Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 13. april 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

For hurtigere at kunne imødekomme ønsket om at bygge større end lokalplanen for Gadekæret foreskriver foreslår Center for kommunale ejendomme og byggesager en delegationsbemyndigelse til at kunne dispensere administrativt for småbygningers dimensioner og areal i Gadekæret.

Sagsfremstilling

Center for ejendomme og byggesager foreslår bemyndigelse til delegation til at behandle sager, hvor der søges om dispensation for småbygninger dimensioner og areal i Gadekæret.

Ejendommene er omfattet af lokalplan 1.61 – Gadekæret, hvor:

§ 7.8 bestemmer, at pergolaer, overdækninger og udestuer skal opføres i fastlagte dimensioner 4,8 meter i bredden og enten 2,4 meter eller 3 meter i dybden.

§ 7.9 fastsætter, at der maksimalt må opføres 20 m² overdækket areal i hver have.

Boligforeningen er positivt stemt for, at der kan opføres småbygninger på op til 20 % af havearealet.

Der er tidligere meddelt dispensation fra § 7.8 til at pergolaer, overdækninger og udestuer kan opføres mindre end 4,8 meter i bredden, men ikke større, da der i så fald også skulle dispenseres fra arealet beskrevet i § 7.9. Kommunen dispenserede på baggrund af, at mange haver var så små, at de ikke kunne harmonere med de fastlagte dimensioner i § 7.8.

For hurtigere at imødekomme ønsket om at bygge større end lokalplanen foreskriver, ønskes bemyndigelse til administrativt at kunne dispensere fra lokalplanens bestemmelser, således at der i haver over 100 m² kan bygges op til 30 m² og opføres pergolaer, overdækninger og udestuer i frie bredder, men med en maksimal dybde på 4 meter.  

Der ønskes samtidigt bemyndigelse til administrativt at give afslag på ansøgninger, hvor det samlede areal af småbygninger på grunden overstiger ovenstående.

Ansøgningerne behandles individuelt med udgangspunkt i gældende lokalplan for området.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Center for ejendomme og byggesager bemyndiges til at kunne dispensere administrativt i sager med haver over 100 m² til at kunne bygge op til 30 m² og opføre pergolaer, overdækninger og udestuer i frie bredder/større dimensioner, men med en maksimal dybde på 4 meter.
at Center for ejendomme og byggesager bemyndiges til administrativt at kunne give afslag i sager, hvor arealet overskrider 30 m² og hvor dybden af pergolaer, overdækninger og udestuer overskrider 4 meter.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.