Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 13. december 2022 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Klimakrise og krig i Europa betyder, at reduktioner i energiforbruget er nødvendige i forhold til forsyningssikkerhed generelt og af økonomiske grunde. Konkret betyder energikrisen for Ishøj Kommune, at energibudgettet forventeligt overskrides med 5-10 mio. kr. i 2023.

Administrationen har allerede gennemført en række tiltag for at reducere energiforbruget. D. 9. august 2022 besluttede Ishøj Byråd at fremrykke ca. 2 millioner fra CO2-puljen fra budgetår 2023 til 2022 for at fremskynde investeringer i energitiltag og dermed energibesparelser. Det vil primært have effekt i 2023, da projekterne først bliver afsluttet i slutningen af i 2022. Se bilag 2 for udførlig liste med energitiltag igangsat i 2022.

Det foreslås at gennemføre yderligere tiltag, der reducerer energiforbruget i kommunen. Reduktioner af energiforbruget betyder færre udgifter, men reduktioner i energiforbruget vil kunne mærkes negativt af brugere og medarbejdere i bygningerne, f.eks. som forringet indeklima eller service.

De fremlagte kan gennemføres hurtigt og billigt og kan være midlertidige, indtil energisituationen er normaliseret.

Administrationen foreslår tre konkrete tiltag, (virkemiddelkatalog, bilag 1).


De tre konkrete forslag til beslutning omhandler:

  • svømmehallen genindfører lukkeperiode og begrænser funktioner (forslag med højt besparelsespotentiale)
  • udebelysning på kommunale ejendomme og arealer, der ikke har en tryghedsskabende eller sikkerhedsmæssig funktion, gennemgås mhp. at reducere yderligere (forslag med moderat potentiale)
  • vandkulturbådens energiforbrug begrænses til vintersæsonen (forslag med moderat potentiale)


I det vedlagte bilag 1 er der desuden et afsnit, der beskriver fem tiltag, som administrationen igangsætter for at følge KL's anbefalinger til kommunerne om at reducere engergiforbruget og for løbende at vurdere mulighederne for at reducere energiforbruget.

Økonomi

Tabellen nedenfor viser de forventede energiudgifter på kommunens samlede budget. Energipriserne svinger meget i øjeblikket og er svære at forudsige. Der er taget udgangspunkt i seneste priser (ultimo oktober) og energileverandørernes forudsigelser.


Energi- og vandpriser. 1.000 kr.


2022 (fra sep)

2023

El

14.300

17.200

Fjernvarme

5.500

5.500

Afkølingstarfif

400

400

Gas

900

3.100

Olie

40

40

Varme, sum

6.800

9.000

Vand

2.100

2.100

Samlet

23.200

28.300Der er ikke forbundet udgifterne til den tekniske implementering af de tre forslag til indsatser eller de konkrete tltag, som administrationen iværksætter (jf. bilag1). Indtægtsbudgetterne vil derimod påvirkes negativt ved regulering af åbningstider og tilbud på svømmehal og vandkulturbåd. Dette søges reguleret ved budgetopfølgning i 2023.


Indstilling

at forslag 1, 2 og 3 i virkemiddelkataloget til implementering vedtages til gennemførsel hurtigst muligt, og at afledte økonomiske konsekvenser på indtægtssiden håndteres i forbindelse med budgetopfølgning i 2023.

at orienteringen om planlagte tiltag til energireduktion (tiltag 4-8) til tages efterretning.


Beslutning

Sagen tilbagesendes til administrationen til fornyet behandling. Kultur -og Fritidsudvalget høres inden beslutning i Teknik- og Bygningsudvalget.

Beslutningskompetence

Teknik- og Bygningsudvalget


Beslutningstema

Til beslutning foreslås tre indsatser til at samtidig at reducere energiforbruget i forhold til forsyningssikkerhed og at holde overskridelsen af energibudgetterne på lavest mulige niveau. Til orientering beskrives tiltag til energibesparelser, som administrationen iværksætter.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt med den bemærkning, at der efter behandling af sagen sker en offentliggøres af projektets indhold.


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i september 2022, at der som et led i helhedsplanen for Ishøj Bykerne skulle udarbejdes med at undersøge hvordan der kan etableres flere pladser til pendlerparkering i bykernen. På baggrund af denne beslutning drøftede Teknik- og Bygningsudvalget i oktober 2022 mulige løsninger og udfordringer ved pendlerparkering i bykernen.

På nuværende tidspunkt er der 32 parkeringspladser langs Stenbjerggårds Allé, som er forbeholdt pendlere. Efter den nuværende lovgivning er det hverken muligt at kontrollere eller håndhæve at disse parkeringspladser udelukkende benyttes af pendlere.

Administrationen foreslår, at reguleringsmuligheder for tidsbegrænsning undersøges i forhold til at understøtte pendlerparkering men forhindrer langtidsparkering på offentlige parkeringsarealer i bykernen. Ligeledes skal det undersøges, om det er muligt at kombinere tidsbegrænsning og beboerlicenser for at optimere brugen af eksisterende parkeringsarealer i bykernen. En dialog kan igangsættes med grundejerforeninger og boligforeninger om at indgå en brugsretsaftale, hvor Ishøj Kommune kan henvise borgere til et antal parkeringspladser i dagtimerne.

Der peges i notatet på flere muligheder for anlæg af nye parkeringspladser i konstruktion eller terræn samt dobbeltudnyttelse af eksisterende parkeringspladser. På trods af manglende administrative beføjelser til at håndhæve pendlerparkering, kan Ishøj Kommune indrette bykernen til at understøtte det gode skifte mellem bil og kollektiv transport ved at styrke forholdene for fodgængere til stationen.

Administrationen foreslår, at det undersøges, om det er muligt at indgå i en forsøgsordning med Bilka for en begrænset periode, hvor f.eks. en del af Bilkakælderen kunne reserveres til pendlerparkering i et vist tidsrum i dagtimerne. Ligeledes kan der blive udført en analyse, der kan belyse om Bilkas serviceniveau for kundeparkering påvirkes af udpegningen af et område til pendlere.

Lovgrundlag

Ingen

Indstilling

at administrationen arbejder videre med de anbefalede forslag til etablering af flere pendlerpladser i bykernen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Bygningsudvalget.

Beslutningstema

Teknik- og Bygningsudvalget drøftede i oktober 2022 udfordringer og mulige løsninger i forhold til pendlerparkering i bykernen. På baggrund af disse drøftelser har administration udarbejdet et forslag til hvilke muligheder der bør arbejdes videre med.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget B2022 vedtaget at igangsætte udvidelsen af indskolingshuset på Ishøj Skole i årene 2023 og 2024. Udvidelsen af indskolingshuset ønskes igangsat, da kapaciteten på Ishøj Skole bliver udfordret af den forventede udvikling i børnetallet. Skolen har derfor behov for flere klasseværelser til undervisning samt behov for flere grupperum.

Igennem de seneste år er der blevet arbejdet på flere modeller for, hvordan en udvidelse kan tage sig ud, og efter dialog med skolen foreslås en model, hvor det eksisterende indskolingshus udvides for at tilvejebringe de ekstra kvadratmeter.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede procesplan, som overordnet beskriver processen frem mod åbning af en ny tilbygning, samt viser placeringen af den nye bygning på matriklen. I første kvartal fremlægges den endelige ramme for projektet samt udbudsform. Derefter udbydes opgaven, og der projekteres i løbet af sommeren og byggearbejdet igangsættes i efteråret 2023 og ventes færdigt til skolestart 2024.


Sagen omkring en udvidelse af skolen er tidligere blevet behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget i april 2021.

Lovgrundlag

Tilbudsloven

Økonomi

Procesplanen har ikke økonomiske konsekvenser. Udvalget vil blive forelagt en særskilt sag, når der søges anlægsbevilling forventeligt i 1.kvartal 2023.

Indstilling

at procesplanen for udvidelse af Ishøj Skole godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

For at igangsætte opførelsen af en ny tilbygning til indskolingshuset på Ishøj Skole, skal der godkendes en procesplan for projektets videre forløb.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over dispensationer i forbindelse med byggesager:

Der er i december ikke administrativt meddelt nogen dispensationer eller landzonetilladelser af Byg.


Se Årshjul, bilag 1.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Beslutningskompetence

Teknik- og Bygningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Bygningsudvalget.