Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 17. oktober 2013 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Lovliggørelse af en bolig i en eksisterende erhvervsbygning og godkendelse til, at boligen må anvendes til beboelse for underviser og vicevært.

Sagsfremstilling

Dansk Pakistansk Kulturforening har søgt lovliggørelse af en bolig på ca. 50 m2 i en del af en eksisterende erhvervsbygning. Boligen skal bruges til beboelse af Dansk Pakistansk forenings underviser.

 

Underviseren har også funktion som vicevært med opgaver som rengøring, almindelig vedligeholdelse og lignende.

 

Der er indrettet en bolig i 2008 uden godkendelse. Boligen har ikke tidligere været brugt som beboelse, men som forsamlingssted i forbindelse med foreningens aktiviteter.

 

Det vurderes, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da underviseren har tilknytning til de foreningsaktiviteter, der forgår i ejendommen på samme måde som en indehaver, portner og lignende har tilknytning til en virksomhed.

 

Såfremt der gives tilladelse i henhold til lokalplanen, vil der efterfølgende skulle gives byggetilladele til boligindretning.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,

at der gives godkendelse til bolig til to personer med baggrund i størrelsen under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser efter naboorientering, samt at der søges byggetilladelse til boligen.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

En godkendelse til det ansøgte kræver en tilladelse i henhold til lokalplan 1.11.3 §3.3, " Byrådet kan tillade, at der på ejendomme kan opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden".

 

 

 

Anbefaling

Det vurderes, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da der flere steder i området er opført og indrettet boliger samt at underviseren har tilknytning til de foreningsaktiviteter, der forgår i ejendommen på samme vis som en indehaver, portner og lignende har til tilknytning til en virksomhed.

Bilag

Resume

Godkendelse af Fasanskellet og Fasanvangen, som nye vejnavne til den nye bebyggelse på  Industriskellet 20-23 samt Industrivangen 23.

Sagsfremstilling

Den nye boligbebyggelse, som opføres af henholdsvis Lejerbo og KAB og den nye Netto har i dag udkørsel til Industriskellet og Industrivangen.

 

Det forslås, at den nye vej på matr.nr. 19eb, 19ec og 19ed ændres til Fasanskellet, og at vejen til den nye rækkehusbebyggelse på matr.nr. 19eq ændres til Fasanvangen.

Begge vejnavne er reserverede i Hovedstadens Vejnavnenævn.

Når udvalget har godkendt sagen, skal den sendes til høring hos de berørte ejere og lejere.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,

at godkende vejnavnene Fansaskellet og Fasanvangen under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved høring.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om Bygnings- og Boligregistrering §§3a-3f, er kommunerne adresseansvarlige og står for tildeling af nye vejnavne og adresser.

Kravet i lovgivningen er at det skal være logisk for borgeren, myndighederne og beredskab mv. at finde frem til en given adresse.

Anbefaling

Adresserne i området skal være logiske og overskuelig, så borgere, myndigheder, beredskab mv. kan finde frem til adresserne. Når der samtidig bygges et helt nyt boligområde er det oplagt at tildele området nye vejnavne.

Bilag

Resume

Banedanmark har søgt om landzonetilladelse til to erstatningsvandhuller mellem Vejleåvej og  København-Ringsted banen.

Arealet, hvor hullerne placeres, ejes af Banedanmark, der indgår derfor ingen erstatning.

Sagsfremstilling

Banedanmark har den 15. august 2013 søgt om landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til 2  vandhuller med omgivende 10 meters dyrkningsfri randzone udenom.

Erstatningsvandhullerne er kompensation for de påvirkninger af naturen på grund af den nye jernbane København-Ringsted.

Der er søgt om to vandhuller langs Vejleåvej på matr.nr. 6b Ishøj, som kan ses på oversigtskortet .

Banedanmark har sammen med Ishøj Kommune fastlagt placeringen af vandhullerne.

 

 • Vandhullet udformes, så det indgår naturligt i det omgivende landskab og er tilpasset terrænet.

 • Vandhullet er 500 m².

 • Vandhullet har jævnt skånende bredder, som ikke er stejle.

 • Det dybeste sted skal være 1,5-2 m og ligge mod syd, da en del af bunden derved opvarmes.

 • Der må ikke være øer i vandhullet.

 • Vandhullet anlægges 10 m fra naboskel eller evt. veje.

 • Vandhullet udføres i perioden 1. november 2013 til 1. april 2014.

Ansøgningen har været i naboorientering, uden bemærkninger.

Det er administrationens vurdering at der kan gives tilladelse til de to erstatningsvandhuller, da de er placeret på et areal som ligger i den grønne kile, og de derfor ikke er i vejen for fremtidig byudvikling.

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af to erstatningsvandhuller på matr.nr. 6b Ishøj by, Ishøj på de ovenfor anførte vilkår.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Tilladelsen efter planlovens § 35, stk. 1. Kommunen skal som landzonemyndighed give tilladelse til at et areal i landzone ændrer anvendelse.

Anbefaling

Det foreslås at, tilladelsen meddeles på følgende betingelser:

 • Vandhullet udformes, så det indgår naturligt i det omgivende landskab og er tilpasset terrænet.

 • Skitseprojekt skal fremsendes til kommunen inden anlægget påbegyndes.

 • Vandhullet etableres på 500 m².

 • Vandhullet udformes med jævnt skånende bredder, der ingen steder må være stejlere end 1:5.

 • Det dybeste sted skal være 1,5-2 m og ligge mod syd, da en del af bunden derved opvarmes.

 • Der må ikke etableres øer i vandhullet.

 • Vandhullet anlægges 10 m fra naboskel eller evt. veje.

 • Arbejdet med anlæg af vandhullet udføres i perioden 1. november 2013 til 1. april 2014.

 • Det skal ved etableringen sikres, at vandhullet holder vand. Om nødvendigt fores vandhullets bund med vandstandsende lerlag.

 • Vandhullet skal have § 3 status, når plante- og dyreliv har indfundet sig.

 • Den opgravede jord fjernes fra området eller placeres efter nærmere aftale med Ishøj Kommune.

 • Af hensyn til omkringliggende arealer skal eventuelle dræn, der kappes i forbindelse med anlæg af vandhullet, reetableres således at dræning af omkringliggende arealer er uændret efter vandhullets etablering. Kommunen skal kontaktes, hvis der er dræn som kappes over. Dræn kan reetableres ved omlægning udenom vandhullet. Vandløbsmyndigheden (kommunen) skal kontaktes i forbindelse med nye drænarbejder. Endvidere må et eksisterende dræn ikke have forbindelse til vandhullet, da det vil kunne medføre forurening med næringsstoffer.

 • Ledningsoplysninger indhentes før gravearbejdet.

 • Anvendelse af tungt maskineri bør om muligt begrænses til tørre perioder, alternativt perioder med frost i jorden, da man herved begrænser kørespor i området, hvis ikke det kan opfyldes skal der anvendes køreplader/jernplader.

 • Eventuelle strukturelle skader på de omkringliggende arealer som følge af kørsel med tunge maskiner skal udbedres.

Bilag

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag nr. 115 på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 13. december 2012, er der sendt en ansøgning til Vejdirektoratet om penge til Ishøjruten (København - Hvidovre - Brøndby - Vallensbæk - Ishøj). Vejdirektoratet har besluttet at give et tilskud på 50 % til cykelsuperstierne.

 

Den 24. september 2013 har Vallensbæk Kommune oplyst, at de arbejder for cykelsuperstierne, men ikke har penge til projektet i 2014. På baggrund af dette har Københavns, Hvidovre og Brøndby Kommune oplyst, at de planlægger at gennemføre projektet med Ishøjruten uden Vallensbæk og Ishøj Kommune. Ishøjruten ændrer muligvis navn, til eksempelvis Brøndbyruten.

 

Borgmester Ole Bjørstorp har sendt et åbent brev til Vallensbæk Kommune, som blev fremlagt på byrådsmødet den 2. september 2013.

 

Park- og Vejcenteret foreslår, at arbejdet med Ishøjruten fortsætter, og at der over driftsbudgettet, betales cirka 14.000 kr. om året i 2014 og 2015 til drift af Projektsekretariatet for Cykelsuperstier. Det årlige budget for sekretariatet er 4 millioner kr, hvor Regionen betaler de  3 millioner kr. og kommunerne i projektet betaler 1 million kr, hvor Ishøjs Kommunes andel er cirka 14.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at

at Ishøj Kommune fortsætter i arbejdet i Projektsekretariatet for Cykelsuperstier, og at udgifterne på cirka  14.000 kr. afholdes over Park- og Vejcenteret driftsbudget.

at der arbejdes på en gennemførelse af Ishøjruten i 2014, og der afsættes midler (ca. 109.000 kr.) fra Trafikhandlingsplanen til opgaven i 2014.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i efteråret 2013 gennemgået tilstanden af belægninger på de kommunale stier.

 

Resultatet fremgår af kortet vedlagt som bilag.

 

Der er cirka 4,8 km stier med et skadespoint over 1, dvs. at de trænger til ny belægning. Det vurderes at det kan udføres for 1.175.000 kr.

 

Den årlige nedbrydning af stierne svarer til en udgift på omkring  200.000 kr. til  250.000 kr.

 

Park- og Vejcenteret anvender årligt 10.000 kr. til slidlag på stierne. Reparation af skaderne på stierne kan derfor ikke afholdes inden for driftsbudgettet.

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Udvalget ønsker at sagen overføres til Byrådet.

Bilag