Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. december 2020 kl. 16:00

Via Teams

Resume

I forbindelse med Ishøj Forsynings klimasikringsprojekt sættes der nye kantsten og lægges nye fortove langs Tranegilde Strandvej. Ved sætning af nye kantsten indsnævres kørebanen fra ca. 7,0 m til 6,5 m, som er den anbefalede kørebanebredde i en byzone jf. Vejdirektoratets Vejregler.

Sagsfremstilling

Ishøj Forsyning har igangsat sidste etape af klimasikringsprojektet i Strandområdet. Der bliver etableret nye regnvandsledninger, inkl. klimasikringsbrønde og nye vandledninger, inkl. målerbrønde til grundejere på Tranegilde Strandvej og tilhørende sideveje.

I forbindelse med disse arbejder har Ishøj Kommune besluttet at renovere vejafvandingen og udskifte kantstene og fortove langs Tranegilde Strandvej.

I projektet indsnævres kørebanen på Tranegilde Strandvej fra ca. 7,0 m til 6,5 m, så den ønskede hastighed fremadrettet stemmer overens med forholdene gældende for en byzone jf. Vejdirektoratets Vejregler. Vejreglerne fraråder decideret, at der etableres ekstra vejbredde for at tilgodese cyklister, idet dette påvirker hastigheden i den forkerte retning – altså vil det betyde, at hastigheden stiger.  

Trafiksikkerhedsrevisoren fra WSP har i sit notat (vedlagt) anført, at cyklisterne godt kan få den opfattelse, at trafiksikkerheden forringes ved at kantbanerne fjernes og vejen indsnævres. Men idet kantbanerne førhen var udført så smalle, at de reelt ikke kunne anvendes som cykelbaner, har de reelle forhold på stedet været, at cyklister har cyklet med for tæt afstand til kørebanen eller på kørebanen, hvilket har medført en falsk tryghed. Idet det med den foreslåede løsning er helt tydeligt for alle, at der ikke er et særskilt område for cyklister, vil trafikanterne blive mere opmærksomme på hinanden og mere agtpågivende overfor hinanden.

Stadiet for kommunens arbejder er, at der pr. december 2020 er sat nye vejbrønde, inkl. stikledninger og nye kantsten fra Pileskovvej til Ishøjvej. Udlægning af asfalt er udsat på denne strækning indtil sagen har været drøftet i Teknik- og Bygningsudvalget den 16. december 2020. Beboerne i området er orienteret om at asfaltarbejdet pt. er udskudt pr. e-boks den 15. december 2020.

Økonomi

Ingen ændringer, hvis forslag til beslutning følges.

Indstilling

Teknik- og bygningsudvalget vedtager, at projektet gennemføres med en kørebanebredde på 6,5 m på Tranegilde Strandvej

Beslutning

Ændring af indstilling:

Teknik- og bygningsudvalget vedtager, at man bevarer det, der er lavet nu, dvs. en kørebanebredde på 6,5 m og kantsten, der er rykket cirka 25 cm ind i hver side på strækningen fra Pileskovvej til Ishøjvej, og at man på strækningen fra Ishøjvej til Skovvej laver en løsning, som den der er i dag med kantbaner, og at man rykker de nye brønde, der er sat på stykket fra lige før Liljevænget og til Skovvej.


Tiltrådt.

Bilag