Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket - Ishøj Rådhus, etage 2

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Forslag til Kommuneplan 2020 har været i høring i 8 uger, og der skal træffes beslutning om at vedtage Kommuneplan 2020 endeligt.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør, hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder, både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år, og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Den 11. marts 2020 blev der afholdt et borgermøde, hvor ændringerne af planen blev gennemgået, og der var lejlighed til at få stillet afklarende spørgsmål.

I høringsperioden er der indkommet en række høringssvar og bemærkninger til kommuneplanen. Der er ikke modtaget høringssvar til miljørapporten.

Alle høringssvar fremgår i vedlagte høringsnotat (Bilag).

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Kommuneplan 2020 vedtages endeligt og bekendtgøres offentligt.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tilltrådt.

Resume

Grundejerforeningen Jægerbuen ønsker at overdrage et par mindre arealer i rabatten ved Ishøj Strandvej og Vejlebrovej til kommunen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med besparelser på budget 2020 besluttede byrådet bl.a. at overdrage vedligeholdelsen af grundejerforeningen Jægerbuens arealer til egen vedligeholdelse. Der har været en dialog omkring denne overdragelse, og kommunen har den 6. maj 2020 deltaget i et møde med Grundejerforeningen, hvor det blev drøftet, at kommunen overtager et par mindre arealer beliggende i rabatten mod hhv. Vejlebrovej og mod Ishøj Strandvej. Grundejerforeningen foreslog, at kommunen overtager arealerne vederlagsfrit mod, at kommmnen overtager vedligeholdelsesforpligtelsen. Hvis kommunen accepterer denne vederlagsfrie overdragelse, vil overdragelsen dog være betinget af en endelig godkendelse på en nært forestående generalforsamling i Grundejerforeningen Jægerbuen.

Det er hos kommunens Center for Park, Vej og Miljø vurderet, at det for at sikre en stabil og faglig fremtidig korrekt pasning/pleje af den derværende beplantning vil være en fordel for kommunen, at ejerskabet til disse mindre grundarealer overgår til kommunen. Det anbefales derfor, at kommunen overtager de aktuelle grundarealer (se bilag med markering af de aktuelle områder).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at de omtalte arealer ved Jægerbuen overdrages til kommunen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Overdragelsen sker vederlagsfrit, men i forbindelse med den matrikulære tilretning, kan der forventes en udgift på skønnet kr. 30.000, som påhviler kommunen. Det forventes, at der kan findes penge til dette i Center for Park, Vej og Miljøs driftsmidler. Udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af arealerne afholdes også indenfor det allerede afsatte driftsbudget her.

Bilag

Resume

På baggrund af budgetforlig 2020 er der frigivet 200.000 kr. til små grønne oaser. Center for Byudvikling og Center for Park, Vej og Miljø foreslår at etablere en markant løgplantning med små opholdssteder på Den Grønne Forbindelse, for at dette kan være med til at sætte gang i udviklingen af denne.

Sagsfremstilling

”Den Grønne Forbindelse” løber igennem det tætte byområde i bykernen og binder de to ådale sammen gennem et aktivt og grønt forløb. Den Grønne Forbindelse har til formål at udvikle og sikre de grønne områder i Ishøj by. Det foreslås, at midlerne til små grønne oaser anvendes til at markere den samlede grønne forbindelse igennem Ishøj vha. en markant linje. (se bilag A) En linje, der i praksis består af en markant og længeblomstrende blanding af forårsløg, der har til formål at forskønne og begrønne eksisterende græsarealer og grønne vejrabatter. På udvalgte steder opsættes der bænke og skabes dermed små opholdsrum, der kan invitere til ophold og fællesskab. Det undersøges desuden, om det er muligt nogle steder at supplere linjen med en bræmme af vilde blomster. De vilde blomster vil blomstre efter afblomstring af løg og være til glæde for insekter og vilde bier. Ved at anvende midlerne til små oaser på Den Grønne Forbindelse på denne måde vil man tilgodese mange af byens borgere på tværs af kommunen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at Center for Park, Vej og Miljø arbejder videre med konceptet for små grønne oaser i tilknytning til Den Grønne Forbindelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

På baggrund af et løst overslag fra DLF vil man kunne lægge 700 m løg til 160.000 kr.

Der anvendes ca. 40.000 kr. på bænke udvalgte steder langs forbindelsen. 

Denne sag behandles også i Klima- og miljøudvalget.

 

Bilag

Resume

Region Hovedstaden har besluttet, at der skal findes besparelser på trafikområdet for 15 mio. kr.  For Ishøj Kommune betyder det, at linje 120 ophører som regional finansieret rute.

Hvis kommunerne på linje 120 beslutter at overtage finansieringen, vil det for Ishøj Kommune medføre en merudgift på den kollektive trafik på 400.000 kr. pr. år.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har i 2021 en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. Det skyldes, at udgifterne til kollektiv trafik er stigende på grund af anlægsudgifter til letbanen, generelt faldende passagerindtægter i den kollektive trafik og øget trængsel, der øger omkostninger ved busdriften. Region Hovedstaden har besluttet, at der skal findes besparelser på trafikområdet for 15 mio. kr. 

For Ishøj Kommune betyder det, at linje 120, som i dag kører mellem Høje-Taastrup St. og Karlslunde St. via Køgevej, ophører som regional finansieret rute.

Med Region Hovedstadens udmelding er det nu op til kommunerne på linjen at beslutte, om de vil overtage finansieringen. For Ishøj Kommune vil det medføre en merudgift på den kollektive trafik på 400.000 kr. pr. år.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller at man meddeler Movia og Region Hovedstaden, at Ishøj Kommune ikke ønsker at overtage finansieringen af linje 120 fra RegionH på 400.000 kr. pr. år.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber, LBK nr 323 af 20/03/2015.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Punktet taget af dagsordenen.

 

Resume

I forlængelse af Borgmesterens mail til Byrådet af 25. maj 2020 om budget 2021, drøfter fagudvalgene muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel sparerunde.

Sagsfremstilling

I tids- og handleplanen for arbejdet med budget 2021 var det forudsat, at der skulle afholdes byrådsseminar den 6. og 7. maj. Seminaret blev aflyst pga. den aktuelle situation med Corona, og er rykket til den 17. og 18. juni.

Pt. er der nogle store usikkerheder i relation til budget 2021:

- De præcise økonomiske konsekvenser af udligningsreformen kendes ikke pt. KLs tilskudsmodel forventes først opdateret, når der foreligger en økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2021.

- Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen blev indgået den 29. maj. Administrationen vil frem mod byrådsseminaret regne på de økonomiske konsekvenser af aftalen for Ishøj Kommune.

- Der er stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen, både på kort og langt sigt. Ikke mindst ledigheden er steget, med deraf følgende øgede udgifter til overførselsindkomster.

Til byrådsseminaret den 17. -18. juni forventes der større klarhed over usikkerhederne. På seminaret gives en orientering om den aktuelle økonomiske situation, herunder den kendte ”bundlinje” i budget 2021. Alt afhængig af ”bundlinjen”, vil der også blive præsenteret forslag til en eventuel spareramme.

For at være på forkant med et eventuelt behov for besparelser opfordres fagudvalgene til at drøfte hvilke muligheder der er for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel sparerunde.

Det er selvfølgelig også muligt at drøfte nye ønsker til budgettet, som kan finansieres ved omplacering inden for udvalgets budgetramme.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sagen drøftes på fagudvalgsmødet med muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel besparelser.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der igangsættes en proces i samtlige udvalg, om hvordan der kan arbejdes med de kloge kvadratmeter til frigivelse af midler.

Tiltrådt.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Cirkulære om Budget og Regnskabssystem og revision mv. for kommuner.

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2020 på driftsområderne, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet viser forventede merudgifter på 12,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2020.

Som orienteret tidligere på året, ved den administrative budgetopfølgning, forventes der i 2020 et økonomisk pres på førtidspension, det specialiserede socialområde og renovationsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Samlet set forventes der ved denne budgetopfølgning merudgifter på i alt 12,1 mio. kr. i 2020.

Grundet coronakrisen er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På baggrund af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af coronakrisen bliver fulgt nøje og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen viser samlet set forventede merudgifter på 12,1 mio. kr. De forventede merudgifter fordeler sig med 1,1 mio. kr. indenfor serviceudgiftsrammen og 10,7 mio. kr. udenfor serviceudgiftsrammen samt 0,2 mio. kr. på en finansiel post.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Der er ifm. budgetopfølgningen ikke forventet afvigelser til budgettet på Teknik- og Bygningsudvalgets områder.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om antal byggesager i Corona tiden

Forneden præsenteres statistik på byggesagsområdet ift. antal sager under corona-tiden sammenlignet med sidste år.

2019:

 

Antal sager i perioden 20/3 til 20/4 2019:

Antal sager i perioden 21/4 til 20/5 2019:

26 (0 geokodning)

29 (0 geokodning)

 

 

Total i perioden 20/3 til 20/5 2019:

55

 

 

2020:

 

Antal sager i perioden 20/3 til 20/4 2020:

Antal sager i perioden 21/4 til 20/5 2020:

22 = 12 nye + 10 geokodning

39 = 34 nye +   5 geokodning

 

 

Total i perioden 20/3 til 20/5 2020:

61 = 46 nye + 15 geokodning

 

 

 

Antallet af nye sager (26 sidste år) er under lock-down perioden faldet med over 50 % (12 i år). Der er i den periode taget mange geokodningssager (10).

Efter den delvise åbning er antallet af sager steget til mere (til 34) end sidste år (29). Dertil er der også taget geokodningssager (5).

Samlet set er der kommet færre antal nye sager gennem de 2 måneder i år (46) end sidste år (55), men grundet geokodningen er der samlet set sagsbehandlet flere antal sager i samme periode i år (61) end sidste år (55).Gennemgang af projektoversigt for plan v/Anja CarlslundLister over administrativt meddelte afgørelser. 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag