Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. marts 2016 kl. 17:45

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Anlæggelsen af adgangsvejen til erhvervsområdet Winthersminde er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for vejprojektet. På baggrund af den udarbejdede screening (forundersøgelse) vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet skal derfor ikke undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen herom skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde Erhvervsområde anlægger Ishøj Kommune en adgangsvej til området.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at anlæg af adgangsvej til Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Resume

Etableringen af lager- og distributionsvirksomhed i erhvervsområdet Winthersminde er omfattet af VVM-bekendtgørelsen og det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af den udarbejdede screening (undersøgelse) i henhold til VVM-bekendtgørelsen bilag 3 vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet ikke skal undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger.

Sagsfremstilling

Distreal NSF 1 Ishøj ApS ønsker at etablere en dagligvaregrossist lagerterminal i Winthersminde Erhvervsområde.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at etablering af lagerterminal i Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Resume

Etablering af godsterminal/lagerhotel i erhvervsområdet Winthersminde er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af den udarbejdede screening (forundersøgelse) vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet skal derfor ikke undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen herom skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger. 

Sagsfremstilling

DANX properties ønsker at etablere en godsterminal/lagerhotel i Winthersminde Erhvervsområde i Ishøj.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at etablering af godsterminal og lagerhotel i Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Resume

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde, kan anlægsprojekterne være omfattet af VVM-bekendtgørelsen. I så fald skal der udarbejdes en screening af anlæggene.

Plan beder om at få delegation til at træffe afgørelserne administrativt. Afgørelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde om afgørelserne.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde, kan anlægsprojekterne være omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal bl.a. veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

Afgørelsen af, at et anlæg ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Udpegningen af området er miljøvurderet i henholdvis Fingerplan 2013, Kommuneplan 2014 og Lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Plan beder om at få delegation til at træffe afgørelserne administrativt. Afgørelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde om afgørelserne.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Plan får delegation til at træffe afgørelsen om ikke-VVM-pligt administrativt. Udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde.  

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Resume

Forprojekt til beskrivelse af hvilke muligheder, der er for at støjafskærme mod motorvejen.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet foretog i 2014 en analyse af mulighederne for at forbedre støjforholdene langs Køge Bugt Motorvejen gennem Ishøj Kommune. Til analysen er motorvejsstøjen blevet kortlagt i boligområderne syd for vejen for den nuværende situation og for følgende to forslag til støjafskærmning langs motorvejen.
• En støjvold med en højde på 12 meter.
• En støjskærm med en højde på 4 meter.

Kortlægningen viste, at der er ca. 1830 støjbelastede boliger i Ishøj på den pågældende strækning med et støjniveau over 58 dB. En støjvold forventes at reducere antallet af støjbelastede boliger til ca. 730, og en støjskærm forventes at reducere antallet til ca. 1050.

Omkostningerne til at realisere de to skærmforslag blev overslagsmæssigt beregnet til 95 mio. kr. til etablering af støjvolden og 54 mio. kr. til etablering af støjskærmen.

Der er i øjeblikket overskydende jord fra anlægsprojekter i Københavnsområdet. Derfor kan det undersøges, om jorden kan placeres som en støjvold langs motorvejen.

Der er imidlertid flere forhold, der bør undersøges, inden jord kan placeres her. Langs motorvejen er der tekniske installationer som broer, veje og stier. Der er regnvandsbassiner, forsyningsledninger og institutioner, som kan have indflydelse på voldens udformning. Der skal tages hensyn til Vejdirektoratets krav og eventuel deltagelse fra nabokommuner.

Derfor anbefaler Park-, Vej- og Miljøcenter, at der hyres et rådgivende firma til at genemføre et forprojekt, der skal beskrive projektets udfordringer samt hvilke eventuelle løsninger, der kan gennemføres. Endvidere skal et forprojekt indeholde en etapeplan, forslag til en økonomisk forretningsmodel samt inddragelse af borgerne.  

Park-, Vej- og Miljøcenter vurderer, at et forprojekt kan udarbejdes for kr. 200.000-300.000.

Punktet tages til efterretning på Klima- og Miljøudvalgets møde og beslutning om afsættelse af midler indstilles af Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,  at der frigives 300.000 kr. til et forprojekt for støjafskærmning mod motorvejen. Beløbet finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Beslutning

Tiltrådt

Udvalget ønsker, at forprojektet også indeholder tal fra effekten af støjdæmpende asfaldt.

Økonomi

Plan anmoder om en ramme på 300.000 kr. til et forprojekt finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje.
Herefter er der 4.915.000 kr. tilbage i Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Resume

Ejerne af Mosevej 9 har, i forbindelse med en tilbygning i en etage med tagterasse, søgt dispensation fra lokalplanens bestemmelse om, at bygninger maksimalt må opføres i 1½ etage.

Sagsfremstilling

Ejerne af Mosevej 9 ønsker at opføre en tilbygning med en tagterrasse på taget af tilbygningen (se bilag B). Tagterrasser, som her, betragtes ifølge en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (se bilag C), som byggeri i to etager og kræver derfor en dispensation fra lokalplanen.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 1.32 - Strandområdet. Af lokalplanens § 6.2 fremgår det, at bygninger maksimalt må opføres i 1½ etage.

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke modtaget indsigelser.

Den ansøgte tagterrasse ønskes placeret 3,9 meter fra naboskel mod Mosevej 7 i en højde af 2,7 meter og ligger inden for det skrå højdegrænseplan. Det vurderes, at det ansøgte vil ikke medføre indbliksgener.

Der er åbnet op for, at man kan opføre byggeri i to etager i lokalplanområdet, og der er meddelt dispensation fra samme paragraf på Engsvinget 8 og Engsvinget 16.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at endeligt vedtage lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd og Kommuneplantillæg nr 2.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der giver mulighed for at omdanne området mellem Motorring 4, København-Ringstedbanen og Ishøj Stationsvej fra landbrugsområde til erhvervsområde.

Lokalplan 1.74 og Kommunplantillæg nr 2 har været i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016. I høringsperioden har Plan modtaget fem høringssvar fra henholdsvis Erhvervstyrelsen, Vejdirektoratet, Banedanmark, Stender og en borger.

Høringssvarende drejer sig primært om at præcisere forhold omkring transportkorridorren, skiltning, støj, parkering og affald i lokalplanen.

På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet et notat med bemærkninger, forslåede ændringer og rettelser i lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Derudover vil blive foretaget mindre sproglige rettelser i lokalplanforslaget.

Til lokalplanen er der udarbejdet en miljøvurdering. Der er ikke indkommet indsigelser til miljøvurderingen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at
at imødekomme de forslåede ændringer i lokalplanforslag og kommuneplantillæg
at lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd endeligt vedtages og offentliggøres

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning