Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 15. marts 2022 kl. 16:30

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, 2635 Ishøj

Resume

På udvalgsmødet i juni besluttede det tidligere Teknik- og Bygningsudvalg at igangsætte udarbejdelse af en trafikanalyse for Strandområdet på baggrund af oplæg fra MOE A/S. Denne analyse er blevet fremlagt for det tidligere udvalg, men da det var tæt på den nye byrådsperiode, ønskede udvalget at overbringe sagen til det nye Teknik- og Bygningsudvalg.

Resultatet af analysen danner grundlag for udvalgets drøftelse om det videre forløb.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for 2021 fremgår det, at der skal "afholdes et borgermøde i 1. kvartal 2021 om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej mod Ishøj Strandvej, og derved aflastes Tranegilde Strandvej og Ishøjvej".

COVID-19 har forhindret afholdelsen af et borgermøde, og det er endnu uvist, hvornår det afholdes.  

Undersøgelsen af trafikken i Strandområdet er kompleks, og på udvalgsmødet i juni besluttede Teknik- og Bygningsudvalget derfor at få en ekstern rådgiver til at lave en vurdering, som kan danne grundlag for både et temamøde i Teknik- og Bygningsudvalget, et møde med formænd for grundejerforeningerne og senere et borgermøde.

Det er MOE A/S, som har udarbejdet trafikanalysen for Strandområdet. For at kunne give så troværdige svar som muligt på, hvad der vil ske, hvis der ændres i vejstrukturen, er der opbygget en trafikmodel, som simulerer trafikken i området.

En model er velegnet til at belyse konsekvenser ved trafikomlægninger på et systematisk og konsistent grundlag. Modellen er bygget op ved brug af data fra Vejdirektoratets tælledatabase, Mastra, fra før renoveringen af Tranegilde Strandvej gik i gang og den regionale trafikmodel for hovedstadsområdet (OTM 7.0). Modellen kan fremover nyttiggøres i vurderinger af andre scenarier for justeringer i vejnettet.

I vedlagte notat beskrives modelleringen af biltrafikken for to forskellige scenarier for vejnettet i Strandområdet.

Kompetencechef for Mobilitet fra Moe, Jakob Høj, deltager i starten af udvalgsmødet, og præsenterer resultatet af analysen og svarer på opklarende spørgsmål, hvorefter udvalget kan drøfte sagen og det videre forløb.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Samlet budget for analysen er 107.000 kr. ekskl. moms. Analysen blev udført i 2021, og udgifterne i forbindelse hermed er derfor afholdt.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter det videre forløb på baggrund af Moes gennemgang af trafikanalysen i Strandområdet.  

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der indkaldes til et møde med formænd for grundejerforeningerne og senere et borgermøde, hvor trafiksituationen drøftes på baggrund af trafikanalysen.

Bilag

Resume

Bolig- og Planstyrelsen har sendt et forslag til et nyt landsplandirektiv i høring, der vedrører udpegning af nye grønne kiler samt mulighed for, at der i særlige tilfælde kan opføres nye bygninger med almene rekreative formål. Der er udarbejdet et høringssvar til forslaget, som foreslås afsendt til styrelsen. Der er frist for indsendelse af høringssvar den 19. april 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med forslaget er dels at udvide hovedstadens sammenhængende grønne kile herunder øge adgangen til områder med en mangfoldigt dyre- og planteliv. Dels at give bedre muligheder for etablering af bygninger til almene rekreative formål. Med den foreslåede ændring vil der i områder, der ikke er omfattet af transportkorridor, kunne opføres nye mindre bebyggelser til almene rekreative formål, såfremt de opfylder visse betingelser:


- at bebyggelsen skal understøtte intentionen om grønne kiler med adgang for alle (f.eks. friluftsaktiviteter og opholds- og læringsrum for naturskoler og skovbørnehaver)

- at der skal være offentlig adgang til bebyggelsens udenomsarealer

- opførelse af bebyggelse skal være begrundet i et særligt behov for at sikre fysiske rammer for det almene rekreative formål i hovedstadsområdets grønne kiler

- at der er en funktionel sammenhæng mellem anvendelsen og beliggenheden i de grønne kiler

- at nye bygninger opføres i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer

- at den eksisterende bebyggelse i de grønne kiler ikke er egnet til formålet

- at de ikke egnede bygninger som udgangspunkt nedrives for at sikre, at den samlede bygningsmasse ikke forøges væsentligt

- at nyt byggeri ikke medfører en væsentlig forøget trafikbelastning, nye vejanlæg og større parkeringsanlæg i den grønne kile


For Ishøjs vedkommende ligger en del af de grønne kiler samtidig i transportkorridorer - eksempelvis området nord for Ishøj Landsby. Her vil ændringen ikke medføre nye muligheder.


I den grønne kile syd for Torslunde og Ishøj Landsby og Vestervang, gives der med ændringen mulighed for, at Ishøj Kommune kan meddele en landzonetilladelse til opførelse af mindre bygninger til rekreative almene formål.


En del af Ishøjs grønne kile ligger i dag i byzone. Det gælder fra motorring 3 til og med strandparken, dog med undtagelse af arealet øst for vandrehjemmet samt boldbanerne øst for Ishøj Strandvej. Det nye landsplandirektiv giver ikke umiddelbart Ishøj (samt de øvrige kommuner) nye muligheder for at ændre anvendelse af en eksisterende bygning eller muliggøre opførelse af nye bygninger til almene rekreative formål på byzonearealer. I forslaget til høringssvar problematiseres dette, idet det (også) er i hele idrætsområdet med forskellige boldbaner, nyttehaverne og Ishøj Sø, hvor det på sigt kunne være relevant at ændre anvendelse af en eksisterede ejendom - eller opføre noget nyt til understøttelse af almene rekreative formål.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Landsplandirektivet er ikke i sig selv forbundet med økonomiske omkostninger for kommunen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvaret vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det tidligere Byråd igangsatte i september 2021 arbejdet med at lave en Helhedsplan for bymidten. Økonomi- og Planudvalget har på mødet d. 21. februar drøftet oplægget til den kommende Helhedsplan, herunder ønsker til den videre politiske proces. Næste skridt er, at plan-oplægget behandles i de relevante fagudvalg, hvorefter der inviteres til en række tema-borgermøder om planens indhold, forventeligt i maj måned 2022. Et udkast til helhedsplanen forventes udsendt i offentlig høring i 10 uger fra slutningen af juni 2022.

Sagsfremstilling

I Planstrategi 2016-2028 vedtog byrådet at samle bycenter, stationsforplads og uddannelsesområdet i en "udvidet bykerne". Købet af Brohuset, nye muligheder for boligudvikling, ARKENWALK samt letbanens ankomst i Ishøj har aktualiseret, at der udarbejdes en samlet plan for bykernen. Økonomi- og Planudvalget vedtog den 23. august 2021 at opstarte arbejdet med Helhedsplanen. Helhedsplanen indeholder en samlet vision for bymidten samt principper og beskrivelser af muligheder for boligudvikling, bedre mobilitet og flere grønne arealer. Målet er at sikre en sammenhængende bykerne med fokus på kvalitet i både det bebyggede miljø og i byrummet.

En Helhedsplan er Byrådets vision for udviklingen af et afgrænset område. Helhedsplanen er ikke bindende i juridisk forstand, men den er et vigtigt signal til samarbejdspartnere og evt. investorer om, hvilken fremtidig udvikling Byrådet ønsker for området. Helhedsplanen kan også fastlægge principper for den fremtidige planlægning, som dog først endeligt vil blive konkretiseret i lokalplaner for de enkelte arealer.

Udkastet til Helhedsplanen for bymidten indeholder en række forslag til, hvordan bymidten på sigt kan udvikle sig henimod et mere grønt og attraktivt område med større oplevet tryghed og større kvalitet i byrummet. Kort sagt et sted, der i højere grad end i dag inviterer til, at alle borgere i Ishøj har lyst til at bruge området aktivt.   

Der har allerede været gennemført en undersøgelse af borgernes ønsker til en fremtidig bymidte. Undersøgelsen indgår som en del af analysearbejdet i planen, men i det videre arbejde vil der forsat være behov for en omfattende inddragelse af både borgerne - og byrådet - ift. planens indhold og vision. Der er derfor udarbejdet en proces- og tidsplan, som netop har fokus på at sikre en grundig offentlig proces omkring planen.

Proces- og tidsplan

21. februar: Temadrøftelse af udkast til Helhedsplan (Økonomi- og Planudvalget).

Marts: Udvalgsbehandling i hhv TBU, KMU, KFU samt EBU

2. Maj – 3. juni: Dialogperiode opstartes: Tema-opdelte borgermøder som f.eks kunne omhandle ”mobilitet”, ”det grønne” og ”boligudvikling, der giver tilbage”.

Juni: Udvalgsbehandling TBU, KMU, KFU samt EBU

28. juni: Byrådet sender Helhedsplanen i offentlig høring i 10 uger. Høring forventes afsluttet 2. september.

September: Udkast til helhedsplan og høringssvar udvalgsbehandles.

4. oktober: Byrådet vedtager helhedsplan for bymidten.

Dialogperiode:

I dialog- og høringsperioden (maj – sept.) planlægges en række aktiviteter, som har til formål at sikre, at borgerne kender til den kommende plan og kan give deres holdninger til kende. Udover tema-opdelte borgermøder, hvor byrådet og borgerne kan diskutere emner som byens grønne rum, byudvikling og bæredygtig mobilitet, arbejdes der pt. med følgende:

  • Etablering af midlertidige tiltag såsom pop-up oaser, pop-up kunst-projekt, forsøg med wayfinding etc. Disse midlertidige aktiviteter skal styrke borgernes oplevelse af de tanker og visioner, der ligger i Helhedsplanen. Aktiviteterne søges finansieret gennem de relevante faglige puljer, såsom puljen for mere natur og grønne områder/oaser.
  • En fast "stand" i hele høringsperioden med plancher og faktuel information om Helhedsplanens indhold. Der vil blive arbejdet med, hvordan standen kan gøres interaktiv, så borgerne har mulighed for at give deres holdninger til kender. Placering af standen skal ligeledes afklares.

Lovgrundlag

Helhedsplanen er en politisk plan og følger ikke af en konkret lovgivning.

Økonomi

Vedtagelsen af Helhedsplanen medfører ikke i sig selv en økonomisk udgift for kommunen. I forlængelse af planen vil der blive udarbejdet en liste over mulige projekter og initiativer, der kan bidrage til at realisere planen. Det skal i den forbindelse afsøges, hvilke eksterne samarbejdspartnere, herunder fonde og statslige puljer, der kan bidrage med medfinansiering af kommende tiltag i bymidten. Hvert enkelt projekt vil blive fremlagt til politisk drøftelse og beslutning.

Køreplan og budget for midlertidige tiltag i dialog- og høringsperioden fremlægges til beslutning for ØPU i april måned.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at udkastet til ny helhedsplan for Bymidten drøftes, og at administrationen tager input fra drøftelserne med i den videre proces.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Status på Ishøj Kommunes anvendelse af pesticider.

Sagsfremstilling

I henhold til Pesticidhandleplanen for de kommunale arealer vedtaget den 16. juni 2021 opgøres kommunens forbrug af pesticider én gang årligt. I Ishøj Kommune anvendes pesticider til bekæmpelse af ukrudt på belægninger samt til bekæmpelse af invasive arter, herunder bl.a. japansk pileurt og bjørneklo.

I forbindelse med fjerneIse af ukrudt fra belægninger (veje/fortove) er der i 2021 både anvendt en ny fejemaskine, der er mere effektiv i forhold til at fjerne ukrudt fra belægninger, samt en Weed-It-maskine, der udfører selektiv kemisk ukrudtsbekæmpelse via fotosensorik.

Af nedenstående skema fremgår kommunens forbrug af pesticider.

I 2021 har forbruget af pesticider, ligesom de tidligere år, været 40 l Roundup Bio, men fordelingen har været anderledes. På belægninger er forbruget af Roundup Bio reduceret fra ca. 35 l til ca. 30 l, til gengæld er forbruget af Roundup Bio til bekæmpelse af invasive arter fordoblet fra ca. 5 l/år til ca. 10 l/år.

På belægninger er forbruget reduceret med ca. 15%, hvilket bl.a. skyldes indkøb af den nye fejemaskine. Den nye maskine har medført forøgede mandskabsressourcer - periodevis en ekstra medarbejder- og øget brændstofforbrug. Det er et ønske at indkøbe arbejdsmaskiner på el, men prisen er fortsat for høj i forhold til maskinbudgettet.

Forbruget af Roundup Bio til bekæmpelse af invasive arter er fordoblet, hvilket primært skyldes en voldsom vækst af Japansk Pileurt, hvor bekæmpelse samtidig er en meget stor udfordring og et muligt stort problem. Kemisk bekæmpelse er for tiden helt uundværlig i bekæmpelsen af især Japansk Pileurt.


Udbredelsen af invasive arter i Ishøj fremgår af vedlagte kort. De invasive arter, herunder især Japansk Pileurt, er blevet et større problem i kommunen.

Der vil dog fortsat blive arbejdet med at reducere kommunens forbrug af pesticider.Roundup Bio

(l/år)

/

(kg aktivt stof/år)

Forbrug - belægninger

(l/år)

/

(kg aktivt stof/år)

Forbrug - invasive arter

(l/år)

/

(kg aktivt stof/år)

Forbrug - gennemsnit sidste 3 år

40 l/år
/

14 kg aktivt stof/år

ca. 35 l/år
/

ca. 13 kg aktivt stof/år

ca. 5 l/år

/

ca. 2 kg aktivt stof/år

Forbrug - 2021

40 l/år
/
14 kg aktivt stof/år

ca. 30 l/år

/

ca. 11 kg aktivt stof/år

ca. 10 l/år

/

ca. 4 kg aktivt stof/årIndholdet i pesticidhandleplanen er Klima- og Miljøudvalgets område til drøftelse, men da driftsmidlerne hører til under Teknik- og Bygningsudvalget, forelægges sagen begge udvalg.

Lovgrundlag

Regeringens Pesticidstrategi 2017-2021 med tillægsaftale fra 2019

Økonomi

Ændringen i metoderne til ukrudtsbekæmpelse medfører forøgede mandskabsressourcer, øget brændstofforbrug samt højere maskinbudget til indkøb af nye maskiner specielt, hvis de skal være el-drevne.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Resume

I forbindelse med omdannelsen af Det lille erhvervsområde viser de indledende forundersøgelser, at alle regn- og spildevandsledningerne skal udskiftes. Konsekvensen er, at de kommunale investeringer i nye vejforløb, etablering af en grøn park mv. øges, samt at anlægsudgifterne forskydes til 2026 og 2027. Det foreslås, at der samtidig afsættes midler til en intern ressource til at stå for projektet. Derfor søger Center for Park, Vej og Miljø om en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. for perioden 2022 til 2027. Tillægsbevillingen konteres som anlægsudgifter og påvirker dermed ikke servicerammen.

Sagsfremstilling

I takt med udviklingen af det lille erhvervsområde har Ishøj Kommune, i samarbejde med Ishøj Forsyning, udarbejdet et forslag til etablering af bl.a. nye vejforløb, en grøn plads mv. i området. I budgetårene 2023, 2024 og 2025 er der derfor afsat henholdsvis 1,2, 4,9 og 2,2 mio. kr., dvs. en samlet projektsum på kr. 8,3 mio.

Det er i forbindelse med forskellige politiske drøftelser i de relevante fagudvalg blevet påpeget, at der er et grundlæggende behov for at få kigget på de trafikale løsninger i området. Dertil kommer, at Ishøj Forsyning i forbindelse med de indledende forundersøgelser har vurderet, at samtlige regnvands- og spildevandsledning skal udskiftes. Det vurderes, at behovet for udskiftning er nødvendig, selvom man evt. politisk beslutter at reducere bebyggelsesprocenter mm i Helhedsplanen.

Sidstnævnte ændring i forudsætningerne har givet anledning til en nærmere gennemgang af projektøkonomien og de aktiviteter, der skal gå forud for selve anlægsarbejdet. Af vedlagte bygherreoverslag er rådgiverdelen justeret i forhold til de nye forudsætninger, og her fremgår det, at der i kommunens budget mangler ca. 0,5 mio. kr. Da det samlede rådgiverhonorar overstiger tærskelværdien på 1,65 mio. kr., skal rådgiverdelen i EU udbud. Med forventet opstart i marken i 2024, skal denne del igangsættes senest august 2022.

Center for Park, Vej og Miljø har vurderet, at det bliver nødvendigt at tilknytte en intern ressourceperson, svarende til et halvt årsværk, til projektet i hele projektperioden, i alt 5 år. Ressourcepersonen får derudover til opgave at kigge på de samlede trafikløsninger i området, herunder parkeringsforhold, således at der sikres en optimal udnyttelse af arealerne på tværs af boligforeninger og andre aktører. Ressourcepersonen aflønnes via projektøkonomien (anlæg), og udgiften udgør samlet set kr. 1,8 mio fordelt over 5 år. Den samlede projektsum hæves dermed til kr. 10,6 mio.

Med opstart i marken i foråret 2024 forventes projektet afsluttet sommeren 2027. Arbejdet omkring de trafikale løsninger, herunder parkering, igangsættes dog allerede fra 2022.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Den justerede tidsplan betyder, at det kommunale anlægsudifter reduceres med kr. 0,2 i 2023 samt kr. 3,4 mio i 2024. Til gengæld belastes det kommunale anlægsprojekt med tilsvarende beløb samt tillæggesbevillingen i årene 2025, 2026 og 2027. Den ansøgte tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. for perioden 2022 til 2027 til den kommunale medfinansiering af forsyningsprojektet samt til planlægning af trafikløsningerne i området, konteres som anlægsudgifter og belaster dermed ikke kommunens serviceramme.


Ny fordeling af økonomi i budgetårene 2022 - 2027 på baggrund af ændrede forudsætninger (oprindeligt budget samt tillægsbevilling).Budget

Rev. budget

Diff.

2022

0 kr.

250.000 kr.

-250.000 kr.

2023

1.200.000 kr.

1.000.000 kr.

200.000 kr.

2024

4.900.000 kr.

1.500.000 kr.

3.400.000 kr.

2025

2.200.000 kr.

2.700.000 kr.

-500.000 kr.

2026

0 kr.

2.700.000 kr.

-2.700.000 kr.

2027

0 kr.

2.250.000 kr.

-2.250.000 kr.
-2.100.000 kr.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., som dækker projektets estimeret merudgifter
at der af tillægsbevillingen afsættes 1,8 mio. kr. til finansiering af en intern ressourceperson til projektet i hele projektperioden.
at der frigives 0,25 mio. kr. af budgettet til projektopstart i 2022

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.
Ishøj Byråd besluttede på deres møde den 1. marts en model for revision af de seks hovedpolitikker, hvor hver politik i revisionen har et af de stående fagudvalg som primært udvalg.

Sagsfremstilling

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke overordnede visioner Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.Teknik- og Bygningsudvalget har ikke en hovedpolitik, der er direkte knyttet udvalgtes behandlingsområde. Dette kan eksempelvis imødekommes ved at lave en udvidet klima- og miljøpolitik.

 Alle politikker behandles på alle stående udvalg, før de behandles på Byrådet. Det forventes, at alle seks hovedpolitikker er revideret med udgangen af tredje kvartal 2022.

Som en afledt effekt af revisionen bliver afsnittet i budgettet om kommunens vision, mission og værdier rettet, så det refererer til hovedpolitikkernes visioner og ambitioner.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter behovet og mulighederne for, at nogle af udvalgets sagsområder favnes i en udvidet klima- og miljøpolitik, og hvordan temaer relateret til Teknik- og Bygningsudvalget kan repræsenteres i en hovedpolitik.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at udvalgets sagsområder favnes i en udvidet klima- og miljøpolitik.

Bilag

Resume

Ved en valgperiodes start er det hensigtsmæssigt, at træffe beslutning om hvilke delegationer, som Byrådet skal give i den kommende valgperiode. På denne baggrund fremlægges forslag til delegering på bygge- og plansagsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet er kommunens øverste myndighed. Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.


Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for bygge- og plansagsområdet.


Fra en borger/virksomheds rettet vinkel er der tale om en lang sagsbehandlingstid, når sager udvalgsbehandles. Den enkelte borger/virksomhed skal vente op til 4 uger yderligere udover den normale sagsbehandlingstid på op til 6 uger. Sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet er i fokus i både medier og erhvervsundersøgelser, og der er af KL fastsat servicemål ift. sagsbehandlingstider, som skal overholdes af kommunerne.


Det forslås derfor at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter og sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.


Det forslås, at Bygge- og Planmyndigheden (Byg) administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i de mere generelle sager ift. Byggeloven og Planloven indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet, hvor de fleste lokalplaner/byplanvedtægter og områder i Bygningsreglementet er blevet afprøvet med dispensationer/tilladelser/afslag gennem årene.


Delegationerne er uforandret fra de tidligere delegationer.


Delegationerne gives til Center for Byudvikling.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til delegationer indenfor bygge- og planområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ved en valgperiodes start er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om hvilke delegationer, som byrådet skal give i den kommende valgperiode. På denne baggrund fremlægges forslag til delegering på vej- og trafikområdet. Forslaget svarer 1:1 til den delegation der gjaldt i den forrige udvalg.

Sagsfremstilling

Byrådet er kommunens øverste myndighed. Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for vej- og trafikområdet.

Det forslås derfor at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter og sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Det forslås, at vejmyndigheden administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i de mere generelle sager ift. Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet

Delegationerne svarer til den delegation der fandtes under det forrige udvalg.

Delegationerne gives til Center for Park, Vej og Miljø

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om private fællesveje

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til delegationer indenfor vej- og trafikområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I februar har der ikke været nogle administrativt meddelte dispensationer eller landzonetilladelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.