Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 15. juni 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ejer søger om etablering af et nyt parkeringsareal med 18 parkeringspladser, hvor der søges om dispensation fra lokalplanens krav om olieudskiller.

Sagsfremstilling

Ejer af Drive Inn Grill på Vejleåvej 19 i Winthersminde har søgt om dispensation fra kravet om olieudskiller i forbindelse med etableringen af et nyt parkeringsareal med 18 nye parkeringspladser. Ejer ønsker at blive fritaget fra bestemmelsen grundet udgifterne i forbindelse med etableringen og driften af olieudskilleren, samt parkeringsarealets størrelse.

Området er omfattet af lokalplan 1.74 - Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Af § 12.7 fremgår det at afledning fra parkeringsarealer skal forsynes med olie- og benzinudskiller.

En tilladelse til det ansøgte parkeringsareal kræver en dispensation fra lokalplanens krav om etablering af olieudskiller.

Sagen har været i høring hos Park-, Vej- og Miljøcentret. Hverken Vej- eller Miljømyndigheden har bemærkninger til det ansøgte.

Sagen har været i høring hos Ishøj Forsyning, der ønsker, at der skal stilles krav om beredskab i tilfælde af spild, hvis der dispenseres fra kravet om olieudskiller.

Den eksisterende parkeringsplads nedlægges og der etableres nye parkeringsbåse på grunden. Tidligere har overfladevandet fra parkeringsarealet nedsevet tilfældige steder. Medmindre andet er nævnt i en lokalplan, er kravet om olieudskillere en vurderingssag. Som udgangspunkt stilles der dog krav herom, hvis der etableres mere end 20 parkeringsbåse. Da der kun er tale om etablering af 18 parkeringsbåse til personbiler, er både omfang og risiko for udslip lille.

Det vurderes derfor, at dispensation kan meddeles på betingelse af, at der laves et beredskab, der kan forhindre udslip af olie og kemikalier til regnvandskloakken. Eksempelvis måtter designet til udslipskontrol, som kan lægges over riste i tilfælde af spild.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation fra lokalplanens krav om olieudskiller på betingelse af, at der laves et beredskab, der kan forhindre udslip af olie og kemikalier til regnvandskloakken, fx måtter designet til udslipskontrol, som kan lægges over riste til kloakken.

Beslutning

Ny indstilling:
Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke meddelels tilladelse til det ansøgte.
Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag