Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16:30

Mødelokale 8D, etage 8, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Byråd drøftede en strategi for kunst i det offentlige rum på byrådsseminaret i maj. På baggrund af drøftelserne er oplægget tilrettet, og sendes til drøftelse i alle stående udvalg.

Sagsfremstilling

Strategiens afsæt er, at Ishøj Kommune udvikler en helhedsorienteret og langsigtet plan for, hvordan kunst indgår i de offentlige rum og bygninger. Strategien angiver en række mulige indsatsområder og muligheder, der kan gribes for at indarbejde kunsten i det offentlige rum. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner eller projektbeskrivelser for strategiens foreslåede indsatsområder. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at strategien for kunst i det offentlige rum godkendes.

Beslutning

Ny indstilling:

Teknik- og Bygningsudvalget
bakker op om intentionerne i strategien om mere inddragende kunst i byrummet og indstiller følgende til det fremtidige arbejde:
- Ved fremtidigt byggeri skal man henstille til bygherrer, at de indtænker kunst i byggeriet, og kommunen skal også selv arbejde for at få mere kunst ind i det offentlige rum.
- Kan ikke gå ind for at binde 2 % af budgettet til kunst eller støtte Arken yderligere.
- Er imødekommende overfor at profilere og styrke samarbejdet med Arken, hvor det er muligt.
- Strategien skal styrke Ishøjs potentialer som et attraktivt sted at bo, leve, besøge, arbejde eller drive erhverv. 

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På Økonomi- og Planudvalgets møde den 29. april 2019 indstillede udvalget, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 10 mio. kr., som fordeles på fagudvalgene. Rammen på 10 mio. kr. reduceres med besparelser ved at flytte funktioner ind i Brohuset, og udvalgsrammerne reduceres forholdsmæssigt. Endvidere, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni.

Sagsfremstilling

Der er fortsat en række ubekendte forhold omkring budget 2020 – ikke mindst uklarhed om resultatet af den kommende økonomiaftale, og dermed indtægtssiden (tilskud og udligning og skatter). Men med forbehold herfor, og efter fremrykning af kunststofbane til 2019 og reduktion vedrørende ny genbrugsplads (anlæg) samt foreløbig opgørelse af tekniske korrektioner (i alt -10,250 mio. kr.), udviser den aktuelle bundlinje i budget 2020 en ubalance på lige under 2 mio. kr. (underforudsætning af særtilskud på 20 mio. kr.). Ubalancen er dog stigende i overslagsårene, til 25,5 mio. kr. i 2023.

I 2020 tegner der sig desuden en overskridelse af den tekniske serviceramme i størrelsesorden 14,2 mio. kr., lige som der under de givne forudsætninger vil være tale om et markant træk på kassebeholdningen.

På denne baggrund foreslog borgmesteren, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 10 mio. kr., hvoraf Teknik- og Bygningsudvalgets andel udgør 1,0 mio. kr.

Der vil på sigt være en række besparelser i forbindelse med flytning af kommunale aktiviteter til Brohuset. I 2020 er det dog begrænset, idet der alene vil være tale om ca. 275.000 kr. (200.000 kr. vedr. lejeindtægt fra læger og 75.000 kr. i besparelse vedr. Ishøj Job og Uddannelse). Den sparede lejeudgift ved at flytte Hjemmeplejen fra det tidligere Turistkontor på 0,9 mio. kr. er indregnet i den aktuelle bundlinje, som en teknisk korrektion. Efter 2020 kan der komme yderligere besparelser, når/hvis hjælpemiddeldepot, borgerservice, foreningshuset mv. flytter ind i Brohuset. 

I de kommende måneder drøfter fagudvalgene forslag til besparelser inden for de anførte rammer. Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter. Der gives en fornyet status på budget 2020 inden sommerferien.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at udvalget drøfter budget 2020 inden for udvalgets områder, herunder forslag til mulige besparelse inden for en ramme på 1,0 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der forud for næste udvalgsmøde ses nærmere på følgende mulige besparelser:

  • Bygningsvedligehold
  • Strandparken
  • Ishøj Havn
  • Salg af kommunale ejendomme og deraf følgende besparelser på drift og vedligehold (ejerskab og dermed salg ligger ikke i udvalget)
  • Afsætte den del af den afsatte energipulje til at ansætte en, der kan finde yderligere energibesparelser på de kommunale ejendomme (estimeret besparelse 500.000 kr.)
  • Aftaler med grundejerforeninger om fx græsslåning, snerydning og legepladser mv.: kommunens forpligtelser versus praksis? 

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget- og regnskabssystem, revision mv.

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.
Listen lægges på dagsordnen i næste måned.

Beslutning

Til efterretning.