Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

MAX Burger på Stationsforpladsen søger om opsætning af to faste lysskilte på bygningens facade. Skiltningen kræver tilladelse fra Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

MAX Burger, beliggende på Ved Stationen 2, ansøger om tilladelse til at sætte 2 stk. faste reklameskilte med indbygget lyskilde, som har størrelsen 3500 x 2700 mm. Skiltene sættes op på bygningens nordvestlige samt sydøstlige grå facade.

Området er omfattet af lokalplan 1.60 for Stationsforpladsen.
Af § 10.1 fremgår, at skiltning og reklamering skal ske i henhold til bilag 6, og at øvrig skiltning kun må ske efter aftale med Ishøj Kommune. 

Skiltene vil være LED bagbelyst, og der vil maksimalt være 300 LUX. LUX er mål for, hvor kraftigt en flade er belyst. 300 LUX er standard for belysning for den type skilte. Farvetoningen på budskabet på skiltet vil give lavere LUX. MAX Burger indretter gerne efter Kommunens anvisninger, hvis LUX skal have et andet maksimum.

Det vurderes, at opsætning af de to faste skilte på bygningens grå facade ved varegården fremstår som en god helhedsløsning af MAX Burgers samlede skilteprojekt.

Max Burger overtager den 15. august og har forventet åbning den 29. september.
 
Der er foretaget høring i lokalplanområdet, og der er ikke modtaget indsigelser.

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ejer af Torslundevej 95c ønsker at opføre et drivhus i skel med en højde på 2,9 m. Drivhusets placering kræver en dispensation fra bygningsreglementet og lokalplanen ift. højden i skel på mere end 2,5 m.  

Sagsfremstilling

Ejer af Torslundevej 95C ønsker at opføre et drivhus på 14,8 m2, placeret i skel. Placeringen kræver dispensation fra lokalplanen samt bygningsreglementet.

Området er omfattet af lokalplan 1.15.
Af § 6.17 fremgår, at højden mod naboskel eller sti ikke må være over 1.4 x afstanden til skellet.

Drivhusets placering vil betyde en overskridelse heraf med 15 cm. Dette svarer til en højde på 2,65 m i en afstand på 2,5 m fra skel. Drivhusets samlet højde til kip udgør 2,9 m i en afstand på 2,9 m fra skel.

I bygningsreglementet 2.2.3.4. stk. 2 fremgår det: Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

Der er tidligere dispenseret for højde i skel i området, herunder Torslundevej 99 (carport med indbygget udhus med en højde på 3,4 m) samt Torslunde Bygade 25 (carport med en højde på 3,3 m).

Ejer har foretaget nedrivning af tidligere carport og herefter opført en ny. Den nye carport er placeret på modsatte side af huset end tidligere. Dermed skabes et nyt gårdmiljø, og drivhuset er tænkt som en del heraf. Der vil med opførsel og placering af nyt drivhus samt forudgående tiltag ske en mere funktionel og æstetisk indretning end tidligere.

Sagen har været i nabohøring og der er ikke modtaget indsigelser. 

Lovgrundlag

Planlovens § 19.
Byggeloven § 22. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give dispensation til drivhuset med en højde på 2,65 m i en afstand på 2,5 m fra skel.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der søges om dispensation til opsætning af en pylon. Pylonens størrelse er i strid med kravet om pylonens dimensioner i lokalplanen.

Sagsfremstilling

På vegne af Foodservice DK søger Ak 83 arkitekter A/S søger om dispensation til at opsætte en pylon ved deres indkørsel.

Pylonen vil være 6 m høj og 1,5 m bred.

Området er omfattet af lokalplan 1.74 – Winthersminde Erhvervsområde Syd, herunder delområde 2.
Af § 7.22 fremgår, at pylonen maksimalt må være 2 m høj og 1 m bred.

Opsætning af den ansøgte pylon er således i strid med kravet om pylonens dimensioner i lokalplanen.

Administrationen har svaret Ak 83 arkitekter, at den ansøgte pylon vil være i strid med lokalplanen, hvorefter Ak 83 arkitekter har fremsendt en dispensationsansøgning til politisk behandling.

Ak 83 arkitekter anfører i ansøgningen, at den ansøgte pylon ønskes på baggrund af virksomhedens størrelse, trafikken dertil samt at den skal læses fra lastbiler.

Der er mulighed for at benytte 30 m pylonen på Burger Kings grund.

Burger King har en henvisningsskilt ved deres indkørsel, som har en højde på 4,6 m. Burger King ligger i delområde 1 og i delområde 1 er der ikke krav om, at pylonen maks må være 2 m høj og 1 m bred. Endvidere er Burger King en restaurationsvirksomhed, som henvender sig til den forbikørende trafik.

Såfremt der meddeles dispensation til det ansøgte, kan det danne en præcedens for skiltning i delområde 2.

Området og bygningernes størrelse taget i betragtning vurderes det, at henvisningspyloner på op til 3,5 m ikke er dominerende ift. områdets helheds udtryk.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager at give dispensation til en pylon på maks 3,5 meter under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Administrationen ønsker delegation til at kunne meddele dispensation til ansøgninger om pyloner i Winthersminde Erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Der er flere ejere af de nye erhvervsgrunde i Winthersminde, som har forespurgt/søgt om opsætning af en pylon på deres ejendom.

Området er omfattet af lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd, herunder delområde 2 og lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord, herunder delområde 1.

Af lokalplan 1.74 § 7.22 og lokalplan 1.77 § 6.12 fremgår, at pylonen maksimalt må være 2 m høj og 1 m bred.

I lokalplanområde Syd delområde 2 er der fire ejendomme, herunder Foodservice DK, DanX, NREP og et restareal, der ikke er solgt endnu.

I lokalplanområde Nord delområde 1 er der på nuværende tidspunkt en ejendom ejet af Thurah Transport, som på sigt kan udstykkes i to.

Samlet set er der tale om 5-6 ejendomme, hvor der kunne komme ansøgninger om opsætning af pylon.

Området og de opførte bygningers størrelse taget i betragtning vurderes det, at henvisningspyloner på op til 3,5 m ikke vil være dominerende ift. områdets helheds udtryk.

Administration ønsker delegation til at kunne meddele dispensation til ansøgninger om pyloner på maksimalt 3,5 m under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at administrationen med en delegation bemyndiges til at kunne meddele dispensation til ansøgninger om pyloner på maksimalt 3,5 m under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har, på vegne af Transport- bygnings- og boligministeriet, udarbejdet forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse”, og der skal nu tages stilling til kommunernes medfinansiering af forundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Såvel person- som godstransport ventes fortsat at stige betydeligt i de kommende år, og selv med de senest gennemførte og igangværende udvidelser af motorvejsnettet, forudses et behov for at udvide kapaciteten yderligere.

Blandt de langsigtede løsninger på fremkommelighedsproblemerne er etablering af en Ring-5-syd-løsning fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Det vil være oplagt at se dette i sammenhæng med færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen.

Regionsrådet har på sit møde den 22/8-2017 besluttet at deltage i projektet samt medfinansiering af en forundersøgelse.

Hvis interessentkommunerne tilslutter sig forundersøgelsens indhold og finansiering, vil næste skridt i sagen være en fælles henvendelse til Transport- bygnings- og boligministeren. 

Økonomi

Af Vejdirektoratets forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” fremgår, at Vejdirektoratet vurderer, at forundersøgelsen kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Da der er opnået tilsagn for regionen, vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk 0,1 mio. kr.

Udgiften kan anlægsfinansieres.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der træffes en principbeslutning om medfinansiering for Ishøj Kommunes vedkommende på 0,3 mio. kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Venstre kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen Landsbyen har fremsendt en ansøgning om etablering af parkeringsforbud for uvedkommende på Kirkebjerg Vænge.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Landsbyen har fremsendt en ansøgning om etablering af parkeringsforbud for uvedkommende på Kirkebjerg Vænge.

Kirkebjerg Vænge er en offentlig kommunal vej, hvor Ishøj Kommune afholder udgifterne.

På grund af det begrænsede antal parkeringsmuligheder på både Kirkebjerggårdsvej, Tåstrup Valbyvej og Ishøj Bygade, parkerer områdets beboere og gæster, hvor der er plads, eksempelvis på Kirkebjerg Vænge.

Det vurderes at være mest hensigtsmæssigt, at områdets beboere deles om de fælles parkeringspladser på det kommunale vejnet.

I praksis vil det også være vanskeligt at håndhæve et forbud mod uvedkommende parkering på Kirkebjerg Vænge, idet Politiet ikke længere har ressourcer til at foretage parkeringskontrol, og det er svært at definere og afgrænse konkret, hvem der er "uvedkommende". 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det ansøgte forbud for uvedkommende parkering på Kirkebjerg Vænge ikke imødekommes.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

S/I Ishøj Havn fremsendte i 2016 en ansøgning om etablering af et pullertsystem ved indkørslen til Ishøj Havn, som blev afvist. S/I Ishøj Havn ønsker nu ansøgningen behandlet igen.

Sagsfremstilling

S/I Ishøj Havn fremsendte i 2016 en ansøgning om etablering af et pullertsystem ved indkørslen til Ishøj Havn. Ansøgningen blev afvist på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 15. juni 2016, fordi generne var for store for restauranterne på havnen. Ansøger oplyste efterfølgende, at afspærringen ville blive tilpasset alle virksomhederne på havnen. I forbindelse med behandlingen af de nye oplysninger med hensyn til afspærring, varslede en af de berørte grundejere et erstatningskrav, hvis pullertanlægget blev etableret. På Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 21. september 2016 blev S/I Ishøj Havn bedt om at forholde sig til erstatningskravet. Referatet fra de to udvalgsmøder er vedlagt som Bilag 2.

S/I Ishøj Havn har oplyst, at der nu er enighed om projektet hos alle grundejerne på havnen, og de derfor ønsker ansøgningen behandlet igen. 

Pullertsystemet skal hindre uvedkommende trafik i nattetimerne og begrænse hærværk, tyveri og uønsket ophold på havnen. Lukningen af havnen for kørende trafik om natten tilpasses efter årstiden, restauranternes åbningstider, og særlige arrangementer på havnen.

Inden der kan træffes en afgørelse i sagen, skal der foretages en partshøring med de berørte grundejere. Desuden skal Politiet godkende afspærringen. Det foreslås, at der foretages en partshøring med de berørte grundejere på havnen, hvorefter sagen behandles på et udvalgsmøde senere i år.

S/I Ishøj Havn søger også om videoovervågning af den offentlige kommunale vej. Det er Politiet, som er myndighed inden for tv-overvågning. Politiet har oplyst, at man ikke kan få tilladelse til at sætte tv-overvågning op på en offentlig vej. Skitse med vejstatus er vedlagt som Bilag 3.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje
Lov om TV-overvågning

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at Ishøj Kommune foretager en partshøring hos de berørte grundejere
at Teknik- og Bygningsudvalget behandler sagen igen og træffer en afgørelse i sagen, når partshøringen er foretaget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Tranegilde Strand Grundejerforening ønsker et nyt slidlag på Tranegilde Strandvej.

Sagsfremstilling

Belægningen på Tranegilde Strandvej er nedslidt og har en del skader. Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune har været igennem en renovering af størstedelen af Strandområdet. Der mangler kun Tranegilde Strandvej med nogle tilhørende sideveje.

Tranegilde Strandvej skal i forbindelse med renovering af kloakledninger og stik graves op. Vi forventer, at forsyningen graver hele vejen op. Arbejdet er planlagt udført i perioden fra 2020 til 2021.

Det vil ikke være fornuftigt at udlægge nyt slidlag, når vejen graves op i perioden fra 2020. 

En større reparation af de værste skader, som skønnes til at være omkring 30 % af belægningen, vil koste omkring kr. 150.000. Der vil stadigvæk være 70 % af vejen, som ikke bliver renoveret. Det er ikke muligt at afholde et beløb i den størrelse over driftsbudgettet i Park-, Vej og Miljøcenteret.

Ud fra en prioritering af midlerne, er det vurderingen, at der kun bør udlægges slidlag, hvor levetiden for slidlaget er væsentlig længere. Det foreslås derfor, at der kun udbedres slaghuller og større skader. Hvis der kun repareres slaghuller og lignende skader, kan udgifterne afholdes over Park-, Vej- og Miljøcenterets midler til drift af veje. Det foreslås desuden, at der sendes en orientering ud til borgerne om sagen, hvor de også samtidig opfordres til at melde ind, hvis der er større huller eller skader.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det på grund af renoveringen af Tranegilde Strandvej fra 2020 til 2021 ikke vil være hensigtsmæssigt at udlægge nyt slidlag på vejen, men at der repareres slaghuller og lignende alvorlige skader i asfalten, og at borgerne i området informeres.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget flere borgerhenvendelser fra brugere af Ishøj Svømmehal, som har problemer med at finde ledige parkeringspladser på Stenbjerggårds Alle. Det foreslås derfor, at der etableres en 3 timers parkeringsbegrænsning på en del af pladserne, således at de langtidsparkerede biler ikke optager alle pladserne ved Ishøj Svømmehal.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget flere henvendelser om manglende parkeringsmuligheder ved Ishøj Svømmehal. Det skyldes at pladserne ofte er optaget af biler fra pendlere og beboere i Vejleåparken.

Der er i Vejleåparken etableret privat parkeringskontrol, som har medført at parkeringspladsen på Stenbjerggårds Alle i et stigende omfang anvendes af beboerne i Vejleåparken. Pendlerparkeringen bag ved Aldi er normalt udnyttet 100 %. Nogle af pendlerne benytter derfor også parkeringspladserne på Stenbjerggårds Alle ved svømmehallen.

Pendlerne ved Ishøj Station har i dag mulighed for at parkere personbiler gratis følgende steder:

  • 32 pladser bag ved Aldi (kommunale pladser)
  • 21 pladser ved Max Burger (kommunale pladser)
  • 48 pladser ved Stenbjeggårds Alle (kommunale pladser)
  • 60 pladser ved Ishøj Centrum, pladsen over for Aldi (privat område, men lejet af Ishøj Kommune)
  • 66 pladser i Ishøj Bycenter, Parkering Øst (privat område)

 Pladserne fremgår af Bilag 1.

Det  foreslås, at der etableres en 3 timers parkeringsbegrænsning på 29 ud af 48 pladser på Stenbjerggårds Alle, og at de 19 resterende pladser bevares som langtidsparkering.

Ud over de 48 offentlige parkeringspladser på Stenbjerggårds Alle, er der 4 til parkeringspladser til driftsbiler fra Ishøj Svømmehal. Desuden ejer Dansk Supermarked / Bilka 13 parkeringspladser ved deres vareudlevering.

Forslaget er vist på Bilag 2.

Eventuelle ændringer i parkeringsforholdene og skiltning skal godkendes af Politiet inden gennemførelse.

Ishøj Kommune foretager ikke selv parkeringskontrol. Parkeringskontrollen skal derfor foretages af Politiet. 

 

Der har tidligere været problemer med lastbiler som parkerede ulovligt ved svømmehallen. Der er på parkeringspladsen opsat skilte med forbud for parkering af køretøjer over 3.500 kg, desuden er parkering kun tilladt i de afmærkede båse.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der etableres 3 timers parkeringsbegrænsning på 29 af de 48 parkeringspladser på Stenbjerggårds Alle ved Ishøj Svømmehal.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

I investeringsoversigten er der ved budgetvedtagelsen frigivet 500.000 kr. til opgradering af stisystemer

Sagsfremstilling

Park,- Vej- og Miljøcenter undersøgte i 2015, hvilke af kommunens mange grusstier som med fordel kunne opgraderes fra grusstier til asfaltsbelagte stier med belysning. I investeringsoversigten for 2016 og 2017 blev der afsat kr. 500.000 til formålet.

I 2016 blev Skelstien opgraderet med asfalt eksklusive belysning. I 2017 er der foretaget en prioritering med det formål at sikre en god og tryg cykelforbindelse til det ny erhvervsområde Winthersminde, hvilket betyder at der opsættes ny belysning på Skelstien, en lille del af Winthersmindevej og på naturstien mellem Winthersmindevej og erhvervsområdet. Forslag til ny belysning fremgår af vedlagte oversigtskort.

Arbejdet forventes udført oktober 2017.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til efterretning, idet midlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

1,8 mio. kr. ubrugte anlægsmidler er på Byrådsmødet i marts 2017 blevet frigivet til opgradering af tunneller.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet i marts 2017 blev der frigivet 1,8 mio. kr. i 2016 til en ekstraordinær indsats til opgradering af tunneller i 2017.

På stisystemet i kommunen er der i dag 32 betonbygværker med betegnelsen tunnel, heraf 28 ejet af Ishøj Kommune. De sidste fire er ejet af Banedanmark og Vejdirektoratet.

Det har vist sig, at der er et behov for at se nærmere på tunnellernes tilstand i forhold til konstruktion, belægninger, afvanding, belysning etc.

Udgifterne til drift og vedligeholdelse af konstruktionerne afholdes over kontoen for betonbygværker.

Udgifterne til belysning afholdes over kontoen for vejbelysning, hvor der pt. pågår forhandlinger med Dong om en ny aftale, der også indbefatter bedre belysning i tunnellerne.

Park-, Vej- og Miljøcenter har udarbejdet et forslag til opgradering af tunneller, med en prioriteret rækkefølge i forhold til tilstandskarakter for afvanding og belægninger i tunnellerne og en økonomiske ramme på 1,67 mio. kr. Resterende beløb på kr. 130.000 anvendes til en permanent lukning af Pilemøllevej. 

Arbejdet udføres i september, oktober og november. 

Økonomi

Bygherreoverslag:

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at forslaget tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget holder dialogmøder med skolebestyrelserne hvert halve år. På mødet den 6. april var temaet rygning på dagsordenen. På denne baggrund skal der på Teknik- og Bygningsudvalgsmødet drøftes mulighederne for etablering af ”rygning forbudt” skilte på skolernes matrikler.

Sagsfremstilling

På dialogmødet den 6. april blev et resultat af drøftelsen omkring rygning, at skolebestyrelserne ønsker, at der ved indgangen til skolens område, bliver skiltet med rygeforbuddet på kommunale matrikler.
Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at imødekomme dette ønske og beder derfor Teknik- og Bygningsudvalget om at undersøge mulighederne for skiltning samt at give et bud på skiltenes udformning og et anslået budget for projektet.

Der er ingen byggelovgivning, der gør, at man ikke må opsætte ”rygning forbudt” skilte. Administrationen har udarbejdet et bilag, der indeholder forslag til skilte og tekst, placering samt økonomien i dette. Dette skal udvalget tage stilling til.

Økonomi

Det foreslås, at der opsættes skilte ved hovedindgangen(e) til hver skole, 1-2 skilte pr. skole. Et skilt skønnes at koste ca. 2.000 kr.. Der findes ikke central pulje til finansiering, og omkostningerne til skilte og opsætning af skilte afholdes normalt lokalt.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager at sende det forslag til skilt, som fremgår af bilaget og tekst "Røgfri skole - ved lov er rygning forbudt på skolens område", evt. med oplysning om bøde, videre til Børne- og Undervisningsudvalget.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen med kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

For at mindske støjgener for boligområderne langs Køge Bugt Motorvejen, er der er udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for, at forhøje den eksisterende støjvold langs Køge Bugt Motorvejen med støjafskærmning og/ eller støjvold. Lokalplanen giver også mulighed for at indarbejde rekreative tiltag såsom legepladser, nye stier og beplantning. Derudover kan der etableres klimaprojekter såsom regnvandsbede. Støjafskærmningen kan være op til 12 meter høj.

Lokalplanområdet er placeret langs Køge Bugt Motorvejen i et 60-100 meter bredt bælte, og går fra Vejleåstien mod Vallensbæk Kommune og til søen Ørnekæret mod Greve Kommune.

Med lokalplanen kan en del af Ishøjstien omlægges, så der bliver plads til støjdæmpningen, og en del af Vibeholmsskolens areal inddrages til sti og støjdæmpning.

Kommuneplantillægget medfører i alt 4 nye rammer. Rammerne er ændret så de følger støjafskærmningens kommende afgrænsning, både i forhold til omfang og i forhold til de tilstødende områder, der berøres af støjvoldens udvidelse.

Lokalplanen og kommuneplantillægget udelukker ikke muligheden for at afsøge mulighederne for at kombinere jordvold og skærm.

På grund af projektets omfang er der udarbejdet en miljørapport, der belyser potentialet for støjdæmpningen og forbedringen af de rekreative muligheder, påvirkningen af natur- og landskabsinteresser og visuelle forhold herunder påvirkningen af naboer. Der er lagt op til, at miljørapporten vedtages af KMU, og at den sendes i offentlig høring sammen med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planlovens § 13 og 15

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller at sende lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen med kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre:
Venstre kan ikke tiltræde, at den udarbejdede lokalplan sendes i høring, før alternative løsningsmuligheder er belyst, både økonomisk og teknisk. Endvidere at det økonomiske grundlag for etablering af den omtalte støjvold er synliggjort.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Der er udarbejdet forslag til en tids- og områdeplan for et nyt forløb af geokodning ved Bredekærparken, der omfatter følgende veje: Landlyst Vænge, Bredekærs Vænge, Vildtbaneparken, Tranebakken samt Tranedalen.

Sagsfremstilling

Da geokodningen i Strandområdet nu er ved at nå sin afslutning, er der udarbejdet forslag til en tids- og områdeplan for området ved Bredekærparken på baggrunde af drøftelsen i Teknik- og Bygningsudvalget den 16. august 2017. Etape 1 omfatter Bredekærparken, som er en mindre etape i en ny type bebyggelse omfattende paracelhuse/rækkehuse, hvor grundejerforeningen har ytret ønske om lovliggørelse af området.

Forslag til tids- og områdeplan:
·         Etape 1: Jan.-mar. 2018 ca. 20 ulovlige bygninger og ca. 60 BBR problemer
·         Etape 2: Apr.-maj  2018 ca. 30 ulovlige bygninger og ca. 30 BBR problemer
·         Etape 3: Jun.-sept. 2018 ca. 60 ulovlige bygninger og ca. 60 BBR problemer
·         Etape 4: Okt.-dec. 2018 ca. 20 ulovlige bygninger og ca. 40 BBR problemer
·         Etape 5: Jan.-mar. 2019 ca. 40 ulovlige forhold og ca. 40 BBR problemer
·         Etape 6: Apr.-maj  2019 ca. 20 ulovlige forhold og ca. 20 BBR problemer
·         Etape 7: Jun.-aug.
2019 ca. 20 ulovlige forhold og ca. 40 BBR problemer

Forslag til processen for geokodning er som tidligere anvendt:
1.    Orientering til borgere og virksomheder via hjemmesiden om, at de skal få lovliggjort deres ulovlige bygninger
2.    Udsendelse af standardbreve til ejendommene om henvendelse for lovliggørelse af bygningerne på deres ejendom
3.    Registrering i BBR med notat linje om, at bygningerne er opført uden tilladelse
4.    Opstart af påbudssag
, grundet sommerferie i juli

 

Udvalgskriterierne for området har blandt andet været:

  • Paracel/rækkehus bebyggelse
  • Antal af ulovligheder/BBR problemer
  • Støjvoldsprojektet

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at gennemføre forslaget om videre forløb af geokodning i området ved Bredekærparken.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.