Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 18. januar 2017 kl. 18:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Godkendendelse af projektbeskrivelse for projekt "Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen"
Park-, Vej- og Miljøcenter anmoder om en rammebevilling på 1 mio. kr. fra støjfonden på 10 mio. kr. frigivet til igangsætning af projektet.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet foretog i 2014 en analyse af mulighederne for at forbedre støjforholdene langs Køge Bugt Motorvejen gennem Ishøj Kommune. Motorvejsstøjen blev kortlagt i boligområderne syd for vejen for den nuværende situation og for følgende to forslag til støjdæmpning langs motorvejen, en 12 m høj støjvold og en 4 m høj støjskærm.

Kortlægningen viste, at der er ca. 1830 støjbelastede boliger i Ishøj på den pågældende strækning med et støjniveau over 58 dB.

Park-, Vej- og Miljøcenter har efterfølgende bedt Sweco om at udarbejde et forprojekt, der beskriver projektets udfordringer samt hvilke eventuelle løsninger, der kan gennemføres.

Inden igangsætning er der flere forhold, der bør undersøges. Langs motorvejen er der tekniske installationer som broer, veje og stier. Der er regnvandsbassiner, forsyningsledninger og institutioner, som kan have indflydelse på projektets udformning. Der skal tages hensyn til Vejdirektoratets krav og eventuel deltagelse fra nabokommuner. Derudover er det vigtigt at føre en tæt dialog med borgerne via borgerinddragelse.

Projektet opdeles i to hovedetaper, hvor etape 1 er strækningen mellem Ishøj Stationsvej og Store Vejle Å, og etape 2 er strækning mellem Ishøj Stationsvej og Lille Vejleå. På baggrund af udfordringerne ved Ørnekærs Vænge har Byrådet besluttet, at projektet igangsættes med etape 1. Borgerinddragelse påbegyndes i februar og marts jf. projektbeskrivelsen og tidsplan.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at projektbeskrivelsen for støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen godkendes
at der gives en rammebevilling på 1 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af VVM redegørelse og detailprojekt for etape 1, finansieret af kassebeholdningen (Støjfond) 

Beslutning

Tiltrådt.
Særindstilling vedr. godkendelse af projektbeskrivelse fra Venstre og Enhedslisten. Under pkt. om succeskriterier ønskes anført ”Alternativer som støjskærme etc. herunder støjreducering med overdækning i henhold til tidligere  fremlagte forslag er undersøgt inden valg af løsning”.

 

Økonomi

Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af VVM redegørelse og detailprojekt, herunder miljøvurdering/ -screening, borgerinddragelse og workshops, 1 mio. kr.  

Bilag

Resume

På mødet præsenteres, hvordan Center for Ejendomme og Byggesager arbejder med drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger, og hvordan budgettet til central vedligeholdelse prioriteres. Herunder med eksempler på større opgaver, der er udført i 2016, samt forslag til prioritering af tiltag og budget 2017 (bilag A).  

Sagsfremstilling

Ud fra det afsatte budget til central vedligeholdelse (udvendig+teknik) arbejder Center for Ejendomme og Byggesager systematisk med drift- og vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Vedligeholdelsesmidlerne prioriteres og anvendes til planlagt og akut vedligeholdelse samt drift.

På mødet præsenteres eksempler på større opgaver, der er udført i 2016. Derudover præsenteres hvilke midler, der er til drift- og vedligehold i 2017, samt hvordan disse midler prioriteres ud fra den årlige vedligeholdelsesplan og i samarbejde med brugerne (bilag A).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager redegørelsen for 2016 til efterretning og
vedtager
, at handleplanen for Drift- og Vedligehold 2017 følges (bilag A – gennemgås på mødet).

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Midler for kommunens centrale drifts- og vedligeholdelsespulje udgør i 2017 ca. kr. 12.630.000 og fremgår af bilag A.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget en ansøgning fra Grundejerforeningen Landsbyen om etablering af 3-4 ekstra parkeringspladser på Kirkebjerg Vænge.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Landsby har fremsendt en ansøgning om etablering af ekstra parkeringspladser på Kirkebjerg Vænge. Grundejerforeningen foreslår, at 2 eksisterende parkeringslommer forlænges, således at der kommer 3-4 ekstra parkeringspladser. Ansøgningen er vedlagt som Bilag A. Skitse med de foreslåede udvidelser er vedlagt som Bilag B.

Det vurderes, at det koster omkring kr. 80.000 eksklusiv moms at forlænge de 2 parkeringslommer til 3-4 ekstra personbiler

Det vurderes, at  behovet for ekstra parkeringspladserpladser på Kirkebjerg Vænge ikke er så stort, at der skal prioriteres kr. 80.000 på 3-4 ekstra parkeringspladser.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det ansøgte ikke imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er udarbejdet et overslag på kr. 80.000 ekslusiv moms.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje. Kirkebjerg Vænge er en offentlig kommunal vej.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.