Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 10. december 2019 kl. 16:30

Mødelokale Fyrsten - etage 2, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, Ishøj

Resume

Hermed fremlægges redegørelsen for Center for Ejendommes arbejde med drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2019 samt en handleplan med forslag til prioritering af tiltag og budget for 2020.

Sagsfremstilling

Ud fra det afsatte budget til central vedligeholdelse (udvendig + teknik) arbejder Center for Ejendomme systematisk med drift og vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse.

Vedligeholdelsesmidlerne prioriteres og anvendes til planlagt og akut vedligeholdelse samt drift med udgangspunkt i gennemførte bygningssyn. På mødet orienteres der om status for projekter gennemført i 2019. Derudover foreslås prioritering af midler til drift og vedligehold i 2020 jf. bilag 1. I 2020 foreslås særligt prioriteret følgende større enkeltopgaver:

- Renovering af elevatorer udvalgte bygninger
- Loft og Lys på udvalgte institutioner
- Udskiftning af vinduer på udvalgte bygninger
- Udskiftning og reperation af tag på udvalgte bygninger
- Udskiftning og ombygning af cts understationer samt ventilationsanlæg på udvalgte bygninger
- Arbejdet med Legionella fortsættes fra 2019 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager redegørelsen for Drift og Vedligehold af kommunens bygninger i 2019 til efterretning og vedtager, at handleplanen for Drift og Vedligehold 2020 følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Kommunens centrale drifts- og vedligeholdelsespulje udgør i 2020 ca. 24.7 mio. kr. og fremgår af bilag 1.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret i offentlig høring. Lokalplanen muliggør opførelsen af ca. 46 boliger i varierende boligtyper mellem to og fire etager.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre boliger på hjørnet af Ishøj Stationsvej og Ishøj Parkvej i tilknytning til bebyggelsen Gadekæret. Mosegårdsstien deler lokalplanområdet i to områder.

Bebyggelsen er etageboliger med en base af rækkehuse i to etager, hvor der ovenpå opføres villaer med inspiration fra blandt andet funkisvillaen og længehuset. De er placeret om et åbent gårdrum, som er bebyggelsens opholdsareal på den østlige side af Mosegårdsstien. På den vestlige side ligger parkeringspladsen til bebyggelsen med adgang fra Ishøj Parkvej sammen med en to-etagers bygning med mindre boliger og fællesfunktioner til hele bebyggelsen. Der anlægges et mindre antal parkeringspladser for enden af Kærbos parkeringsplads, som er tilknyttet bebyggelsen. Parkeringsnormen for området er én parkeringsplads per bolig, da området ligger inden for stationsnærhedszonen.

Den nederste del af byggeriet opføres med en lys ensartet facade, mens den øverste del opføres i forskellige materialer med mørke farver, så bunden og toppen af bebyggelsen står i kontrast med hinanden. Den øverste del er forbundet af altangange og gangbroer med fælles friarealer, mens den nederste del har for- og baghaver.

Lokalplanområdet er plaget af trafikstøj fra de omkringliggende veje. Derfor udpeger lokalplanen areal til opholdsareal med mulighed for legeplads, aktiviteter og ophold, som skal overholde gældende støjgrænser på 58 dB. Dette areal er gårdrummet mellem bebyggelsen, hvor der er sol og fælles areal til alle beboere. Det resterende udeareal er udpeget til fælles friareal, som må overskride de vejledende støjgrænser på 58 dB.

I den sydlige del af området anlægges der et regnvandsbassin, idet bebyggelsen skal tilbageholde regnvand på egen grund.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg til lokalplanen, som behandles i et særskilt dagsordenspunkt i Teknik- og Bygningsudvalget.

Der er også udarbejdet en screening af lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering, som kan findes i lokalplanens bilag. Afgørelsen af screeningen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret vedtages og sendes i offentlig høring i en periode på otte uger sammen med kommuneplantillæg nr. 11.

Beslutning

Forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret udsættes til der er en politisk beslutning om en evt. nedrivning af Ishøj Parkvej
Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 11 er en forudsætning for, at der kan bygges i henhold til bestemmelserne i lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.

Sagsfremstilling

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret er der blevet udarbejdet et kommuneplantillæg, idet en realisering af lokalplanen strider imod de gældende kommuneplanrammer 1.B.22 Ved Gadekæret og 1.D.7 Kærbo.

Kommuneplantillægget betyder følgende:
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.80 ændres afgrænsningen af de gældende kommuneplanrammer 1.B.22 og 1.D.7. En del af kommuneplanramme 1.D.7 inddrages og sammenlægges med den eksisterende kommuneplanramme 1.B.22 til en ny kommuneplanramme 1.B.31 Boliger ved Gadekæret. Den resterende kommuneplanramme (1.D.7) bliver til 1.D.14 Omsorgscentret Kærbo.

Foruden den geografiske ændring betyder kommuneplantillægget følgende:
Anvendelse
At anvendelsen af kommuneplanramme nr. 1.B.31 bliver til boligformål med mulighed for etagebyggeri.

Maksimal bygningshøjde
At den maksimale højde for bygninger bliver 14 meter.

Maksimal bebyggelsesprocent
At den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse bliver 75.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 vedtages og sendes i offentlig høring i en periode på otte uger

 

 

Beslutning

Udsættes pgr.af lokalplanudsættelsen.
Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og kommuneplantillæg nr. 10.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre 12 rækkehuse og et etagebyggeri på tre etager. Bebyggelsen opføres på arealet mellem den eksisterende parcelhusbebyggelse Ørnekærs Vænge, fredskov og grøn kile/Lille Vejleå.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 5. september til og med den 31. oktober 2019, mens kommuneplantillæg nr. 10 har været i høring fra den 3. oktober til den 28. november 2019. Den 16. september blev der afholdt et orienterende borgermøde på Vibeholmsskolen.

I høringsperioden er der indsendt 12 høringssvar. Høringssvarene er rettet mod både lokalplan og kommuneplantillæg. Vi har modtaget følgende fra offentlige instanser og foreninger: Et høringssvar fra Trafikstyrelsen, som ikke har indsigelser til lokalplanen, kun en præcisering i afsnittet om støj. Danmarks Naturfredningsforenings lokalforening Ishøj-Vallensbæk har indgivet et høringssvar om et dige ved fredskoven, og ligeledes har Miljøstyrelsen om skovbyggelinjen. Banedanmark har ingen bemærkninger. Derudover har vi modtaget otte høringssvar fra borgere i området, hvoraf to er fra Grundejerforeningen Ørnekærgård. Emner, der går igen i høringssvarene, er etagebyggeriet, parkering, reflektion af støj, vejtræer, forslag til ny indkørsel og indbliksgener.

Der er udarbejdet et notat med kommentarer til høringssvarene og anbefalinger til ændringer samt præciseringer vedrørende parkering, støj, terrænregulering for området og ved dige samt afstand til fredskov. Det foreslås, at ændringerne fører til få rettelser i tekst og på kortbilag. Forslag til ændringer er markeret med understregninger i lokalplanen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at de medtagne høringssvar giver anledning til ændringer og præciseringer vedrørende parkering, støj, terrænregulering for området og ved dige samt afstand til fredskov og
at lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge og kommuneplantillæg nr. 10 endeligt vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26. Lokalplanen er udarbejdet for at præcisere anvendelsesbestemmelserne samt for at tilføje lovtekst i redegørelsen i Lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.93 muliggør opførelse af daginstitution på Industrivangen 26. Ændringerne fra lokalplan 1.81 til lokalplan 1.93 er en præcisering af anvendelsesbestemmelserne samt en tilføjelse af lovtekst i redegørelsen.

Ændringerne i lokalplan 1.93 har været i høring i to uger til 25. november 2019. I høringsperioden er der modtaget én indsigelse, der retter sig mod lokalplanen som helhed. Læsevejledningen til lokalplan 1.93 samt høringsnotatet beskriver, at det ikke er lokalplanen, der er i høring, men alene ændringerne.

I høringsnotatet anbefales det derfor, at der ikke sker ændringer i lokalplanen på baggrund af den indkommende indsigelse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.93 Dagsinstitution, Industrivangen 26 vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlov

Bilag

Resume

Der ønskes opført et indhegnet område til hundeluftning i Baneparken.

Sagsfremstilling

Der er et ønske fra borgerne om et bynært hundeluftningsområde, hvor man kan lufte sin hund uden snor. Det foreslås at opsætte en indhegning på 800 m2 i Baneparken (se bilag A og B).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at der opsættes et hundeluftningsområde i Baneparken og
at 24.651,50 kr. til opførelse af hundeluftningsområde finansieres af Center for Park- Vej og Miljøs driftsbudget

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er indhentet tilbud på levering af indhegning til hundepark (bilag C)                           

          Indhegning inkl. låger

19.651,50 kr.

          2 Høm høm stativer

  5.000,00 kr.

          Ialt

24.651,50 kr.

 

Bilag

Resume

Center for Park-, Vej- og Miljø søger midler frigivet til lysprojektets 4. og næstsidste etape, belysning på broer.

Sagsfremstilling

I lysprojektet omkring Ishøj Bycenter er der brugt særlige initiativer til at binde bymidten sammen og skabe attraktive og trygge oplevelser.

Lysprojektet har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. Projektet har gjort området omkring Ishøj Bycenter tryggere i de mørke timer og bidrager til at gøre området til et attraktivt sted at færdes. Desuden kan det ses som en del af realiseringen af kommunens nye Strategi for kunst i det offentlige rum.

Lysprojektet tager udgangspunkt i de fire elementer: ild, vand, jord og luft. Centrets oplyste tårne repræsenterer ild. Lyssætningen på stationsområdet repræsenterer vand. Ishøj Byhaves belysning på beplantning og arkitektur repræsenterer jord. Og belysning på broerne, som fører ind på centerets ø, repræsenterer luft. Bilag A.

Det foreslås, at man i 2020 udarbejder et samlet koncept for belysning af alle broerne for at få et sammenhængende visuelt udtryk for broerne. Efterfølgende udføres belysning af de to broer ved hhv. Vejleå Kirke og Brohuset for 1 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat yderligere 1 mio. kr. i 2021, hvor belysning af de resterende broer vil blive udført.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 1 mio. kr. til 4. etape af lysprojektet frigives jf. investeringsoversigten.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Tilmelding til Kommunalpolitisk konference - Odense den 16. - 17. april 2020
TEKNIK & MILJØ´20 - Klimaet er fælles / Ansvaret er også dit

Der skal vælges 1 Galleri - 1 Faglig session og 1 Udflugt.

Teknik og Miljø Gallerier
1.
CO2 reduktion
2. Klimatilpasning
3. Teknik og Miljø

Faglige sessioner:
1.
Politisk forsamlingshus med Miljø- og Forsyningsudvalget (forbeholdt kommunale udvalgsformænd)
2. Klimatilpasning
3. Grøn energi – og energiplanlægning
4. Jordfordeling med flere samfundsgevinster
5. Partnerskaber bygger bro og sikrer forretningen i en lokal grøn omstilling
6. Boligudvikling og boligtilpasning – kommunernes bosætningsstrategier i by og land
7. Kan kommunerne, smart teknologi og bedre brug af data klare ærterne?

Udflugter:
1.
Supercykelstier i Odense - cykeltur til Campus Odense - Maks. 25 deltager
2. Stige Ø - omdannelse af tidligere losseplads til rekreativt område og stormflodssikring - Maks. 50-60 deltagere
3. Regvandshåndtering ved ny OUH og SDU - Maks. 50-60 deltagere
4. Campus Odense - Maks. 25-30 deltagere
5. Klimaklar Skibhus - Maks. 30 deltagere
6. Affaldssug: Planlægning, renovation, affald, kampen om pladsen - 2 hold på 20-25 deltagere
7. Udviklingsplan for Vollsmose - Maks. 20-25 deltagere
8. Volsmose - erstatningsbyggeri og genhusning - Maks 20-25 deltagere
9. SDU - Mærsk Mc-Kinney Møller Institut - Maks. 50 deltagere
10. Dit Bolbro - områdefornyelse - Maks. 20-30 deltagere
11. Udviklingen af Odense Havn og Nørrebro - Maks. 20-30 deltagere
12. En storby med bæredygtig transport - Maks. 50 deltagere
13. Thomas B. Thriges Gade - Fra Gade til By - Maks. 30 deltagere
14. Byfortætning og mobilitet i Odense Centrum - Maks. 30 deltagere
15. Medicinsk Cannabis - Maks 25. deltagereListe over administrativt meddelte afgørelser.
 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag