Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 17. august 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der søges om dispensation til opstilling af en midlertidig pavillon i max. 5 år, beliggende på ejendommen Tranegilde Strandvej 7. Det ansøgte kræver en dispensation fra kravet om bebyggelsesprocent i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Byggesager søger på vegne af Center for Socialservice om dispensation til opstilling af en midlertidig pavillon på 36 m2 i max. 5 år, samt lovliggørelse af småbygningerne på ejendommen Tranegilde Strandvej 7.

Pavillonen ønskes opstillet pga. pladsmangel i Lænken, og skal anvendes som midlertidige kontorlokaler.

Det ansøgte kræver dispensation fra den maksimale bebyggelsesprocent.

I forbindelse med opsætning af midlertidig pavillon, søges der om lovliggørelse af de bygninger der er på ejendommen.

Der er lovligt opført 156 m
2 hus (Lænken), 20 m2 overdækket terrasse med en samlet bebyggelsesprocent på 9,7 %.

Der ønskes lovliggørelse af en garage på 60 m
2, en overdækket bålplads på 25 m2 samt et udhus på 15 m2. Bebyggelsesprocenten efter lovliggørelsen udgør herefter 15 %.

Med tilladelse til pavillonen vil bebyggelsesprocenten for ejendommen komme op på 17,3 %.

Området er omfattet af lokalplan 1.30 Vandrerhjem og Campingplads ved Ishøj Strandvej. Af § 6.1 fremgår en bebyggelsesprocent på 10.

Der kan gives tilladelse til pavillonen, fordi den er midlertidig opstillet, samt at det er nødvendigt i forhold til institutionens drift og servicering. Lovliggørelse af småbygningerne giver ikke anledning til, at ejendommen overbebygges i forhold til parcelhusområdet, som grænser op til lokalplansområdet. Parcelhusejerne har ifølge lokalplan 1.32 lov til at udbygge deres ejendom med 30 %.

Der er ikke foretaget naboorientering, da de tilstødende ejendomme ejes af Ishøj Kommune.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at give dispensation til lovliggørelse af småbygningerne på ejendommen, samt at give tilladelse til opsætning af en midlertidig pavillon for Tranegilde Strandvej 7.

Beslutning

 Indstillingen tilføjes:
... i max. 5 år.

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Ansøger ønsker ikke at overfladebehandle zinkoverfladerne på kvistenes tage og flunker, hvilket kræver en dispensation fra lokalplanen.

Sagsfremstilling

Lind&Risør søger om dispensation fra krav om overfladebehandling af zink for rækkehusbebyggelsen på Kirkebjerggårdsvej 2A-18B.

De har fundet ud af, at overfladebehandling af zinken på kvistenes tage og flunker vil ændre farven i forhold til ansøgers oprindelige ønske. Farven ændres fra patina til en ensartet grå overflade, hvis zinken coates. Det drejer sig om i alt 38 m² zinkoverflade.

Bebyggelsen er omfattet af lokalplan 1.71. Det ansøgte kræver en dispensation fra § 8.3 vedr. coating af tagrender og kviste, der skal forhindre udvaskning af metaller til grundvandet.

Sagen har været i høring hos miljømyndigheden, der ikke er positive overfor, at bygninger opføres med ubehandlede zinkoverflader, da det vil medføre udvaskning af zink med regnvandet. Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Regnvand ledes via spildevandsanlæg til Ll. Vejleå. Selvom mængden af udvasket zink, i dette tilfælde, muligvis ikke medfører direkte forurening af grundvand og vandmiljø, resulterer det i en forøgelse af indholdet af tungmetaller, som vandmiljøet i forvejen er belastet af. Miljømyndigheden anbefaler, at bestemmelsen fastholdes.

Da lokalplanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser har kommunen, ved udarbejdelse af lokalplanen, ønsket at ny bebyggelse ikke medfører yderligere belastning af grundvandet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give afslag på det ansøgte og fastholde lokalplanens bestemmelse. Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og med udledning af regnvand via spildevandsteknisk anlæg til Ll. Vejleå, og Ishøj Kommune ønsker ikke, at der bidrages til indholdet af tungmetaller, hvis det kan forhindres.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.
Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Bilag

Resume

Ansøger ønsker at lovliggøre et eksisterende udhus på 27 m². Udhuset overskrider en byggelinje mod Køgevej, og en godkendelse kræver en dispensation fra byplanvedtægt 18.

Sagsfremstilling

Der er søgt om lovliggørelse af et udhus placeret 11,5 meter fra vejmidte på Køgevej.

En godkendelse af det ansøgte kræver en dispensation fra byplanvedtægtens § 6, der henviser til en deklareret byggelinje på 25 meter fra Køgevejs vejmidte samt en byggelinje på 5 meter fra vejskel.

Sagen har været i høring hos vejmyndigheden, der er påtaleberettiget, jf. deklaration af 2. marts 1964 vedrørende en byggelinje langs Køgevej på 25 meter fra vejmidte. Vejmyndigheden har ingen indsigelser til det ansøgte.

Sagen har været i høring hos planmyndigheden, der ikke har kommentarer til overskridelsen af byggelinjen på 5 meter fra vejskel. Byggelinjen skal sikre åbenhed i kvarteret på de små villaveje, men da Køgevej er en større vej og beregnet til tungere trafik vurderes det, at overskridelsen ikke ændrer områdets karakter.

Det er vurderet, at sagen ikke skal i naboorientering, da bygningen ikke grænser op til naboskel, eller på anden måde berører de omkringboende.

Der er tidligere dispenseret fra byggelinjen på 25 m langs Køgevej og størstedelen af bygningerne på strækningen overskrider pågældende byggelinje. I 2007 er der godkendt en garage, placeret 13,5 meter fra vejmidte, på Køgevej 251 med dispensation fra byggelinjen. Dispensationen er meddelt på betingelse af, at der tinglyses en nedrivningsdeklaration på bygningen.

Køgevej adskiller sig fra de øvrige villaveje med hensyn til størrelse og er beregnet til tungere trafik. Der er desuden anlagt stier med græsrabat på strækningen, der sikrer en vis åbenhed. Hvis der meddeles dispensation til det ansøgte, bør det betinges, at der påtegnes en nedrivningsdeklaration på bygningen.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation til det ansøgte på betingelse af, at der tinglyses en nedrivningsdeklaration på bygningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der ønskes opført en tilbygning til eksisterende enfamiliehus. Udvidelsen af boligen vil overskride bebyggelsesprocenten i lokalplan 1.15.

Sagsfremstilling

Arkitekten søger på vegne af ejeren dispensation til en højere bebyggelsesprocent end angivet i lokalplanen på ejendommen Torslunde Bygade 26. Ejendommen ligger med facaden ud til Torslunde Bygade. Tilbygningen på 70 m² opføres mod havesiden i et plan, vinkelret og midt på hovedhuset. Tagkonstruktionen udnyttes ikke og bliver opført lavere end hovedhuset.

En tilladelse til det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanen med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsesprocenten på ejendommen vil efter tilbygningen være 28%.

Der dispenseres generelt til en bebyggelsesprocent i området på op til 30% .

Der er foretaget en naboorientering samt høring af Bylauget, og der er modtaget svar om, at der ikke er indsigelser.

Tilbygningen er pænt integreret med eksisterende bebyggelse. Udvidelsen sker mod havesiden, hvilket gør, at det ikke ødelægger bebyggelsens eksisterende idylliske udtryk ud mod Torslunde Bygade, som er opført i 1½ plan med et fodaftryk på 56 m
2 og udnyttet tagetage på 30 m2.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til tilbygningen, og at bebyggelsesprocenten på ejendommen herefter udgør 28%.

Beslutning

Indstillingen tilføjes:
... og administrationen gives bemyndigelse til at dispensere op til 30%, såfremt der ikke modtages indsigelser ved naboorienteringen.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der er ansøgt om dispensation til opførelse et udhus på Søsvinget 30. I den forbindelse søges der om dispensation fra krav i lokalplan 1.32 om maksimal samlet længde i skelzonen for småbygninger.

Sagsfremstilling

Ejer af Søsvinget 30 har søgt om dispensation til at bygge et udhus med overdækninger i skelzonen langs med ejendommens sydvestlige skel. Det ansøgte har en længde i skel på 7,3 meter.

Der er en eksisterende carport i skelzonen med en længde i skel på 8 meter.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.32 for Strandområdet. Ifølge lokalplanen gælder for carporte, udhuse, o.l. småbygninger opført i skel, at de sider der er vendt mod skel maksimalt må have en samlet længde på 12 meter.

Det ansøgte byggeri bestående af udhus og overdækninger udgør sammen med den eksisterende carport en samlet længde i skel på 15,3 meter. En tilladelse til det ansøgte kræver dermed en dispensation fra lokalplanens bestemmelse om længde i skel.

Der er foretaget naboorientering og modtaget indsigelse fra bagboen angående udhusets placering. Bagbo ønsker udhusets placering rykket til det sydøstlige hjørne af grunden. Ejer ønsker at fastholde den ansøgte placering pga. anvendelse og terrænniveau.

Carporten og det ønskede skur opføres ikke sammenhængende. Carporten er opført i det nordvestlige nabogrundsskel, mens udhuset ønskes opført mod det sydvestlige nabogrundsskel. Den samlede længde af småbygninger i skel vurderes derfor ikke at virke dominerende eller generende over for nogen af naboerne.

Pga. den indkomne indsigelse forelægges sagen for Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der dispenseres til længde i skel på 15,3 meter, da de to skelbygninger ikke er placeret langs samme skel.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Stender Entreprise A/S søger om opsætning af et logo-skilt og et udskifteligt banner i forbindelse med Burger King. Opsætningen er i strid med kravet om skiltning og placering i lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Sagsfremstilling

Stenders Entreprise fremsendte den 1. juni 2016 et skilteprojekt til godkendelse hos Ishøj Kommune i forbindelse med etablering/opførelse af Burger King i Winthersminde Erhvervsområde Syd. Skilteprojektet blev godkendt med få bemærkninger.

Stender Entreprise søger nu om dispensation til opsætning af et logo-skilt på gavlen mod nord og et udskifteligt banner på gavlen mod syd mod Ishøj Stationsvej.

Det udskiftelige banner skal med samme placering erstatte det allerede godkendte skilt. Banneret har dimensionerne 5.100 mm x 1.360 mm, og det cirkelformet logoskilt har en dimension på 1.530 mm.

Ønsket om banneret bunder i muligheden for skiftende budskaber afhængigt af årstid, ændringer i sortiment el. lign., hvilket har betydning for salget.

Af lokalplanens § 7.2 fremgår, at skiltning såsom bannere, klapskilte, vimpler og lign. ikke er tilladt.
Af § 7.6 fremgår, at der må være facadeskilte med logo over ind- og udgange og ved markering af større vinduespartier, hvor de skal placeres centreret og have en maks højde på 1,5 m.

Sagen har været i høring hos Plan, som er positive overfor en dispensation til opsætning af logo-skiltet på gavlen og banneret med følgende betingelser:
- at banneret fastgøres med skinne i top og i bund, og
- at højden på banneret overholder højden på faste skilte foreskrevet i lokalplanen.

Logo-skilt på gavlen mod nord giver ikke yderligere skiltning mod Ishøj Stationsvej. Gavlen vender mod Winthersminde Erhvervsområde, og logo-skiltet henvender sig udelukkende til de kunder, som evt. skulle komme fra Winthersminde Erhvervsområde.  

Den 16. april 2014 har Teknik og Bygningsudvalget givet tilladelse til 2 bannere sat op på bygningens facader i forbindelse med opførelse af Sunset ved stationen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensationen til logo-skiltet og banneret på følgende betingelser:
at banneret fastgøres med skinne i top og i bund, og
at højden på banneret overholder højden på faste skilte foreskrevet i lokalplanen

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Ejer af Torslunde Bygade 33 søger om tilladelse til at etablere en dør/indgang til deres bolig fra Torslunde Bygade. Boligen er bevaringsværdig.

Sagsfremstilling

Indgangspartiet udføres således, at det eksisterende sprossede vindue udskiftes med en dør. Døren vil bibeholde det oprindelige udseende med sprossede vinduer i bondehusstil og i øvrigt harmonere med helhedsbilledet i landsbyen, tegning vedlagt.

Området er omfattet af lokalplan 1.15 – Torslunde Landsby. Af § 7.2 fremgår, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, medmindre Byrådet giver tilladelse hertil.

Den 15. april 2003 har Teknik- og Miljøudvalget givet tilladelse til opførelse af en tilbygning på 126 m2 på ejendommen.

Sagen har været i høring hos Plan, som ikke har bemærkninger til det ansøgte, da de vurderer, at ejendommen ikke har en høj bevaringsværdi grundet ombygningen.

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke modtaget indsigelser.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Center for Ejendomme og Byggesager ønsker med en delegation bemyndigelse til administrativt, at kunne godkende og give afslag på ændringer af Haveforeningerne Ishøjgård og Ishøj Søndergårds vedtægter.

Sagsfremstilling

Haveforeningerne Ishøjgård og Ishøj Søndergård kan på deres årlige generalforsamling vedtage ændringer i deres vedtægter, som efterfølgende skal sendes til godkendelse hos kommunen.

Området er omfattet af to lokalplaner:
Lokalplan 1.50 – Haveforeningen Ishøjgård og
Lokalplan 1.39 – Haveforeningen Ishøj Søndergård.

Af § 10.2 i begge lokalplaner fremgår det, at ændringer i foreningens vedtægter skal godkendes af Byrådet.

Ændringer i vedtægterne behandles med udgangspunkt i gældende lokalplan for området, hvor kommunen påser, at vedtægtsændringerne ikke er i strid med gældende lokalplan. Der har ikke tidligere været vedtægtsændringer, der har været i strid med lokalplanen. Eksempler på tidligere godkendte vedtægtsændringer er bortfald af bestemmelser om afstemning med fuldmagt og krav om bopælspligt i kommunen, for at kunne erhverve et kolonihavehus.

Center for Ejendomme og Byggesager ønsker med en delegation bemyndigelse til administrativt at kunne godkende Haveforeningerne Ishøjgård og Ishøj Søndergårds vedtægtsændringer, hvis disse er i overensstemmelse med gældende lokalplan og give afslag, hvis disse er i strid med gældende lokalplan.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at Center for Ejendomme og Byggesager, med en delegation, bemyndiges til administrativt at godkende eller meddele afslag på vedtægtsændringer i overensstemmelse med gældende lokalplaner.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

Loop City har udarbejdet et arbejdsprogram for 2016 med en beskrivelse af de projekter, som indgår i det fælles samarbejde. Loop City er det sammenhængende byudviklingsområde for alle kommuner langs letbanen i samarbejde med Region Hovedstaden, Transportministeriet og Erhvervsstyrelsen. Projekterne har forskellig relevans og betydning for Ishøj, og det er op til hver enkelt kommune, hvordan de implementeres. Der er derfor udarbejdet et notat med en kort beskrivelse af projekterne, samt hvilken betydning de har for Ishøj. Loop Citys projekter styrker generelt samarbejdet og vidensdelingen kommunerne imellem, så alle får mest muligt ud af de projekter, der igangsættes.  

Sagsfremstilling

Arbejdsprogrammet 2016 indeholder en beskrivelse af 16 forskellige projekter inddelt i tre temaer: Samskabende byledelse, Sammenhængende by og Strategisk vækst.

Alle projekterne beskrives i arbejdsprogrammet med en tidsplan, beskrivelse af effekter og samarbejdspartnere mv. Nogle af projekterne deltager Ishøj Kommune ikke i, mens andre er nødvendige som fx bustilpasning og stationspladser. De fleste projekter løber over flere år. Nogle projekter er allerede igangsat og afsluttes i 2016.

Alt efter tema og indhold kræver projekterne forskellige ressourcer og involvering, herunder deltagelse i workshops, samarbejde med virksomheder eller deltagelse i arbejdsgrupper. Det vurderes, at enkelte projekter bør have større fokus end andre, herunder projekter med det lokale erhvervsliv, udvikling af grønne bykiler og ny station. Projekterne med høj fokus er beskrevet i særskilt bilag. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at prioritere følgende projekter: Smart mobilty, Grøn/Blå Loop City og Stationspladser i Arbejdsprogram 2016 for Loop City.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Deltagelse i det fælles programsekretariat for Loop City samt de fælles projekter finansieres i 2016 over driften.

 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.