Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 17. maj 2017 kl. 15:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Forslag til Fingerplan 2017 er blevet offentliggjort og sendt i høring. Forslaget er en revision af den gældende Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Administrationen har udarbejdet et høringssvar, som fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen sendte den 3. april 2017 forslag til Fingerplan 2017 i høring indtil den 29. maj 2017. I lighed med den igangværende modernisering af planloven har revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under fortsat hensyntagen til natur og miljø. Erhvervsstyrelsen har lagt op til 2 revisioner af Fingerplanen. Det igangværende spor 1 med fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen og et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

Høringen angår spor 1 - Forslaget er en revision af Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Grundet høringsfristen den 29. maj indstilles det, at høringsbrevet på baggrund af en godkendelse af ØPU indsendes til Erhvervsstyrelsen med forbehold for en endelig godkendelse af Ishøj Byråd den 6. juni 2017.

I april 2016 inviterede Erhvervsstyrelsen alle hovedstadsområdets kommuner til at indsende deres ønsker til en revision. Ishøj Kommune indsendte i den forbindelse en række forslag til ændringer i afgrænsningen af både den grønne kile og transportkorridoren samt ønsker om arealer, der kan overføres til ny byzone.
Af forslaget fremgår det, at de fleste af Ishøjs ønsker i den forbindelse er imødekommet. (bilag 1 & 2)

Derudover havde kommunen en række ønsker i forhold til forbedrede muligheder for udvikling i havnen og Strandparken samt en ændring af afgrænsningen af kystkilen og desuden et ønske om at diskutere mulighederne for at udlægge yderligere erhvervsarealer med tæt beliggenhed til motorvejen for at skabe lokal vækst og arbejdspladser. Disse ønsker er ikke blevet imødekommet i denne runde, men henvist til næste revision af Fingerplanen - spor 2, som forventes igangsat i 2. halvår 2017.

I høringssvaret gøres der opmærksom på, at vi fastholder vores ønsker i forhold til spor 2 herunder at der ønskes en drøftelse om mulighederne for at udlægge yderligere erhvervsarealer med tæt beliggenhed til motorvejen samt mulighederne for udvikling omkring ny letbane station, havnen og i Strandparken.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringsbrevet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven samt Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Bilag

Sagsfremstilling

Enkelte beboerne på Tranebakken har gennem en årrække henvendt sig til Park- og Vejcenter for at gøre opmærksom på, at de er generet af den forældrekørsel, der finder sted til parkeringspladsen bag ved Gildbroskolens Idrætshal.

Da parkeringspladsen blev etableret, efter at arealet havde været brugt som byggeplads, var det meningen at den primært skulle benyttes af skolens ansatte.

I dag benytter rigtig mange forældre parkeringspladsen bag ved Gildbroskolens Idrætshal via Tranebakken, når de skal hente og bringe deres børn til skole og SFO, selvom skolens primære adgang er fra Gildbrovej.

Der er et projekt vedr. forbedring af adgangsforhold og P-forhold på Gildbroskolen. Projektet fremlægges på mødet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Tegningerne blev godkendt.
Der ønskes udarbejdet et forslag til proces for en helhedsplan for Gildbroskolens udearealer.

Bilag

Resume

Rambøll har udarbejdet et forslag til gennemførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder på betonbygværker i 2017 på baggrund af generaleftersynet fra 2014. Prioriteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rambøll udførte i 2014 generaleftersyn af alle kommunens betonbygværker. Generaleftersynet anbefales udført hvert femte år og omfatter en tilstandsvurdering af de enkelte konstruktionselementer samt for bygværket som helhed. Skader registreres med angivelse af årsag og forslag til udbedringer.

Rambøll har udarbejdet et forslag til reparations- og vedligeholdelsesarbejder i 2017 på baggrund af generaleftersynet fra 2014. Bilag A

Der er foretaget en prioritering med det formål at sikre den nuværende brokapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til tilstandskarakter, projektet med opgradering af tunneller og den økonomiske ramme. Bilag B

Renoveringsarbejderne igangsættes hen over sommeren, og vil være afsluttet ultimo oktober 2017.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til prioritering af renoveringsarbejder til efterretning, idet midlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Fremgår af bilag B. Anlægsbudgettet på kr. 2.595.000 er frigivet til renovering af betonbygværker ved budgetvedtagelsen.

Bilag

Resume

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget. En fortsat drøftelse af budgettet tages op i nærværende sag.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv., og orienterede om de udfordringer og muligheder, der tegner sig inden udvalgets budget. Dette med henblik på at fortsætte drøftelserne om mulige tiltag inden for udvalgets område i den videre budgetproces.

Der vedlægges bilag med oversigt, der kort beskriver om områderne er ”bundne”, servicefunktioner, hvor serviceniveaet kan justeres herunder evt. puljer, der er afsat til udvalgets eller administrationens prioritering.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at drøftelserne om budget 2018 fortsættes.

Beslutning

Tiltrådt.

Rådgiver- og konsulentydelser beskrives samlet
Rådgiver- og konsulentydelser på enkelte projekter specificeres
Gennemgang af adresser i budgettet.

Bilag

Resume

I forbindelse med opførelse af 106 almene familieboliger ved Industriskellet 15-19 søges om dispensation fra kravet om niveaufri adgang til 5 ud af 10 opgange.

Sagsfremstilling

Ishøj Boligselskab skal opføre 106 almene 2-4 værelses familieboliger beliggende ved Industriskellet 15-19 i det lille erhvervsområde.

Området er omfattet af Lokalplan 1.75 – Boligbebyggelse ved Industriskellet 15 -19.

Regnvandshåndtering og klimasikring af bebyggelsen medfører, at stuegulvskoten ikke kan ligge lavere end kote 2,5. Dette indebærer, at det ved 5 ud af 10 opgange er vanskeligt at etablere niveaufri adgang fra det eksisterende fortov uden at ødelægge kantzonen ud mod vejen. Der er niveaufri adgang fra alle opgange mod gården.

For at etablere niveaufri adgang for de sidste 5 opgange, skal der anlægges ramper i min. 1,3 m bredde, som dermed vil optage en stor del af kantzonen. Det vil fremtræde som et ekstra fortov langs facaden. Private terrasser i kantzonen vil ikke være mulige, og der vil i stedet blive etableret et smalt bed med lav beplantning langs skel.

Med denne løsning vil målsætningen om at skabe en levende kantzone med terrasser og opholdspladser for at give et godt socialt liv og tryghed i området ikke være mulig. Kvaliteten i stuelejlighederne vil forringes, når der anlægges en adgangssti tæt på facaden.

For at sikre en helhedsløsning, hvor de bymæssige kvaliteter, tryghed, tilgængelighed og skybrudssikring tilgodeses, ønskes der dispensation fra kravet om etablering af niveaufri adgang fra gadesiden til 5 opgange ud af 10 opgange. Den niveaufrie adgang kan foregå fra gårdsiden, hvor alle opgange er niveaufri, og hvor der er adgang til parkering, affaldsstationer og fælles opholdsarealer, hvilket begrunder, at det kan være acceptabelt, at der ikke er niveaufri adgang til samtlige opgange fra gadesiden.

Det ansøgte kræver en dispensation fra BR15 kap. 3.2.1 stk. 2 og 3.2.2 stk. 2.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til, at niveaufri adgang kan undlades til 5 opgange fra gadesiden.

Beslutning

... under forudsætning af, at der kan ringes på fra gårdsiden.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Byggeloven § 22.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.