Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. november 2016 kl. 19:00

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, 2635 Ishøj

Resume

Ejeren af Ådalsvej 1 ønsker at opføre et enfamiliehus i 2 etager. En tilladelse til det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om maksimalt etageantal.

Sagsfremstilling

Ejeren af Ådalsvej 1 har søgt om tilladelse til at opføre et enfamiliehus i 2 etager. Selve husets fodaftryk har et areal på 90 m², og 1. salen bidrager med yderligere 90 m². I alt opnår huset en bebyggelsesprocent på 29 %, hvor lokalplanen tillader 35 % for bygninger i 1½ etage. Ejer har projekteret bygningen med jordvarmeslanger, der vil optage størstedelen af haven. Et større grundplan end det ansøgte vil ifølge ansøger resultere i alternative energiløsninger, der umiddelbart er mindre effektive, og som producerer mere støj. Ejer har ladet sig inspirere af bygningsstilen på Ishøj Strandvej 87 med hensyn til tagudformning og facader. Denne bygning blev opført i 1890.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 - Strandområdet.

Af § 6.2 fremgår, at bygninger højst må opføres i 1½ etage og en maksimal tilladt højde på 8,5.

Sagen har været sendt i naboorientering og der er modtaget 1 indsigelse, som omhandler indbliksgener, skyggepåvirkning og byggeri i fulde 2 etager. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

En tilladelse til det ansøgte vil betyde, at husene i Strandområdet fremover vil kunne nærme sig en mere etagelignende bebyggelse, idet det ansøgte hus fremstår som en etagebebyggelse med to lejligheder.

Strandområdet er et tidligere sommerhusområde med lav bebyggelse, men området har udviklet sig igennem tiden, så husene er blevet større og højere og med forskellige arkitektoniske løsninger. Der er mange muligheder for at udforme sit hus på forskellig vis, selvom husets facader ikke er i to etager hele vejen rundt. Det er et princip, som bør fastholdes for at bevare Strandområdets karakter uden at hindre opførelsen af moderne familieboliger.

Der er inden for de sidste 3 år indkommet 3 ansøgninger om dispensation vedrørende byggeri i 2 etager i området. Der er meddelt dispensation i 2 af sagerne og i denne foreslås afslag. I de to dispensationer var der ikke tale om en bygning i to etager hele vejen rundt.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på til det ansøgte, da bygningsudtrykket minder om et etagebyggeri med massive facader, og selve bygningsstilen passer derfor ikke ind i den øvrige bebyggelse i området.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget påpeger overfor ansøger, at det er muligt at søge igen med et revideret projekt.

Indsigelse modtaget den 13. november samt brev fra ansøger den 15. november, er udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

På Ishøj biblitek er der tidligere besluttet, at hele facaden skal renoveres, samt at der skal etableres en udgang fra biblioteket til byhaven.

Sagen har været fremlagt i Ishøj byråd den 3. maj.2016.

Sagsfremstilling

I den tidligere sagsfremstilling foreslog man følgende hovedentreprenører til at udføre projektet:
- Casadana
- Håndværk A/S
- Snedkerfirmaet Ivan Madsen APS
- Julius Nielsen & A/S

Da disse hovedentreprenører er tømrervirksomheder og projektet primært omhandler glasfacader og en udgang i glas anbefales det, at ændre entreprenørerne til glasfacadeentreprenører.

Vi foreslår følgende hovedentreprenører til at byde på projektet:
- Worm A/S, beliggende på Frederiksberg
- HSHansen A/S, lokalafdeling i Ishøj, Industrikrogen 3
- Zederkop A/S, beliggende i Valby (tidligere Brdr. Smidt fra Ishøj og som Ishøj Kommune har haft rammeaftale med. Zederkop har desuden løbende skiftet termoruder i Biblioteket.)

Projektering foregår pt. og opgaven udbydes i indeværende år med opstart i 1. kvt 2017, med udførelse henover foråret og sommeren.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at valg af hovedentreprenør ændres til ovenstående facadefirmaer.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Movia har sendt forslag til Trafikplan 2016 i høring hos kommuner og regioner på Sjælland.

Forslag til Trafikplan 2016 beskriver hovedlinjerne i Movias strategiske udviklingsarbejde i de kommende år.

Sagsfremstilling

Movia har ved høringsbrev af 16. september 2016 sendt forslag til Trafikplan 2016 i politisk høring i kommuner og regioner på Sjælland frem til 5. december 2016.

For Ishøj Kommune er det først muligt at fremsende høringssvaret efter Byrådsmødet i december 2016, hvilket er meddelt Movia.

Forslag til Trafikplan 2016 har forinden nærværende høring været i administrativ høring i kommuner og regioner, og er blevet tilrettet på baggrund heraf.

I henhold til trafikselskabsloven skal Movia mindst en gang hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia skal sikre, at trafikplanen bliver udarbejdet i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne og således, at planen danner grundlag for en god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Ishøj Kommune benytter i dag Flextrafik til den visiterede kørsel og kan tilslutte sig, at Flextrafik i 2020 skal være et attraktivt valg og gerne med inddragelse af kommunens egen kørselsafdeling.

Indstilling

Teknik- og bygningsudvalget indstiller, at høringssvar til Movias Trafikplan godkendes, hvori kommunen overordnet tilslutter sig Trafikplan 2016 med de bemærkninger, som fremgår af kommunens høringssvar.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Trafikplan 2016 har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune i forhold til nuværende busdrift.

Movias forslag til miljøkrav med mål om fossilfrihed i 2030 kan medføre øgede udgifter til busdriften.  

De forventede økonomiske konsekvenser for forslaget om fossilfri bustrafik i 2030 forventes at koste Ishøj Kommune ca. 300.000 kr. pr. år fra 2030 og frem.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med rådhusrenoveringen skal der anvises et areal til entreprenøren, der kan bruges som byggeplads. Der er primært tale om et areal til opstilling af affalds- og/eller materialecontainere. Center for Ejendomme og Byggesager vurderer, at et mindre areal (6 p-pladser til højre for indkørslen til Rådhuspladsen) er det mest egnede areal til formålet.

Arealet skal afgrænses med byggehegn, forsynes med nødvendig skiltning og sikringsforhold mod uvedkommendes indtrængen. Fodgængere og øvrig trafik på rådhuspladsen vil ikke blive påvirket af byggepladsen.

Desuden er der på tegningen markeret 2 krydser, som er mærket 'kraning af materialer'. Disse er indtegnet for at markere de arealer, der kortvarigt kan benyttes til opstilling af kran, hvis der skulle være behov for det. Det vurderes, at der umiddelbart ikke vil være et behov, men i tilfælde af, at det bliver nødvendigt, vil kraning foregå efter gældende sikkerhedsforskrifter for kraningsarbejde, herunder sikring af området for at forebygge uheld (fx. afspærring og skiltning af kraningsområdet). Hvis der i så fald ville opstå en kortvarig adgangsbegrænsning for nærliggende interessenter (fx. forretninger, bycenter, borgerservice el. andre), vil disse blive orienteret om det forestående arbejde. Selve arbejdet vil højst vare enkelte timer.

Da behovet for byggepladsen er aktuelt over en længere tidsperiode (fra ca. primo 2017 til ultimo maj 2019), ønsker projektledelsen en stillingtagen af udvalgets medlemmer, om Rådhuspladsens derved lidt indskrænkede forhold kan accepteres under renoveringsperioden.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det foreslåede areal på Rådhuspladsen må bruges som byggeplads under rådhusrenoveringens periode.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.