Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 14. august 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj.

Resume

Ejeren af Brentevej 3 ønsker at opføre en garage med en højde på 3,5 meter i naboskel.                                     

Sagsfremstilling

Byggeriet er påbegyndt uden byggetilladelse, og ejere har på baggrund af klager fra naboen fået pålæg om at standse byggeriet.

Ejeren af Brentevej 3 har søgt om dispensation fra lokalplan 1.12 til at opføre en garage med en højde på 3,5 meter i naboskel. Garagen ønskes opført med sadeltag i stedet for fladt tag. Garagen er ikke placeret parallelt med naboskellet, hvilket betyder at højden, der skal dispenseres fra, varierer (bilag C). En anden placering på grunden er uhensigtsmæssig, da den i så fald enten skal flyttes ned i baghaven eller tættere på vej, hvilket kræver en dispensation fra vejbyggelinjen.
 
Da der er væsentlig terrænforskel ind til naboen på Tranegilde Bygade 2, som ligger lavere, har administrationen fastlagt et niveuplan for garagen, der ligger 40 cm under husets niveauplan. Niveauplanet er lagt lavere i forhold til husets, for at tilpasse den samlede bebyggelse områdets karakter og nabobebyggelsen. Et niveauplan afgør, hvorfra man skal måle en bygnings højde.
 
Sagen har været i naboorientering, og der er modtaget indsigelser (bilag D).
 
Naboen på Tranegilde Bygade 2 påpeger, at garagen vil fremstå væsentligt højere set fra deres grund (bilag D) og er imod, at der meddeles en dispensation fra lokalplanen.

 
Småbygninger i Tranegilde Landsby er tidligere sagsbehandlet udfra bygningsreglementets bestemmelser. Bygningsreglementet tillader, at der kan opføres småbygninger i skel på op til 2,5 meter i højden.

En tilladelse i overensstemmelser med bygningsreglementet vil indebære, at højden bliver 1 m lavere end ansøgt og at der kun kan være fladt tag. 


Lovgrundlag

Lokalplan 1.12 § 6.7 fastsætter at bygninger ikke må opføres nærmere skel end 2,5 meter. Lokalplan 1.12 § 6.10 fastsætter at bebyggelsens højde i skel kun må være 1,4 meter x afstand til skel.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager ikke at give tilladelse til en garage med en højde på 3,5 m og sadeltag, men at godkende en højde på 2,5 m udfra det fastsatte niveauplan og fladt tag og meddeler på disse vilkår dispensation fra (§6.7) og §6.10 i lokalplanen.

                           

Beslutning

Tiltrådt.

                                      

Bilag

Resume

Ejeren af Ishøj Bygade 102, søger om dispensation fra byplanvedtægt 1.17 og deklaration om vejbyggelinje af 13. juni 1935, til at opføre en ny dobbeltgarage i forlængelse af eksisterende bolig i vejskel mod Ishøj Bygade.                          

Sagsfremstilling

Ejeren af Ishøj Bygade 102, matr.nr. 43b Ishøj ønsker at opføre en ny dobbeltgarage i forlængelse af eksisterende enfamiliehus og skabe en ny adgangsvej til grunden via Ishøj bygade. Nuværende adgang til grunden foregår via Ishøj Søndergade.
 
Garagen ønskes placeret ud mod Ishøj Bygade, cirka 4 m fra vejmidten og kræver en dispensation fra Byplanvedtægten og deklaration om vejbyggelinje af 13. juni 1935, der fastlægger en vejbyggelinie på 12,5 m. fra vejmidten.
 
Ejeren begrunder sin ansøgning med, at Ishøj Søndergade trafikeres meget af gående skolebørn og af ansatte på Ishøj Gaard og derfor ønsker ejeren at mindske farlige situationer ved at flytte indkørslen til Ishøj Bygade. Ejeren ønsker at opføre garagen i forlængelse af sit hus med samme tagkonstruktion for at give et bedre helhedsudtryk af bebyggelsen. Ejeren mener ikke, at et fladt tag vil harmonere med det eksisterende.
 
Sagen har været i høring hos Park- og Vejcentret der anbefaler, at der gives afslag på det ansøgte og fastholder deres udtalelse fra tidligere ansøgning (bilag D). Begrundelsen er, at den nye adgangsvej vil forringe trafiksikkerheden på Ishøj Bygade.
 
Garagen i forlængelse af det eksisterende enfamiliehus med rejsning på taget vil give bebyggelsen, som helhed, et dominerende udtryk mod Ishøj Bygade, da den placeres i vejskellet. Kommunen ønsker at fastholde bestemmelsen om at friholde arealet inden for vejbyggelinjen for at bevare områdets karakter med tilbagetrukne bygninger.
 
På baggrund af vejmyndighedens udtalelse anbefaler administrationen, at der gives afslag på ansøgningen om dispensation fra vejbyggelinjen. 


Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 17, § 7, angående vejbyggelinje.
Deklaration om vejbyggelinje af 13. juni 1935.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på det ansøgte for at undgå yderligere trafikbelastning på Ishøj Bygade samt at friholde arealet inden for vejbyggelinjen for at bevare områdets karakter med tilbagetrukket bebyggelse.        

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Dispensationsansøgning i forbindelse med opførelse af 18 boliger på ejendommen
Fasanvangen 1.  

Sagsfremstilling

Felthaus Arkitekter A/S har på vegne af Lejerbo søgt om en række dispensationer i forbindelse med de 18 boliger, der skal opføres på ejendommen Fasanvangen 1. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.62 for Boliger og Bydelscenter ved Ishøj Strandvej.
 
Felthaus Arkitekter A/S søger dispensation til følgende:
 
1. Der søges om dispensation til at opføre 18 boliger.
Ansøgeren bemærker at den maksimale byggeret på 2000 m2 som beskrevet i lokalplanens
§7.4.2 overholdes. 
Ad 1) Det er administrationens vurdering, at der kan meddeles en dispensation til opførelse af 18 boliger, da den beskrevne byggeret på 2000 m2 samt krav til en parkeringsplads pr. bolig overholdes.

2. Der søges om dispensation til at opføre bebyggelse, der ikke har grønne tage.
Begrundelsen er, at det er vanskeligt at udføre, idet ca. halvdelen af tagarealet er dækket af solceller og andre dele af tagfladen er med ovenlys.
(se placering af solceller på vedlagte plan- og snittegning). 
Ad 2) halvdelen af tagarealet kan beplantes, herudover giver beplantningen en visuel kvalitet, da tagene på rækkehusene vil kunne ses fra naboejendommene. Teknik- og Bygningsudvalget har tidligere indenfor samme lokalplan meddelt dispensation om fritagelse for etablering af grønne tage til etageboliger, da 2.130 m² der skulle have været asfalteret blev omlagt til have med naturlig nedsivning. 

3. Der søges om dispensation til at opføre udhuse til de enkelte boliger,
(se placering af skure på vedlagte situationsplan).
 
Udhuse udføres med udvendig beklædning af vandret klinklagt træ, imprægneret/overfladebehandlet i sort-grå farve, betongulv der er støbt på stedet og fladt tag med 2 lags tagdækning.
Ad 3) Administrationen vurderer, at opførelse af udhuse til de enkelte boliger kan accepteres, da udformning, placering og materialer bliver ens for alle.

4. Der søges om dispensation til fritagelse fra tilslutning til den kollektive varmeforsyning. Bygningerne opføres som 0-energibygninger med solceller og varmepumper som tilskudsvarme.
Ad 4) Planlovens § 19, stk. 4 foreskriver, at byrådet skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt vameforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.


Lovgrundlag
Af lokalplanens § 7.6 fremgår det, at der i delområde 1 og 2 maksimalt må bygges 100-110 boligenheder. Der er allerede bygget 93 boligenheder,

Af lokalplanens § 8.2.3 fremgår det, at tage skal være grønne med beplantning til at opsuge og forsinke regnvand.

Af lokalplanens § 7.4.5 fremgår det, at der ikke må etableres skur, garage, overdækning eller anden sekundær bygning i delområde 2.

Af lokalplanens § 11.2 fremgår det, at ny bebyggelse ikke uden kommunens tilladelse må tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at imødekomme dispensation til 18 boliger med tilhørende udhuse samt fritagelse fra tilslutning til den kollektive varmeforsyning, da boligerne opføres om 0-energibygninger, men fastholde lokalplanens bestemmelse om, at tage skal være grønne med beplantning til at opsuge og forsinke regnvand.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag af 14.8.2014 udleveret på mødet.

Bilag

Resume

Der søges om dispensation fra lokalplan 1.32, til et nyt enfamiliehus, beliggende i sidste række ned mod Strandparken. Huset vil blive opført med ensidig taghældning og gavlen der vender ned mod Strandparken vil fremstå i 2 etager.  

Sagsfremstilling

Ejerne af Engsvinget 16 søger dispensation fra lokalplanen 1.32, til opførelse af et nyt enfamiliehus. Husets gavl, der vender ned mod Strandparken, vil fremstå i 2 etager og en del af taget vil overskride det skrå højdegrænseplan.
 
Det gamle sommerhus, samt alle småbygninger på grunden rives ned og et nyt arkitekt tegnet enfamiliehus påtænkes at blive opført. Pga. matriklens smalle udformning og for at kunne udnytte grunden optimalt, har Arkitekten sammen med bygherren valgt at tegne et aflangt hus, der varierer i etagehøjden og med ensidig taghældning. Gavlen ned mod Strandparken fremstår i 2 etager med en maksimal højde på 6,8 m. En del af dette tag overskrider det skrå højdegrænseplan.
 
Sagen har været i nabohøring, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.
 
Administrationen vurderer, at det arkitekttegnede hus i sin stil og udformning passer meget godt ind i områdets karakter. De ensidige taghældninger og de forskudte etager får ikke huset til at fremstå større end, hvis der blev bygget et traditionelt enfamiliehus med et saddeltag. Maksimal højde for huset, er den gavl der vender ned mod Strandparken og vil fremstå som i 2 etager og er 6,8 m høj og er ca. 5,3 m bred.  Denne del af bebyggelsen, lukker ikke af for evt. udsyn ned til Strandparken, for de bagvedliggende ejendomme. Det stykke, der overskrider det skrå højdegrænseplan er begrænset til ca. 1 m af taget og har ikke nogen gener for naboen.
 
Bebyggelserne i første række ud mod vandet har frit udsyn ud over vandet. Byggestilen for denne række er anderledes i forhold til resten af lokalplanområdet. Nogle af husene er store pga. matriklernes størrelse. Nogle af de facader og gavle, som vender ned mod Strandparken, fremstår som bebyggelser i 2 etager.


Lovgrundlag 

Lokalplan 1.32 § 6.2 foreskriver at: Bygninger må kun opføres med en højde på maksimalt 1½ etage, og bygningshøjden over terræn må ikke overstige 8½ meter.   BR10 § 2.2.3 stk. 1 nr.1 forskriver at: Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 1,4 x afstand til naboskel og sti.

 

Indstilling

Teknik-og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til, at den højeste del af husets gavl, der vender ned mod Strandparken, gerne må opføres i 2 etager og at der dispenseres for den del af taget, der overskrider det skrå højdegrænseplan.    

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der søges om dispensation fra lokalplan 1.17 og godkendelse af nyt standardprojekt for gavlvindue til enderækkehuse i Grundejerforeningen Strandgårdsparken.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Strandgårdsparken søger om dispensation og godkendelse af et standardprojekt for montering af et gavlvindue i enderækkehuse.
 
Standardprojektet har været forelagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 19. november 2012.
 
Lokalplan 1.17 er gældende for området.
 
Det nye gavlvindue for enderækkehusene, skal følge den samme højde og underkant og placeres i samme dybde, som de eksisterende vinduer på huset gårdfacade.
Det nye vindue i gavlen kan placeres frit i horisontal retning, dvs. vandret, dog skal vinduet have en minimumsafstand på 0,5 m til husets hjørne fra vinduets yderste åbning.
 
Der er på nuværende tidspunkt 3 grundejere, der afventer en godkendelse af projektet. Når projektet er godkendt, vil grundejerne indsende deres ansøgninger til Ishøj Kommunen.
 
Administrationen vurderer, at det nye gavlvindue ikke vil ændre på bebyggelsens ensartede udseende og områdets karakter. Gavlvinduets udformning og udseende vil være, som de eksisterende vinduer der er på rækkehusets gårdfacade. Der foreslås, at der gives dispensation til projektet.


Lovgrundlag

Ifølge lokalplan 1.17 §7.11 skal ændringer af bebyggelsens ydre udformning godkendes af Byrådet.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at dispensere fra lokalplanen §7.11 og godkende projektet som et standardprojekt for Strandgårdsparken for de enderækkehuse der er markeret iht. bilagsmaterialet. Hver enkelt grundejer skal søge og indhente en tilladelse fra kommunen før arbejdet må påbegyndes. Administrationen bemyndiges til at administrativt give dispensation i hver enkelt sag, hvis der ikke modtages væsentlig indsigelse ved en nabohøring.  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ejeren af Baldersvej 14 har etableret et hævet opholdsareal i forbindelse med en om- og tilbygning af deres bolig. Sagen har været påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som har vurderet, at det hævede opholdsareal skal betragtes som byggeri i 2 etager.

Sagsfremstilling

Ejeren af Baldersvej 14 har søgt om dispensation for at få lovliggjort et hævet opholdsareal, som de etablerede i forbindelse med en om- og tilbygning af deres bolig. Der er udstedt byggetilladelse til byggeriet den 22. november 2012. Byggetilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, idet Plan-, Bygge- og Miljøcenteret i sagsbehandlingen havde vurderet, at det hævede opholdsareal ikke skulle betragtes som byggeri i 2 etager.
 
Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at Kommunens vurdering af det hævede opholdsareal ikke var korrekt. Iht. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, skal det hævede opholdsareal betragtes som byggeri i 2 etager og kræver, at kommunen giver en dispensation fra Byplanvedtægt nr. 18 til at etablere et hævet opholdsareal, idet det overskrider 1½ etage.
 
Byplanvedtægt nr. 18 er gældende for området og ifølge § 4, må der kun opføres byggeri i 1½ etage.
 
Sagen har været i høring hos naboerne og der er modtaget en indsigelse, der handler om at der er væsentlige indbliksgener fra det hævede opholdsareal, og at byggeri af det omfang ikke er forventeligt ud fra byplanvedtægtens bestemmelse.
 
Administrationen vurderer, at det hævede opholdsareal i sin udformning og udstrækning, ikke fremstår som en reel 2 etages bygning, på trods af, at den teknisk skal behandles som byggeri i 2 etager.

Det er vurderingen, at en dispensation til et hævet opholdsareal ikke vil ændre karakteren af boligområdet. I forhold til indbliksgener for naboerne er det vurderingen, at der ikke fremkommer øgede indbliksgener, da boligens afstand og udformning til naboerne er uændret efter ombygningen. Det hævede opholdsareal giver ikke flere indbliksgener end der tidligere har været fra boligens tagkvist. Afgørelsen bør ikke få konsekvenser for resten af bebyggelsen i området, idet bygningerne i området omfattet af Byplanvedtægt nr. 18, bør fastholdes som 1½ etage. På den baggrund foreslås det, at der gives en dispensation fra Byplanvedtægt nr. 18, til byggeri i 2 etager alene i form af et hævet opholdsareal iht. Natur og Miljøklagenævnets vurdering om, at det hævede opholdsareal, der er opført, skal betragtes som byggeri i 2 etager.  


Lovgrundlag 

Byplanvedtægt nr. 18 § 4 stk. 2 forskriver at, bygninger må kun opføres med èn etage med udnyttet tagetage. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til opførelse af byggeri i 2 etager i form af et hævet opholdsareal.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Dispensationsansøgning i forbindelse med etablering af skiltepylon ud mod Industribuen for ejendommen beliggende på Industribuen 7A-B.  

Sagsfremstilling

Carl Ras og Dinos Legeland, der er lejer af ejendommen beliggende på Industribuen 7A og B, har søgt om dispensation til at etablere et skiltepylon ud mod Industribuen.
 
Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 3
 
Bygningen ligger i 2. række mod Industribuen og er ikke synlig fra vejen. Carl Ras og Dinos Legeland ønsker at opstille pylonen, for at synliggøre deres firmaer fra indkørselsvejen Industribuen.
 
Pylonen bliver 6 m i højden og 1,9 m i bredden og placeres ca. 12 m fra Industribuens vejmidte.  
Der er før givet dispensationer til lignende skiltepyloner i området.
 
Sagen har været i nabohøring og i høring hos Park og Vej, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.
 
Administrationen vurderer at skiltepylonen, som placeres ud mod Industribuen, ikke giver trafikale gener. Skiltepylonen er tilnærmelsesvis i samme størrelse og udformning, som de skiltepyloner der tidligere er dispenseret for i området. Derved fastholder man, at den ønskede ensartethed for skiltepyloner i området bevares.


Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 3, § 4, stk. 3 forskriver at: ”Langs de 20 m brede veje pålægges en byggelinie i 20 m afstand fra vejmidte”..

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til, at der kan opstilles en skiltepylon ud mod Industribuen.

Beslutning

Tiltrådt.

    

Bilag

Resume

Statoil Fuel & Retail A/S ønsker at lovliggøre deres vejsidebanner samt beachflag (flytbart reklame flag), som de har sat op ud mod Ishøj Stationsvej og søger om tilladelse fra Byplanvedtægt nr. 6.

Sagsfremstilling

Statoil Fuel & Retail A/S ejer af ejendommen beliggende på Landlyst Vænge 1, søger om tilladelse fra Byplanvedtægt nr. 6, til at lovliggøre deres vejsidebanner samt beachflag (flytbart reklame flag), som de har sat op på det grønne areal ud mod Ishøj Stationsvej.
 
Der er opstillet 4 beachflag, som har dimensionerne 2,8 m i højden og 1,2 m i bredden og 3 vejsidebannere, som har dimensionerne 0,8 m i højden og 3,0 m i bredden.

 

Plan-, Bygge-og Miljøcenter har i 4. kvartal af 2013 kørt en større oprydningssag på tankstationerne i Ishøj Kommune, mht. de bannere og ulovlige skilte, der var sat op på ejendommene. I den anledning, er der modtaget en ansøgning fra Statoil Fuel og Retail A/S.  
 
Byplanvedtægt nr. 6 er gældende for området og § 13 stk. 1 foreskriver at: Der skal søges og indhentes tilladelse hos kommunen, i hvert enkelt tilfælde af skiltning og reklamering i erhvervsvirksomheden.

 
Vejsidebannere og beachflag er ikke en del af den ønskede reklamepolitik i Ishøj Kommune, da bannere og beachflag ikke kan sammenlignes med fast skiltning. Der foreslås, at der gives afslag på det ansøgte.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på det ansøgte, da der ikke er et ønske om, at der reklameres med bannere og beachflag i området.  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

'Forslag til Kommuneplan 2014 har været i høring i 8 uger. Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der er samlet op på de bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen, andre svar forelægges med indstilling om, at der ikke foretages ændringer af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

'Forslag til Kommuneplan 2014' har været i høring i perioden den 10. marts 2014 til den 12. maj 2014. Der har i forbindelse med den offentlige høring været afholdt et borgermøde den 22. april 2014 i byrådssalen på Rådhuset.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 7 høringsvar; fra Grundejerforeningerne i Ishøj landsby, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Banedanmark, Enhedslisten og Naturstyrelsen. Derudover har administrationen har haft nogle enkelte bemærkninger. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen. Samtlige bemærkninger er samlet i høringsnotatet, der ligeledes indeholder administrationens bemærkninger samt forslag til eventuelle ændringer i kommuneplanen. Derudover vil administrationen foretage mindre redaktionelle og sproglige rettelser.

Der har gennem hele arbejdsforløbet med kommuneplanen været en tæt dialog med Naturstyrelsen, som har tilkendegivet, at under forudsætning af, at deres bemærkninger, som ligeledes er beskrevet i høringsnotatet, indarbejdes i kommuneplanen, gør de ikke indsigelse mod kommuneplanen.


Link til Digital Kommuneplan 2014:
http://ishoej-kp13.cowi.webhouse.dk/

Link til PDF-udgave af Kommuneplan 2014: http://ishoej-kp13.cowi.webhouse.dk/download/pdf/ishoej_kommuneplan_final_v3.pdf
Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplan 2014 vedtages og at forslag til ændringer jf. høringsnotatet indarbejdes i den endelige Kommuneplan 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter har fået gennemført et generaleftersyn af alle kommunens bygværker, hvor det indstilles, at der udføres renoveringer på 25 bygværker, og at der udføres særeftersyn på 10 bygværker i 2014.      

Sagsfremstilling

Generaleftersynet anbefales udført hvert femte år og omfatter en tilstandsvurdering af de enkelte konstruktionselementer samt for bygværket som helhed. Skader registreres med angivelse af årsag og forslag til udbedringer. Omfang af udbedringer og øvrige tiltag de næste 5 år er samlet i en database og fremgår af bilag A.

Rambøll som har udført eftersynet indstiller, at der udføres renoveringer på 25 bygværker for kr. 1.175.000, hvor 2 af bygværkerne er udskiftninger, bilag B, hertil kommer der særeftersyn (forundersøgelser) af 10 bygværker for kr. 435.000.

Særeftersynene udføres som supplement til generaleftersynet, og er en mere grundig undersøgelse af bygværkets tilstand. 


Økonomi       

Generaleftersyn kr. 155.000
Særeftersyn kr. 435.000
Brorenovering kr. 1.175.000
Udbudsmateriale kr. 40.000
Tilsyn kr. 195.000

I alt: kr. 2.000.000

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage orienteringen til efterretning, idet midlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.     

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag udleveret på mødet.

Bilag

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 4. februar 2014 ”Ishøj – En tryg by”, som er den overordnede strategiske ramme for kommunens tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune", der beskriver de indsatser, der udmøntes for at forebygge kriminalitet og øge trygheden. De konkrete indsatser sigter mod at opnå de fire fælles mål, som fremgår af "Ishøj - En tryg by":  

  • Ishøj er en tryg by

  • Færre ofre for kriminalitet i Ishøj

  • Nye generationer af børn, der vokser op i Ishøj, begår mindre kriminalitet end de forrige

  • Ishøjborgere, der har begået kriminalitet, har - uanset alder – gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet.

Når behovet for nye indsatser på det tryghedskabende og kriminalitetsforebyggende område opstår, skrives de ind i handleplanen, som er et dynamisk dokument, der udvikles i takt med, at nye indsatser sættes iværk.

Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune" til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Det foreslås, at der ved senere revision medtages tiltag af byplanmæssig karakter.

Bilag