Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 13. oktober 2021 kl. 17:30

Byrådssalen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

På udvalgsmødet i juni besluttede Teknik- og Bygningsudvalget at igangsætte udarbejdelse af en trafikanalyse for Strandområdet på baggrund af oplæg fra MOE A/S.

Resultatet af analysen danner grundlag for udvalgets drøftelse om det videre forløb.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for 2021 fremgår det, at skal "afholdes et borgermøde i 1. kvartal 2021 om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej mod Ishøj Strandvej, og derved aflastes Tranegilde Strandvej og Ishøjvej".

COVID-19 har forhindret afholdelsen af et borgermøde, og det er endnu uvist, hvornår det afholdes.  

Undersøgelsen af trafikken i Strandområdet er kompleks, og på udvalgsmødet i juni besluttede Teknik- og Bygningsudvalget derfor at få en ekstern rådgiver til at lave en vurdering, som kan danne grundlag for både temamødet i Teknik- og Bygningsudvalget og senere et borgermøde.

Det er MOE A/S, som har udarbejdet trafikanalysen for Strandområdet. For at kunne give så troværdige svar som muligt på, hvad der vil ske, hvis der ændres i vejstrukturen, er der opbygget en trafikmodel, som simulerer trafikken i området.

En model er velegnet til at belyse konsekvenser ved trafikomlægninger på et systematisk og konsistent grundlag, og den er bygget op ved brug af data fra Vejdirektoratets tælledatabase, Mastra, fra før renoveringen af Tranegilde Strandvej gik i gang og den regionale trafikmodel for hovedstadsområdet (OTM 7.0). Modellen kan fremover nyttiggøres i vurderinger af andre scenarier for justeringer i vejnettet.

I vedlagte notat beskrives modelleringen af biltrafikken for to forskellige scenarier for vejnettet i Strandområdet.

Kompetencechef for Mobilitet, Jakob Høj, fra Moe deltager i starten af udvalgsmødet, og præsenterer resultatet af analysen og svarer på opklarende spørgsmål, hvorefter udvalget kan drøfte sagen og det videre forløb.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Samlet budget for analysen er 107.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter det videre forløb på baggrund af Moes gennemgang af trafikanalysen i Strandområdet.  

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at der efter kommunalvalget indkaldes til et møde med formænd for grundejerforeningerne, hvor de orienteres om trafikanalysen, og at der efterfølgende afholdes et borgermøde. Formændene for grundejerforeningerne inviteres snarest.

Bilag

Resume

Forslag til lokalplan 1.86, der dækker "Det store erhvervsområde", har været i offentlig høring i 10 uger. I perioden er der indkommet to høringssvar og én bemærkning. I høringsperioden var samtlige erhvervsdrivende i lokalplanområdet indkaldt til et borgermøde, men mødet blev aflyst pga. manglende tilmeldinger.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1.86 fastholder områdets anvendelse til erhvervsområde til industri, produktion, håndværk og udvalgsvarebutikker med pladskrævende varer. Forslaget implementerer desuden nye muligheder fra landsplandirektiv om detailhandel, hvor der gives mulighed for etablering af almindelige udvalgsvarebutikker i delområde D (ex. beklædning, hårde hvidevarer, sportsudstyr, legetøj m.m) og til pladskrævende butikker i delområde B (ex bilforhandlere, byggematerialer, planter m.m). Derudover bliver det muligt, at der kan etableres aktiviteter med kultur- og serviceformål.

Dertil kommer indførslen af nye bestemmelser for skiltning, beplantning og parkeringsforhold, der fremadrettet, sammen med højere bebyggelsesprocenter, skal være fundamentet for et attraktivt og veletableret erhvervsområde i Ishøj.

Lokalplanforslaget og Kommuneplantillægget er miljøscreenet, og det har været muligt at påklage afgørelsen af screeningen i fire uger.

Der er ikke modtaget klager.

Høringsperiode

Forslag til lokalplanen har været i høring i 10 uger. I perioden har Ishøj Kommune modtaget to høringssvar, der omhandler digital skiltning og Movias opmærksomhedspunkter i forbindelse med etablering af BRT på linje 400S. Vejdirektoratet har fremsendt en bemærkning vedr. Motorring 4 som har ført til, at Motorring 4 er taget ud af lokalplanområdets afgrænsning, da lokalplanen ikke regulerer på statsveje.

I høringsperioden var samtlige erhvervsdrivende i lokalplanområdet indkaldt til et borgermøde, men pga. manglende tilmeldinger blev mødet aflyst.

Der er til sagen vedhæftet tre bilag:

  • Et skema med administrationens kommentarer i "Høringsnotatet".
  • Et samlet overblik over alle høringssvar og bemærkninger i deres fulde længde i ”Hvidbogen”.
  • Lokalplan 1.86

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.86 Erhvervsområdet vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sagen drøftes i byrådet.

Annelise Madsen (UFP) ønsker sagen drøftet i byrådet, da hun mener, at man skal tage hensyn til indsigelserne fra Ishøj Erhvervsforening.

Lennart Hartmann Nielsen (V) afventer stillingtagen

Bilag

Resume

Grundejerne på Skovvej 20, 22 og 24 har henvendt sig til Ishøj Kommune med ønske om at beskære, fortynde og erstatte en række træer. Træerne er omfattet af en deklaration fra 1951. Nedenfor opridses sagens problemstillinger til drøftelse i Teknik- og Bygningsudvalget.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har fået en henvendelse vedr. træer fra borgerne på Skovvej 20, 22 og 24. Træerne, der er placeret på grundejernes matrikler, er omfattet af en deklaration fra 1951. (Bilag 1)

Jf. deklarationen skal et areal på 15 meter fra vejskel beplantes med træer, og som grundejer kan man kun beskære, fortynde og erstatte de udgåede træer med nye efter anvisninger fra Ishøj Kommune.

Grundejerne i Skovvej 20, 22 og 24 har kontaktet kommunen, idet de ønskede at fælde og beskære nogle træer, de ikke mente var sunde længere og som udgjorde en fare. I den forbindelse har Center for Park, Vej og Miljø i samråd med en ekspert fra Sitas besigtiget træerne, og der er udarbejdet en rapport med anbefaling af udtynding og beskæring. (Bilag 2) 

På Skovvej er der to matrikler, som er omfattet af samme deklaration, hvor grundejerne har fældet de fleste eller alle træerne i beplantningsbæltet uden at have fået tilladelse fra Ishøj Kommune (Bilag 3) Grundejerne i nr. 20, 22, og 24 spørger i den forbindelse, hvorfor de skal have tilladelse til fældning og beskæring, når andre uden konsekvens kan fælde alle træerne.

Center for Park, Vej og Miljø ønsker, at udvalget drøfter, hvordan dette skal håndteres, og i hvilken retning det ønskes, at man skal gå. Ophæver man deklarationen, vurderes det, at grundejerne på Skovvej vil fælde træerne, som er med til at give vejen sit karaktergivende grønne udtryk.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter, hvordan sagen skal håndteres og på hvilket grundlag, administrationen fremover skal arbejde.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at det grønne udtryk på Skovvej skal bevares, og at der skal genetableres et 15 meter bredt træbælte jævnfør den gældende deklaration, der hvor træerne er fældet.                                                

Bilag

Resume

Status på etablering af midlertidig pavillon til Center for Beskæftigelse fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at etablere midlertidige lokaler til Center For Beskæftigelse, herunder bl.a. Ishøj Kommunes Jobcenter. Lokalerne bliver etableret i en pavillon, som kommer til at stå på Brohusets matrikel i den ende, der støder op mod Next. Pavillonen forventes at være klar til indflytning den 1. december 2021. Den 3. januar 2022 åbner Jobcentret for borgerne.

Den midlertidige pavillon skal rumme arbejdspladser til størstedelen af Center for Beskæftigelses medarbejdere. Den vil være i brug, indtil Center for Beskæftigelses permanente lokaler i Brohuset er færdigbygget. Pavillonen indrettes til 46 arbejdspladser med et samlet areal på 656 kvm (se indretning i vedlagte bilag).

Parkering

Der er planlagt 30 parkeringspladser i forbindelse med pavillonen. Der er i den forbindelse behov for at udlægge grus og asfalt af hensyn til tilgængelighed, hvilket har medført en ekstra udgift.

Tilgængelighed

Adgang til pavillonen bliver for gående fra stationen via den sti, der går langs S-banen bag om Brohuset og herefter fortsætter mellem Next og Brohuset. Der bliver skiltet til Jobcenteret fra stisystemet. Kørende får adgang til Jobcentret via Brohusets eksisterende indkørsel, og der er planlagt parkering i arealerne rundt om pavillonen.

Ishøj Kommunes Tilgængelighedspanel har været inddraget i den fysiske indretning af de områder i og uden for bygningen, hvor borgere får adgang. Af særlige tilgængelighedstiltag kan bl.a. nævnes, at der etableres handicapparkering i nærheden af pavillonens hovedindgang, og hovedindgangens dør åbner automatisk. Der etableres tre samtalerum, som har ekstra god plads og brede døre mhp. at sikre tilgængeligheden for brugere i kørestol og elscootere. Der vil i velkomstområdet for borgerne være en person, som tager imod brugerne, når de ankommer til Jobcentret.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet.

Økonomi

Byrådet har afsat en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. ekskl. moms til finansiering af opstillingen af pavillonen, indkøb af IT udstyr samt inventar og derudover vedtaget, at lejeudgifterne til pavillonen finansieres via Brohusets bygherre/UFO-midler på Brohusets etape 2.


Der er behov for yderligere 315.000 kr. til etablering af parkeringspladser. Udgiften hertil finansieres via bygherre/UFO-midler på Brohusets etape 2.

Indstilling

Teknik– og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

De nuværende kontrakter for linje 120, 127 og 128 ophører ved udgangen af 2023, og det er Movias anbefaling, at linjerne udbydes med krav om emissionsfrihed (elbusser). Det foreslås, at Ishøj Kommune følger Movias anbefaling og forhøjer budgettet for den kollektive trafik med 0,2 mio. kr. fra 2024.


Movia skal modtage tilbagemelding senest den 30. oktober 2021, det vil sige inden afholdelse af Byrådsmødet i november. Der lægges derfor op til, at administrationen kan give Movia en tilbagemelding efter Økonomi- og Planudvalgsmødet under forudsætning af endelig politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

A21 er Movias udbud af almindelig rutekørsel omfattende linjer, som kører i Region Sjælland, Ishøj, Greve og Høje Taastrup Kommuner. De nuværende kontrakter ophører ved udgangen af 2023.

Linjerne, som er omfattet af de nuværende kontrakter, fremgår af Bilag 1 til udbudsgrundlag for A21. For Ishøj Kommune drejer det sig om linje 120, 127 og 128.

I perioden frem til den 30. oktober 2021 skal de kommuner og regioner, som er ejere af disse linjer, efter rådgivning fra Movia, beslutte det endelige udbudsgrundlag.

Et vigtigt element i beslutningen af det endelige udbudsgrundlag er den nærmere koordinering af udbudsgrundlaget for linjer, som har flere ejere, eller hvor flere ejere har linjer i samme udbudsenhed. Det er vigtigt at nævne, at alle ejerne skal være enige om udbudsgrundlaget. Region Sjælland, Greve Kommune og Høje Taastrup Kommune har tilsluttet sig Movias anbefaling om emissionsfrihed.

Med udgangspunkt i Movias mobilitetsplan og forventningerne til kommende miljøkrav, udbyder Movia ikke dieselkontrakter, der løber længere end 2030. Det betyder, at Movia enten udbyder linjerne med en 10+2-årig kontrakt med krav om emissionsfrihed (elbusser) eller en 5+1-årig dieselkontrakt.

Movia har sammenlignet den forventede merpris for Ishøj Kommune ved henholdsvis en 5+1-årig dieselkontrakt og 10+2-årig kontrakt med emissionsfrihed, med forventningerne til en ny 12-årig diselkontrakt (den typiske model optil nu).

Estimatet viser en merpris på 0,1 mio. kr. for en 5+1-årig dieselkontrakt og yderligere 0,1 mio. kr. for 10+2-årig kontrakt med emissionsfrihed. Estimatet er med udgangspunkt i, at linjerne udbydes samlet. Movias anbefaling er, at linjerne 120, 127 og 128 udbydes med krav om emissionsfrihed.


Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.


Økonomi

Merudgift ved 10+2-årig kontrakt med emissionsfrihed for Ishøj Kommune er estimeret til 0,2 mio. kr. pr. år.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

At følge Movias anbefaling om at udbyde linjerne 120, 127 og 128 med krav om emissionsfrihed.

At budgettet for den kollektive trafik fra 2024 forhøjes med 0,2 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har gennemført dette års reparations- og vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygværker. Renoveringsarbejderne har medført et meget begrænset forbrug til ekstraarbejder. De ubrugte midler foreslås derfor anvendt til opsætning af ny bro i Ishøj Søpark i samarbejde med Ishøj Forsyning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med oprensning af Ishøj Sø bliver der ændret på indløbet fra Baldersbækken, og her er det oplagt at indtænke nye rekreative muligheder i området. I samarbejde med Ishøj Forsyning er der ved retableringen indtænkt at forbinde stien omkring søen med en ny sti på tværs, hvor det nye indløb fra Baldersbækken til søen kommer. De to nye stier forbindes med en ny træbro.

Der er indhentet et tilbud på levering og opsætning af en ny bro, og udgiften foreslås delt ligeligt mellem Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune. Udgiften til nye stier afholdes af Ishøj Forsyning.

I forbindelse med dette års renoveringsarbejderne har der været brugt et meget begrænset beløb til ekstraarbejder, og derfor foreslår Center for Park, Vej og Miljø, at de ubrugte midler anvendes til opsætning af ny bro i Ishøj Søpark i samarbejde med Ishøj Forsyning.

Placering af stier og bro fremgår af vedlagte oversigtskort.


Økonomi

Udgiften til broen deles ligeligt med Ishøj Forsyning og finansieres af ubrugte midler, i alt kr. 114.211,- ekskl. moms.

Fremtidige driftsudgifter til nye stier og bro kan holdes indenfor Center for Park, Vej og Miljøs nuværende driftsbudget, da de vurderes at være meget begrænset.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at ubrugte midler kr. 114.211 ekskl. moms, anvendes til levering og opsætning af ny bro i Ishøj Søpark i samarbejde med Ishøj Forsyning.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Landsbyskoven udvides med 2,8 ha erstatningsskov.

Sagsfremstilling

Byrådet har indgået aftale om at erhverve 2,8 ha af ejendommen Pilemøllevej 25 med henblik på at rejse ny skov. Ejendommen ligger i et skovrejsningsområde i Ishøj Kommuneplan og grænser tæt op til Landsbyskoven og sølandskabet mod henholdsvis vest og nord.


Skoven vil blive plantet som erstatningsskov som følge af, at Hovedstadens Letbane langs det kommende tracé har ryddet fredskov i Vestskoven samt Kondiskoven i Ishøj. Erstatningsskov plantes for at opretholde og udvide skovarealet i Danmark. Det er et langsigtet mål, at Danmarks areal indenfor en trægeneration skal dækkes af 20-25 % skov. Ved rydning af fredskov erstattes skovarealet efter et princip på 1:2, dvs. ryddes 1 ha fredskov skal denne erstattes med 2 ha nyplantet skov. Hovedstadens Letbane har et ønske om, at erstatningsskoven så vidt muligt plantes i umiddelbar nærhed af letbanen og steder, hvor skoven er blevet ryddet. Plantevalget på det nye skovareal vil blive set i sammenhæng med den omgivende Landsbyskov, og det nye skovområde vil derfor opleves som en udvidelse af denne.


Plantning af træer forventes i foråret eller efteråret 2022.


I bilagene er der vedhæftet et kort og et tilhørende skema, der viser muligheder og begrænsninger for skovrejsning i Ishøj Kommune. En del områder er i kommuneplanen defineret som ’uønsket for skovrejsning’. Den afgørende årsag er, at området ligger i Fingerplanens transportkorridor, eller at der er andre former for ”beskyttelseshensyn”. Det betyder, at vi, hvis vi rejser skov i området, vil modtage en deklaration fra staten om at fjerne skoven i de tilfælde, hvor der skal etableres infrastruktur-, forsyningsanlæg og lign. i områderne. Det vil i et sådant tilfælde være Ishøj Kommune, der står for at afholde udgiften til at fjerne skoven. Derfor har administrationen vurderet, at det er uhensigtsmæssigt at arbejde med skovrejsning her. Der er dog stort fokus på mulighederne for skovrejsning, og i det vedhæftede materiale fremgår det, at der er flere steder i kommunen, som egner sig godt til skovrejsning, ligesom vi også kan overveje, om det er nogle områder, hvor vi kan ”skabe” andre former for værdifuld natur, som eksempelvis græsnings- og overdrevsarealer, som kan højne kvaliteten i vores landskaber.


En tilsvarende sag er forelagt Klima- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Ishøj Kommuneplan 2020

Økonomi

Udgiften til plantning af træer forventes dækket af statslige midler til erstatningsskov. Ishøj Kommune og Hovedstadens Letbane indgår aftalen, og der udbetales 35.000 - 40.000 kr. pr. ha til Ishøj Kommune, og det er Ishøj Kommune, som står for plantningen.


Fremadrettede driftsudgifter tillægges eksisterende vedligehold af Landsbyskoven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat penge til etablering af oaser samt opsætning af flere bænke og skraldespande på kommunens arealer. Der er udarbejdet et oversigtskort, som illustrerer, hvor Center for Park, Vej og Miljø påtænker placering af ovennævnte, jf. bilag.

Sagsfremstilling

Der etableres 4 nye oaser, som inviterer til et længere ophold, hvor man kan sætte sig ved et bord og evt. nyde sin medbragte mad. Oaserne placeres ved Marineforeningen på Skovvej, i Baneparken, på hundetræningsbanen ved Vejlebrovej samt på græsplænen mellem skovstykkerne på Brentevej. Se venligst de 4 røde prikker på kortbilaget.Skraldespande opsættes generelt, hvor der opleves et behov for en skraldespand set i forhold til, at der kastes meget affald på lokationen. Fugle kan være en stor udfordring i visse områder (f.eks. Traneparken) i forhold til at holde arealerne rene, da de hiver en masse skrald ud af skraldespandene i deres søgen efter føde. Derfor er der også i denne proces sat fokus på at få udviklet og testet nogle skraldespande, som er mere fuglesikrede. Skraldespandene er markeret med lyserøde prikker på kortet.

Bænke placeres, så de giver borgerne en mulighed for at tage et hvil på gåture rundt om i kommunen samt mulighed for, at man kan sidde og nyde en rolig naturskøn plet. Bænkene er derfor fortrinsvis placeret nær stisystemet. De syv bænke er markeret med blåt på kortbilaget.

Økonomi

I budgetaftalen for 2021 er der afsat 200.000 til etableringen af oaser, og 100.000 til flere bænke og skraldespande i byrummet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På Teknik- og Bygningsudvalget i marts 2021 besluttede udvalget, at Center for Park, Vej og Miljø gik videre med ansøgning om tilskudsmidler, gennem Cykelpuljen 2021, til opgradering af Vejleåstien og en del af Vejlebrostien.

Cykelpuljen 2021 er nu uddelt. Ishøj Kommune er ikke tildelt midler.

Sagsfremstilling

Transportministeriet har nu offentliggjort, hvilke projekter, der får del af Cykelpuljen 2021 (se oversigt i bilag). Ishøj Kommune er ikke tildelt midler.


Det betyder som udgangspunkt, at Ishøj Kommune selv må afsætte fuld finansiering, hvis der fortsat er et ønske om opgradering af Vejleåstien og Vejlebrostien. Ønsket om opgraderingen, skal også ses i sammenhæng med ønsket i budgetforlig 2021 om etablering af en supercykelsti til Høje Taastrup.


Den tidligere sagsfremstilling om ansøgning til Cykelpuljen 2021 er vedlagt som bilag. Her fremgår økonomien i projektet. Overslagsmæssigt er opgradering af Vejleåstien og Vejlebrostien estimeret til 6 mio. kr. eksklusive moms.


Center for Park, Vej og Miljø vil nu igen se nærmere på projektet og dets økonomi, og herefter fremlægge en beslutningssag for Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Der er i september 2021 ikke meddelt nogen dispensationer administrativt.

Medhold til kommunen fra Planklagenævn i lovliggørelsessag

Ifm. geokodning har der været en lovliggørelsessag på ejendommen Søvangen 3 med lovliggørelse af en carport, som er i strid med Lokalplan 1.32 – Strandområdet.

Af lokalplanens § 5.2 fremgår, at der langs alle øvrige veje pålægges en byggelinje på 5 m i afstand fra vejskel, hvilket carporten overtræder med 3 meter.

Sagen blev forelagt TBU den 17.09.2019, hvor ansøger fik afslag på ansøgning om dispensation og muligheden for at tinglyse en nedrivningsdeklaration ved fraflytning.

Ansøger påklagede herefter afgørelsen til Planklagenævnet. Planklagenævnet afgjorde sagen i juni 2021, hvor kommunen fik medhold.

Forholdet skal fysisk lovliggøres senest 01.11.2021, hvorefter ejer politianmeldes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.