Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 13. marts 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Landzonetilladelse til udstykning af landbrugsejendom efter reglerne i landbrugslovens § 10, stk. 4.


  

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har erhvervet ejendommen Torslundevej 211. Erhvervelsen sker for at sikre grundvandet på Københavns Vestegn.

Bygningerne frastykkes og restejendommen bliver en bygningsløs landbrugsejendom. Da ejendommen er omfattet af Solhøj Fælled projektområde skal delnr. 1 anvendes til pesticidfri landbrugsmæssig drift eller som grønt areal, som sker til sikring af grundvandet.

Landbrugsejendommen udstykkes efter reglerne i landbrugslovens § 10, stk. 4, der omfatter udstykning af landbrugsejendomme, som er i offentlig eje. Det betyder, at udstykningen ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i planloven § 36, og kræver derfor en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.
 
Arealet, hvor bygningerne ligger, udstykkes med en grundstørrelse på 5733 m². Restejendommen bliver registreret som en landbrugsejendom uden bygninger, som kun kan anvendes til landbrug og må ikke bebygges eller udstykkes yderligere.
 
Med udstykningen sker der ingen ændring i anvendelsen af arealer og der vil ikke kunne opføres ny bebyggelse.
 
Sagen har været i naboorientering. Der er ikke kommet bemærkninger til selve udstykningen, men udelukkende spørgsmål til den evt. ændrede anvendelse, som ikke er af betydning i denne sag  

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at give landzonetilladelse efter planlovens § 35 til udstykningen af ejendommen matr.nr. 3b m.fl. Torslundemagle By, Torslunde.  

Beslutning

Tiltrådt.  

Lovgrundlag

Planloven § 35, stk.1.
Landbrugslovens § 10, stk 4.

  

Bilag

Resume

Bygesagkontoret ønsker at gennemføre et testforløb for opfølgning på geokodningen i Pileskoven i Strandområdet.

Geokodning er en kobling mellem bygningsregistret og luftfoto, så data gøres mere overskuelige. Ved gennemførsel af geokodning konstateres nye bygninger, der er opført uden at være registreret, ligeledes konstateres nedrevne bygninger, som fortsat findes i registret, som begge fører til oprydning af data, så de svarer til de aktuelle forhold.

Testforløbet gennemføres, for at opnå et realistisk billede af de ressourcer, der skal anvendes til lovliggørelse af ejendommene.

Sagsfremstilling

Byggesagskontoret har  foretaget geokodning på alle bygninger i Ishøj i 2013.
I forbindelse med geokodningen har vi konstateret 1566 ejendomme med ulovlige bygninger, der kræver en lovliggørelse.

Der gøres opmærksom på, at der på en ejendom kan være flere ulovlige bygninger.

En ulovlig bygning er en bygning der ikke er registret i vores byggesagsarkiv, det kan skyldes fejlt i arkivet eller at bygningen er opført uden tilladelse. 

For at opnå et realistisk billede af de ressourcer, der skal anvendes til lovliggørelse af ejendommene, ønsker vi at gennemføre et testforløb i Pileskoven.

I Pileskoven er der konstateret at 47 ejendomme har opført ulovlige bygninger.

Forslag til testforløb:

  1. Orientering til borgere og virksomheder via hjemmesiden om at de skal få lovliggjort deres    ulovlige bygninger
  2. Udsendelse af standardbreve til ejendommene om henvendelse for lovliggørelse af bygningerne på deres ejendom
  3. Registrering i BBR med notat linje om, at bygningerne er opført uden tilladelse
  4. Opstart af påbudssag  

Forslag til standardbrev udleveres på mødet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at gennemføre testforløbet i Pileskoven.

Beslutning

Tiltrådt.

Standardbrev vedhæftet referatet

Bilag

Resume

Fastsættelse og offentliggørelse af kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af en byggesag for 2014.

Sagsfremstilling

En ændring af byggeloven pr. 1. januar 2014 fastsætter at kommunalbestyrelsen hvert år i januar måned skal fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af en byggesag.

Sagbehandlingstiden for en byggesag var i 2013:
4 ugerfor en fuldt oplyst byggesag, der ikke krævede supplerende oplysninger
6 uger ved en byggesag der kræver naboorientering/partshøring
8 uger ved en byggesag der også skal udvalgsbehandles.

Byggesagkontoret vurderer at sagsbehandlingstiden er på et fint niveau og oplever ikke utilfredshed hos vores ansøgere.

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at sagsbehandlingstiden fra 2013 fastholdes og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Byggelovens § 21 stk. 3 og Bygningsreglement 2010 kapitel 1.16, foreskriver at kommunalbestyrelsen hvert år i januar måned skal fastsætte og offentlige mål ofr kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af en byggesag.

Resume

Som besluttet i forbindelse med Ishøj  Kommuneplan 2009 - 2013 udarbejdes i 2014 en park- og naturpolitik for Ishøj Kommune. Politikken bliver til i tæt samarbejde mellem Park- og Vejcenter og Plan-, Byg- og Miljøcenter. Undervejs i processen inddrages andre interessenter inden for det grønne område. Et konsulentfirma bistår med uadarbejdelsen.

Høringsforslaget til politik fremlægges politisk til juni 2014, hvorefter 8 ugers offentlig høring følger. En endelig politik kan vedtages til efteråret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske vedtagelse af Ishøj Kommuneplan 2009 - 2013 blev det besluttet, at Park- og Vejcenter skulle udarbejde en park- og naturpolitik i indeværende kommuneplanperiode. Park- og Vejcenter har som opfølgning herpå i efteråret 2013 kvalificeret opgaven, og en projektstruktur er blevet etableret med styregruppemedlemmer og projektgruppemedlemmer fra Park- og Vejcenter samt Plan-, Byg- og Miljøcenter. Et konsulentfirma, Planværkstedet, er valgt til at bistå med indhold og proces for politikken. Følgelig udarbejdes i første halvdel af 2014 et forslag til park- og naturpolitik for Ishøj Kommune.
 
Politikken vil fastsætte nogle visioner og målsætninger for park- og naturområdet samt påpege udviklingsmuligheder inden for både det åbne land, de bynære naturområder samt de grønne områder i bymiljøet. Med politikken er det målet at opnå et styringsredskab til park- og naturforvaltning samt at bidrage til synliggørelse af kommunens park- og naturområder.
 
I politikken vil blive behandlet en række tværkommunale temaer, og som en del af processen planlægges inddraget fagligheder inden for park, natur, plan, vej, klima, børn & unge, sundhed, kultur og fritid samt erhverv. For yderligere at kvalificere indholdet planlægges et møde i foråret med udvalgte interessenter inden for park- og naturforvaltning. Grønt Forum vil være oplagt i den sammenhæng.
 
Høringsforslaget til park- og naturpolitik foreslås præsenteret til beslutning på Klima- og Miljøudvalgets samt Teknik- og Bygningsudvalgets junimøde samt efterfølgende Byrådets junimøde. Forslaget til politik vil efter politisk beslutning blive sendt i 8 ugers offentlig høring. En endelig politisk vedtagelse af politikken vil ligge i efteråret 2014. Park- og naturpolitikken vil i 2015 blive fulgt at et handlekatalog med angivelse af konkrete handlinger til realisering af målsætningerne.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at godkende den beskrevne fremgangsmåde.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:

... dog rykkes høringsperioden til august pga. sommerferien.

Tiltrådt.

Resume

På de kommunale veje og stier, samt private fællesveje registrerede Politiet 44 uheld i 2013. Uheldene i 2013 medførte, at 2 trafikanter fik lettere skader og 3 trafikanter fik alvorligere skader. 0 trafikanter blev dræbt i 2013.

Sagsfremstilling

Park- og Vejcenteret har påbaggrund af Politiets uheldsregistrering, udarbejdet en orientering om uheld på de kommunale veje, stier og private fællesveje i perioden 2009 - 2013.

 

Formålet med orienteringen er at give et overblik over uheldssituationen i Ishøj Kommune.

 

Orienteringen er vedlagt som notat (Bilag A), og et kort med uheldenes placering (Bilag B).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag