Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I forbindelse med opførelse af nye rækkehuse i Vejleåparken, søger arkitektfirmaet Mangor&Nagel på vegne af AAB om lov til at opføre tage i tagpap uden lister.

Sagsfremstilling

Der skal opføres 27 nye rækkehuse langs Ishøj Søvej og 31 langs Ishøj Boulevard. Tagene er ikke synlige i omgivelserne. Derfor mener arkitektfirmaet, at listerne er en unødvendig merudgift, da de ikke har en arkitektonisk værdi for projektet.

Området er omfattet af lokalplan 1.73 – Rækkehuse ved Vejleåparken.

Af § 8.4 fremgår, at tagene skal udføres med enten falsede metalplader eller tagpap med lister.

Det er administrationens vurdering, at de ydre arkitektoniske forhold af byggeriet ikke vil blive ændret ved at undlade listerne ved etablering af tage med tagpap. Rækkehusene opføres i et plan med ensidig taghældning. Tagene vil kun være synlige for beboere fra etagebyggeriet. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til at tage i tagpap kan opføres uden lister.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Ejeren af Tranegilde Strandvej 45A søger om lovliggørelse af en opført udestue og en tilbygning til garage. Ansøgningen er et resultat af geokodningen i Strandområdet. 

Sagsfremstilling

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.
Af § 5.2 fremgår en byggelinje på 5 meter i afstand fra vejskel.
Af § 6.4 fremgår, at garager mv. opført i skel ikke indenfor en afstand af 2,5 m fra skel må være højere end 2,5 m over terræn, og at taget skal have fald mod skel.

Udestuen er placeret i byggelinjen med en afstand til vejskel på 2,5 m i forlængelse af en godkendt tilbygning til enfamiliehuset.Tilbygningen er godkendt med en deklaration, der giver kommunalbestyrelsen ret til at kræve nedrivning med 3 måneders varsel. Byggelinjen på 5 meter på mindre veje er en gennemgående bestemmelse i hele Ishøj Kommune for at skabe åbne og grønne vejforløb, hvor huse og garager ikke ligger helt ud til fortovene. Der er ikke praksis for at dispensere for byggelinjer på stikveje. Det er administrationens vurdering, at byggelinjen bør fastholdes ved at stille betingelse om enten på lige fod med eksisterende deklarationen på tilbygningen med en ret til krav om nedrivning med 3 måneders varsel eller med en ret til krav om nedrivning ved salg af ejendommen, så det sikres, at udestuen nedrives og at dispensation fra krav om afstand til vejskel på den baggrund kan dermed meddeles. Det vurderes, at naboorientering er af underordnet betydning, da udestuens to sider vender ud mod veje. I lyset af erfaringen med klagesagen på Engsvinget 8 kan udvalget overveje, om der alligevel skal gennemføres naboorientering, selvom det ikke vurderes fagligt nødvendigt. I denne sag kan bemærkes, at ejeren har opført udestuen, uden at kommunen har modtaget klager.

Tilbygningen til garagen er placeret med gavlsiden tættere på skel end 2,5 m mod naboen i nr. 43 med en kiphøjde på max 2,8, og overskrider således højden i skel med max 30 cm. Administrationens vurdering tager bl.a. udgangspunkt i, hvad der tidligere er dispenseret til i området. For eksempel er der på Granvej 6 dispenseret for højden i skel. Derudover er det ønsket at bevare den samme æstetiske stil i hele garagen, hvorfor den er forlænget i samme højde som den eksisterende garage. En dispensation kan i dette tilfælde meddeles under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at give dispensation til udestuen på betingelse af, at der udarbejdes en nedrivningsdeklaration.
at give dispensation til garagetilbygningen under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Beslutning

Til første "at" tilføjes:

... med krav om nedrivning ved salg og med ret til krav om nedrivning med 3 måneders varsel.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at sende forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord i høring 8 uger. 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at udnytte den nordlige del af Winthersminde Erhvervsområde til transport- og distributionserhverv, samt produktionsvirksomheder med et stort transportbehov.

Lokalplanen stiller krav om, at beplantning, vej, belysning og skiltning bliver ens i hele Winthersminde Erhvervsområde, for at skabe et pænt og sammenhængende område.

Tranegilde Drængrøft omlægges, så den indgår som en del af et regnvandsbassin, der etableres under højspændingsledningerne. Regnvandsbassinet skal optage vand fra hele Winthersminde Erhvervsområde.

Transportkorridoren, som ligger langs motorring 4, og indgår i lokalplanområdet, fastholdes i landzone, og kan bruges til beplantning og ekstra parkering.

Lokalplanen offentliggøres sammen med afgørelsen om, at planen ikke medfører væsentlig virkninger på miljøet, der bør miljøvurderes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord sendes i høring 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens §13 og 15.

Bilag

Resume

Ansøgning fra virksomheden Kohberg Group A/S om udvidelse af forsøg med modulvogntog på Ishøj Stationsvej.

Sagsfremstilling

Virksomheden Kohberg Group A/S har den 20. september 2016 fremsendt en ansøgning om kørsel med modulvogntog på Ishøj Stationsvej. Ansøgningen er vedlagt som Bilag A. Virksomheden ønsker at forlænge det eksisterende vejnet til modulvogntog til deres brødfabrik i Høje-Tåstrup.

Det nuværende vejnet til modulvogntog, samt den ansøgte strækning fremgår af Bilag B. Den ansøgte strækning i Ishøj Kommune er cirka 2,4 km.

Ansøgningen behandles efter virksomhedsordningen for modulvogntog, og administrationen ansøger i samarbejde med virksomheden om de nødvendige tilladelser hos Vejdirektoratet og Politiet. Forsøget med modulvogntog startede i 2008. Det er kun vejstrækninger, som er med i bekendtgørelsen for modulvogntog, som må benyttes til kørsel med modulvogntog. I 2013 blev procedurerne med at få optaget strækninger i bekendtgørelsen gjort mere smidige for virksomhederne. Ordningen fra 2013 omtales som ”virksomhedsordningen”.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal projektet gennemgås af en uafhængig trafiksikkerhedsrevisor, som skal sikre, at sikkerheden ikke forringes.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det ansøgte imødekommes under forudsætning af, at ansøger afholder udgifter forbundet med ansøgning og eventuelle ændringer af Ishøj Stationsvej.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ansøger afholder udgifter forbundet med ansøgningen, og eventuelle udgifter til ændringer af Ishøj Stationsvej. Ishøj Kommune afholder alle driftsudgifter til ekstra slid og skader på vejen, som følge af kørsel med modulvogntog.

Lovgrundlag

Lov om offentlige vej
Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bilag

Resume

Muligheder for støjafskærmning mod Køge Bugt Motorvejens sydvestlige del mod Greve.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 21. september 2016 orienteret om status på en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma SWECO, som beskriver hvilke udfordringer og løsninger, der er forbundet med anlæg af en støjvold langs Køge Bugt Motorvejen. Rapportens hovedkonklusioner blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 8. september, og her udtrykte Byrådet interesse for at undersøge mulighederne for at igangsætte støjafskærmning i etape 4 (Ørnekærs Vænge) samt at undersøge mulighederne for medfinansiering fra en statslig støjpulje.

SWECO har udarbejdet forslag til emner, der skal undersøges med henblik på at kunne træffe beslutning om igangsættelse af støjafskærmning i etape 4.

De væsentlige emner, der skal belyses er:

  • Kontrol af beregningsforudsætninger. Herunder trafiktal og forventet fremtidig trafikudvikling på Køge Bugt motorvejen.
  • Undersøgelse af nye muligheder for støjdæmpning. Herunder forbedring af støjskærm på og langs fly-overen og rampe til motorring 4.
  • Inddragelse af eksterne. Herunder Vejdirektoratet og Greve Kommune. 

Undersøgelse af mulighederne for støjafskærmning i etape 4 forventes afsluttet i november 2016

Den statslige Støjpulje har finansieret støjafskærmning i Brandrup Dam og Hvidovre, og der er ikke afsat flere midler i øjeblikket fra statens side.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Rapporten, der beskriver forprojektet for støjafskærmning mod motorvejen er finansieret med 300.000 kr. over Økonomi- og Planudvalgets pulje.
SWECO har tilbudt at undersøge mulighederne for støjafskærmning i etape 4 indenfor en ramme af 92.000 kr.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.