Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. september 2015 kl. 18:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Dispensation til fritagelse fra at glasinddække altanerne i 62 lejligheder på ejendommen Fasanskellet 12.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Lejerbo genansøger om dispensation til ikke at glasinddække altaner.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.62 for Boliger og Bydelscenter ved Ishøj Strandvej.

Af § 8.1.4 stk. 2 fremgår det, at altaner til etageboligerne skal være glasinddækkede.
Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Bygningsudvalget på mødet i dec 2012. Udvalget besluttede da, at meddele dispensation på betingelse af, at altanerne skulle glasinddækkes efter 1 år fra modtagelse af ibrugtagningstilladelse. Dispensationsfristen udløb i marts 2015.

Forvaltningen har gentagne gange rykket for en afklaring.

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i Fasanparken, hvor inddækning af altanerne var på dagsorden. På dagsordenen var der bl.a. huslejekonsekvens af en evt. inddækning af altanerne. Hvert lejemål (62 stk) havde 2 stemmer (bilag vedlagt) og der blev stemt med 43 for at der skulle søges dispensation fra kravet om inddækning og 7 mod.

Ishøj Byråd har den 8. januar 2013 tiltrådt at Lejerbo har fået en principgodkendelse til optagelse af forbedringslån på ca. 4,4 mio. kr. til inddækning af altanerne, (bilag vedlagt). Efterfølgende er der sket ændringer i forudsætningerne for principgodkendelsen, da et merforbrug (udgifter til forbedringsarbejder) ud over det bindende maksimumsbeløb i henhold til almenboliglovens § 115 stk. 11 ikke må påvirke lejen indtil 4 år efter ibrugtagelsen”.

Såfremt glasinddækningen skal ske med forbedringslån, kan det imødekommes med en forlængelse af dispensationen med 3 år.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give dispensation til inddækning af altaner uden tidsbegrænsning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Bo-Vest søger om dispensation fra kravet om fast længde af pergolaer, overdækninger og udestuer beskrevet i lokalplan 1.61 for Gadekæret.

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger om at kunne opføre pergolaer, overdækninger og udestuer i valgfrie facadelængder, der ikke nødvendigvis placeres ud for de lodrette elementfuger (se bilag B). Nuværende lokalplan har faste krav til både højde, længde og dybde, samt at de placeres ved elementfugerne. Bo-Vest begrunder deres ansøgning med at mange af haverne har et for lille areal til at kunne overholde kravet om en fast størrelse da udestuer med en fast størrelse, fylder for meget. Desuden findes der mange forskellige boligtyper (se bilag C).

Området er omfattet af Lokalplan 1.61. 

Dimensionerne i lokalplanen er fastsat for at sikre ensartethed i bebyggelsen.

Ansøgningen kræver dispensation fra lokalplan 1.61, § 7.8 vedrørende højde, længde og dybde af pergolaer, overdækninger og udestuer. Lokalplanen foreskriver en fast længde på 4,8 meter samt at konstruktionerne placeres ved elementfuger.

En dispensation vil betyde, at der vil blive opført pergolaer, overdækninger og udestuer i forskellige størrelser. Dog ikke større end lokalplanen giver mulighed for i dag. Desuden vil facadernes lodrette opdelinger blive brudt i og med, at konstruktionerne ikke opføres ud for de lodrette elementfuger. Lokalplanens øvrige krav vil stadig gøre sig gældende og sikrer på den måde en vis ensartethed.

Såfremt udvalget kan tilslutte sig dispensationen søger Plan-, Bygge-, og Miljøcentret delegation til administrativt at kunne dispensere fra § 7.8, vedrørende facadelængde, så længe lokalplanens øvrige krav overholdes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at meddele dispensation til det ansøgte,
at administrationen får delegation til at behandle ansøgningerne.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Bygherre ønsker at opføre et udhus i naboskel samt at lovliggøre et hævet opholdsareal i naboskel.

Sagsfremstilling

Ole Beckmann, ejer af Torslunde Bygade 17, matr.nr. 2b, Torslundemagle By, Torslunde, søger dispensation fra lokalplan 1.15 til at opføre et udhus på 16 m² med en højde på 2,5 meter i naboskel, som vist på bilag B. Desuden søges der om at få lovliggjort et hævet opholdsareal i naboskel, hvilket kræver en helhedsvurdering efter BR10.

Udhuset er i strid med lokalplanens § 6.11, der bestemmer, at byggeri i naboskel ikke må være højere end 1,4 x afstanden til skel.

Der har været afholdt 2 partshøringer i forbindelse med sagen. Der er modtaget 3 indsigelser i forbindelse med den 1. høring og yderligere xxx indsigelser i forbindelse med 2. høring der vil blive fremlagt på mødet.

Indsigelserne fremgår af bilag C. Naboen i nr. 19 lægger vægt på, at der i forvejen er en niveauforskel på ca. 1,5 meter og etableringen af et udhus på 2,5 meter i højden med en længde på 5,5 meter i skellet vil lukke hele hans forhave af. Der har tidligere ligget en carport med indbygget udhus på ca. 3,5 meter i bredden samme sted. De øvrige indsigelser fra Torslunde Bygade 15 og Torslunde Bylaug handler om, at kommunen bør tage de i forvejen meddelte dispensationer i betragtning og holde det op mod det nu ønskede, og er imod at der meddeles yderligere dispensationer.

Det er almindelig praksis i landsbyen, at der godkendes og opføres småbygninger i skel. Der er desuden givet tilladelse til at opføre småbygninger i skel på begge naboejendomme til Torslunde Bygade 17.

En alternativ placering af udhuset er at vende det, så den længste side placeres op langs det vestlige skel (se bilag D). Denne placering vil åbne mere op for naboens forhave. Et andet alternativ kan være at flytte udhuset nærmere vej og 2,5 meter fra sydskellet. Denne placering vil også åbne op for naboens forhave. Begge alternativer vil besværliggøre parkeringsforholdene for bygherre, hvis udhusets størrelse bevares. Ved en reduktion af størrelsen vil parkering være muligt.

Det hævede opholdsareal er i strid med BR10 kap. 2.2.3, stk. 1, nr. 2, der fastsætter, at opholdsarealer, der er hævet mere end 30 cm over terræn, ikke må opføres nærmere end 2,5 meter fra skel (se bilag E og F). På baggrund af BR10 kræves der en helhedsvurdering jf. kap. 2.3.3 vedr. afstandsforhold. Bygherren foreslår, at såfremt der ikke kan opnås dispensation, kan en del af opholdsarealets betonplade skæres af langs det vestlige naboskel for at mindske evt. indbliksgener (se bilag B). Bygherren forklarer, at hvis mere af dækket skæres af, vil det få konsekvenser for det bærende system. Der er fremsendt statiske beregninger herfor der viser at pladen er selvbærende. Ingeniøren forklarer at pladen vil blive svækket og senere revne, hvis den fysisk skal lovliggøres efter kommunens anvisning (se bilag H).

I forbindelse med partshøringen vedrørende opholdsarealet er der modtaget indsigelser, som fremgår af bilag C. Der er partshørt på indbliksgener samt overfladevand. Naboen i nr. 19 konstaterer, at det vil skabe store indbliksgener ind i forhaven samt ind ad stuevinduer og 1. sals vinduer, da terrassen hæver sig omkring 1,8 meter over terræn.

Der har tidligere været fliseterrasse samt bed, hvor der nu er støbt dæk (se bilag G). Langs naboskellet mod nr. 19 var der skråning med trappe ned i haven. Skråningen er nu jævnet, så den følger forhusets niveauplan, og der er støbt dæk langs skellet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at dispensere til udhuset, under forudsætning af, at det vendes så den længste side placeres op langs det vestlige skel,
at der ikke dispenseres til det hævede opholdsareal.

Beslutning

Til første "at" i indstillingen tilføjes:

... og opføres med fladt tag som angivet i ansøgningen. I svarbrev angives højde og max. længde i skel.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19
Byggelovens § 22

Bilag

Resume

Bilka ønsker at etablere en vaskeplads i Bilkakælderen.

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Nano Dry Wash ApS, der ønsker at etablere en vaskeplads i et hjørne i p-kælderen under Bilka (oversigtskort vedlagt), blev forelagt Teknik- og Bygningsudvalget den 17. juni 2015.

Bilerne bliver serviceret med specielle klude og bilplejeprodukter med nanomaterialer, mens de er parkeret.

Teknik- og Bygningsudvalget vedtog, at ansøger skal fremsende dokumentation for at Arbejdstilsynet kan godkende bilvasken, inden udvalget ønsker at tage endelig stilling til sagen.

Arbejdstilsynet har meddelt, at de ikke godkender virksomheder, men kun fører tilsyn. De har dog telefonisk gjort opmærksom på, at de ikke har bemærkninger til Nano Dry Wash’s redegørelse i forbindelse med velfærdsforhold, herunder toiletter og spisested, lysforhold og ventilationsforhold.

Området er omfattet af lokalplan 1.42 – Ishøj Bycenter
Af § 3.3 fremgår det, at område 3 kun må anvendes til parkering- og færdselsarealer, herunder parkering under terræn mm. Område 3 er vist i bilag C i lokalplanen.

Arbejdstilsynet anbefaler, at byggetilladelsen gives på betingelse af, at krav fra andre myndigheder overholdes herunder krav fra Arbejdstilsynet.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at give tilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i januar 2015, godkendt endelig aftale med Banedanmark om tilplantning af 26 ha ny skov ved Ishøj Landsby.

I denne forbindelse godkendes, at der udbetales en kompensation på 1.058.000 kr fra Banedanmark, som svarer til 40.000 kr. pr. ha. Det udbetalte beløb må forventes kun at kunne dække etableringsomkostninger i forbindelse med skovens tilplantning.

Målsætningen for den nye rekreative skov er, at skabe nye muligheder for friluftsliv, motion og rekreation og understøtte en bæredygtig udvikling. Det nye bynære skov- og naturområde forbindes med det eksisterende rekreative stinet og skal forbedre adgangen til naturen og give rum for friluftsliv, motion, rekreation, leg, læring og formidling i det fri.

Den nye skov er arealmæssigt sammensat af flere mindre skovfelter og et stort sølandskab skal fungere som forsinkelsesbassin og aflaste regnvandssystemet i Ishøj Landsby.

Park- og Vejcenter har fået udarbejdet en overordnet landskabsplan, ”Skovlandskabet”, med hjælp fra skov- og landskabsfaglig rådgiver. Myndighedsbehandling og VVM screening gennemføres i efterår 2015/forår 2016.

For at skabe opmærksomhed om projektet og samtidig give mulighed for lokal indflydelse, planlægges borgerinddragelse, hvor borgerne og brugere kan komme med ideer og ønsker til planen.  

Der vil af Park og Vej blive orienteret om projektet (Dette punkt behandles samtidig af KMU/TBU.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning. .

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 24. august 2015

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 42,5 mio.kr. for budget 2016 excl. indregning af særtilskudet. Fredag den 28. august 2015 fik vi meddelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud samlet udgør 31,6 mio. kr, hvorfor ubalancen udgør 10,9 mio.kr.

På budgetseminaret den 2. september 2015 blev der drøftet en række yderligere mindre korrektioner, således af ubalancen nu udgør 12,8 mio.kr. i 2016.
Med henblik på at kunne skabe balance i budgettet er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget - herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 6. oktober 2015.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. september 2015.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2016-2019 af 11. august 2015 samt til inspirationskataloget af 10. august 2015.

Teknik- og Bygningsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgettet godkendes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 25. september 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.