Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 14. september 2021 kl. 16:30

Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der ønskes en fornyet branding af kommunens erhvervsområder under et nyt navn "Ishøj Erhvervspark", herunder et indvielses-event, skiltning ved indgange til området, mediedækning mv. Det indstilles, at udvalget giver grønt lys til tiltagene.

Sagsfremstilling

Den nye lokalplan 1.86 for Det store erhvervsområde vedtages nu og samler alle de tidligere byplanvedtægter og lokalplaner i området. I den forbindelse foreslår administrationen at provomere dette område - samt de to nabo-erhvervsområder Pilemølle Erhvervsområde og Winthersminde Erhvervsområde - gennem den nye og moderne identitet, nemlig ”Ishøj Erhvervspark”.

Administrationen tiltænker iværksættelse af følgende tiltag:

 • Synlig skiltning på 4 placeringer ved vejadgangene til Erhvervsparken, se vedhæftet bilag,
 • Forudgående skilte-konkurrence for de i området beliggende virksomheder ift. design af logo for erhvervsparken med tilhørende dommerpanel, kriterier, præmie mv.
 • Et indvielses-event i området i foråret 2022 med invitation til Byrådet, Ishøj Erhvervsforening og virksomhederne beliggende i området samt pressen (herudover program, taler, forplejning, markering mv.)
 • Branding af Erhvervsparken i diverse presse- og sociale medier, TV-Ishøj, nyhedsbrev til virksomheder mv.

Der gøres opmærksom på, at skiltningen vil kræve dispensation fra de to lokalplaner fra Winthersminde og Pilemølle Erhverv og dispensationsansøgningen vil blive forelagt udvalget særskilt, når skilteprojektet foreligger.

Økonomi

Udgiften til skiltene vil være afhængig af konkurrencen og det endelige format af logo, design og form på skiltene.

Udgiften til indvielses-eventet vil være afhængig af antal deltagere, forplejning mv.

Der vil blive forelagt en selvstændig sag om økonomien, når denne er klarlagt herunder, hvorvidt Ishøj Erhvervsforening indgår i et samarbejde omkring finansiering.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at administrationen igangsætter ovennævnte tiltag.

Sagen sendes videre som åben efterretningssag til Byrådet.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at administrationen starter en dialog med erhvervslivet i området, og at der på baggrund heraf laves en sag til det nye Teknik- og Bygningsudvalg, hvor man tager stilling til, om de nævnte tiltag skal igangsættes.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Strandparken I/S har fået udarbejdet en Visionsplan for en modernisering af Strandparken. Det indstilles, at Visionsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Strandparkens bestyrelse satte i 2019 gang i et visionsarbejde, der er mundet ud i en identitets- og udviklingsplan samt en visionsplan. Visionsplanen er i Strandparkens bestyrelse endelig godkendt i december 2020. Identitets- og udviklingsplanen, som er en del af fase 1 og fase 2 af visionsarbejdet, har tidligere været gennemgået på et temamøde i Ishøj Byråd i august 2020. I den næste fase skal der tages stilling til endelig fysisk udformning, programmering, organisering, økonomi og fordelingsnøgle. Derudover er Strandparken I/S gået i dialog med relevante Fonde med henblik på at opnå finansiel støtte til projektet.

Med regeringens udspil “Tættere på - en hovedstad i udvikling" er visionerne nævnt, og med besøg fra Indenrigs- og Boligminister Kåre Dybvad i Strandparken blev det understreget, at regeringen har en interesse i, at Strandparkens visioner kan realiseres.

Det er Strandparkens bestyrelses ønske, at kommunalbestyrelser og byråd godkender intentionerne i visionsplanen, herunder de udpegede fokusområder, udviklingsprincipperne, et fælles arkitektonisk greb og en samtænkning med den fremtidige kystsikring, så Strandparken fortsat kan have en stærk fælles identitet. Strandparken påpeger, at det i den fremadrettede proces er af afgørende betydning, at de fem kommuner fremtræder med fælles front.

Sagen behandles også i Klima- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Det forventes, at Folketinget udarbejder en særskilt anlægslov, der muliggør en modernisering af parken.

Økonomi

Modernisering af Strandparken, herunder ny kystbeskyttelse, vil medføre økonomiske udgifter for kommunen. Der træffes politisk beslutning herom, når de konkrete anlæg samt udgifterne hertil kendes.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at Visionsplanen for Strandparken I/S godkendes.
Sagen sendes også videre til Byrådet som åben efterretningssag.

Beslutning

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at Visionsplanen for Strandparken I/S præsenteres på et temamøde forud for et byrådsmøde, hvorefter visionsplanen så kan godkendes på det efterfølgende byrådsmøde.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Teknik- og Bygningsudvalget besluttede i april 2021 at erstatte den eksisterende lift ved nr. 47 i Brohuset grundet udfordringer med liften, herunder betjening og størrelse. Den ønskede størrelse på 210 cm har imidlertidig vist sig vanskelig at opnå, og det er derfor administrationens anbefaling at vælge en lift på 170 cm.

Sagsfremstilling

Den nuværende lift ved nr. 47 i Brohuset har en række udfordringer, herunder i betjeningen (en knap, der skal holdes nede under brug samt døre, der åbner udad), og dens størrelse på 140 cm. Teknik- og Bygningsudvalget har derfor afsat 750.000 kr. til at udskifte liften til en lift med impulstryk, teleskopdøre og en længde på 210 cm (svarende til den store på Rådhuset).

Center for Ejendomme er dog blevet bekendt med en række faktorer, der gør udskiftning til så stor en lift vanskelig. Byggeteknisk bliver det meget omfattende under de eksisterende forhold. Hele området vil skulle afstives, det eksisterende gulv brydes op, og der vil skulle vibreres pæle i jorden under bygningen og herefter støbes nyt dæk. Det vil skabe stor gene for brugerne i huset grundet støj, rystelser og væsentlig nedetid. Samtidig vil sagsbehandlingstiden blive forlænget, da arbejdet kræver en certificeret statiker, som har væsentligt ventetid og den økonomiske ramme vil desuden overskrides med ca. 300.000 kroner.  

Administrationen har derfor set på mulighederne for at udskifte til en lift med en længde på 170 cm. Det er et markant mindre indgreb, og derfor også til mindre gene for brugerne, samtidig med, at den økonomiske ramme overholdes. Liften vil fortsat blive etableret med impulstryk, teleskopdøre samt dørtryk på væggen, som let kan betjenes af kørestolsbrugere.

Langt de fleste brugere vil kunne benytte en 170 cm lift. Hjælpemiddeldepotet har oplyst, at den typiske visiterede el-scooter ligger et sted mellem 120 og 165 cm (inkl. rollatorstativ). Projektets eksterne tilgængelighedskonsulent påpeger desuden, at det er usikkert, om brugere med en el-scooter større end 150 cm vil kunne manøvrere i området frem til og væk fra liften (længde, bredde, antal hjul og hjulenes drejeevne spiller ind). Dermed vil en større lift ved nr. 47 ikke nødvendigvis hjælpe disse brugere.

Vil man i fremtiden imødekomme alle brugere, uanset el-scooters størrelse, anbefaler administrationen at tænke en større lift ind i Etape 3 ved nr. 45, som også vil kunne dække området ved nr. 47. Her skal vi i forvejen have fat i konstruktionen, og kan tænke liften ind fra start. Administrationen har desuden noteret, at der er et politisk ønske om, at en lift her bliver så stor, at den også kan rumme en båre. Mulighederne for at imødekomme dette ønske kan derfor også afdækkes i forbindelse med Etape 3.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, er økonomien for udskiftningen af liften uændret – dvs. 750.000 kr.

Såfremt ønsket om en 210 cm lift ved nr. 47 fastholdes, skal der afsættes 300.000 kr. yderligere.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager:

 • at liften ved nr. 47 udskiftes til en kabinelift på 170 cm, som har impulstryk, teleskopdøre og dørtryk på væggen.
 • at der i forbindelse med Etape 3 indtænkes tilgængelighed til 1. sal, der skal kunne betjene det samlede hus.

Sagen sendes også videre til Byrådet som åben efterretningssag.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager:

 • at liften ved nr. 47 udskiftes til en kabinelift på 170 cm, som har impulstryk, teleskopdøre og dørtryk på væggen.
 • at der i forbindelse med Etape 3 indtænkes tilgængelighed til 1. sal, der skal kunne betjene det samlede hus, og at der skal være plads til en båre.
 • Sagen sendes også videre til Byrådet som åben efterretningssag.

Særindstilling: Lennart Hartmann Nielsen og Annelise Madsen ønsker at fastholde beslutningen om en kabinelift på 210 cm ved nr. 47.


Tiltrådt.

Resume

Orientering om status på lifte/elevator i Brohuset.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt arbejdes der med tre lifte/elevatorer i Brohuset. Se placering på bilag A.

Etape 0 – liften ved nr. 47 står til udskiftning – se separat dagsordenspunkt vedr. dette.

Etape 2 – I forbindelse med etape 2 skal der etableres en lift. Det er en intern lift – det vil sige, at det kun er medarbejdere i administrationen og rengøringen, som skal bruge den, da den kun fører til kontorerne på 1. sal. Den, der er projekteret med, er en:

 • Standard størrelse lift med plads til kørestol (ikke el-scooter) – dvs. vi overholder standard tilgængelighedskrav.
 • Med teleskopdøre – dvs. døren åbner ikke ud i den, der venter på liften.
 • Med impulstryk – dvs. man ikke skal holde en knap nede, mens den kører.

Etape 3 – Under denne etape skal indgangsområdet ved nr. 45 renoveres, hvor der i dag er en elevator. Elevatoren er af ældre dato og lille. Der er på nuværende tidspunkt gjort alt, hvad der kan gøres for, at den kan virke i den daglige drift. Det er fortsat uafklaret, hvad der præcist skal ske i forbindelse med etape 3. Dette vil blive afklaret i den forestående brugerdialog. I forbindelse med planlægningen af ankomstområdet ved nr. 45 skal der ses på huset som en helhed, og dermed også behovet for elevator.

Tilgængelighedspanelet har ordinært møde på onsdag d. 8. September. Der er et punkt på mødet, hvor Tilgængelighedspanelet orienteres om status vedr. lifte og elevatorer i Brohuset.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget tager punktet til efterretning.


Til efterretning.

Bilag

Resume

Orientering om seneste status på byggepladsvej ved Brohuset og svar på spørgsmål fremsat på Økonomi- og Planudvalgsmødet d. 10. august 2021.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Planudvalgsmødet d. 10. august blev der fremstillet et orienteringspunkt vedr. et muligt behov for at etablere en byggepladsvej fra Ishøj Stationsvej og ind til Brohuset (se punktet i bilag A). I den forbindelse blev der fremsat følgende spørgsmål:

- Er det muligt at lægge al levering enten meget tidlig morgen eller efter kl. 17 - evt. mod ekstrabetaling?

- Er en flagvagt nok?

Som svar på de fremsatte spørgsmål samt generel opfølgning på sagen, vil administrationen her uddybe punktet fremstillet på Økonomi- og Planudvalgsmødet d. 10. august 2021.

Det er ikke muligt at begrænse transporten af de store elementer til tidlig morgen eller efter kl. 17. Det skyldes, at der ikke er tale om en hurtig aflæsning, men derimod store og tonstunge betonelementer, som udover at skulle løftes af lastbilen også skal håndteres og manøvreres på plads af en stor kran. Et arbejde som udføres i forlængelse af aflæsningen. Der er således ikke kun tale om en hurtig levering men om, at transporten er en del af selve byggeriet og ikke noget, der blot klares på få minutter.

Med hensyn til antallet af flagvagt, så er én flagvagt det helt gængse antal, som også bruges ved større og bynære byggerier, og det er derfor fuldt ud forsvarligt.

Administrationen har bragt udvalgets generelle bekymringer vedr. sikkerhed videre til vores entreprenør, som står for selve udførelsen samt sikkerheden. De meddeler, at de, af andre årsager, i øjeblikket ser på alternative løsninger sammen med deres leverandører, men at de selvfølgelig, såfremt det bliver nødvendigt at etablere adgangsvejen fra Ishøj Stationsvej, tager sikkerheden meget alvorligt. Desuden vil de forsøge at minimere den periode, hvor vejen skal bruges, hvorfor de undersøger muligheden for at vente med etableringen til november/december 2021.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.


Til efterretning.

Bilag

Resume

Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune har været i 6 måneders offentlig høring og skal nu vedtages endeligt af Byrådet.

Sagsfremstilling

Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune har været i 6 måneders offentlig høring. Der er modtaget høringssvar fra Frilufts Rådet, Kystdirektoratet, Brøndby Kommune og Region Hovedstaden. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Kystdirektoratet, Brøndby Kommune og Region Hovedstaden har ingen bemærkninger til planen og tilkendegiver, at der fremadrettet skal samarbejdes på tværs. Frilufts Rådet har fremsendt bemærkninger til planen samt notat med forslag til løsninger. Frilufts Rådets bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i risikostyringsplanen, men de vil blive taget med i det videre arbejde med implementeringen af planen. Dette meddeles Frilufts Rådet skriftligt.

Sagen forelægges både på Klima- og Miljøudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget samt Byrådet.

Lovgrundlag

Oversvømmelsesdirektivet - Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen, LBK nr. 1085 af 22. sep. 2017, bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, Bek. nr. 894 af 1. juni 2016.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med risikostyringsplanen. Tiltagene i planen kan dog have væsentlige økonomiske konsekvenser, som forelægges til politisk behandling i forbindelse med iværksættelsen af de enkelte tiltag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune vedtages endeligt.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune vedtages endeligt.

Bilag

Resume

For at imødekomme statens krav til den biologiske kvalitet, udfordringer omkring klima samt behov for afledning af regnvand, er der blevet udarbejdet et helhedsprojekt for Li. Vejleå. Projektet forventes at blive gennemført over en periode på 5 år.

Sagsfremstilling

Høje-Tåstrup, Ishøj og Greve kommuner, samt de 3 forsyninger, har over de sidste 4 år gennemført en grundig analyse af de hydrauliske og biologiske udfordringer samt udarbejdet en helhedsplan for Li. Vejleå. Li. Vejleå er i statens vandområdeplaner målsat til at skulle leve op til ”god økologisk tilstand”, hvilket den ikke gør i dag. Den manglende målopfyldelse tilskrives en kombination af fysiske forhold i vandløbet, vandets indhold af stoffer samt vandmængder.

Som en del af analysearbejdet er gennemført en robusthedsanalyse, der viser at Li. Vejleå er udfordret ved større regnhændelser. Kapaciteten i åen lever ikke op til det oprindelige design i landvæsenskommissionskendelserne fra 1972. Senest er der i 2007 og 2010 sket skadesvoldene oversvømmelser på grund af den manglende kapacitet i vandløbet.

Kommunerne er forpligtet til at opfylde kravene i statens vandområdeplaner. For Li. Vejleå gøres det enten ved at stramme kravet til udledningsmængderne fra regnvandsoplandene til vandløbet eller ved et indrette vandløbet (regulere det) således, at det kan tåle vandmængderne.

Arbejdsgruppen omkring Li. Vejleå foreslår en regulering af vandløbet. Regulering af vandløbet er en mindre omkostningstung løsning og vil gøre vandløbet væsentlig mere robust og skabe forbedrede vilkår for fisk og smådyr og hermed bringe vandløbet tættere på målopfyldelse. Blandt tiltagene til regulering er at skabe slyngninger, udlægge materiale som sten og grus i vandløbet samt udvide bredden af vandløbet (dobbeltprofil). Ved den flisebelagte strækning forbi Torslunde omlægges og genslynges vandløbet. Se visualiseringer med eksempler (bilag 1a)

Udover regulering af vandløbet arbejdes med yderligere tiltag til klimasikring og miljøforbedring af vandløbet, herunder muligheden for en nødpumpestation nær åens udløb ved Greve Marina samt etablering af renseløsninger i oplandet til vandløbet (se bilag 1).

En tilsvarende sag forelægges de tre forsyningsselskaber samt to øvrige oplandskommuner til Li. Vejleå.

Lovgrundlag

Forsyningernes retsmæssige mulighed for at gennemføre reguleringsprojekter i vandløb fremgår af ”Omkostningsbekendtgørelsen” (BEK nr. 2275 af 29/12/2020).

Økonomi

Økonomien afholdes primært af de tre berørte kloakforsyninger, som ved gennemførelse af reguleringsprojektet vil kunne opnå en væsentlig økonomisk besparelse på hydraulisk bassinkapacitet (se bilag 1). Forsyningernes finansiering af reguleringsprojektet er under forudsætning af forsyningssekretariatets godkendelse. Det kommunale bidrag vil primært ske i form af myndighedsopgaver, lodsejerdialog samt i begrænset omfang af mindre projekter som formidlingstavler og enkle friluftsfaciliteter, der overvejende forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller til Byrådet at vedtage,

 • At der i Li. Vejleå indenfor en 5-årig periode fra 2021 gennemføres et samlet reguleringsprojekt af vandløbet. Ved gennemførelse af reguleringsprojektet sikres forsyningerne nuværende udledningsniveau opstrøms Ishøj Sø. Fra Ishøj Sø, og nedstrøms tillades eksisterende udledning som det fremgår af bilag 1.
 • At vandløbsreguleringsprojektet forudsættes godkendt af vandløbsmyndigheden og forelægges politisk inden endelig realisering.
 • At sagen om etablering af en nødpumpestation ved udløbet til Greve Marina fremlægges til endelig politisk beslutning, når resultaterne af en forundersøgelse forelægger.


Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller til Byrådet at vedtage,

 • At der i Li. Vejleå indenfor en 5-årig periode fra 2021 gennemføres et samlet reguleringsprojekt af vandløbet. Ved gennemførelse af reguleringsprojektet sikres forsyningerne nuværende udledningsniveau opstrøms Ishøj Sø. Fra Ishøj Sø, og nedstrøms tillades eksisterende udledning som det fremgår af bilag 1.
 • At vandløbsreguleringsprojektet forudsættes godkendt af vandløbsmyndigheden og forelægges politisk inden endelig realisering.
 • At sagen om etablering af en nødpumpestation ved udløbet til Greve Marina fremlægges til endelig politisk beslutning, når resultaterne af en forundersøgelse forelægger.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Blandt nogle borgere i strandområdet er der kommet forslag om at åbne rundkørslen på Ishøj Strandvej ind til Pileskovvej i perioden, hvor Ishøjvej er lukket grundet renovering af Tranegilde Strandvej.

Sagsfremstilling

Efter lukning af Ishøjvej på grund af renovering, ledes bilister til strandområdet gennem Skovvej, Tranegilde Strandvej og Strandvangen. Da Tranegilde Strandvej er lukket ved Ishøjvej betjenes den sydlige del af strandområdet af Strandvangen og Søvangen. Ved åbning af rundkørslen bliver trafikken bedre fordelt og dermed aflastes disse veje. Derudover får den sydlige del af strandområdet en direkte forbindelse ind/ud af området. Åbningen kan igangsættes umiddelbart i forlængelse af beslutning i Teknik- og Bygningsudvalget, og strække sig henover renoveringsperioden, som er ca. 2 måneder, og lige nu står til at afsluttes den 15. november (med mulighed for at trække lidt ud).

Der vil blive lavet trafiktællinger ved åbning af rundkørsel.

Københavns Vestegns Politi skal godkende en midlertidig åbning af rundkørslen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Udgiften for midlertidig rundkørsel ligger mellem 40.000,- til 60.000,- ekskl. moms

Udgiften afholdes over Tranegilde Strandvejs renoveringsprojekt.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at:

-       rundkørslen åbnes i perioden, hvor Ishøjvej er lukket.  

-       der laves trafiktællinger ved åbningen

-       udgiften afholdes over projektet

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at:

- rundkørslen åbnes i perioden, hvor Ishøjvej er lukket.

- udgiften afholdes over projektet

Særindstilling: Johnna Lundberg Stark og Annelise Madsen kan ikke tilslutte sig beslutningen, og ønsker sagen oversendt til Byrådet.


Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag