Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. juni 2021 kl. 18:30

Byrådssalen

Resume

Som led i budgetprocessen fortsætter Teknik- og Bygningsudvalget drøftelserne af budget 2022 inden for udvalgets områder. Udvalget drøfter administrationens forslag til besparelser, der blev fremlagt på Byrådsseminaret i maj, og prioriterer, hvilke forslag, der skal indstilles til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene drøftede på møderne i maj budgetsituationen i 2022, som den kendes pt., herunder budgettet inden for udvalgenes områder. Ifølge tids- og handleplanen for budgetarbejdet, fortsætter fagudvalgene drøftelserne af budget 2022 på møderne i juni. 

Der blev på Byrådsseminaret fremlagt en matematisk fordeling af sparerammen, hvortil der skal udarbejdes forslag. Teknik- og Bygningsudvalgets andel udgør 2,740 mio. kr. ud af i alt 30 mio. kr. på serviceområdet. Denne ramme kan der tages udgangspunkt i, i forbindelse med udvalgets drøftelser. Den endelige fordeling af rammen vil blive drøftet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 24. juni. Til dette møde forventes desuden, at Ishøj Kommunes serviceramme kendes og dermed kravet til, at servicerammen kan overholdes.

Økonomi

Forslagene indgår som en del af det forberedende arbejde
til budget 2022-25.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter administrationens forslag til besparelser og prioriterer, hvilke forslag, der skal indgå i den videre budgetproces og de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget ønsker at gå videre med overskrifterne i de forslag til besaprelser, som er blevet forelagt, men vil ikke lægge sig fast på nogle faste beløb, førend Byrådet har besluttet en ramme.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2021 jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede merudgifter på driften og et udgiftspres på serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2021.

Som orienteret ved den administrative budgetopfølgning forventes der i 2021 et økonomisk pres på det specialiserede socialområde og rengøringsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Grundet Covid-19 er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af Covid-19 bliver fulgt nøje og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger forventes der samlet set:

  • Merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 15,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.
  • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 14,1 mio. kr., som søges finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reserverede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.
  • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 9,1 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget
  • Merudgift på en finansiel post på 0,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.

Forventede merudgifter på Jobcentrets område udgør 14,5 mio. (udenfor serviceudgiftsrammen) med 8,5 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og 6 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Resultatet af budgetopfølgningen indikerer et udgiftspres på kommunens serviceudgiftsramme med forventede merudgifter på 15,5 mio. kr. og Covid-19 relaterede merudgifter på 9,1 mio. kr. Såfremt dette udgiftspres realiseres – alt andet lige – vil serviceudgiftsrammen for 2021 overskrides. Tages kommunens regnskab for de seneste år i betragtning har resultatet været et mindreforbrug indenfor serviceudgiftsrammen og fortsætter dette mønster i 2021 vil serviceudgiftsrammen højst sandsynligt kunne holdes.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Teknik- og Bygningsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Teknik- og Bygningsudvalgets områder forventes der merudgifter på 4,2 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har indhentet et oplæg og tilbud fra MOE A/S på en trafikanalyse i Strandområdet. Sagen var på Teknik- og Bygningsudvalget møde den 19. maj 2021, hvor udvalget besluttede at udskyde sagen til juni.

Sagsfremstilling

I budgetforliget er der fremsat et forslag om, at "der afholdes borgermøde om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej (til den halve rundkørsel) mod Ishøj Strandvej med det formål at aflaste Tranegilde Strandvej samt Ishøjvej". I forbindelse med renoveringen af Tranegilde Strandvej blev det på udvalgsmødet i november besluttet at holde et temamøde om trafikken i strandområdet. Der blev på det møde udtrykt et ønske om at se på området som helhed med henblik på at kunne vurdere trafikken og trafiksikkerheden og effekten af specifikke tiltag.

Administrationen vuderer, at det er nødvendigt at få en rådgiver til at lave en vurdering, som kan danne basis for både temamødet i udvalget og senere borgermødet, da det er komplekst og ifølge vores vurdering kræver ekspertviden.

Center for Park, Vej og Miljø har indhentet et oplæg og tilbud fra MOE A/S på en trafikanalyse, som tager udgangspunkt i forskellige scenarier. Opgaven omfatter opbygning af trafikmodel, kalibrering, cykeltællinger, scenarieberegninger (5 scenarier) og udarbejdelse af kort med resultater og tilknyttet vurdering af effekter for alle trafikanter. Afrapporteringen omfatter både notat med gennemgang af alle resultater og efterfølgende præsentationer på udvalgsmøde og borgermøde.

Endeligt omfang af trafikanalysen fastlægges i samarbejdet med udvalget.

Lovgrundlag

Love om offentlige veje.

Økonomi

Opgaven kan gennemføres for et samlet budget på 107.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der udføres den beskrevne trafikanalyse i Strandområdet, og at finansieringen af udgifterne til analysen, kr. 107.000 kr. ekskl. moms, drøftes i Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På baggrund af budgetforlig 2020 har rådgivende ingeniørfirma Moe udarbejdet et skitseprojekt for Ishøj Parkvej, hvor det er undersøgt, om Ishøj Parkvej kan ombygges fra en 4-sporet vej til 2-sporet vej, og hvilke mulige trafikale konsekvenser, en sådan ombygning kan medfølge. Adgang til nyt byggeri i Gadekæret er indarbejdet i skitseprojektet.

Sagsfremstilling

Skitseforslaget er udarbejdet ud fra et ønske om at skabe bedst mulig trafiksikkerhed på strækningen, samtidig med at tilgængelighed og fremkommelighed ikke forringes.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Ishøj Parkvej ligger på 6000 motorkøretøjer, som fordeler sig jævnt i de to køreretninger, dvs. at der kører ca. 3000 køretøjer i hver retning pr. døgn. Over 60 % af de målte bilister overholder ikke hastighedsbegrænsningen på strækningen. Det skyldes vejens brede tværprofil med 4 kørespor og den relativt ”lille” trafikintensitet på strækningen. Ishøj Parkvej har en vognbanebredde på ca. 3,6 m., hvor en normal bredde på en vognbane med hastighedsgrænse på 50km/t er 3,25 m. I perioden 2015-2019 er der i alt udstedt 2.895 fartbøder.

Hastighedsmålinger viser følgende resultater for hverdagsdøgn:


I retning mod vest

I retning mod øst

85% fraktil (km/t)

68,1

61,9

Gennemsnit (km/t)

57,2

53,4

Antallet af vognbaner på vejstrækninger fastlægges på grundlag af en vurdering af kapaciteten og trafikafvikling i krydsene. Generelt vil en to-sporet vej klare 1700 personbiler/time/retning.

Antal køretøjer i spidstimerne:


Vestlig retning

Østlig retning

Morgen spidstime

392

190

Eftermiddag spidstime

266

485


Løsningsforslag for Ishøj Parkvej

Forslag 1: De to sydlige kørespor fjernes således, at de to nordlige spor vil danne vejens nye tværprofil. Hvert spor vil have en bredde på 3,25 m og 0,3 m spærrelinje på midten af vejen.

Forslag 2: De to sydlige kørespor fjernes således, at de to nordlige spor vil danne vejens nye tværprofil. De eksisterende kantsten bibeholdes, og der etableres spærreflade i midten af vejen for at minimere sporbredden.


Kryds og sideveje på strækningen tydeliggøres med midterheller, som samtidig skaber forsætninger for bilister, som kører i østlig retning. Der vil på hele strækningen være overhalingsforbud.

Der forslås at ny indkørsel til boligområde tilsluttes til Brolæggerpladsen.

Såfremt Byrådet beslutter at ombygge Ishøj Parkvej anbefales det, at der arbejdes videre med løsningsforslag 1, da det har en større hastighedsdæmpende effekt og dermed er mere trafiksikkert.

Trafikale konsekvenser

Trafikmængden vurderes ikke at blive reduceret ved at indsnævre vejen til 2 kørespor, men i stedet vil indsnævringen have en hastighedsdæmpende effekt. Der er på baggrund af spidstimetrafikken beregnet trafikafvikling i krydsene, som viser, at afviklingen kan ske uden problemer. Overslagsberegninger over vejstøj viser, at 38 boliger vil opleve et øget støjniveau på ca. 1,6 dB, mens 80 boliger vil opleve reduceret støjniveau på ca. 2 dB.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Forslag 1: 7.500.000,- ekskl. moms

Forslag 2: 6.600.000,- ekskl. moms

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning og afventer afholdelse af borgermøde.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning og afventer af borgermøde. Det er ønsket, at Teknik- og Bygningsudvalget drøfter sagen forud for et borgermøde.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der lægges op til, at Teknik- og Bygningsudvalget drøfter, hvorvidt der er et ønske om at oprette en prøveordning med parkeringsvagter i Ishøj.

Sagsfremstilling

Der er fra politisk side rejst opmærksomhed på en udfordring med et stigende antal ulovligt parkerede biler, og et ønske om at indføre en prøveordning med parkeringsvagter i Ishøj Kommune.

Det opleves, at der er et stigende antal ulovligt parkerede biler, varevogne og mindre lastbiler på Ishøjs veje, herunder villaveje.

En forsøgsordning kunne fx løbe henover 6 måneder for at se, om det kan ændre adfærden ift. at parkere biler ulovligt og afhjælpe problemet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt det er et ønske, at administrationen videre undersøger mulighederne for at oprette en prøveordning med parkeringsvagter.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget ønsker, at der udarbejdet et koncept for, hvordan man kan lave et forsøg med parkeringsvagter i Ishøj kommune, og at dette koncept forelægges udvalget til drøftelse.


Tiltrådt.

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har, på baggrund af politiets uheldsregistrering, udarbejdet en orientering om uheld på kommunale veje og stier samt private fællesveje i perioden 2016 til 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med orienteringen er at give et oversigtsbillede af uheldssituationen i Ishøj Kommune med henblik på at vurdere trafiksikkerheden i kommunen.

På de kommunale veje og stier samt private fællesveje registrerede politiet 61 uheld i 2020. Uheldene i 2020 medførte, at 1 trafikant fik lettere skader, 3 trafikanter fik alvorlige skader, og 0 blev dræbt.

I perioden 2016-2020 varierer uheldene mellem 61 og 70, hvor antallet af alvorligt tilskadekomne er faldet fra 7 til 3 siden år 2017, som yderligere er beskrevet i notatet (vedlagt som bilag).

De fleste uheld sker i krydsene på de større veje.

Kryds med flest uheld på 5 år:
1: Ishøj Stationsvej / Ishøj Strandvej: 25 uheld
2: Ishøj Stationsvej / Vejleåvej: 21 uheld (vejarbejde i perioden)
3: Ishøj Stationsvej / Køgevej: 17 uheld
4: Ishøj Stationsvej / Tåstrup Valbyvej: 13 uheld

Sidste år udarbejdede Sweco en trafiksikkerhedsanalyse, hvor der blev udpeget de mest uheldsbelastede lokaliteter samt løsningsforslag. Efterfølgende har Center for Park, Vej og Miljø haft fokus på disse lokaliteter, og der er vedlagt bilag med oversigt over lokaliteterne, løsningsforslag og hvilke tiltag, som på nuværende tidspunkt er udført. Der arbejdes stadig på at forbedre forholdene i kryds samtidig med, at vi følger udviklingen i antal af uheld.

Udover, at Center for Park, Vej og Miljø arbejder ud fra oversigtsbilledet af uheldssituationen og Sweco's trafiksikkerhedsanalyse, har Byrådet på budgetforlig 2021 afsat 300.000 kroner til en yderligere undersøgelse af trafiksikkerheden i Ishøj Kommune. Som det tidligere er fremlagt for Teknik- og Bygningsudvalget, har Færdselskommissionen i deres seneste rapport fremhævet, at de bløde trafikanter på nationalt plan er langt mere udsat i trafikken end tidligere antaget. Administrationen har derfor bedt en konsulent om at forelægge et bud på en undersøgelse, hvor der her lægges særlig vægt på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Der vil blive fremlagt en nærmere sag om denne separate undersøgelse for Teknik- og Bygningsudvalget efter sommerferien.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orinteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Udkast til Pesticidhandlingsplan for Ishøj Kommune blev drøftet den 20. april 2021 på TBU og den 21. april 2021 på KMU. Det blev i den forbindelse besluttet, at kommunens forbrug af pesticider skulle indarbejdes i pesticidhandlingsplanen, og at den skulle drøftes i udvalgene igen.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes forbrug af pesticider for de sidste 3 år er blevet indarbejdet i pesticidhandlingsplanen - ændringer er fremhævet med rødt. Gennem de sidste 3 år har det gennemsnitlige forbrug af Roundrup Bio været på 40 l/år, hvoraf 3-4 l bruges til bekæmpelse af invasive arter. 40 l Roundup Bio svarer til 14,4 kg aktivt stof, og heraf bruges ca. 1,4 kg aktivt stof på bekæmpelse af invasive arter. I 2016 havde Ishøj Kommune et pesticidforbrug på 22 kg aktivt stof, hvor gennemsnitsforbruget i kommunerne var 21 kg aktivt stof. Så i forhold til 2016 er der sket en reduktion i pesticidforbruget på næsten 8 kg aktivt stof. Der forventes et yderligere fald i pesticidforbruget, da den nye mekaniske ukrudtsrensemaskine er taget i brug, hvilket formentlig vil betyde en kraftig nedgang i brugen af Weed-It-maskinen (intelligent sprøjte). Dette afhænger dog af vejret, idet ustadigt vejr, hvor det skiftevis er varmt og vådt, giver ukrudtet optimale vækstbetingelser. Er der meget ukrudt, kan det altså blive nødvendigt at sprøjte for at holde ukrudtet nede.

Der er en vis sammenhæng mellem anvendelsen af pesticider, vedligeholdelsesstandard og ressourcer, idet der er flere omkostninger forbundet med pesticidfri drift frem for drift med pesticider.

Sagen forelægges også Klima- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Pesticidstrategi 2017-2021 med tillægsaftale fra 2019.

Økonomi

Der afsættes flere driftsmidler, såfremt der ønskes pesticidfri drift og uændret vedligeholdelsesstandard.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter at, Pesticidhandlingsplan 2021 vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.86 med tilhørende kommuneplantillæg 1 i offentlig høring i 10 uger. Forslaget danner nyt plangrundlag for Ishøjs største erhvervsområde, og tager afsæt i en foranalyse fra 2016 lavet i et tæt samarbejde med relevante interessenter, herunder Ishøj Erhvervsforening.  

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe gode rammer for den fremtidige udvikling af erhvervsområdet, fremlægger administrationen et forslag til en ny lokalplan. 

Det er en vigtig forudsætning for udvikling af erhvervsområdet, at det fremstår indbydende og attraktivt for de erhvervsdrivende og kunder, samt at det hænger sammen med den omkringliggende by.

Forslaget fastholder områdets anvendelse til erhvervsområde til industri, produktion, håndværk og udvalgsvarebutikker til pladskrævende varer og implementerer derudover nye muligheder fra to landsplandirektiver henholdsvis om detailhandel og fingerplanen, samt giver mulighed for, at der i mindre grad kan etableres kultur- og serviceformål.

I overensstemmelse med Fingerplanrevision i 2017, blev området med motorsportsbanen taget ud af den grønne kile. Med vedtagelsen af denne lokalplan gives der mulighed for, at området fremover kan anvendes til erhverv evt. i forbindelse med, at kommunen frasælger arealet. Den eksisterende anvendelse kan indtil da fortsætte uændret.

I overensstemmelse med landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udlægges der med lokalplansforslaget et aflastningsområde, der lovliggør og muliggør større udvalgsvarebutikker (fx større elektronikbutikker mv.) i tilknytning til de eksisterende udvalgsvarebutikker til pladskrævende varegrupper (fx. byggemarkeder, bilforhandlere mv.)

Lokalplanforslaget er derudover en sammenskrivning af tidligere dispensationer samt de eksisterende 7 lokalplaner. Den nye og samlede plan giver bl.a. mulighed for højere bebyggelsesprocenter i aflastningsområdet, formålet er, at give de pladskrævende funktioner mulighed for en bedre udnyttelse af bygningsvolumener indvendigt med mulighed for flere etagekvadratmeter. Tætheden vil fortsat være det samme, da bygningshøjden og parkeringsnormen er uændret ift. i dag. Dertil kommer indførelsen af nye bestemmelser for skiltning, beplantning og parkeringsforhold, der skal bidrage til at udvikle kvaliteten i området, samt give de erhvervsdrivende en mere gennemskuelig sagsbehandling. For et samlet overblik over alle ændringer er der udarbejdet en oversigt, som fremgår i bilaget.

Der lægges op til en forlænget høringsperiode, grundet sommerferie samt med henblik på at kunne afholde et borgermøde for at få virksomhedernes input. Borgermødet er foreløbigt planlagt til den 25. august.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter:

  • At forslag til lokalplan nr. 1.86 samt kommuneplantillæg nr. 1 vedtages og sendes i offentlig høring i 10 uger
  • At der i høringsperioden afholdes et borgermøde med virksomhederne i området samt erhvervsforeningen.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller:

  • At forslag til lokalplan nr. 1.86 samt kommuneplantillæg nr. 1 vedtages og sendes i offentlig høring i 10 uger
  • At der i høringsperioden afholdes et borgermøde med virksomhederne i området samt erhvervsforeningen.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.95 Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby i høring i 10 uger. Formålet med lokalplanen er at sikre landsbymiljøet i fremtiden, specielt i henhold til nedrivninger, nybyggeri og ombygninger. Den nye lokalplan vil erstatte lokalplan 1.15 Torslunde Landsby.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny bevarende lokalplan for Torslunde Landsby, da der har været behov for at opdatere plangrundlaget, så det bliver mere tidssvarende. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget besigtigelser af både bebyggelse og beplantning i landsbyen. Der har særligt været fokus på at sikre de bevaringsværdige huse samt den bevaringsværdige beplantning. Der er også indarbejdet ønsker fra landsbyens borgere, som er forenelige med lokalplanens bevarende formål. Det indledende borgermøde blev afholdt i Torslunde Landsby d. 27.02.20. Det omhandlede blandt andet ønsker om at bevare landsbyens hyggelige karakter med det grønne vejforløb og sikre, at husene passer godt ind arkitektonisk.

Der blev på mødet i Teknik- og Bygningsudvalget d. 15.09. 2020 drøftet forskellige principper i planen, blandt andet tagudhæng, minimumsstørrelse på udstykninger og bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse. Disse er indarbejdede i planforslaget. Kroppedal Museum har også været inddraget i processen, og de har peget på yderligere to huse i landsbyen, som de mener bør udpeges som bevaringsværdige. Der er udarbejdet et bilag til lokalplanen med en oversigt og kort beskrivelse af alle de bevaringsværdige huse inklusiv de to huse, som museet har foreslået. Der vil være i alt 19 ejendomme med bevaringsværdig bebyggelse, samme antal som i lokalplan 1.15.

Lokalplanen giver ikke mulighed for yderligere byudvikling eller inddragelse af nye ubebyggede arealer.

På mødet i Teknik- og Bygningsudvalget d.15.09.2020 blev det også besluttet ikke at afholde borgermøde pga. coronasituationen, og fordi der allerede var afholdt et indledende borgermøde. Dog foreslår administrationen nu, at der - set i lyset af den forbedrede coronasituation - planlægges et informationsmøde efter sommerferien. På mødet kan planen præsenteres, og der kan være mulighed for at stille spørgsmål til både planens indhold og betydning for den enkelte husejer.

Forslaget sendes i høring i 10 uger, da høringen ligger delvist i sommerperioden.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplanforslag 1.95 Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby sendes i offentlig høring i 10 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der ansøges om opstilling af en gittermast på 42 meter for mobiltelefoni. Det indstilles, at der gives landzonetilladelse til det ansøgte.

Sagsfremstilling

KPR Towers A/S søger på vegne af TT Netværket P/S om tilladelse til opførelse af en 42 m høj gittermast, med tilhørende teknikskabe, på ejendommen Pilemarksvej 15 matr. nr. 46a, Ishøj By. Da ejendommen er beliggende i landzone og grøn kile, kræver det ansøgte en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 samt byggetilladelse.

Den nye mast vil betyde, at beboerne i Ishøj landsby samt industriområdet vil få en væsentligt bedre mobildækning samt dataforbindelse, hvor der i dag er manglende optimeret mobil- og datadækning via den eksisterende 30 meter rørmast på Pilemøllevej 6-8, som bliver fjernet snart. 

Sagen er sendt til partshøring til lejere af Pilemarksvej 15 og ikke til naboorientering til de omkringliggende ejendomme, da afstanden mellem masten og de omkringliggende ejendomme er så stor, at det iht. Planlovens § 35 stk. 5 har en underordnet betydning.

Lejere af Pilemarksvej 15 har haft følgende indsigelser:

-       at området skal undersøges for eventuelle alternative placeringer

-       udnyttelse af eksisterende høje bygninger i området

-       at der opføres en rørmast fremfor en gittermast.

Indsigelserne er besvaret ifbm. administrationens vurdering jf. "Notat - telemast placering" og lejer er oplyst om, at de nævnte punkter medtages i sagsfremstillingen.

Vurdering:

I vedlagte bilag "Begrundelse for valg af maste-type" gennemgås begrundelserne for valg af maste-type sammenholdt med lovgivningerne på området. Opsummeret vurderes det, at det ansøgte bør imødekommes, da gittermasten er luftig og visuelt fylder mindre, operatører har mulighed for at opsætte noget af udstyret inde bag eksisterende antenner samt har mulighed for at servicere antennerne uden brug af kran, hvilket vil genere lodsejer mindre. Endvidere er der ikke i området andre bygninger eller lign. med den nødvendige højde. Endelig er ejendommen mest hensigtsmæssig ift. landskabelige hensyn og vurderes til ikke at forringe natur- og landskabsværdier samt rekreative oplevelser væsentlig, da området allerede er forstyrret af tekniske anlæg og erhvervsbebyggelse, se bilag "Notat - Telemast placering".

Lovgrundlag

Planlovens § 35.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der iht. vurderingen meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ejeren af Landlyst Vænge 75 søger om et mindre hævet opholdsareal, som fremstår i 2 etager ifm. opførelse af en ny tagetage til eksisterende enfamiliehus med fladt tag. Det ansøgte kræver en dispensation fra byplanvedtægtens krav om etageantal samt en helhedsvurdering. Det indstilles, at der dispenseres til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejer af Landlyst Vænge 75 ansøger om opførelse af en mindre tilbygning i stueetagen samt en ny tagetage til eksisterende enfamiliehus med fladt tag. Den nye tagetage vil have en afstand til naboejendomme på henholdsvis 6,5 m og 8 m fra gavlsiderne. På begge sider af gavltrekanten er der placeret 2 vinduer, hvor de øst-vendte vinduer er gennemgående i højden. I forbindelse med den nye tagetage etableres der et mindre hævet opholdsareal (altan) ca. midt på taget på den side, der vender mod haven.

Det hævede opholdsareal har en afstand fra naboskel på 14 m og 16 m. Der sættes afskærmning på siderne for at undgå direkte indblik til naboerne (se bilag for indsigelser samt facadetegninger). Bebyggelsesprocenten vil blive 30 %.

Området er omfattet er byplanvedtægt 6 - Vildtbaneparken, Bredekærs Vænge, Landlyst Vænge.

Af § 7.1 fremgår, at bygninger kun må opføres med én etage med udnyttet tagetage.

Det hævede opholdsareal betragtes som 2 etager og kræver derfor en dispensation fra byplanvedtægten og en helhedsvurdering i forbindelse med indbliksgener.

Der er tidligere givet dispensation til etablering af hævede opholdsarealer i kommunen, såfremt opholdsarealerne holder en betydelig afstand til naboejendomme, og der ikke er direkte indbliksgener.

Sagen har været i partshøring, og i den forbindelse er der modtaget tre indsigelser, som går på, at opførelse af tagetagen ikke ønskes, og at der er indbliksgener fra det hævede opholdsareal og fra gavlvinduerne (se bilag for indsigelser).

Lovgrundlag

Planloven § 19

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der dispenseres til det hævede opholdsareal med fast afskærmning i siderne.

Beslutning

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke dispenseres til det hævede opholdsareal med fast afskærmning i siderne.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal tages stilling til, om ophævelsen af byggesagsgebyret for virksomheder skal videreføres i andet halvår 2021. Administrationen anbefaler at fritagelse for gebyr ophæves.  

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2020 og frem til den 7. april 2020 udgjorde byggesagsgebyret kr. 500 pr. times tidsforbrug for sagsbehandling.

I forbindelse med COVID-19, og som en del af Kommunens hjælpepakke til private borgere og erhvervslivet, vedtog Byrådet den 7. april 2020, ”at byggesagsgebyret ophæves resten af året". Se vedhæftede bilag.

Da pandemien stadig ikke var ovre primo 2021, blev det i februar 2021 besluttet, at byggesagsgebyret også skulle ophæves for erhvervslivet første halvår 2021 med en mindreindtægt på ca. kr. 111.000. Samtidig blev det besluttet, at sagen skulle fremlægges TBU på ny inden andet halvår 2021 (vedlagt som bilag).

Der skal derfor nu tages stilling til, om byggesagsgebyret fortsat skal ophæves for erhvervslivet i andet halvår 2021, hvilket vil medføre en mindreindtægt på yderligere ca. kr. 111.000. Eller om byggesagsgebyret skal genindføres på kr. 500 pr. times tidsforbrug for sagsbehandling.

Hvis udvalget beslutter at ophæve gebyret for andet halvår 2021, skal der tages særskilt stilling til finansieringen heraf.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28 stk. 1.

BR § 39.

Økonomi

Mindreindtægt i byggesagsgebyrer for erhvervslivet på ca. kr. 111.000 for andet halvår 2021 ved fortsat ophævelse af byggesagsgebyr for erhvervslivet i andet halvår 2021. Derudover en årlig mindreindtægt på ca. kr. 220.000, såfremt byggesagsgebyret forsat ophæves efter udgangen af 2021.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller....

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at erhvervslivet fritages for byggesagsgebyr resten af 2021, og at de estimerede 111.000 kr. finansieres af kommunekassen.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj kommune har i forbindelse med evaluering af planloven fremsendt et brev til Boligministeren med forslag om, at der indføres en ny mulighed for at stille krav om ejerboliger i lokalplanen. Administrationen har løbende fokus på at fremme ejerboliger gennem dialog med developere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende evaluering af planloven har Borgmesteren deltaget i et fælles borgmestermøde med Indenrigs- og Boligminister Kåre Dybvad. På mødet blev landets borgmestre orienteret om den igangværende evaluering af planloven, ligesom der var oplæg fra forskellige borgmestre rundt om i landet. I forlængelse af mødet har Ishøj kommune fremsendt et brev med kommunens ønsker til den kommende evaluering. I brevet forslås det, at planloven ændres, så det fremadrettet bliver muligt at stille krav om ejerboliger. Derudover lægger brevet vægt på behovet for flere byudviklingsmuligheder i Hovedstaden, samt at kommunernes planlægningsmuligheder i havnene - herunder lystbådehavne - bør styrkes. Det forventes, at forhandlingerne om kommende ændringer af planloven går i gang inden længe.

Jf. tidligere beslutning i Byrådet vedrørende fremme af ejerboliger som boligform i Ishøj Kommune, har administrationen fortsat et skærpet fokus på dette i dialogen med developere. Allerede ved de første kontakter gør administrationen således developerne meget tydeligt opmærksom på, at man i Ishøj kommune ønsker flere ejerboliger, og der opfordres til, at ejerboliger indgår i den videre udvikling af projektet. Selvom kommunen ikke kan tvinge developeren til at bygge ejerboliger, så kan administrationen kræve, at området udvikles på en måde, så det enten fra start - eller efter nogle år - er let at sælge eventuelle udlejningsejendomme til ejerboliger. Mere konkret stiller administrationen krav om, at der udarbejdes en situationsplan, hvor det er muligt at udstykke hver bolig med deres eget selvstændige/private område.

Uden lovgivningsmæssige muligheder for at kræve etablering af ejerboliger, sker udviklingen på boligmarkedet efter markedsprincipper. Aktuelt er der størst interesse i markedet for at opføre private udlejningsejendomme fremfor at opføre boliger, der efterfølgende sælges til en enkelt boligejer. Dette mærker vi også i Ishøj, hvor flere af de kommende projekter ser ud til at blive udlejningsboliger, ihvertfald i de første år af boligernes levetid. Årsagen er blandt andet, at pensionskasser og udenlanske investorer ønsker at placere deres penge i nybyggede ejendomme i bl.a. Danmark, idet det anses som en sikker investeringsform. Det aktuelle markedsbillede kan selvfølgelig ændre sig over tid.

Lovgrundlag

Planloven. Fingerplanen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Regeringen har lanceret et nyt udspil "Tættere på - grønne byer og en hovedstad i udvikling". Udspillet - der først skal forhandles i Folketinget - rummer en række initiativer, hvoraf flere er relevante for Ishøj.

Sagsfremstilling

Regeringen præsenterede d. 26. maj et nyt udspil om grønne byer, hvori der indgår flere initiativer, der retter sig mod hovedstaden. Det mest relevante forslag set med Ishøj-øjne er:

Mulighed for via lokalplanen at øremærke parkeringspladser til el-biler samt stille krav om opsætning af elladestandere. Planloven ønskes styrket med henblik på at fremme opsætning af elladestandere i forbindelse med nybyggeri. For Ishøj vil dette være relevant ifbm. fremtidig byudvikling i fx. det lille erhvervsområde, på vandrehjemsgrunden etc. Forslaget har ikke betydning for kommunens mulighed for selv at opstille elladestandere i det offentlige rum.

Mulighed for i kommuneplaner at fastsætte en minimumsprocent for begrønning af et område. Ishøj kommune arbejder allerede i den tidlige dialog med bygherre om min. 35% grønne friarealer i visse områder, særligt i Ishøj By. Det er pt. uvist om en evt. lovændring på området vil give endnu bedre muligheder for at stille krav om etablering af grønne arealer i forbindelse med byudviklingen.

Modernisering af Strandparken. Regeringen forslår, at der via en ny anlægslov gives mulighed for at modernisere faciliteterne i Strandparken samtidig med, at kystsikringsanlægget opgraderes. Vedtages forslaget vil det få stor betydning for Ishøjs - og de øvrige kommunernes - mulighed for at opgradere Strandparkens faciliteter og dermed skabe endnu mere kvalitet i området.

Mere skov tæt på Hovedstaden. Regeringen ønsker at afsætte 50 mio. til statslig skovrejsning i hovedstadsområdet. Skovrejsningen skal supplere den eksisterende skovrejsning, der sker i samarbejde med kommuner og forsyningsselskab.

Mere statslig planlægning af erhverv og omdannelse til boliger. Der ønskes en styrket statslig styring i forhold til at sikre arealer til fremtidens virksomheder. Ligeledes foreslås det, at staten fremover udpeger områder til omdannelse fra erhverv til boliger, som det kendes fra Det lille erhvervsområde. Ishøj kommune kan komme i spil ift. regeringens ønske om at reservere arealer tæt på motorvejen til erhvervsudvikling. Det vil dog kræve en revision af Fingerplanen ift. de grønne kiler, som idag omkranser motorvejene, hvor der ikke allerede er bygget.

Mulighed for at erstatte gamle bygninger med nye i grøn kile. Med henblik på at fremme udbygningen af faciliteter til "almene rekreative formål" foreslås det, at det fremover bliver muligt at rive gamle utidssvarende bygninger ned i grøn kile - og erstatte disse med nye bygninger, der understøtter intentionen om grønne kiler med adgang for alle.

Udspillet forventes forhandlet i folketinget i den nærmeste fremtid.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Orientering om status på elevatorliften ved Brohuset.

Sagsfremstilling

Forberedelsen til at udskifte elevatorliften ved lægerne i Brohuset er igangsat. Det har vist sig svært at udvide vendearealet ovenfor liften. Det vil være muligt for de store el-scootere at vende lidt længere nede ad gangen, på arealet foran toiletterne. Der bliver arbejdet med god skiltning af dette. Administrationen har været i dialog med lægerne og repræsentant for tilgængelighedspanelet, og de er indforstået med løsningen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Dato for Verdensmålsfestival i Ishøj bliver d. 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Nu er det igen blevet muligt at afholde større udendørsarrangementer og, til orientering, er dato for Verdensmålsfestival i Ishøj blevet fastlagt til onsdag d. 22. september.

Festivalen vil løbe af stablen i Byhaven fra kl. 10 om formiddagen til kl. 18 om aftenen og vil fortrinsvis henvende sig til skoler og institutioner om formiddagen og mere bredt til alle borgere om eftermiddagen.

Festivalen bliver et vindue, hvor kommunen kan vise alle tiltag og indsatser frem, der fremmer FN's 17 verdensmål. Samtidigt er det en oplagt mulighed for at række ud til borgerne og mobilisere deres kræfter i omstillingen til en mere bæredygtig verden.

Da tiden er knap til Verdensmålsfestivalen skal afvikles, arbejdes der ud fra de vinkler og inputs, der allerede var fastlagt inden Covid-19 fik skubbet afviklingen af festivalen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter ønsker og ideer til festivalen.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag