Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 9. november 2021 kl. 16:30

Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning 2021 jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede mindreudgifter på driften - både indenfor og udenfor serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne 2. budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august. 2021.

Da der dels resterer 4 måneder af budgetåret og dels er følger af Covid-19, er opgørelse af det forventede regnskab forbundet med større usikkerhed end normalt. Administrationen følger udviklingen løbende , herunder de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn.

Udover nedenstående forslag til tillægsbevillinger foreslår administrationen, at der af styringsmæssige hensyn gives budgetneutrale omplaceringer mellem områder, hvor mer- og mindreudgifter er konkret konstaterbare, se bilag B.

På baggrund af 2. budgetopfølgning 2021 forventes samlet set:

 • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 6,2 mio. kr.
 • Mindreudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 30,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 21,6 mio. kr.
 • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 8,8 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget.
 • Der forventes ca. 65 mio. kr. i mindreudgifter på anlægsområdet. Uforbrugte anlægsmidler vil i forbindelse med regnskab 2021 blive søgt videreført til 2022.

Forventede mindreudgifter på Jobcentrets område udgør i alt 5,5 mio. kr. (udenfor serviceudgiftsrammen) med mindreudgifter på 6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og merudgifter på 0,5 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Teknik- og Bygningsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Teknik- og Bygningsudvalgets områder forventes der merudgifter på 4 mio. kr. Medugifterne på 4 mio. kr. dækker over merudgifter til det forøgede rengøringsniveau i forbindelse med Covid-19. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.99 Boliger, Industrivangen 20-26 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanen muliggør ca. 122 boliger med varieret etageantal fra tre til seks etager. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt og muliggør opførsel af 122 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 80 m2 bruttoetageareal. Bygningerne placeres forskudt, så de ikke fremstår voluminøse og omkranses af et fælles gårdrum som et " hjerte" i midten af bebyggelsen. Gårdrummet har et varieret "landskab" med beplantning, små bakker, lavninger/regnbede til håndtering af regnvand, og fælles grønne flader der indbyder til leg og ophold samt interne stier. Developer oplyser, at der er tale om ejerboliger.

Placering og omfang af bebyggelsen følger helhedsplanens principper om, at de enkelte projekter skal indgå i en større sammenhæng, der inkluderer resten af omddannelsesområdet. Stiforbindelser og klimaløsninger i lokalplanområdet bidrager også til, at bebyggelsen forbindes til det omkringliggende område. 

Projektet opføres med glasfacader kombineret med træ og tegl. Gavlene beklædes i mursten med detaljer, hvor udvalgte sten trækkes frem eller tilbage for at skabe skyggevirkninger på gavlene og gøre dem "levende". Alle tage opføres som grønt tag med en varieret sedum beplantning.

Der er i lokalplanen sat krav om én parkeringsplads pr. bolig, da lokalplanområdet ligger inden for det stationære område med ca. 800 meter til Ishøj Station og mindst 2 cykelparkeringspladser pr. 100 m2 bolig, hvor mindst 50 % skal være med overdækning.

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanen, som kan findes i lokalplanens bilag. Afgørelsen af screeningen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger. Forslaget giver mulighed for at overføre arealer til byzone og opføre op til 21 boliger i den sydlige del af Ishøj Landsby.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.96, der omfatter Ishøj Søndergade 3 samt Pilemøllevej 6-10 i den sydlige del af Ishøj Landsby. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone, og det muliggøres at opføre op til 21 boliger som 14 dobbelthuse og 7 parcelhuse. Omkring lokalplanområdet ligger Landsbyskoven.

På Ishøj Søndergade 3 udlægges området til 7 parcelhusudstykninger. For at sikre at ny bebyggelse vil passe ind i landsbyens eksisterende og meget nærliggende boligbyggeri, stiller lokalplanen krav til højde, bebyggelsesprocent, materialer, beplantning, vejforløb og opholdsareal. For så vidt angår spørgsmålet om Ishøj Søndergades beskaffenhed vurderes det, at henset det nye og markant reducerede projekt i denne del af lokalplanen (fra 16 boligenheder til 7 boligenheder) er der pt. ikke behov for en opgradering af vejen.

På Pilemøllevej 6-10 udlægges området delvist til dobbelthuse, og den eksisterende bolig og garage på Pilemøllevej 10 bliver liggende. I området stiller lokalplanen også krav til højde, materialer, farver og opholdsarealer for at sikre sammenhæng og helhed i den samlede boligbebyggelse.

I begge områder stilles der krav til beplantningsbælter, hvor den eksisterende beplantning forsøges fastholdt i lokalplanen for at skabe landsbykarakter i den nye boligbebyggelse. Beplantningsbælterne skal også sikre en nødvendig afstand til Landsbyskoven, så skov og boliger ikke bliver til gene for hinanden med tiden.

Da der ikke er en eksisterende kommuneplanramme for lokalplanområdet, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer, der med lokalplanen bliver overført til byzone. De nye kommuneplanrammer fastsætter også anvendelse, bebyggelsesprocent, højde, antal etager, parkeringsnorm og boligtype.

Lokalplanforslaget offentliggøres med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport for hverken lokalplanforslag eller kommuneplantillæg. Denne afgørelse træffes i Klima- og Miljøudvalget.

Som forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplanen kræver det, at der opnås en reduktion af skovbyggelinjen. Miljøministreriet tager først endelig stilling til spøgsmålet om, hvorvidt der kan reduceres i skovbyggelinjen ifbm.vedtagelsen af lokalplanen. Der arbejdes også fortsat med at finde en løsning på eventuel reduktion af trafikstøj på Pilemøllevej.

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med kommuneplantillæg nr. 2.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.95: Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.95 erstatter lokalplan 1.15 Torslunde Landsby. Anledningen til lokalplanen er et ønske om at opdatere den gældende lokalplan og indsætte flere bestemmelser, som skal sikre, at landsbymiliøjet fremover bevares, specielt i henhold til nedrivning, nybyggeri og ombygninger. Der er også en oversigt og en kort beskrivelse af de bevaringsværdige bygninger. Der er foretaget en gennemgang af både bevaringsværdige bygninger og beplantning, som har medført nye udpegninger af bygninger og beplantning. Kortgrundlaget er også opdateret, så nedrevede bygninger og bevaringsværdig beplantning, som ikke længere eksisterer, ikke fremgår.

Byrådet vedtog i oktober 2020 nogle principper for lokalplanen, herunder minimumsstørrelser for udstykninger, krav til placering af småbygninger, samt bestemmelser om udseende på nybyggeri og ombygninger. Disse principper er nu indarbejdet i lokalplanen.

Der har i forbindelse med lokalplanarbejdet været afholdt et indledende borgermøde og workshop i februar 2020 samt et borgermøde i høringsperoden i august 2021. De borgere, som har fået udpeget ny bevaringsværdig bebyggelse, er blevet kontaktet direkte med efterfølgende mulighed for en besigtigelse på stedet og dialog om bebyggelsen.

Lokalplanforslaget har været i høring i 10 uger, og der er indkommet 16 høringssvar. Høringssvarene indeholder både forslag, spørgsmål og bemærkninger om blandt andet placering af skraldespande, størrelse på udstykning og krav til facadematerialerne. De indkomne høringssvar og et opsamlende høringsnotat er vedlagt som bilag.

Der gøres opmærksom på, at lokalplanforslaget er blevet forsinket pga. coronasituationen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby vedtages endeligt og offentliggøres med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet et tillæg til helhedsplan - Byomdannelse af "Det Lille Erhvervsområde", Ishøj. Tillægget omfatter ejendommene, der ligger på Industriskellet 1-13. Området er omfattet af den eksisterende helhedsplan, som fastholder området til bilforhandlere og dagligvarebutik. Tillægget fastlægger principper for boliger og dagligvarebutikker i overensstemmelse med principperne fra den eksisterende helhedsplan.

Sagsfremstilling

Bilforhandlerne i området ønsker at fraflytte deres ejendomme, idet branchen skal tilpasse sig ændrede strukturer, som fordrer en ændret lokalisering. Det betyder, at området fremadrettet kan komme i spil til byudvikling, hvis dette ønskes.

Økonomi- og Planudvalget besluttede i september, at der derfor skulle udarbejdes et tillæg til den eksisterende helhedsplan, og at der skulle arbejdes videre med en videreførelse af de principper, der gælder i denne. Desuden blev det besluttet, at der i forbindelse med planlægningen skulle gennemføres en proces, der sikrede plads til input fra ejerne af naboejendommene, samt de i området repræsenterede boligselskabers afdelingsbestyrelser. I den forbindelse blev der indkaldt til ideer og forslag i perioden fra den 30. september til den 18. oktober, og der blev afholdt et møde for de interessede den 12. oktober 2021 hos KIA.

Der fremlægges derfor et forslag til et tillæg til helhedsplanen, som omfatter Industriskellet 1-13. Tillægget viderefører de principper, som er gældende i den eksisterende helhedsplan.

Der er i høringsperioden modtaget en række ideer og forslag fra grundejere og beboere i og omkring området. Alle forslag er vedhæftet som bilag i deres fulde længde, og i høringsnotatet er forslagene samlet under temaer, som er kommenteret og vurderet af administrationen.

En helhedsplan giver ikke i sig selv ret til at igangsætte et byggeri, men den fastsætter de principper, som der efterfølgende kan uarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan indenfor. Et byggeri kan igangsættes på baggrund af en lokalplan samt byggetilladelse.

Temaerne fordeler sig på:

 • bygningshøjder
 • antal nye boliger
 • tæthed, grønne områder og fællesfaciliteter
 • parkering samt trafiksikkerhed
 • støj
 • detailhandel herunder cafeer
 • inddragelse

Fremadrettet proces:

Forslaget drøftes i Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget og besluttes endeligt af Byrådet i december. Tillægget vil herefter danne baggrund for efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplaner.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at udvalget drøfter forslag til tillæg til "Helhedsplan, Byomdannelse af 'Det Lille Erhvervsområde', Ishøj" og indstiller et forslag som vedtages på byrådsmødet i december.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslaget vedtages med følgende bemærkninger:

 • At der kun må bygges to etager ud imod Ishøj Strandvej
 • At kortbilaget angående opdateres
 • At det bør ikke hedde rækkehuse ud imod Ishøj Strandvej, men bebyggelse i 1-2 etager
 • At der gerne må være butikker og serviceerhverv i stueetager, men det er ikke et krav

Bilag

Resume

Som en del af budgetforliget for 2021 er det blevet besluttet at lave en aftale med NaboGO om samkørsel. Fra 1. november udrulles NaboGO samkørselskampagne i Ishøj. Initiativet har til formål at få så mange borgere som muligt til at benytte sig af samkørsel.

Sagsfremstilling

NaboGO vil køre en intensiv samkørselskampagne i Ishøj hele november måned med en målsætning om at få så mange som muligt til at prøve samkørsel af. Ishøjs erhvervsliv, ungdomsuddannelser og foreningsliv er blevet opfordret til at deltage. De vil løbende gennem kampagneperioden blive præsenteret for materiale, som skal hjælpe til at skubbe folk i gang. Bl.a. vil der køre en konkurrencedel, hvor foreningerne i Ishøj kan vinde penge til foreningskassen, hvis de kan skaffe 50 brugere i nabogo app’en. (Se bilag).

I forbindelse med kampagnen vil der blive etableret to afmærkede p-pladser på Ishøj Bycenters parkeringsplads, som er forbeholdt samkørende. Det skal synliggøre samkørsel og gøre det mere attraktivt.

Ishøj Kommune vil også som arbejdsgiver stå som et godt eksempel og være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Derfor vil en del af kampagnen også målrette sig kommunens ansatte.

NaboGO er inviteret til at besøge Ishøj. De vil dels være tilstede i rådhusets kantine for skabe interesse for samkørselstjenesten blandt kommunens medarbejde, og hjælpe interesserede medarbejdere i gang med appen, og dels vil NaboGO være tilstede i Ishøj Bycenter for at skabe interesse og opmærksomhed om NaboGO blandt Ishøjs borgere. Dato for besøget er endnu ikke fastsat.

Kampagnestart har været udskudt, da coronasituationen desværre ikke har været fordrende for samkørsel .

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Der er i oktober 2021 ikke meddelt nogen dispensationer administrativt.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.