8 etagers boliger på strategiske steder,
- en detaljering af etagehøjder i helhedsplanen med lavere byggeri mod Ishøj Strandvej og Jægerbuen,
- angivelse af bebyggelsesprocenter for delområder i planen med en samlet bebyggelsesprocent for området på 100,
- at ny erhvervsvej bortfalder, såfremt der udarbejdes en samlet lokalplan for området langs banen,
- detaljering af et klimatilpasningsprojekt for området,
- at et revideret forslag fremlægges til godkendelse på fagudvalgsmøder i august og byrådsmødet i september 2015.

Efterfølgende præsenteres godkendt helhedsplan for virksomheder/borgere i området. Lokalplaner igangsættes herefter når der foreligger forudsætninger for en samlet planlægning for større delområder. 

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen Ørnekærgård ansøger om 4 vejbump i Ørnekærs Vænge

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Ørnekærgård har fremsendt en ansøgning om etablering af 4 vejbump i Ørnekærs Vænge. Ansøgningen er vedlagt som Bilag A. Grundejerforeningen ønsker etableret præfabrikerede vejbump af typen Safety Rider af 40 km/t typen. Grundejerforeningen tilbyder at afholde udgifterne på kr. 40.000 til anskaffelse af vejbumpene.

Park- og Vejcenteret har foretaget kombineret trafik- og hastighedsmåling på 3 af de 4 steder hvor grundejerforeningen foreslår vejbump

Ørnekærs Vænge nr. 10
Gennemsnitshastighed: 28,6 km/t
85 % kører langsommere 36,8 km/t
97 % kører langsommere end 50 km/t

Ørnekærs Vænge nr. 70
Gennemsnitshastighed: 28,3 km/t
85 % kører langsommere 36,6 km/t
99 % kører langsommere end 50 km/t

Ørnekærs Vænge nr. 100 (stamvejen)
Gennemsnitshastighed:  39,9 km/t
85 % kører langsommere  48,3 km/t
91 % kører langsommere end 50 km/t

Det er Park- og Vejcenterets vurdering ud fra de 3 målinger, at trafikken generelt afvikles med en passende hastighed i området. Det foreslås derfor, at det ansøgte ikke imødekommes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det ansøgte ikke imødekommes, da målinger viser at trafikken afvikles med en passende hastighed.

Beslutning

Tiltrådt.

Nyt bilag vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Bilag

Resume

Opstribning af parkeringsbåse på vendepladsen ved Vejlebrovej 113.

Sagsfremstilling

Ejerforeningen fra Vejlebrovej 113 har oplyst, at de nuværende forhold, hvor man lovligt kan parkere frit på vendepladsen, medfører nogle problemer. Der er nogle af trafikanterne, som parkerer til gene for andre bilister. Ejerforeningen foreslår derfor, at der opstribes nogle parkeringsbåse, og der etableres et parkereringsforbud uden for parkeringsbåsene. Dermed forhindres uhensigtsmæssig parkering på vendepladsen.

Skitse vedlagt som Bilag A.

Politiet har givet samtykke til ændringen. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der opstribes parkeringsbåse med ekstra bredde på vendepladsen, og etableres parkering forbudt uden for parkeringsbåsene.

Vedhæftede bilag er rettet.

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Bilag