Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. august 2017 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Vildtbanegård 3 ønsker at nedlægge deres affaldsskakte, da affaldssorteringen skal ændres og der etableres kildesortering i bebyggelsen i form af centrale sorteringssteder, såkaldte affaldsøer . Det ansøgte kræver en dispensation fra BR15.

Sagsfremstilling

Vildtbanegård 3 ansøger om at nedlægge deres affaldsskakte. Nedlæggelse af skaktene vil foregå i forbindelse med den store renovering, der er i gang ved bebyggelsen. 

Ved et beboermøde, har beboerne fået en præsentation af helhedsplanen for områdets renovering og i den forbindelse blevet orienteret om, at der vil blive oprettet affaldsøer ude i terrænet med mulighed for kildesortering og at skaktene i opgangene vil blive nedlagt. Forslaget blev vedtaget i 2014.

Der er Ishøj Kommune indført et nyt system for affaldsindsamling, hvilket gør, at affaldet skal kildesorteres og håndteres anderledes end før. For at kunne håndtere den ændrede affaldssortering, vil der blive etableret såkaldte affaldsøer, der graves ned under terræn. Disse placeres jævnt fordelt i Vildtbanegård 3, hvor der forinden på udvalgte steder er sat affaldscontainere ud, for at se hvordan beboernes affaldsmønster er i området.

Bygningsreglementet (BR15) stiller krav om, at der i beboelsesbygninger med 3 etager og derover skal indrettes affaldsskakt for hver opgang. Dog gives der samtidig mulighed for at kommunerne ud fra en konkret vurdering af miljømæssige og økologiske forhold kan meddele dispensation til nedlæggelse af skakte. Krav om indretning af affaldsskakter har været gældende siden det første landsdækkende bygningsreglement fra 1961. Bag reglementets krav ligger brugshensyn, dvs. hensyn til almindelig komfort og sundhedsmæssige hensyn, herunder specielt hvorledes hensynet til ældre og handicappede varetages.

I mange etageejendommes affaldsskaktsystemer, især dem af ældre dato, kan det være vanskeligt og bekosteligt at opfylde arbejdsmiljølovgivningen, der stiller krav om hygiejne og andre arbejdsforhold i forbindelse med tømning af affaldet, som manuelt skal bæres/køres fra kælder til terræn.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til permanent lukning af affaldsskakter i Vildtbanegård 3 på betingelse af, at der etableres affaldsøer (mollokker) på terræn til kildesortering.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Byggeloven § 22, BR 15, kap. 8.7, stk. 6.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Smørrebrødspavillonen i Winthersminde Erhvervsområde ønsker at opføre en tilbygning med saddeltag til eksisterende bebyggelse. Tilbygningen kræver dispensation fra kravet om fladt tag med max 10 graders hældning i lokalplanen.  

Sagsfremstilling

Smørrebrødspavillonen, beliggende på Vejleåvej 19 i Winthersminde Erhvervsområde, ønsker at opføre en tilbygning på 50 m2 til eksisterende pavillon med saddeltag på 92 m2. Tilbygningen ønskes opført i samme stil som pavillonen og med saddeltag, som kræver en dispensation fra kravet om fladt tag med max 10 graders hældning i lokalplanen.

Området er omfattet af lokalplan 1.74.
Af § 10.8 fremgår, at tage skal være med fladt tag og med hældning op til 10 grader.

Smørrebrødspavillonen er opført, før der blev vedtaget en lokalplan for området. At tilbygningen opføres i samme stil som pavillonen vil bevirke, at bebyggelsen vil fremstå som en god helhedsløsning.

Der er foretaget høring i lokalplanområdet delområde 1 (Burger King og Circle K), og der er ikke modtaget indsigelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til det ansøgte. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med opførelse af 106 almene familieboliger ved Industriskellet 15-19, søges der om dispensation til, at grænseværdierne for støj på enkelte altaner og vinduer ikke overholdes, samt stigning på trappeløb til tagterrasse er højere end den maksimale tilladte stigning.   

Sagsfremstilling

Ishøj Boligselskab skal opføre 106 almene 2-4 værelses familieboliger beliggende ved Industriskellet 15-19 i det lille erhvervsområde. Der søges om dispensation fra lokalplanen og BR15 ift. gældende grænseværdier for støj samt stigning på trappeløb til en tagterrasse i fælles adgangsvej.

Området er omfattet af lokalplan 1.75 - Solkysten.
Af § 11.1 fremgår, at ny bebyggelse må ikke tages i brug, førend det er dokumenteret, at bygningsreglementets støjbestemmelser og Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje, støj og vi-brationer fra jernbaner samt støj fra virksomheder mm., kan overholdes.

Grænseværdien for støj på enkelte altaner på sydfacaden mod sidegaden mellem Industriskellet og Ishøj Strandvej overskrides med 1-4 Db og der søges om dispensation fra kravet om grænseværdierne for støj. Altanerne ønskes placeret på bygningens attraktive sydfacade, frem for at skulle placeres på nordfacaden eller helt fjernes. Altanerne forsynes med glasværn, som i nogen grad vil medvirke til at sænke støjen. Værnet forhøjes ikke, da det vil forringe beboernes udsyn mod havet. En forhøjelse af værnet ville gøre, at det regningsmæssige støjniveau helt kan overholdes.
De udendørs opholdsarealer tilknyttet boligerne overholder grænseværdierne for støj.

Ud mod Ishøj Strandvej skal der etableres særlige vinduer ”russervinduer” i opholdsrum, som kun har vinduer ud til denne side af bygningen, da lydkravet overskrides. Dette for at sikre, at rummet kan ventileres med frisk luft uden støjkravet i rummet overskrides. Russervinduet dæmper lyden i sidefalse, når vinduet er åbent men er sværere at rengøre.

Der er ikke praksis for at dispensere for indendørs støj.

Ventilationsanlægget sørger for frisklufttilførsel til rummet. Hvis der bliver behov for at åbne vinduet for yderligere frisklufttilførsel ved høje temperaturer om sommeren, vil det primært være i perioden udenfor myldretiden, om aftenen / natten, hvor trafikstøjen ikke er så generende. Der søges om dispensation fra kravet om grænseværdierne for støj til at etablere almindelige 3 lags vinduer i de rum, hvor der kun er vinduer mod Ishøj Strandvej og hvor lydkravet ikke overholdes.  

Tagterrassen mod sydvest har adgang med trappe og elevator. Der søges om dispensation fra kravet om trappens maksimale stigning på 180 mm i fælles adgangsvej med 6 mm, så stigningen på trappen øges til 186 mm på øverste trappeløb. Etagehøjden på denne etage er højere end en normal etage pga. isoleringstykkelsen på taget. Det medfører, at der skal etableres en højere trappe end til de øvrige etager.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at
der meddeles afslag på dispensation fra kravet om grænseværdier for støj til etablering af enkelte altaner på sydfacaden uden forhøjelse af værn
at der meddeles afslag på dispensation fra kravet om grænseværdier for støj til etablering af almindelige 3 lags vinduer i opholdsrum med vinduer kun mod Ishøj Strandvej
at der meddeles dispensation fra kravet om trappens maksimale stigning i fælles adgangsvej til en stigning på 186 mm på øverste trappeløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Byggeloven § 22, BR15 kap. 6.4.2 og 3.2.2 stk. 4.

Bilag

Resume

Der søges om landzonetilladelse til indretning af Bed and Breakfast i overflødiggjort landbrugsbygning. 

Sagsfremstilling

Forpagter af ejendom beliggende ved Torslundevej 6 søger om landzonetilladelse til at kunne indrette Bed and Breakfast i overflødiggjort landsbrugsbygning. Forpagter bor på ejendommen og vil selv drive Bed and Breakfast. 

Det ønskes at indrette 4 værelser med fælles opholdsrum, køkken, bad og toilet med et samlet indretnings areal på 112,5 m
2. Endvidere ønskes der langs bygningens facade opført en overdækket terrasse på 40 m2. Der indrettes parkeringsmuligheder til gæsterne på pladsen foran bygningen.  

Ejendommen er beliggende i landzone.

Det ansøgte kræver en landzonetilladelse jf. Planloven § 35 stk. 1 grundet ændret anvendelse.

Indretning af Bed and Breakfast vil ikke have nogen negative konsekvenser for området, da det indrettes i eksisterende overflødiggjort landbrugsbygning. Ekstra trafik til området vil være minimal og vil ikke forekomme som en forøgelse, da bebyggelsen ligger tæt op til Netto, en tankstation samt en pølsevogn.

Den ændrede anvendelse er ikke i strid med praksis og de hensyn, der skal varetages iht. Planloven.

Sagen har været i nabohøring og der er ikke modtaget nogen indsigelser.

Det ansøgte skal overholde bestemmelserne i
Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. § 1.

Det ansøgte kræver også en byggetilladelse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles landzonetilladelse til indretning af Bed and Breakfast i overflødiggjort landbrugsbygning med 4 værelser med fælles opholdsrum, køkken, bad og toilet med et indretningsareal på 112,5 m2 samt opførelse af overdækket terrasse på 40 m2 på betingelse af:
at alle (offentligheden) skal have adgang til at bestille og benytte værelserne
at der skal være mulighed for servering i tilknytning til værelserne (køb og servering af mindst et måltid, fx morgenmad)
at Bed & Breakfast-værelserne kun kan udlejes, hvis ejer af Bed & Breakfast-virksomheden eller evt. forpagter har adresse på ejendommen matr.nr. 16a Torslundemagle By, Torslunde
at indretning af Bed & Breakfast-værelserne sker i overensstemmelse med det indsendte ansøgningsmateriale. 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 35 stk. 1.
Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. § 1.

Bilag

Resume

MAX Burger på Stationsforpladsen søger om opsætning af 2 faste lysskilte på bygningens facade. Skiltningen kræver tilladelse fra Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

MAX Burger, beliggende på Ved Stationen 2, ansøger om tilladelse til at sætte 2 stk. faste reklameskilte med indbygget lyskilde, som har størrelsen 3500 x 2700 mm. Skiltene sættes op på bygningens nordvestlige samt sydøstlige grå facade.

Området er omfattet af lokalplan 1.60 for Stationsforpladsen.

Af § 10.1 fremgår, at skiltning og reklamering skal ske i henhold til bilag 6 og at øvrig skiltning kun må ske efter aftale med Ishøj Kommune. 

Opsætning af de 2 faste skilte på bygningens grå facade ved varegården fremstår som en god helhedsløsning af MAX Burgers samlede skilteprojekt, og passer godt i områdets nedtonede reklamepolitik.

Max Burger overtager den 15. august og har forventet åbning den 29. september.
 
Der er foretaget høring i lokalplanområdet, og der er ikke modtaget indsigelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives tilladelse til det ansøgte. 

Beslutning

Sagen tages af, og skiltebelysning undersøges til næste møde.

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

I investeringsoversigten er der ved budgetvedtagelsen frigivet 250.000 kr. til udlægning af nyt slidlag.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet gennemgik i efteråret 2013 tilstanden af asfaltbelægninger på de kommunale stier, hvor skaderne blev registeret på baggrund af en visuel gennemgang.

Park-, Vej- og Miljøcenteret har udarbejdet en oversigt over nye slidlagsarbejder på stierne for 2017.

Der er foretaget en prioritering med det formål at sikre den nuværende vejkapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til skadespoint og den økonomiske ramme.

Forslag til nye slidlag 2017:
Gildbrostien
Vibeholms Vænge
Tranestien
Baldershøjstien (Option)

Arbejdet forventes udført september 2017 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til efterretning, idet midlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Loop City, som arbejder med byudvikling i forbindelse med letbanen, har udarbejdet en strategi for kobling af cykel og letbane til godkendelse og implementering i Kommuneplan 2018.

Sagsfremstilling

LOOP CITY blev af Trafik- og Byggestyrelsen tildelt midler til etablering af cykelparkering på letbanens stationspladser. Det blev med arbejdsprogram 2016 for LOOP CITY besluttet at brede projektet om cykelparkering på stationspladserne ud til en fælles tværgående cykelstrategi.

Strategien er udarbejdet for at styrke samspillet mellem cyklen og den kommende letbane. Fokus på, at skabe gode muligheder for kombinationsrejser mellem cykel og letbane, forventes at have en positiv effekt på letbanens passagertal og samtidig at give flere borgere bedre muligheder for at vælge cyklen til og fra stationen samt på langs af Ring 3, hvilket vil medvirke til at mindske trængslen på vejene, reducere udledningen af CO2 samt forbedre den generelle folkesundhed.

Strategien er opbygget om de fire fokusområder: supercykelsti, koblingspunkter, cykelparkering og brugerrettede initiativer. En supercykelsti langs Ring 3 skal styrke fremkommelighed, komfort og sikkerhed for cyklisterne, mens et fokus på koblingspunkter til det eksisterende cykelstinet skal sikre en god opkobling mellem supercykelstien, letbanens stationer samt de omkringliggende by- og erhvervsområder. Cykelparkering på stationerne skal gøre det let at skifte mellem cyklen og den kollektive trafik, mens disse tiltag bør følges op af en række brugerrettede initiativer, der kan skabe opmærksomhed om de forbedrede forhold for cyklisterne.

Det er hensigten, at strategien danner et fælles grundlag for udviklingen af cykeltrafikken i LOOP CITY og sikrer gode, tværkommunale indsatser, der styrker muligheden for kombinationsrejser mellem cykel og den kommende letbane i Ring 3. Samtidig kan den fælles cykelstrategi også være et værktøj i kommunernes lokale arbejde med cykelfremme.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Byrådet godkender Strategi for kobling af cykel og letbane i LOOP CITY til implementering i kommuneplan 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er d. 5. juli 2017 givet administrativt afslag på at fælde et træ mellem en byggegrund og det åbne land til ejeren af Torslundevej 79D, matr.nr. 13ae, Torslundemagle By, Torslunde, Ishøj. Træet er en del af et bevaringsværdigt hegn jf. lokalplan 1.56 §9 stk. 9.2. Hjemlen ligger i lokalplanen, fremlægges sagen for udvalget til beslutning.

Hegnet har til formål at afskærme bebyggelsen fra det åbne land i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse.

I forbindelse med udstykningen er der indgået en aftale med sælger om, at der kunne fjernes enkelte udgåede træer og nogle fyrretræer, mod at der blev genplantet med nye røn. Baggrunden for denne aftale med sælger var netop at sikre en pæn afgrænsning mellem den kommende bebyggelse og det åbne land, samt sikre tilstrækkeligt lys til de kommende borgere. Sælger har ikke efterplantet røn, men der er taget kontakt til ham.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på at fælde træet i det bevaringsværdige hegn

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj. Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017. Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces. Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018.

Teknik- og Bygningsudvalget får sagen til orientering, da udvalget ikke er primær udvalg på de 6 hovedpolitikker. Alle politikker behandles i alle stående udvalg inden behandlingen i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.