Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 15. februar 2017 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der ønskes opført 2-port-sluser til eksisterende hal. Udvidelsen vil overskride bebyggelsesprocenten i Byplanvedtægt 3.

Sagsfremstilling

Der ønskes opført 2-port-sluser på i alt 58 m2 på Industridalen 11, således at lastbilchauffører kan opholde sig i tørvejr under lastning og aflastning.

Området er omfattet af Byplanvedtægt 3 – Store Industriområde.
Af § 12.2 fremgår en bebyggelsesprocent på 40.

I forbindelse med en større ombygning og renovering i 2000 er der på ejendommen meddelt dispensation til en bebyggelsesprocent på 41,2 % med et samlet areal på 4.369 m
2.

Det ansøgte vil overskride nuværende bebyggelsesprocent minimalt svarende til 0,6 %. Efter udvidelse vil det samlede areal udgøre 4.427 m
2 med en bebyggelsesprocent på 41,8 %.

Port-sluserne er ikke dominerende i udseende og bliver bygget på facaden, hvor der i forvejen er ramper til lastbilerne.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til opførelse af 2 port-sluser med et samlet areal på 58 m2, hvor bebyggelsesprocenten efterfølgende vil udgøre 41,8 %, da port-sluserne ikke er af dominerende karakter, og overskridelsen af den nuværende bebyggelsesprocent er minimal.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der ønskes opført en tilbygning til eksisterende hal. Udvidelsen vil overskride bebyggelsesprocenten i Byplanvedtægt 3.

Sagsfremstilling

Der ønskes opført en tilbygning på 28 m2 på Broenge 10, således at lastbilchauffører kan opholde sig i tørvejr under lastning og aflastning.

Området er omfattet af Byplanvedtægt 3 – Store Industriområde.
Af § 12.2 fremgår en bebyggelsesprocent på 40.

Der er i 2005 på ejendommen meddelt dispensation til en hal tilbygning på 2.788 m2 og dermed en bebyggelsesprocent på 46,3.

Det ansøgte vil overskride nuværende bebyggelsesprocent minimalt svarende til 0,05 % og dermed udgøre 46,35 %.

Tilbygningen er ikke dominerende i udseende og bliver bygget på facaden, hvor der i forvejen er sluser til lastbilerne.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til tilbygningen på 28 m2 og overskridelse af bebyggelsesprocenten til 46,35 %, da tilbygningen ikke er af dominerende karakter, og overskridelsen af den nuværende bebyggelsesprocent er minimal.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Ejeren af Solvej 33 søger om at udstykke sin ejendom til 2 parceller. Udstykningen kræver dispensation fra lokalplanens krav om minimums størrelse på parcellerne og godkendelse af Byrådet.

Sagsfremstilling

Ejeren af Solvej 33 søger om at udstykke sin ejendom til 2 parceller med et areal på 569 m2 hver. Ejendommen udgør en hjørnegrund på 1.138 m2. Udstykningen påtænkes ejers børn, og der ønskes opført et enfamiliehus i et plan på ca. 100-120 m2 på den ubebyggede udstykningsdel.

Udstykningen kræver en dispensation fra kravet om minimums størrelse på parcellerne og godkendelse af Byrådet.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.
Af § 4.1 fremgår at matrikulære ændringer kun må foretages efter Byrådets godkendelse.
Af § 4.2 fremgår at der ikke må foretages udstykninger, hvorved der fremkommer ejendomme med et areal mindre end 700 m
2.

Andre lignende hjørnegrunde er inden lokalplanens vedtagelse allerede opdelt i to parceller. Solvej 38 og 40 har et areal på 586 m
2 hver, Birkevej 35 har et areal på 566 m2 og Birkevej 37 på 628 m2. Arealmæssigt vil ejendommen efter udstykning derfor ligne de omkringliggende ejendomme. Efter lokalplanens vedtagelse er der ikke modtaget ansøgninger om udstykning i området. I området er der kun en lignende hjørnegrund, hvor ejer kunne komme med et tilsvarende ønske om at udstykke på ejendommen.

En overholdelse af bebyggelsesprocenten efter udstykning vil på den bebyggede udstykningsdel kræve nedrivning af 25 m
2 småbygninger samt på begge udstykninger kræve fjernelse af svømmebassin.

Der er foretaget naboorientering, og der er modtaget tre indsigelser, som omhandler regnvand, bebyggelse i 1½ plan ift. udsyn og sollys samt forringelse af boligens værdi.

Center for Ejendomme og Byggesager ønsker - med en delegation - bemyndigelse til administrativt at kunne give afslag på dispensationsansøgninger om udstykninger i hele Ishøj Kommune. Udvalget vil få forelagt de sager, hvor administrationen er positive overfor en dispensation til udstykning.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at der ikke gives tilladelse til udstykning af ejendommen til to parceller på 569 m2 hver på betingelse af, udfra et ønske om at fastholde lokalplanens bestemmelser,
at administrationen med en delegation bemyndiges til administrativt at kunne give afslag på dispensationsansøgninger om udstykninger i hele Ishøj Kommune, som ikke er i overensstemmelse med lokalplaner, byplanvedtægter og bygningsreglement,
at udvalget får forelagt de sager, hvor administrationen er positive overfor en dispensation til udstykning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der søges om arealoverførsel fra en landbrugsejendom til en erhvervsejendom i landzone. Det ansøgte kræver en landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Ejer af Pilemøllevej 66, erhvervsejendom uden landbrugspligt og Pilemøllevej 70, landbrugsejendom med landbrugspligt søger om at overføre et areal på 2002 m2 fra sin landbrugsejendom til sin erhvervsejendom. Arealet har gennem adskillige år været henlagt som en naturlig del af erhvervsejendommen. Anvendelsen ønskes nu ændret til at stemme overens med de faktiske forhold på stedet.

Alle 3 matrikler er beliggende i landzone.

Af Planlovens § 35 stk. 1 fremgår, at arealoverførsel fra ejendomme med landbrugspligt til ejendomme uden landbrugspligt betegnes som ændret anvendelse, og det forudsætter derfor landzonetilladelse.

Ejeren har med tiden til hensigt at sælge sin landbrugsejendom på Pilemøllevej 70 bestående af to samnoterede matrikler, og ønsker derfor at sammenlægge de to matrikler til én, således at skelforholdene er mere præcise.

Sagen er ikke sendt til naboorientering, da det ansøgte iht. Planlovens § 35 stk. 4 vurderes til værende af underordnet betydning.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles landzonetilladelse til arealoverførslen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 35.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen Jægerbuen ønsker godkendelse af deres vedtægter.

Sagsfremstilling

Grundejerforening Jægerbuen, som omfatter rækkehusbebyggelsen beliggende på Jægerbuen og Vejlebrovej, søger om godkendelse af deres vedtægter.  

Området er omfattet af Lokalplan 1.33 – Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården mv.
Af § 9 fremgår, at der er oprettet en Grundejerforening med medlemspligt for alle ejere.

Grundejerforeningen Jægerbuen er omfattet af deklaration af 17. maj 1973.
Af § 9 punkt d) fremgår, at Ishøj Kommune skal godkende grundejerforeningens vedtægter.

Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen i 2016, hvor der er vedtaget en ændring i en paragraf i vedtægterne, som nu ønskes godkendt af Ishøj Kommune. Ændringen omhandler, at der tidligere kun kunne tillægges formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar, som nu ændres til at omfatte alle bestyrelsesmedlemmerne.

Vedtægterne med den nye ændring er i overensstemmelse med deklarationen af 17. maj 1973 samt Lokalplan 1.33 og kan derfor godkendes.

Center for Ejendomme og Byggesager ønsker - med en delegation - bemyndigelse til administrativt at kunne godkende Grundejerforening Jægerbuens vedtægtsændringer, hvis disse er i overensstemmelse med gældende lokalplan og deklaration eller give afslag, hvis disse er i strid med gældende lokalplan og deklaration. 

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager,
at godkende vedtægterne med den nye ændring,
at bemyndige administrationen, med en delegation, til at godkende vedtægtsændringer i overensstemmelse med gældende lokalplan og deklaration eller meddele afslag på vedtægtsændringer i strid med gældende lokalplan og deklaration.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 15 og 42.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej i høring 8 uger. 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen kræver kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget er udarbejdet, så der gives mulighed for boliger og offentlige formål i lokalplanområdet - byggeriet skal være tæt-lav.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af hjemløseboliger og et fælleshus i tilknytning til disse, samt på sigt at samle tilbud inden for socialpsykiatrien i lokalplanområdet.

Boligerne skal opføres i én etage og med egen indgang og have. Haverne vil være adskilt af fast hegn mellem terrasserne og levende hegn mod de resterende arealer.

Den eksisterende adgangsvej og parkeringsplads bibeholdes - og det stisystem der allerede findes i lokalplanområdet vil fungere som hovedadgangsvej for brugerne og vil blive forlænget så stien når boligerne.

Fælleshuset skal dels fungere som mødested med sociale aktiviteter for beboerne, og dels have kontorfaciliteter for en social vicevært, som vil blive tilknyttet stedet.

Lokalplanen offentliggøres sammen med Ishøj Kommunes afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljørapport for lokalplanen.

Ændringsforslag til s. 8 er udleveret på mødet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej sendes i høring 8 uger

Beslutning

Tiltrådt.
Særindstilling fra Venstre, der er betænkelig ved lokalplanens formålsparagraf § 1.

Lovgrundlag

Planlovens §13 og 15.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at udnytte den nordlige del af Winthersminde Erhvervsområde til transport- og distributionserhverv, samt produktionsvirksomheder med et stort transportbehov.

Lokalplanen stiller krav om, at beplantning, vej, belysning og skiltning bliver ens i hele Winthersminde Erhvervsområde for at skabe et pænt og sammenhængende område.

Tranegilde Drængrøft omlægges, så den indgår som en del af et regnvandsbassin, der etableres under højspændingsledningerne. Regnvandsbassinet skal optage vand fra hele Winthersminde Erhvervsområde.

Transportkorridoren, som ligger langs motorring 4, og indgår i lokalplanområdet, fastholdes i landzone, og kan bruges til beplantning og ekstra parkering.

Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger, og der er kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet, Energinet og PCD Holding ApS.

Vejdirektoratet har har bemærkninger om skiltning, der kan ses fra Motorring 4, vejbyggelinjer, og kunstbelysning. Vejdirektoratet bemærker også, at de forventes hørt i forbindelse med eventuelle fremtidige dispensationer fra lokalplanen.

Energinet har bemærkninger om de tinglyste deklarationer i lokalplanområdet.

PCD Holding Aps ønsker at lokalplanområdet udvides.

Indsigelserne samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag. 

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at endeligt vedtage og offentliggøre lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord med de forslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Ansøger har søgt om tilladelse til fra kote 0,5 til kote 1,0 for at forhindre indtrængende vand fra Jægersø i have/græsplæne samt bolig.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omhandler adressen Strandvangen 30, 2635 Ishøj, matr.nr.: 6bu, Tranegilde By, Ishøj. Terrænreguleringen er skitseret med gult på vedlagte bilag 1. Den skitserede del (græsplæne), ønskes terrænreguleret til kote 1,0. Arealet er beliggende i 1. række mod Jægersø og er en del af den oprindelige kystlinje langs Køge Bugt.

Matriklen er placeret med terrænfald mod Jægersø, og 2/3 af matriklen er bevokset med tagrør, der understreger den sønære placering med naturlige, årstidsbestemte ændringer i vandstanden.

Den ansøgte terrænregulering ligger indenfor søbeskyttelseslinjen af Jægersø, der har til formål at sikre søen som værdifuldt landskabselement og som levested og spredningskorridor for planter og dyr. Indenfor linjen er der et generelt forbud mod, at placere bebyggelse samt foretage terrænændringer og lign. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at dispensere fra forbuddet. Terrænreguleringen ligger endvidere indenfor et landskabeligt interesseområde og et biologisk kerneområde i Ishøj Kommuneplan samt indenfor zone c (friarealer – haver) i Byplanvedtægt nr. 20.  

Begrebet præcedensvirkning tillægges vægt i den kommunale forvaltnings afgørelser om bygge- og beskyttelseslinjer. Specielt tillægges det vægt, om der i det konkrete tilfælde er tale om et særligt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og overvejelserne om der ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. I Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset.

I den konkrete sag vurderes det, at en terrænregulering på græsarealet af matriklen medfører begrænset påvirkning af landskabelige samt biologiske interesser, men at der forelægger en reel risici for præcedens virkning, hvorved at ønsket om terrænregulering vil kunne udbredes til flere af de nærliggende haver indenfor søbeskyttelseslinjen. Denne udvikling vil samlet set kunne have en negativ indvirkning på områdes natur og landskabelige værdier. Dette er ikke en udvikling Ishøj Kommune ønsker.

Præcedensvirkningen og uddybninger af lovbestemmelser er yderligere beskrevet i vedlagt notat (bilag 2) med tilhørende bilag, 2a, 2b, 2c, 2d. Udkast til afgørelse er vedlagt i bilag 3.

Sagen forelægges også Klima- og Miljøudvalget. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at håndhæve det generelle forbud mod terrænregulering og afslå anmodning om dispensation til terrænændring på Strandvangen 30, 2635 Ishøj, matr.nr. 6bu, Tranegilde By, Ishøj, idet det vurderes, at terrænændringen vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning ift. Ishøj Kommunes forvaltning af naturbeskyttelseslovens § 16 i området.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 16 (søbeskyttelseslinjen)
Byplanvedtægt nr. 20

Bilag

Resume

Grundejerforeningen for Ellekilde har ansøgt om, at Ishøj Kommune overtager den private fællesvej Ellekilde, samt grundejerforeningens fællesareal.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen for Ellekilde har den 1. september 2016 fremsendt en ansøgning om, at Ishøj Kommune overtager den private fællesvej Ellekilde, samt grundejerforeningens fællesareal. Ansøgningen er vedlagt som Bilag A, og de ansøgte arealer fremgår af Bilag B. Fællesarealet er det grønne areal mellem nr. 10 og 12.

Byggemodningen for Ellekilde blev afsluttet i 2010, og de cirka 300 meter vej er generelt i en tilstand, hvor Ishøj Kommune kan overtage veje og fællesarealer, uden der foretages reparationer af vejen.

Ved tilsyn er det konstateret, at 3 grundejere har ændret på vejrabatten.

- Ved Ellekilde nr. 2  og 4 har grundejerne inddraget en del af vejarealet til haveanlæg. Billede vedlagt som Bilag C. Ved Ellekilde 14 ejendom er der udlagt granitskærver i rabatten.

Ishøj Kommune har som vejmyndighed for de private fællesveje ikke godkendt ændringerne i vejarealet ved de 3 ejendomme.

Vejbelysningen på Ellekilde består af 15 lysmaster med Københavnerarmaturer, hvor belysningskilden er 32 W kompaktlysrør. Det må forventes, at alle kompaktlysrør skal skiftes til LED. DONG har vurderet at udskiftningen til LED kan foretages til kr. 59.700 eksklusiv moms. Det er cirka kr. 3.316 eksklusiv moms pr. ejendom.

Det foreslås, at Ellekilde optages som offentlig kommunal vej når følgende er foretaget:
- Grundejerne ved Ellekilde nr. 2, 4 og 14 reetablerer for egen regning græsrabatterne på vejarealet ud for deres ejendomme. Reetableringen skal være afsluttet og godkendt af Ishøj Kommune inden den 1. august 2017
- Lyskilden i de 15 armaturer udskiftes fra kompaktlysrør til LED. Ishøj Kommune forestår udskiftningen, og fordeler udgiften lige mellem de 18 ejendomme på vejen

Ishøj Kommune har overtaget Merlegårdsvej som en offentlig kommunal vej i 2016. Det vurderes at ansøgningen fra grundejerforeningen om overtagelse af Ellekilde på flere områder er sammenlignelig med overtagelsen af Merlegårdsvej

Udgifterne til drift af Ellekilde vil kunne afholdes inden for de eksisterende budget til Park-, Vej- og Miljøcenteret.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Ellekilde optages som offentlig kommunal vej, når følgende er foretaget:
- Grundejerne ved Ellekilde nr. 2, 4 og 14 reetablerer for egen regning græsrabatterne på vejarealet ud for deres ejendomme. Reetableringen skal være afsluttet og godkendt af Ishøj Kommune inden den 1. august 2017
- Lyskilden i de 15 armaturer udskiftes fra kompaktlysrør til LED. Ishøj Kommune forestår udskiftningen, og fordeler udgiften lige mellem de 18 ejendomme på vejen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.