Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. december 2020 kl. 16:00

Via Teams

Resume

Hermed fremlægges redegørelsen for Center for Ejendommes arbejde med drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2020 samt en handleplan med forslag til prioritering af tiltag og budget for 2021.

Sagsfremstilling

Ud fra det afsatte budget til central vedligeholdelse (udvendig + teknik) arbejder Center for Ejendomme systematisk med drift og vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse.
Vedligeholdelsesmidlerne prioriteres og anvendes til planlagt og akut vedligeholdelse samt drift med udgangspunkt i gennemførte bygningssyn. På mødet orienteres der om status for planlagte opgaver gennemført i 2020 samt fremrykkede opgaver i forbindelse med covid19-pandemien. Derudover foreslås prioritering af midler til drift og vedligehold i 2021 jf. bilag 1. I 2021 foreslås særligt prioriteret følgende større enkeltopgaver:
- Renovering af facader på udvalgte bygninger
- Renovering af tage på udvalgte bygninger
- Udskiftning af vinduer og døre på udvalgte bygninger
- Udskiftning lofter og lys i udvalgte bygninger
- Udskiftning og ombygning af CTS-understationer og ventilationsanlæg på udvalgte bygninger

Herudover vil et indsatsområde for Center for Ejendomme i 2021 også være at arbejde med bæredygtighed i forhold til de 17 verdensmål. Dette fremgår ligeledes af bilaget.

Lars Vesterskov Andreasen fra Center for Ejendomme deltager under dette punkt. Bilaget er præsentation til punktet.

Økonomi

Kommunens centrale drifts- og vedligeholdelsespulje udgør i 2021 ca. 22,7 mio. kr. og fremgår af bilag 1.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager redegørelsen for Drift og Vedligehold af kommunens bygninger i 2020 til efterretning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at handleplanen for Drift og Vedligehold 2021 følges.

Beslutning

Til efterretning.
Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der orienteres om resterende planlagte renoveringsopgaver og budget i svømmehallen for 2021. Sagen fremlægges for Teknik og Bygningsudvalget på decembermødet og Kultur og Fritidsudvalget til orientering i januar.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforliget for budget 2020 skal der være ekstra fokus på vedligeholdelse af svømmehallen samt anskaffes nyt dampbad og en infrarød kabine. Der er afsat anlægsbudget i 2020 og 2021 til vedligeholdelsesopgaver vedr. teknik og omklædninger.
I 2020 er de største vedligeholdelsesopgaver udført, og der er blevet etableret nyt dampbad og infrarød sauna ved varmtvandsbassinet. Der er ikke blevet udskiftet fliser i skoleomklædningen, da arbejderne blev nedprioriteret ift. tid og anvendelse. Istedet vil man udskifte gulvbelægning i Foyer i 2021.
I 2021 foretages den resterende renovering (se bilag). Det er planlagt at:

 • udskifte loftsbelysning i resten af dame og herre omklædning samt foyer,
 • lave ny belysning på publikumstoiletter med censor,
 • starte pilotprojekt for belysning med lysstyrke styring og farveskift i område ved varmtvandsbassin,
 • udskifte 2 stk. eksisterende el-tavler i livredderrum og kælder,
 • lave ny gulvbelægning i foyer, livredderrum, samaritrum og på trappe,
 • behandle gulve i kælderområder,
 • istandsætte kondirum,
 • renovere kloaksystemet omkring bygningen,
 • udskifte eksisterende vandrør fra 1977.

Alle opgaver planlægges udført løbende, da de fleste arbejder kan pågå uden at forhindre driften. Arbejder, der kræver nedlukning, planlægges i sommerperioden i de uger, hvor Svømmehallen i forvejen er lukket. Faktisk planlægning kan først foretages, når der er indgået aftale med håndværkere. Sagen om renoveringsarbejder forelægges sagen for Teknik og Bygningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Opgaverne i 2021 tænkes indbudt til samme firmaer, som bød på opgaverne i 2020. Relevante firmaer er:

VVS
- TL VVS (rammeaftale leverandør)
- Byernes Varme (rammeaftale leverandør)
- Engelgård VVS Teknik.
EL
- Micali El (lokal rammeaftale leverandør)
- Layborn El (lokal rammeaftale leverandør)
- JP El (lokal).

Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2021.


Økonomi

Samlet er der frigivet midler for 5,9 mio. kr. i 2020 og 2021 til planlagt vedligehold på Svømmehallen.

De planlagte opgaver i 2020 udgjorde 3,77 mio. kr. - der var korrigeret budget på 4,7 mio. kr. i 2020. Restbeløbet søges og forudsættes overført til 2021 i forbindelse med overførselssagen mellem budget 2020 og 2021.

I 2021 er budgettet 1,2 mio. kr.

Dvs. i 2021 forventes udført vedligeholdelsesarbejder for ca. 2,13 mio. kr.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen om renoveringsarbejder i svømmehallen i 2021 til efterretning.

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at renoveringsarbejderne i svømmehallen i 2021 udbydes ved at invitere ovennævnte virskomheder til at give tilbud på opgaverne indenfor de respektive fagområder.


Beslutning

Til efterretning.
Tiltrådt.

Bilag

Resume

Af budgetforliget for 2020 fremgår det, at der er oprettet en pulje på kr. 500.000 med henblik på, at finde et kommunalt p-område til de varevogne. Sagen har været drøftet i forligskredsen, og på det seneste møde blev det aftalt, at Teknik- og Bygningsudvalget skal drøfte mulige placeringer samt afdække behovene yderligere.

Sagsfremstilling

På det seneste møde i forligskredsen blev der skelnet imellem to former for behov: 1) behov for yderligere p-pladser pga. mangel andre steder og 2) behov for sikre pladser, som er videoovervågede og indhegnede, og som kan være en løsning på indbrud i bilerne. Der blev udtrykt ønske, om at der laves en undersøgelse af, hvorvidt der er behov for en løsning, der kan give mere sikker parkering, og hvilke mere konkrete ønsker, der i så fald er fra ejerne af varevogne til en sådan løsning. Desuden blev det udtrykt, at der ikke bør inddrages arealer og/eller bruges penge, før vi kender det reelle behov, og hvis forslaget i budget 2021 om at bruge pladserne ved skoler og institutioner i aften- og nattetimerne vil hjælpe, hvilket administrationen forventer.

Administrationen har foretaget en afdækning af mulige placeringer af varevognsparkering. Det gælder primært kommunale arealer, da der ellers vil skulle købes et areal eller en ejendom. En oversigt over placeringerne og deres vurdering ud fra en række kriterier findes i bilagsmaterialet. Udvalget kan med fordel tage udgangspunkt i dette materiale i drøftelsen af de mulige placeringer.

Flere forhold er centrale at overveje. Det gælder beliggenhed og tilgængelighed, hvad placeringen ellers kan anvendes til samt økonomi, herunder ejerforhold mv. Ligger arealet fx centralt, optager det meget plads ligesom, at det ikke bidrager til en mere tryg og grøn bymidte, hvis der opføres hegn og overvågning. I nogle tilfælde vil en sådan løsning også inddrage et areal, der ellers kunne bruges som fx grøn oase eller nyt boligbyggeri osv. Derudover ligger en central parkering et stykke fra de boligområder, som kunne tænkes at have brug for en sådan løsning. I følge flere af boligområderne vil det være en udfordring, da de ikke forventer, at deres beboere er villige til at transportere sig langt. Samme problematik gælder ved en placering i yderområderne. Her ligger flere områder desuden i grøn kile, hvor der ikke må etableres et større parkeringsanlæg. Der er altså flere udfordringer ift. at vælge et areal.

På nuværende tidspunkt har administrationen været i dialog med bestyrelsen i Boligforeningen Kirkehaven om muligheden for at lave en aftale om ni afmærkede og aflåste P-pladser, der lejes af kommunen for kr. 300,- pr. styk pr. måned. Det tages nærmere op på næste afdelingsmøde i boligforeningen. Hvis aftalen godkendes, så udestår der derefter et behov for en afklaring omkring den praktiske administration af tilbuddet, hvor der er behov for etablering af adgangskontrol og evt. mindre klargøring af p-plads-arealet. Som supplement til dette, kan det undersøges, om man kan justere den gældende aftale om pendlerparkering.

Der vurderes desuden at være gode perspektiver i det forslag, der er med i budgetforliget for 2021, hvor der lægges op til at stille kommunale parkeringsarealer ved skoler og daginstitutioner til rådighed, når de ikke er i brug i dagtimerne.

Økonomi

Der er afsat en pulje på 500.000 kroner i budgetforliget 2020.

Indstilling

Teknik- og bygningsudvalget vedtager at

 • En aftale med Kirkehaven forsøges indgået; det undersøges om aftalen om pendlerparkering kan justeres; og at der hurtigst muligt igangsættes skiltning, der muliggør brug af pladser ved skole og institutioner i aften- og nattetimer.
 • Der laves en undersøgelse af, hvorvidt der også er behov for en løsning, der giver mere sikker parkering, og hvilke ønsker, der er til en sådan løsning.
 • Der efter undersøgelsens gennemførelse arbejdes videre med at finde en løsning, og hvis den viser, at der er behov for sikker parkering.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Vi har fået en henvendelse fra en udvikler, der ønsker at bygge boliger til privat udlejning i omdannelsesområdet. Det indstilles, at vi går i dialog med udgangspunkt i principperne i Helhedsplanen, og at der eventuelt stilles krav før igangsættelse af en lokalplan.

Sagsfremstilling

NQ properties ønsker at bygge et etageboligbyggeri til privat udlejning i omdannelsesområdet. De har fremsendt et projekt, som inkluderer fire ejendomme på Industrivangen – henholdsvis nr. 20, 22, 24 og 26. (Kortbilag med markering af grunde samt bilag med foreløbigt projekt er vedlagt).

Området er omfattet af en helhedsplan for området, der fastsætter en række principper for fremtidigt byggeri. Grundene har tilsammen 9.788 byggeretsmeter. Det ønskes umiddelbart at opføre ca. 11.000 m2 bolig, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 112%.

Helhedsplanen stiller krav om en minimumsstørrelse for en ny lokalplan på 8.600 m2 – dette overholdes. Det bør dog overvejes, om lokalplanen også skal omfatte Industrivangen 30, således at der i lokalplanen er taget stilling til den fremtidige brug af denne ejendom, da den er for lille til at blive udviklet i sig selv. Virksomheden kan blive liggende som i dag.

Helhedsplanen har fastlagt en bebyggelsesprocent på 100. I tråd med lignende sager i området, bør projektet således bringes ned på 100%, eller der kan der tilkøbes byggeretter fra den grønne plads i området, svarende til en fastlagt pris pr. kvm.

Generelt om projektet

Det bliver sandsynligvis en pensionskasse eller en investeringsfond, der kommer til at eje boligerne. Projektet lægger op til at der opføres ca. 100 boliger fra 50 kvm til 110 kvm.

Boligerne opføres som en åben parkbebyggelse med åbne karreer med svalegange og elevatortårn.

Parkering placeres i projektet både under boligerne og på terræn samt under halvtage.

Klimatiltag: Grønne tage på halvtage, solceller, fælles tagterrasser og solceller på tagene.

Mulige punkter til fremtidig dialog med bygherren:

Projektet bidrager til helhedsplanens principper med de forskelligartede typologier i området. Det er en åben parkbebyggelse, hvor det grønne rum virker tilgængeligt for offentligheden. Byggeriet fremstår meget modulagtigt og ensartet og savner detaljering/udsmykning, der kan løfte kvaliteten og variationen. Forskellige facadematerialer, herunder træ og tegl, der kan løfte udtrykket er drøftet og tages med i den videre dialog med bygherre.

Svalegange:
Projektet har indgang til boligerne via svalegangene. I projektet skal der fremadrettet være fokus på, at det kan give en lidt død facade, der ikke bringer så meget liv og kvalitet til byggeriet. Svalegange kan øge utrygheden, give indbliksgener i lejlighederne og give flere adgang til boligerne.

Parkering:
Der kan være en udfordring omkring parkering i stueplan vedr. skala, da stueplan således kommer til at ligge i 1. sals højde. Desuden er der opmærksomhed på vindforhold (turbulens) og utryghed (mørke åbne rum under bygningen), men ellers er det en fin måde at løse udfordringen med nok p-pladser.

Tage:
Der bør indgås en dialog om krav vedr. brugen og indretningen af tagfladerne. Kunne der fx indrettes drivhuse eller taghaver. Der vises en masse træer, men graden af realisme overvejes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,

 • at dialogen fortsættes med fokus på, at helhedsplanens principper overholdes og at der kan indarbejdes en detaljering i forhold til materialer, der løfter den arkitektoniske kvalitet.
 • at en eventuel lokalplan kan indeholde Industrivangen 30.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forlængelse af berigtigelsen af forliget Landsretten med ejerne af Torslunde Bygade 23, skal forholdene lovliggøres med en dispensation fra lokalplanens krav om offentligt grønt areal. Det indstilles, at der meddeles dispensation fra lokalplanen.

Sagsfremstilling

Forliget fra Østre Landsret af 17. oktober 2017 mellem ejerne af Torslunde Bygade 23, Torslunde Bylaug og Ishøj Kommune er nu ført ud i livet, og de ændrede adkomstforhold er tinglyst.

Med tinglysningen bliver en del af det areal, der i lokalplanenen er udlagt til offentligt grønt areal, til en del af den private ejendom på Torslunde Bygade 23.

Forliget sikrer dog fortsat en sti mellem Torslunde Bygade 21 og 23 på min. 2,5 m i bredden.

Området er omfattet af Lokalplan 1.15 - Torslunde Landsby:

Det fremgår af § 3.8, at områderne mærket C4 kun må anvendes som offentlige grønne arealer.

For at lovliggøre forholdene efter berigtigelsen skal der meddeles dispensation fra den nævnte bestemmelse i lokalplanen.

Der foretages ikke naboorientering, da dispensationen er en direkte følge af forliget af 17. oktober 2017. Herudover vurderer kommunen, at  en forudgående orientering vil være af underordnet betydning for naboer og foreninger i lokalplansområdet jf. planlovens § 20, stk. 2, nr. 1.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der dispenseres fra § 3.8 i Lokalplan 1.15 for at lovliggøre forholdene i overensstemmelse med forliget.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.90 Strandgårdsparken i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget er blevet til i et tæt samarbejde med grundejerforeningen.

Sagsfremstilling

Forslaget er en sammenskrivning og præcisering af eksisterende dispensationer i den gældende lokalplan og muliggør derudover opførelse af et nyt fælleshus. Siden sidste fremstilling af lokalplanforslaget, er der afholdt et ekstra møde med grundejerforeningens bestyrelse, hvor nye ønsker til forslaget er gennemgået og siden indarbejdet.

Lokalplansforslaget bibeholder området som et tæt-lavt boligområde, hvor en række af de relevante dispensationer, de såkaldte standardprojekter, er blevet indarbejdet. I lokalplanen præciseres således bestemmelser om terrasseoverdækning, udestuer, hegn, tage, vinduer, affaldsrum, udhuse, overdækninger og farver/materialer på facader, udestuer, skure, skralderum o.l.

Strandgårdsparken er et af Ishøjs attraktive boligområder og udgør med sin enkle og ensartede linjer et arkitektonisk værdifuldt hele. Bebyggelsen har fra start været ensartet, men med årene er der kommet variationer, uden at helheden er gået tabt. Området har fortsat mange ensartede træk og er derfor sårbar overfor for mange tilfældige ændringer, i forhold til at opretholde sine samlede kvaliteter.

Bebyggelsen er placeret i ensartede rækker, hvor der opleves en sammenhæng mellem bebyggelsen og udearealerne. Området har en arkitektonisk helhedsvirkning og homogenitet, idet alle døre, vinduer og facader har nogle fællestræk - de røde murstens facader og sorte døre og vinduer. Disse fællestræk er derfor præciseret og indarbejdet i lokalplanen, så der ikke opstår tvivl om, hvad der er gældende for området som helhed.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder i forhold til anvendelse. Delområde A anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, delområde B til institution og teknik bygning og delområde C, anvendes til fælleshus og miljøstation. Anvendelsen i delområde A og B er uændret, dog er delområde C i dag en del af et grønt fællesområde. Matriklen er allerede påvirket af miljøstationen. Derfor er placering af et nyt fælleshus mest hensigtsmæssig på denne matrikel.

Fælleshuset skal have samme bygningsudtryk som den eksisterende bebyggelse i området, dog er der givet mulighed for at bygge facaden lidt højere. Facadehøjden må ved fladt tag ikke overstige 6 m. Ved bygning med taghældning må højden til tagryg ikke overstige 6 m, hvor loftet kan føres til kip.


Følgende overordnede ændringer er blevet indarbejdet siden sidste politiske fremstilling af lokalplanforslaget efter dialog med grundejerforeningen:

 • Mulighed for at opføre overdækning mellem hoveddøre og bryggersdøre på rækkehuse med flade tage.
 • Maks. højde på flagstænger på 6 meter.
 • Højde på stakitter mellem rækkehuse på gårdsiden på 1,2 meter.
 • Nedjustering af parkeringsprocenten fra min. 25 % til min. 20 % ved fælleshuset. Der er plads til etablering af flere pladser, hvis der opstår behov.
 • Ændring til placering af udhuse og drivhuse i haven, dog er der ingen ændringer til højden på 1,8 meter og grundarealet på 4m2.
 • Tilføjelse til maks. højde på 2,615 meter på udestuer og overdækkede terrasser.
 • Nedjustering af udestuer og overdækkede terrassers facadebeklædning, fra 70 % glas til 65 % glas.
 • Ændring til placering af antenner og paraboler, fra at de ikke må være synlige fra terræn, til at overkanten maks. må være 1,80 meter over terræn.
 • Ændring til solceller/solfangere, fra de kan integreres i tagfladens arkitektur, til de skal integreres i tagfladens arkitektur.
 • Differentieret højde for læmur i rød mursten ved enderækkehuse. Højden må maks. være 1,2 meter. Dvs. højden for hegn i enderækkehuse, hvis opført i rød mursten, må ikke være det samme som i resten af lokalplanområdet, som er på 1,8 meter.
 • Affaldsrum, udestuer, overdækkede terrasser og taggavle må også udføres i trælignende materialer. De skulle kun udføres/beklædes i træ i det tidligere forslag.

Følgende administrative ændringer er indarbejdet siden sidste politiske fremstilling:

 • Udendørs oplag må ikke finde sted.
 • Fælles udhuse på gårdsiden må ikke fjernes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der ansøges om opførelse af tilbygning samt ombygning af eksisterende enfamiliehus forskudt i 2 etager. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om etageantal. Det indstilles, at der dispenseres til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Hellum Architects ApS søger på vegne af ejere af Søvangen 31 om forhåndsgodkendelse til at opføre en tilbygning på 65 m2 samt ombygge eksisterende hus, der efterfølgende vil fremstå forskudt i 2 etager. Huset har en afstand (fra den højeste facade) på ca. 5,5 m til naboskel.

Dele af det eksisterende hus er allerede i dag opført i 2 etager set fra nordvest og i 1 etage set fra sydvest. Det er facaden sydvest, der er ønske om at give et løft, således at bygningen kommer til at fremstå som delvis 2 etager.

Huset vil fremstå som 1 etage set fra Søvangen, da der er en eksisterende tilbygning, der er opført i 1 etage.

Det nuværende hus har et eksisterende hævet opholdsareal, som bibevares. Huset bliver efterisoleret, får en ny skal af træbeklædning samt en ny tagkonstruktion.

Den fremtidige bygning vil holde sig under højdegrænseplanet, og bebyggelsen vil således være lavere, end hvis man opførte et almindeligt parcelhus med saddeltag. Bebyggelsesprocenten på ejendommen bliver ca. 27%.

Området er omfattet er lokalplan 1.32 - Strandområdet. Af § 6.2 fremgår, at bygninger højst må opføres i 1,5 etage med en maks. højde på 8,5 meter.

Der søges om dispensation til en bygningskrop i forskudte to etager, som placeres parallelt med Søvangen. Der er tidligere i området dispenseret til boliger i forskudte 2 etager på betingelse af minimering af indbliksgener og friholdelse af skelbræmmen, hvor huset blev opført 2,5 m fra naboskel.

Bygningsstilen passer ind i områdets blandede bebyggelse med et moderne og afdæmpet udtryk.

Der har ikke været indsigelser ved nabohøringen.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der dispenseres til opførelse af et enfamiliehus i forskudte to etager, da bygningen proportionsmæssigt ikke er større end et tilsvarende enfamiliehus på 1,5 etage, passer godt ind i områdets blandede bygningsstil og mod Søvangen fremstår som en bygning i 1 plan.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Da der ikke har været givet nogen dispensationer denne måned, er der ingen liste over administrativt meddelte afgørelser.

Politiaktion på 3 adresser:

Der er sammen med politiet og kommunens kontrolenhed foretaget aktion på tre adresser:

 • Friisvej 11C
 • Pilemøllevej 6-8
 • Ishøj Bygade 51

På alle tre adresser blev der sammenlagt registreret ca. 90 overnattende håndværkere, som ikke var tilknyttet ejendommene med en folkeregisteradresse.

De steder, hvor de brandmæssige forhold ikke var optimale, blev der sendt brev om påbud med kort tidsfrist, for at bygningerne blev rømmet. Disse forhold er bragt i orden, og der er ikke længere overnattende håndværkere i de bygninger.

Der bliver efterfølgende sendt brev om varsling af påbud for at få ejernes redegørelse af, hvad ejendommene overordnet bliver brugt til. Der vil efterfølgende blive taget stilling til og lavet afgørelse om, hvilke yderligere ulovlige forhold, der skal lovliggøres.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.